Va selekciya


-rasm.  M ak k ajo ‘xorida  s o ‘ta  u zunligining  irsiylanishi  (sm   hisobida). Ш


Download 12.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/41
Sana15.12.2019
Hajmi12.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

22-rasm.  M ak k ajo ‘xorida  s o ‘ta  u zunligining  irsiylanishi  (sm   hisobida).

Ш S

I

X

¥

1  ju f t   g e n la r

2   j u f t   g e n la r

k o 'p  j u f t   g e n la r23-rasm. Kumulativ polimcriya 

holatida F  da genotiplar takrorlanish 

darajasining taqsimlanishi.

A,------ va  - - A -

15/16

1/16


24-rasm. 

Capsella  bursa pastaris 

(acham biti)  o 's im lig id a   q o 'z o q   m eva 

sh ak lin in g   irsiylanishi.

68


Yuqorida  bayon  etilgan  noallel  genlam ing  o ‘zaro  ta ’sirini  kum ulativ 

polim eriya  deb  ataladi.  Bu  atam a  lotincha  «cum ulo»  so ‘zidan  olingan 

b o'lib,  y ig ‘ila  borish  m a’nosini  bildiradi.  Darhaqiqat,  polim er  genlam ing 

fcnotipga ta ’siri  genotipdagi  bu  genlar  sonining jarnlangan holda,  bir-birini 

to 'ld ira  va  kuehaya  borishlarida  nam oyon  b o ia d i.

P oligenlar  faoliyatidagi  ushbu  xususiyat  ulam ing  k um ulativ  yoki 

additiv  effekti  deyiladi.  K um ulativ  ta ’sirga  ega  b o 'lg an   poligenlar  ham  

nazariy,  ham   am aliy  aham iyatga  egadir.  Hayvon  va  o ‘sim liklam ing 

qim m atli 

x o ‘jalik  

belgilari 

-  


qoram ollarda 

sutining 

y o g ‘liligi, 

tovuqlam ing 

tuxum  

berishlik m uddatlari, 

b u g ‘doy 

b o sh o g ‘ining 

uzunligi,  g ‘o ‘za  chigitining  y o g ‘  chiqishligi,  qand  lavlagida  qand 

miqdori  va  boshqalar  noallel  genlar  o ‘zaro  kum ulativ  polim eriya 

ta’sirida  irsiylanadi.  Polim er  belgilam ing  nam oyon  b o ‘lishligi  m a ’lum  

darajada  organizm   rivojlanishining  sharoitiga  ham   b o g ‘liq.  M asalan, 

qoram ollarda  sut  m iqdori,  ulam ing  vazni,  q o ‘ylar  ju n in in g   uzunligi, 

cho‘chqalar  rivojlanishining  tezligi  k o ‘p  hollarda  u lam ing  parvarish 

qilinish,  oziqa  ratsioniga  b o g ‘liq. 

K artoshka  tuganaklarining  yirik 

b o ‘lishligi,  m ak kajo‘xori  so ‘talarining  uzunligi,  zig ‘ir  poyasining  uzunligi 

ko‘p  darajada  beriladigan  m ineral  o 'g 'itla r  sifati  va  m iqdoriga  ham da 

tushadigan  atm osfcra  y o g ‘inlariga  va  boshqalarga bog‘liq.2.  N oallel  g en la m in g   o ‘zaro  nokum ulativ  polim eriya  ta ’siri

K um ulativ  effektga  ega  polim er  genlardan  tashqari,  nokum ulativ 

cficktga  ega  b o 'lg an   polim er  genlar  ham   mavjud.  Bunday  genlam ing 

faoliyatiga  m isol  qilib,  acham biti (Capsella  bursa  pastor is)

  o ‘sim ligida 

qo ‘zoq 

m evasi 


shaklining 

irsiylanishini 

k o ‘rsatish 

m um kin. 

Bu 

o 'sim lik n in g   q o ‘zoq  m evalari  uchburehak  va  tuxum sim on  shaklda  b o ‘ladi. A garda  q o ‘zoq  m evalari  uchburchak  shaklda  b o ‘lgan  acham bitining 

bir  irqini,  m cvasining  shakli  tuxum sim on  b o ‘lgan  boshqa  irqi  bilan 

chatishtirilsa,  birinchi  avlodda  olingan  barcha  duragaylam ing  m evasi 

uchburchak  shaklda  b o ‘ladi.F,  duragaylarini  o ‘zaro  chatishtirib,  ikkinchi  avlod  duragaylarida  bu 

hclgining  irsiylanishini  tahlil  qilsak,  u  holda,  F,  da  ikkita  fenotipik  sin f 

hosil  b o ‘ladi:  15/16  qism   uchburchak  m evali  o ‘sim liklar  va  1/16  qism  

tuxum sim on  m evali  o ‘sim liklar  (24-rasm ).

O lingan  dalillar  o ta-ona  o ‘sim liklam ing  ikkita  noallel  genlar  b o 'y ic h a  

larqlanishini  k o ‘rsatadi:

69


9   u c h b u rc h a k   m e v ali

A

i

A |A 2A2

a

,a

2

W Aa,a;

S

  tu x u m s im o n   m e v a li

uchburchak mevali 

А д А д ,

F2

1.

2

.

3.

4.5.

6

. 

7,uchburchak mevali А д  A2a2 

A,A2,  A ,a2,  a,A,,  a,a2S 

uchburchak  mevali 

A,a. 

A2a2


A,A2,  A,a2,  a,A 2,  a, a.

A

jA

j

Aj

A ^ I


A 1A ,A 2a2=2

А д А . А г ^

А д А д ^

A 1A ,a2a2= laia iA 2A2=1

A |a 1a2a2=2

a ,a ,A 2a2=2

а д д а ^ !

15  uchburchak  m evali  o 'sim lik lar

1  tuxum sim on  m evali  o 'sim lik lar

S h u n d ay   q ilib ,  h ar  ikki  genning  re tse ssiv   a lle lla rig a   eg a  ( а д , 

a2a 2)  o 's im lik la rn in g   q o 'z o q   m evalari  tu x u m sim o n   sh ak ld a  ekan, 

G e n o tip d a   d o m in an t  allelning  b o 'lis h i  tu fay li  m eva  u ch b u rch ak  

sh a k ld a   b o 'la d i  X arak terli  tom oni  sh undaki,  u c h b u rch ak   sh ak ln in g  

riv o jla n ish i  d o m in an t  allellarn in g   soniga  b o g 'liq   em as.  G e n o tip d a   1 

ta  d o m in a n t  yoki  2  ta  dom inant,  yoxud  4  ta  d o m in an t  allel  ish tiro k  

e tsa   h am ,  u ch b u rch ak   shakl  rivojlanadi.  B u  h o lat  p o lim e r  g e n la m in g  n o k u m u la tiv   effektidir.

T ovuqlar  oyoqlaridagi  patning  «bor-yo'qliligi»  belgisi  ham   xuddi  shu 

tarzda  irsiylanadi.  O yoqlari  patli  va  oyoqlari  patsiz  b o 'lg a n   to vu q  zotlari 

o 'z a ro   chatishtirilganda,  birinchi  avlodda (F ,)  olingan jo 'ja la r  barchasining 

oyoqlari  patli  b o 'lg a n   (25-rasm).

70


oyog'i  patsiz

A

. a i A 2 a 2

oyog'i  patliA r A2~; A r ai a2; a,  аЛ - ;

oy o g ‘i  patli

aiaia2a2

oyog‘i  patsiz 1/16

oy o g ‘i  patli15 / 1 6

25-rasm.  T ovuqlar  oyoqlarida  p atlam in g   « b o r-y o ‘qligi» 

b elg isin in g   irsiy lan ish i.

F,  da  voyaga  etgan  x o ‘ro z  va  to v u q lam i  o ‘zaro  chatishtirib  olingan 

F2  individlarida  o ‘rg an ilay o tg an   bclgi  b o ‘y ic h a   ajralish   kuzatilib,  15/16 

qism   oyoqlari  patli  v a  1/16  qism   o yoq lari  p a tsiz   parran dalar  olingan.  F 2 

da  olingan  natija  b o sh la n g ‘ich  tovuq  v a  x o ‘ro z la m in g   ikki  ju ft  genlar 

bilan  farqlanishini  k o ‘rsatadi.  Shunga  k o ‘ra,  o y o q lari  patsiz  tovuqlam ing


genotipini  a|a|a2a2  deb,  oyoqlari  patli  b o ‘lgan  xo'rozlarning  genotipini 

A

j

A

j

A

j

A

j

  deb  olam iz.  Fj  da  olingan  parrandalaming  genotipi  A |a|A2ar 

F 2  da  esa  genotip  va fenotip  b o ‘yicha  quyidagicha  ajralish kuzatiladi:

^  oyoqlari patsiz

P

aiaia2a2 a,a2

oyoqlari patli 

^  

A ^ A ^

$   oyoqlari patli

А 1аЛ а2 XA ,A 2,  A,a2,  a1A 2>  a,a2

f

2

Genotipik sinflar

Fenotipik sinflarGenotip

Takrorlanish soni

Fenotipik

radikal

Fenotip

Nisbat

1

A

j

A

j

A

j

A

j

1

2

A

j

A

j

A

j

S

j

2

A f A 2-

3

A ^ A iA j

2

4

A !a,A 2a2

4

oyoqlari

patli

parrandalar

15

5

A ,A ,a2a2

1

A r a 2a2

6

A ,a,a2a2

2

7

a^jAjAj

1

aia, V

8

a^a^ A 2a2

2

9

aiaia2a2

1

aiai32a2

oyoqlari 

patsiz par

1

Parrandalar  oyoqlarining  patli  bo'lishligi  genotipda  b o ‘ladigan 

dominant  allellam ing  soniga  b og‘liq  emas.  Bitta  dominant  allel  ( A ^ a ^ )  

ham, to ‘rtta dominant allel  ( A ^ ^ A . , )  ham bir xil fenotipni -  oyoqlam ing 

patli  b o ‘lishligini  ta’m in  etadi.

  oyoqlari patli

A A A 2A 2

A 1A 2

  oyoqlari patli

72

Shunday  qilib,  noallel  genlar  o ‘zaro  ta’sirining  komplementar, 

epistaz  va  polimeriya  tiplarini  k o ‘rib  o ‘tdik.  U lam ing  barchasi  M endel 

tomonidan  diduragay  chatishtirish  uchun  belgilangan  fenotip  bo'yicha 

(9 :3 :3:1)  ajralishning  klassik  formulasining  k o ‘rinishini  o'zgartiradi. 

Keltirilgan  fenotip  bo'yicha  barcha  ajralishning  tiplari  9:3:3:1  kabi 

qonuniy  hisoblanib,  ajralish  genetik  m exanizm ining  buzilishini  oqibati 

bo'lm ay,  balki  individual  rivojlanishda  genlar  o'zaro  ta’sirining  natijasi 

hisoblanadi.

Genlar  o'zaro  ta’sirining  kombinirlangan  tipi  bilan  IV  bobda 

tanishiladi.

111.3.  Genlaming  pleyotrop va  modifikatsion  ta’sirida 

belgilarning  irsiylanishi

Bundan  oldingi  mavzularda,  organizm  belgilarining  irsiylanishini 

ta’min etuvchi  genlar faoliyatida quyidagi hollar bo'lishi  mumkinligi bilan 

tanishgan edik:

1.  Bitta  belgining  bitta  gen  allellari  ta’sirida  rivojlanishi.  Bunday 

belgilarning  irsiylanishini  o'rganish  natijasida  M endel  irsiylanishning 

yuqorida qayd etilgan uchta  qpnunini  yaratdi.

2.  Bitta  belgining  ikki  va  undan  ortiq  noallel  genlar  ta’sirida 

rivojlanishi.  Bunday  belgilarning  irsiylanishini  o'rganish  natijasida 

genlar  faoliyatidagi  komplementariya,  epistaz  va  polim eriya  jarayonlari 

aniqlandi.

Genlar  ustida  o'tkazilgan  tadqiqotlar  natijalari  yana  bir  holat 

mavjudligini ko'rsatdi. Organizmlarda bir necha belgilarning rivojlanishiga 

ta’sir  etuvchi  genlar  ham borligi  aniqlandi.  Bir  genning  bir  necha belgilar 

rivojlanishiga  ko'rsatadigan  ta’siri 

pleyotropiya 

deb  ataladi.  Bunga 

misollar  keltiraylik.  Gulli  o'simliklarda  gullarining  to‘q  qizil  (antotsian) 

rangda  bo'lishini  ta’min  etuvchi  gen  ulam ing  poya  va  shoxlarining  ham 

to'q  qizil  rangda  bo'lishiga  sababchi  bo'ladi.  Odamlarda  uchraydigan 

Marfan  sindromi  (kasalligi)  bitta  dominant  gen  tomonidan  boshqariladi. 

Marfan  sindromiga  ega  odamlarda  qo'l-oyoq  barmoqlari  juda  uzun 

bo'ladi.  Barmoqlaming  uzun  bo'lishini  boshqaruvchi  gen  bir  vaqtning 

o'zida  ikkinehi  bir  belgi  -   k o'z  gavharida  nuqson  paydo  bo'lishiga  olib 

keladi.  Bunday  odamlarda  k o 'z  gavhari  nuqsonga  chalinganligi  tufayli

73

k o‘rish  qobiliyati  ancha  sust  b o‘ladi.  G ‘arbiy  Pokistonda yashovchi  ayrim 

odamlarda  tanasining  ba’zi  qismlarida ter bezlari  y o ‘q.  Bu  belgini  nazorat 

qiluvchi  gen  bir  vaqtning  o ‘zida ja g ‘larda  ayrim  tishlam ing  b o ‘lmasligini 

belgilaydi.

Mashhur  qorako‘l  q o ‘ylarida  jun  rangining  kulrang  (sheroziy)- 

qora  (arabi)  b o ‘lishi  bir  gen  allellariga  (A -а)  b og'liq .  B u  gen  retsessiv 

gom ozigotali  (aa)  holda  b o ‘lsa,  q o ‘zichoqlar  junining  rangi  qora 

b o ‘ladi.  Juni  kulrang  b o ‘lgan  q o‘zichoqlarning  doinio  geterozigota 

(Aa)  holatida  b o'lish i 

aniqlandi. 

Kulrang 

qo'zichoqlar  orasida 

dominant  gom ozigotali  (A A )  lar  butunlay  uchramaydi.  Buning  sababi, 

junning  kulrang  b o'lish in i  ta ’m in  etuvchi  gen  dom inant  gom ozigotali 

holatda  organizm ning  nobud  b o ‘lishiga  olib  keladi.  Bunday  xulosaga, 

jun  rangi  kulrang,  genotipi  geterozigotali  (Aa)  ota-ona  q o‘ylarni 

o ‘zaro  chatishtirishdan  olingan  duragay  avlodlarda,  jun  rangining 

irsiylanishini 

tahlil 

qilish  asosida  kelindi. 

U larning 

avlodidagi 

q o ‘zichoqlarni  jun  rangiga  qarab,  ikki  sinfga  b o ‘lish  mumkin:  kulrang 

va  qora  rangli  q o ‘zichoqlar.  Ularning  miqdoriy  nisbati  odatdagidek  3:1 

em as,  balki  2:1  holatda  bo'lgan   (26-rasm ).  B uning  sababi,  dominant 

gom ozigotali  (A A )  q o ‘zichoqlam ing  tu g‘ilgandan  k eyin   sal  vaqtdan 

s o ‘ng  nobud  b o ‘lishligidadir.  Jun  rangining  kulrang  b o 'lish in i  ta’m in 

etuvchi  gen,  dom inant  gom ozigota  (A A )  holatida  q o ‘zichoqIarning 

ovqat 

hazm  

q ilish  

tizim ida 

nuqsonlarning 

rivojlanishini 

ham 

boshqaradi  va  u lam i  o'lim ga  olib  keladi.

P

g

F,

$   kulrang junli 

Aa 

A,  a

kulrang junli kulrang junli

2Aa

x

S

 

kulrang junli 

Aa 

A,  a

1  aa

qora junli

P

g

F,

$   kulrang 

Aa 

A,  a

x

S

 

qora 

aa 

a

в

1  Aalaa 

qora junli

kulrang junli

74

р

К к  


К к

.  

М

 

f X M

 

_ 

М

 

Аш Ш

ш  

Ш Ш Ш Ш

Тъ тТ лт 

Тт

К К  


Кк 

Кк 

кк

26-rasm. 

Q o rak o ‘1  q o ‘y la rid a  te n   (m o 'y n a )  ran g in in g   irsiylanishi.

T ah liliy  chatishtirish  ода  sifatid a  olin gan   q o ‘ylarning  jun  rangi 

b o ‘yich a  geterozigota  ek an ligin i  tasdiqladi.  Q orako‘l  q o ‘ylarining 

sh eroziy  (kulrang)  rangli  q o ‘y  va  q o ‘chqorlarini  o ‘zaro  chatishtirish 

jarayonida  25%  q o ‘zichoqlarning  nobud  b o ‘lish ig a   y o ‘l  q o'y m aslik  

uchun  am aliyotda  sh eroziy  rangli  sovliqlarn i  qora  m o ‘yna  beruvchi 

q o ‘chqorlar  bilan  chatishtirilib,  50%  sh eroziy  va  50%  qora  m o ‘y nali 

q o ‘zich oq lar 

olish  

y o ‘lga 

q o ‘yilgan. 

Natijada 

qora 

m o ‘ynali 

q o ‘zichoqlar  son in i  sh eroziy  q o ‘zichoqlar  son in i  kam aytirm agan 

h old a  h ech   qanday  q o ‘shim cha  xarajatsiz  25%   ga  oshirish  im konini 

beradi.

Tulkilarda  junning  platina  rangi  geterozigotali  organizmlardagina 

m avjud  b o ‘lgan  dom inant  gen  tom onidan  boshqariladi.  B u  gen 

retsessiv  letal  ta’sirga  ham  ega.  Platina  rangli  erkak  va  urg‘ochi 

tulkilar  o ‘zaro  chatishtirilganda  ularning  avlodida  2:1 

nisbatda 

platina  rangli  va  kum ushsim on-qora  tulkilar  olingan  (27-rasm ). 

B unday  ajralishning  sababi  dominant  g o m o zigotali  tulkilarning  nobud 

bo ‘ lishligidir.

75


platina rangli 

A a

platina rangli 

A a

platina rangli 

A a

kumushsimon-qora 

a  a

II

A akumushsimon-qora 

a  a

platina rangli 

A a

kumushsimon-qora 

a a

27-rasm.  Tulki junlarida platina rangining irsiylanishi.

76

Platina  rangli  tulkilarning  geterozigota  ekanligi  ularni  retsessiv 

kum ushsim on-qora  rangli  gom ozigotalar  bilan  chatishtirish  o ‘tka- 

zilganda  tasdiqlandi.  T ahliliy  chatishtirish  natijasi  F0  da  1:1  nisbatda 

platina  rangli  va  kum ushsim on-qora  rangli  fenotipga  ega  tulkilar 

olingan ligin i  tasdiqlaydi.  Yuqorida  biz  noallel  genlam ing  o ‘zaro  ta ’siri 

natijasida  rivojlanuvchi  belgilarning  irsiylanishi  va  k elgu si  avlodda 

fenotipik  nam oyon  b o 'lish   v a   ajralish  qonuniyatlari  bilan  tanishdik. 

Bunday  genlar  hozirgi  zam on  genetikasida 

strukturaviy  genlar 

deb 

ataladi.  Ular  organizm  belgilarining  rivojlanishi  va  irsiylanishida  hal 

qiluvchi  ahamiyatga  egadir.  Duragaylash  orqali,  genetik  tahlil  qilish 

m etodi  yordamida  turli  b io lo g ik   obyektlardagi  belgilarning  ontogenez 

jarayonida  rivojlanishini  tekshirish  natijasida  ularda  yana  bir  guruh 

genlar  m avjudligi  aniqlandi.  B u  genlar 

modifikatsion  genlar 

deb 

ataladi.  Ular  mustaqil  ravishda  organizm  b elgi  va  xususiyatlarini 

rivojlantirm aydi.  M odifikator  genlar  yuqorida  qayd  etilgan,  asosiy, 

y a ’ni  strukturaviy  gen lam in g  faoliyatiga  q o ‘shim cha  ta’sir  k o ‘rsatadi. 

U lar  asosiy  genlam ing  fenotipik  nam oyon  boT ishini  kuchaytirishlari 

y ok i  susaytirishlari  mum kin.  B u  jihatdan  modifikator  genlar  ikki 

gu m h ga  b o ‘linadi: 

a)  asosiy  genlam ing  ta’sirini  kuchaytiruvchi 

m odifikator  genlar; 

b) 

asosiy  genlam ing  ta ’sirini  susaytiruvchi 

m odifikator  genlar.  M odifikator  genlar,  ayniqsa,  miqdor  belgilarning 

irsiylanishini  ta’m in  etuvchi  strukturaviy  genlar  faoliyatiga  kuchliroq 

ta ’sir 

k o ‘rsatadi. 

P leyotropiya 

tufayli 

organizm 

belgilarining 

rivojlanishida  to ‘liq  korrelatsiya  (b o g ‘liqlik)  nam oyon  b o'lad i.

IV bob.  MIQDOR BELGILAR  GENETIKASINING 

ASOSLARI

M a’lumki,  organizmlarda  sifat  belgilardan  tashqari, juda  k o ‘p  miqdor 

belgilar  ham  mavjud.  Ularning  rivojlanishi  va  irsiylanishi  murakkab 

asosga ega.  Bunday belgilar poligenlar ta’sirida  irsiylanishi  sababli F2  dagi 

fenotipik  sinflar  orasidagi  chegara  aniq  k o ‘zga  tashlanmaydi.  Shuning 

uchun  ham  F2  da  miqdor  belgilar  b o‘yicha  kombinativ  o'zgaruvchanlik 

uzluksiz holatda ro‘yobga chiqadi.

M iqdor  belgilar  qatoriga  hayvonlarning  vazni,  sut  miqdori, 

sutning  y o g ‘liligi;  o ‘sim liklarning  b o ‘y i,  hosild orligi,  ular  urug‘ 

(don)  larining  o g ‘irligi  kabilar  kiradi.  Ularni  o'lchash,  sanash, 

tortish  kabi  usullar  orqali  o ‘rganilib,  ularga  m iqdoriy  baho  beriladi. 

Shuning  uchun  ularni 

miqdor  belgilar 

deb  ataym iz.  Organizmlar 

miqdor  belgilari  genetikasining  barpo  etilish i  va  rivojlanishi  atoqli 

genetik  olim lar  N ilson -E le  (1908),  A.  Lang  (1911),  E .M .  1st  (1910, 

1916),  G. M.  R asm ussen  (1 9 3 3 )  va  K.  M azer  (1 9 4 1 )  lam ing  nomlari 

bilan  b o g ‘liq.  Bu  va  boshqa  olim larning  tadqiqotlari  natijasida 

organizm lam ing  ba’zi  sifat  belgilarining  va barcha  miqdor belgilarning 

irsiylanishi  va  rivojlanishida  polim er  gen lam in g  kum ulativ  roli  katta 

ekanligi  isbotlandi.  M iqdor  belgilar  genetikasiga,  ayniqsa,  K.  Mazer 

katta  hissa  q o ‘shdi.  U   polim er  irsiylanish  nazariyasini  ishlab  chiqdi 

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 28%20Биология%20фанлар
28%20Биология%20фанлар -> Himoya qilish
28%20Биология%20фанлар -> Fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> Rajamurodov z. T., Rajabov a. I. Odam va hayvonlar fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> SH. xushmatov, A. Yesimbetov, G. Begdullaeva radiobiologiya
28%20Биология%20фанлар -> F. R. Xolboyev, D. A. Azimov, E. Sh. Shernazarov z o o g e o g r a f I y a
28%20Биология%20фанлар -> S. A. M avlanova
28%20Биология%20фанлар -> Iqtisod-moliya
28%20Биология%20фанлар -> S. dadayev, Q. Saparov
28%20Биология%20фанлар -> Amaliyotiuchun
28%20Биология%20фанлар -> A n a t o m I y a, s I s t e m a t I k a, g e o b o t a n I k a

Download 12.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling