Va selekciya


Download 12.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet41/41
Sana15.12.2019
Hajmi12.32 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

1

2

0

-r

a

sm

Mad


ani

o's

im

lik

la

min

g

 kc

lich

iq

ish 

m

ark

a

zla

ri

:X

it

oy

II H

indi

st

on11O

'rta

 

Osi

y

oIV 


O

ld

 O

si

yoO

'r

ta 

d

en

g

izVIlab

ash


iston

VII

 

Jan

u

biy

 

Me

k

sik

a

 va

 

Ma

rk

az

iy

 Ame

rik


a;

 

VIIJa

n

ub

iy

 Am

eri


ka.

1 2 2 -ra sm .  S o b iq   Ittifo q  F A n in g   B o ta n i k a   b o g ' i d a   y a ra t il g a n  

b u g ‘d o y - b u g ' d o y i q   du ra g a y la ri.

Chapdan  o'n g g a:  k o ‘p  yillik  b u g 'd o y   М-209,  О тр ас таю щ ая -3 8 , 

Bahorgi  Ботаника-2  va  Kuzgi  Снсгиревка.

4 2 6


M U N D A R IJ A

K I R I S H .................................................................................................................................................3

I  b o b . 

IR SIY L A N ISH   VA   I RSI YAT  Q O N U N IY A T L A R I 

16

1.1.  M onoduragav  chatishtirish.  M cndel ning  birinchi  va  ikkinchi  q o n u n l a r i ......161.2.  T ahliliy  chatishtirish  va  gam etalar  sofligi  g ip o te /a s i...........................................22

II  b o h . 

D ID U R A G A Y   VA   P O L ID U R A G A Y  C H A T IS H T IR IS H  DA

B E L G IL A R N IN G   IR S IY L A N IS H I....................................................................25

11.1.  Diduragay  chatishtirish.  Mcndelnin g  uchinchi  q o n u n i .....................................25

11.2.  Bir bclgi  b o 'y ic h a   to'liq ,  ikkinchi  belgi  b o 'y ic h a  t o i i q s i z  dom inantlik 

holatdagi  ir siy la n is h .................................................................................................... 28

11.3.  Har  ikki ju f t  bclgi  b o 'y ic h a  t o i i q s i z   dom in antlik   holatda  irsiylanish  ......... 31

11.4.  D id uragaylarda  ajralishning  statistik  xarak teri.................................................... 32

11.5.  Poliduragay  c h a tis h tiris h ............................................................................................35

11.6.  Mendel  qon unla rin ing  sitologik  a s o s l a r i ............................................................... 38

11.6.1. M endel  I  va  II  qonunla rin ing  sitologik  a s o s la r i...................................... 38

11.6.2.  Mendel  111  qonunining  sitologik  a so s la ri..................................................39III  b o b .  A L L E L V A   N O A L L E L  G E N L A R   VA  U L A R N IN G   0 ‘Z A R 0

TA ’SIR ID A   B E L G IL A R N IN G   IR SIY L A N ISH I 

42

III. 1.  Bir gen  allellarining  o 'z a ro   ta'sirida  belgilarning  irsiylanishi........................42III.2.  Noallcl  genla m in g  o 'z a ro  ta'sirida belgilarning  irsiy lanis hi.......................... 49

111.2.1. G enla m ing  komplementar t a ’sirida belgilarning  ir siylanishi............50

111.2.2. G e n la m in g  o 'z a ro   epistatik ta'sirida  belgilarning  irsiylanishi...........57

111.2.3. G e n la m in g  polim er ta'sirida  belgilarning  irsiylanishi  (polim eriya). 61

111.3.  Gen la ming pleyotrop  va modifikatsion t a ’sirida belgilarning 

irsiylanishi.......................................................................................................................73IV  b o b .  M IQ D O R   B E L G IL A R   G E N E T IK A S IN IN G   A S O S L A R I.......................78

IV..1.  M iq d o r belgilarning  irsiylanishida polim eriy a va  tr ansgressiy a.................... 79

IV.2.  G en lam in g   o 'z a ro   kom binir la ngan  tipdagi  ta'sirida  miq dor 

belgilarning  irsiylan ishi.............................................................................................. 83V  b o b . 

X R O M O S O M A L A R  T U Z IL ISH I  V A   F U N K SIY A SIN IN G

S IT O L O G IK   A S O S L A R I.......................................................................................89

V..1.  O rganiz m la r xrom osom alarinin g kariotipi  va  morfologiyasi  .........................89V.2.  Jinssiz va jinsiy ko'p ayis hnin g  sitologik  asoslari............................................... 95

V.2.1.  Jinssiz k o‘payishning  sitologik asoslari..................................................95

V.2.2.  Jinsiy k o ‘payishning sitologik  asoslari................................................... 97

V.3. 

0 ‘simliklarda sporogenez va gam etogenez..................................................... 102

V.4. 

Hayvonlarda g a m eto g en ez................................................................................... 105

V.5. 

U r u g ia n is h ................................................................................................................107

V.5.1.  0 ‘simliklarda urug‘la n ish ........................................................................ 107

V.5.2.  Hayvonlarda u ru gian ish ...........................................................................110

VI  b о b. 

JIN S   G E N E T IK A S I V A  JIN S   B IL A N  B IR IK K A N  H O L D A

IR S IY L A N IS H ....................................................................................................... 112

VI..1.  Jins belgilanishi va irsiylanishining genetik asoslari....................................113

V I.2 

Androgenez,  ginogenez, partenogenez va ularda jins belgilanishi............ 119

VI.3.  B elgilam in g jins bilan birikkan  holda irsiylan ish i........................................ 120

V II b ob. 

G E N L A R N IN G  B IR IK K A N  H O L D A  IR S IY L A N IS H I

V A  K R O S S IN  G O  V E R ........................................................................................ 127

V I I .l.  G enlam ing to ‘liq birikkan holda irsiylanishi................................................... 128

VII.2.  G enlam ing to iiq s iz   birikkan  holda irsiylan ish i............................................ 131

V II.3.  K rossingovem ing  sitologik isboti va m ex a n izm i...........................................136

VII.4.  X rom osom alam ing genetik va sitologik xaritasi............................................ 143

VI1.4.1.  Xrom osom alam ing genetik xaritasi..................................................143

VII.4.2.  Mikroorganizmlarda genetik xaritalar............................................. 150

V II.4.3.  Xrom osom alam ing  sitologik xaritalarini tu z ish ........................... 151

V II.4 .4 .  X rom osom alam in g  gen etik  va  sito lo g ik   xaritalarini  o ‘zaro 

ta q q o sla sh ................................................................................................................. 153

V II.5.  Irsiyat va irsiylanishning xrom osom a n azariyasi...........................................155

V III b o b .  S IT O P L A Z M A T IK IR S IY A T N IN G   M O D D 1Y  A S O S L A R I .............. 159

VIII..1. Yadro va sitoplazm aning irsiyatdagi rolini  qiyosiy taqqoslash..................159

V1I1.2.  Sitoplazmatik va yadroviy  (xrom osom aviy)  irsiyatning qiyosiy

xarakteristikasi.........................................................................................................163

VIII.3.  Sitoplazmatik irsiyatning moddiy asoslari.......................................................164

IX  bob. 

IR SIY ATNING  M O D D IY  A SO SI -  N U K L E IN

K ISL O T A L A R IN IN G  ST R U K T U R A S I V A  F U N K S IY A S I............... 169

IX. 1.  N uklein kislotalar funksiyasining kashf e tilish i............................................. 169

IX. 1.1.  D N K  m olekulasi funksiyasining kashf e tilis h i................................ 169

IX. 1.2.  Irsiy  axborotga ega R N K  molekulalarining k a sh f e tilis h i............175

428


X  b o b . 

IR SIY AT V A  IR S IY L A N IS H N IN G  M O L E K U L A R

G E N E T IK  A S O S L A R I....................................................................................... 178

X. 1. 

Nuklein kislotalarining  strukturaviy va funksional  xarakteristikasi..........178

X .1.1.  D N K  m olekulasining strukturasi va funksiyasi................................. 179

X .2. 

Gen va genetik  axborot................................................................................... .......181

X .2.1.  D N K  m olekulasining replikatsiyasi va segregatsiyasi.................... 183

X .2.2.  X rom osom alam ing molekular strukturasi  va funksiyasi.................189

X .3. 

Transkripsiya,  splaysing va p rosessing.............................................................. 195

X .4. 

Genetik kod va oqsillam ing b io sin te z i.............................................................. 199

X .4 .1 .  Genetik k od ...................................................................................................199

X .4.2.  Oqsillar b iosin tezi....................................................................................... 201

X .5. 

Gen  faoliyatining b osh q arilish i........................................................................... 209

X I  b о b. 

G E N E T IK   IN J E N E R IY A .................................................................................. 214

XI..1. 

Gen injeneriyasi........................................................................................................214

XI..1.1.  G enlam i  sun’iy  sintez q ilish ...................................................................215

XI. 1.2.  G enlam i  rekombinant k -D N K  lar orqali transformatsiya  qilish .2 1 8

X I.2. 

X rom osom a va hujayra in jen eriyasi...................................................................222

X I.2.1.  Xrom osom a in jen eriyasi.........................................................................222

X I.2.2.  Hujayra in jen eriyasi.................................................................................224

X II b o b .  0 ‘Z G A R U V C H A N L IK  V A  U N IN G  M O D D IY  A S O S L A R I.............. 230

XII..1. 

Mutatsion o ‘zgaruvchanlik................................................................................... 230

XII. 1.1.  Irsiy va irsiy b o im a g a n   o'zgaru vch an lik ........................................ 230

XII. 1.2.  Mutatsion nazariya..................................................................................232

XII. 1.3.  Mutatsiyalar tasnifi.................................................................................. 232

XII. 1.4.  M utatsiyalam i  o ‘rganish m etodlari.................................................... 239

XII. 1.5.  Gen yoki nuqtaviy  m utatsiyalar..........................................................243

XII. 1.6.  X rom osom a mutatsiyalari yoki  xromosomalar qayta 

tuzilishlari.................................................................................................................. 245

X III b o b .  P O L IP L O ID IY A  V A  G E T E R O P L O ID IY A ............................. 

............ 251

XIII. 1.  P oliploidiya................................................................................................................251

XIII. 1.1.  A vtop olip loid iya.................................................................................... 253

X III.1.2.  A llopoliploidiya......................................................................................253

XIII.2.  Hayvonlarda p olip lo id iy a ......................................................................................259

X1II.3.  G ap loid iya................................................................................................................. 262

XIII.4.  G eteroploidiya.......................................................................................................... 263

X IV   b o b .  M O D IF IK A T S IO N   0 ‘Z G A R U V C H A N L IK ............................................. 267

XIV..1.  M odifikatsiyalar -  nasldan-naslga berilmaydigan  o ‘zgarishlar.................267

XIV.2.  M odifikatsiyalar -  reaksiya  normasi  doirasidagi  organizm lar-

ning  o 'z g a r ish i........................................................................................................ 268

XIV.3. 

M odifikatsiyaning adaptivligi yoki m oslanuvchanligi................................. 272

429


X V  b o b . 

P O P U L A T S IO N   G E N E T IK A ........................................................................ 274

XV. 1. 

Populatsiya va uning genetik strukturasi.........................................................274

XV. 1.1.  Populatsiyaning genetik tu zilm a si..................................................... 276

XV. 1.2. Populatsiyadagi irsiylan ish .................................................................. 278

XV.2. 

Xardi-Vaynberg qonuni........................................................................................ 2 8 1

X V I b o b .  O N T O G E N E Z N IN G  G E N E T IK  A S O S L A R I..........................................285

XVI..1.  Har x il organizmlar ontogenezi haqida tasavvurlar...................................... 286

X V I.2.  Birlamchi tabaqalanish.......................................................................................... 289

X V I.3.  Ontogenezning diskretligi.................................................... ............................... 292

X V I.3.1.  Stadiyali  (davriy) rivojlan ish .............................................................293

X V I.4.  O ntogenezni boshqarish........................................................................................294

X V I.5.  Penetrantlik va ekspressivlik................................................................................295

X V I.6.  G enetik jarayonlam ing tizim li n azorati........................................................... 297

X V II b o b .  O D A M  G E N E T IK A S IN IN G  A S O S L A R I ........................................... ..... 299

XVII..1.  Odam  genetikasi  va uning tadqiqot m etodlari..................................... .......... 299

XVII..1.1.  Odam genetikasining o ‘ziga x o s tom onlari................................. 299

XVII. 1.2.  Odam genetikasining tadqiqot m etodlari...................................... 303

XVII.2.  Odam belgilarining irsiylanishi.......................................................................... 321

X V III b o b . T IB B IY O T  G E N E T IK A S I............................................................................. 329

XVIII..1.  Tibbiyot genetikasining predmeti  va v a z ifa si.................................................329

XV1I1.2.  Xromosomalar sonining o ‘zgarishi bilan b o g iiq  irsiy kasalliklar...........330

XVIII.2.1.  Jinsiy xromosomalar sonining o ‘zgarishi -  

geteroploidiya  bilan b o g iiq  irsiy kasalliklar.................................................330

X VIII.2.2.  A utosom a xromosomalari  sonining o ‘zgarishi bilan

b o g iiq  irsiy kasalliklar......................................................................................... 334

X VIII.3. Genlar o ‘zgarishi bilan b o g iiq  irsiy kasalliklar............................................336

XVIII.4.  Odamda mutatsiyalaming kelib  chiqish sabablari........................................ 341

XVIII.5.  Irsiy kasalliklam ing rivojlanishi, profilaktikasi  va  ulam i

davolash usullari..................................................................................................... 342

X IX .b o b . 

S E L E K S IY A N IN G  G E N E T IK  A S O S L A R I............................................ 348

XIX..1. 

Seleksiya fan sifa tid a ........................................................................................... 348

XIX..1.1.  Seleksiyaning predmeti, mazmuni va vazifalari......................... 349

X IX . 1.2. N .  1.  V avilovning madaniy o ‘sim liklam ing kelib chiqish

markazlari  haqidagi ta’lim o ti............................................................................. 351

X IX . 1.3. N av,  zot va shtam m lar........................................................................ 355

X IX.2. 

Tanlash uchun o'zgaruvchanlik m anbalari.................................................... 356

430


X IX .2.1.  Seleksiyada kombinativ o ‘zgaruvchanlikdan foydalanish  .....357

X IX .2.2.  Seleksiyada mutatsion o ‘zgaruvchanlikdan  foydalanish...........357

X IX .2.3.  Seleksiyada poliploidiyadan  foydalanish...................................... 359

X IX .3. 

Duragaylash m etodlari...........................................................................................361

X IX .3.1.  Chatishtirish tiplari  va k o ‘paytirish metodlarining tasnifi........ 361

XIX.  3.1.1.  Inbriding -  qarindoshli ch atishtirish..........................................362

X IX .3 .1 .2.  Autbriding -  qarindosh b o ‘lmagan  chatish tirishlar................362

XIX.  3.1.3.  Genetik uzoq formalarni  duragaylash....................................... 363

X IX . 4.  G etero zis................................................................................................................... 365

XIX.  5.  Tanlash m etodlari................................................................................................... 367

XIX.  6.  Celeksion jarayon.  Seleksiya ishlari  sxem alari.............................................. 370

X IX.  7.  Urug‘ch ilik ................................................................................................................ 374

O‘zbekistonda genetika va seleksiya fanlari sohasidagi ilmiy tadqiqotlar..........381

Foydalanilgan adabiyotlar........................................................................................................... 392

Ilovalar................................................................................................................... ......................... 395

431


D.A. Musayev, Sh.  Turabekov, A.T.  Saidkarimov,A. S. Almatov

 1, 

A.K. Rahimov

G E N E T IK A  VA SELEKSIYA A SO SLA R I

О ‘zbe   0100 -  Biologiya  ta 'lim yo  ‘nalishi  bo ‘yicha  ta ’lim  olayotgan 

talabalar uchun  darslik sifatida  tavsiya etilgan

«VORIS-NASHRIYOT» -  2012

MuharririV. 

G'oyipov 

Texnik muharrir 

N. Akramova 

Badiiy muharrir 

J.  Gurova 

Musahhih 

M. Akromova 

Kompyuterda sahifalovchi 

B.  Babaxodjayeva

Nashriyot litsenziyasi AI  195.  28.08.2011.  Bosishga  17.08.2012-y.  da ruxsat etildi, 

Bichimi 60x84‘/ 16.  «Tayms» gamiturada ofset bosma usulida bosildi. 

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 28%20Биология%20фанлар
28%20Биология%20фанлар -> Himoya qilish
28%20Биология%20фанлар -> Fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> Rajamurodov z. T., Rajabov a. I. Odam va hayvonlar fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> SH. xushmatov, A. Yesimbetov, G. Begdullaeva radiobiologiya
28%20Биология%20фанлар -> F. R. Xolboyev, D. A. Azimov, E. Sh. Shernazarov z o o g e o g r a f I y a
28%20Биология%20фанлар -> S. A. M avlanova
28%20Биология%20фанлар -> Iqtisod-moliya
28%20Биология%20фанлар -> S. dadayev, Q. Saparov
28%20Биология%20фанлар -> Amaliyotiuchun
28%20Биология%20фанлар -> A n a t o m I y a, s I s t e m a t I k a, g e o b o t a n I k a


Download 12.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling