Vaqtni his qilish


Download 20.24 Kb.
Sana23.08.2020
Hajmi20.24 Kb.

S: "Vaqtni his qilish" ning to‘g‘ri ta’rifini toping?

+:Sportchi tomonidan yugurish tempining qo‘yilgan maqsadga muvofiq kelayotganligini to‘g‘ri anglab olishi

-:Turli qarshiliklarni engish orqali sarflangan vaqtni xis etish

-:Fazoni idrok qilish bilan bog‘liq bo‘ladi

-:Sportchi tomonidan yugurish tempini to‘g‘ri anglab olishi

I:

S: “Jimoniy tarbiya va sport hakida”gi qonun qachon qabul qilingan?+:14 yanvar 1992 yil

-:14 fevral 1993 yil

-:13 mart 1994 yil

-:28 yanvar 1994yil

I:

S: “Ikkinchi nafas” xolatida namoyon bo‘ladigan jarayonlar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?+:O‘z kuchiga ishonch tuyg‘usining paydo bo‘lishi

-:Ong jarayoni intensivligining tez pasayishi, xotirada tafakkur jarayonining susayishi.

-:Diqqat mikdorining kamayishi, uni taqsimlash qobiliyati buzilishi

-:Reaksiya tezliginingsusayishi, xatoreaksiyalarsoning ko‘payishi.

I:

S: “O‘lik nuqta ” xolatidan chiqib ketish usullarini ko‘rsating?+:Sportchining o‘z haraktlarini maqsadga muvofiq boshqarish, musobaqada kurashni davom ettirish xoxishini namoyon qilish, irodaviy zo‘r berish orqali

-:Trenerning noverbal xati-harakatlari, ishqibozlarning qo‘llab quvvatlashi, aktiv xayol surishni namoyon qilish

-:Muskul harakatlari va introretseptiv segi a’zolarini nazorat qilish, musobaqada g‘olib bo‘lish istagini namoyon qilish

-:Psixik jarayonlarini o‘z xolatida qoldirish, harakatlarga erkinlik berish

I:

S: “O‘lik nuqta” xolatida namoyon bo‘ladigan jarayonlar qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?+:Ong jarayoni intensivligining tez pasayishi, xotirada tafakkur jarayonining susayishi

-:Noma’kul jismoniy xolatlarning (bo‘g‘lish, nafas olishning etishmsligi, yurak faoliyatidagi qiyinchiliklar) yo‘k bo‘lib ketishi

-:O‘z kuchiga ishonch tuyg‘usining paydo bo‘lishi

-:Ishonch tuyg‘usiningpaydo bo‘lishi

I:

S: “O‘lik nuqta” xolatidan chiqib ketishning asosiy mexanizmini nima tashkil etadi?+:Ikkinchi signal tizimining shartli reflekslar bilan bog‘lanishi

-:Birinchi signallar tizimining shartsiz reflekslar bilan bog‘lanishi

-:Ikkinchi signal tizimining shartsiz reflekslar bilan bog‘lanishi

-:Birinchi signallar tizimining shartli reflekslar bilan bog‘lanishi

I:

S:«Maksadliustanovka»nishakllantirishdegandanimatushuniladi?+:sportchinioldigama’lummaksadvavazifalarnikuyish

-:Sportchinijismoniytayergarliginiakniklash

-:Sportchiniimkoniyatlarinianiklash

-:Sportchinipsixologiktayergarliginiakniklash

I:

S: «Maksadliustanovkani»asosan kim shakllantiradi?+:Trener

-:Sportchi

-:Sport psixologi

-:Sport jamoasi a’zoloari

I:

S: «Ustivorvazifa» degandanimatushuniladi?+:Judayukorinatijakursatishgabulgan ustanovka

-:Sportchiningmusobakagabulganpsixologiktayergarligi

-:Sportchiningjismoniytayergarligi

-:Sportchini uz oldigakuyganvazifasi

I:

S: 100 metrga yugurishda masofaning asosiy qismi qanday tezlikda bosib o‘tiladi?+:Butun masofa uchun ketgan o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori tezlikda bosib o‘tiladi

-:Butun masofa yuqori tezlikda bosib o‘tiladi

-:Tezlik sportchining jismoniy tayyorgarligiga bog‘liq

-:Sportchining tana tuzilishiga bog‘liq

I:

S: A.D.Tanyushkin fikricha kuchsiz ruhiy zo‘riqish sportchi faoliyat natijasiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?+:Ijobiy ta’sir ko‘rsatadi

-:Slbiy ta’sir ko‘rsatdi

-:Ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatdi

-:xech qanday ta’sir ko‘rsatmaydi

I:

S: Alohida qismalarga bo‘lingan harakat sportchining ongida yana butunligicha namoyon bo‘lishi qaysi davrda namoyon bo‘ladi?+:Sintetik

-:Analitik

-:Assotsiativ

-:Sintetik va analitik

I:

S: Autogen trenirovka mashqlari birinchi bo‘lib kim tomonidan taklif etilgan+:SHuls

-:P.A.Rudik

-:R.Singer

-:YU.A.Xanin

I:

S: Axborot ta’sirida ro‘y bergan zo‘riqishlar, inson miyasi axborotni ishlab chiqishga ulgura olmagan va yuqori tempdagi ishlarni bajara olmagan xolda qanday stress turi namoen bo‘ladi+:informatsion (axborot)

-:emotsional

-:xissiy

-:irodaviy

I:

S: Barcha psixik jarayonlaridagi bo‘shashganlik start oldi xolatining qaysi birida namoyon bo‘ladi?+:Start oldidagi loqaydlik

-:Ruhiy ko‘tarinkilik

-:Start oldidagi jonsaraklik

-:Jangovar tayyorgarlik

I:

S: Bevosita sub’ektiv ravishda bo‘layotgan ruhiy kechinmalarning anglanmagan holda inson hatti-harakatlari, xulqi, nutqi va faoliyatida namoyon bo‘lishi qaysi metodning predmetiga kiradi?+:Tashqi kuzatish

-:O‘z-o‘zini kuzatish

-:Laboratoriya metodi

-:Tabiy eksperiment

I:

S: Bir vaqtning o‘zida texnik va jismoniy tayyorgarlikni o‘z ichiga oladigan tayyorgarlikning qaysi turiga xosdir?+:Taktik

-:Texnik


-:Psixologik

-:Jismoniy

I:

S: Birinchi signal tizimi nima?+:Beshta tashqi sezgi a’zolarimiz va ular tomonidan olinayotgan informatsiyalar kiradi

-:Nutq va tafakkur bilan bogliq informatsiyalar

-:Konkret , matiqiy tafakkur

-:Belgi va simollarni anglash

I:

S: Bo‘lajak musobaqalarga diqqatni jamlash va yo‘naltirish bilan bog‘liq start oldi xolatini aniqlang?+:Jangovar tayyorgarlik

-:Ruhiy ko‘tarinkilik

-:Start oldidagi loqaydlik

-:Start oldidagi jonsaraklik

I:

S: Vaqtni idrok qilish bu:+:voqelik hodislarining ob’ektiv ravishda davomiyligini, tezligini va izchiligini aks ettirish

-:ob’ektlarning shakli, hajmi va o‘zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, olisligi va yo‘nalishlarini idrok etish

-:ob’ektlarning fazoda egalagan holati o‘zgarishining aks etishi

-:ob’ektlarning davomiyligini idrok etish

I:

S: G.Sele stressga qanday nom bergan?+:Umumiy adaptatsion sindrom

-:ximoya reaksiya sindromi

-:stressor sindromi

-:adaptatsion sindrom

I:

S: G.Sele stressning qanday stadiyalarini ajratgan?+:1.xavotirlik,2.rezistentlik(moslashuvchanlik), 3.kuchni yo‘qotish va toliqish

-:1.xavotirlik 2.moslashuvchanlik3.o‘zgaruvchanlik

-:1.moslashuvchanlik2.adaptatsiya3.o‘zgaruvchanlik

-:1.moslashuvchanlik2.adaptatsiya3.zo‘riqish

I:

::l:: Davomli maksimal intensivlik qanday masofada talab qilinadi?+:400, 800,1000, 1500 metrda

-:100, 200 metrda

-:3000, 5000, 10000 metrda

-:Barcha masofada

I:

S:Jarohat olish, murakkab mashqlarni bajarishdagi muvaffasiyatsizlik yoki mashqni bajarishdagi muvaffaqiyat tuyg‘usi sport faoliyati bilan boglik qaysi xis-tuygular turkumiga kiradi?+:Texnik jihatdan og‘ir, qiyin jismoniy mashqlarni bajarishda yuksak mahoratga erishish bilan bog‘liq emotsional kechinmalar

-:Sport kurashi davri bilan bog‘likbo‘lgan kechinmalar

-:Sport musobaqalarida qatnashish bilan bog‘liq emotsional kechinmalar

-:Estetik tuyg‘ular

I:

S: Jismoniy mashklarning sodda harakatlar guruhiga qaychilar kiradi?+:Inson gavdasi harakatlari (kullar, oyoklar, bosh)ning bukilishi, tiklanishi, burilish kabi elementar harakatlar

-:Tashqi tusiqlarni engish bilan bog‘liq mashqlar

-:Snaryadlarda bajariladigan mashqlar

-:Turli predmetlar bilan bajariladigan mashqlar

I:

S: Jismoniy, texnik va taktik tayergarlik bilan birgalikda olib boriladigan va sportchini umumiy psixologik funksiyalarini rivojlantiradigan tayyorgarlik...deb nomlanadi?+:umumiy psixologik tayergarlik

-:xususiy psixologik tayergarlik

-:maxsus psixologik tayergarlik

-:individual psixologik tayergarlik

I:

S: Ideomotor trenirovka bu...?+:xarakat aktlarini bajarishdan oldin ularni xaelda tasavvur etish va bajarish bilan bog‘liq trenirovka

-:O‘z-o‘zini ishontirish metodi

-:Mushaklar xarakati bilan bog‘liq trenirovka

-:Psixoregulyativ trenirovka.

I:

S: Idrok etish, diqqat qilishning buzilishi va xotiraning susayishi bilan bog‘liq musobaqa oldi xolatini aniqlang?+:Start oldidagi loqaydlik

-:Ruhiy ko‘tarinkilik

-:Start oldidagi jonsaraklik

-:Jangovar tayyorgarlik

I:

S: Ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning mahsuli, ongli faoliyatning sub’ekti bo‘lish individ bu. . .+:SHaxs

-:Individ

-:Individuallik

-:Yo‘nalganlik

I:

S: Ijtimoiylashuv jarayonida sportchi shaxsi faoliyatini yo‘naltirib turadigan va real vaziyatlarga nisbatan turg‘un, barqaror motivlar majmuiga ega bo‘lishlik sportchining...deb ataladi?+:Yo‘nalganligi

-:Ma’suliyati

-:Ustanovkalari

-:Odatlari

I:

S: Ingliztilidantarjimaqilinganda“tazyiqko‘rsatish, zo‘riqish” deganma’nonianglatuvchi, yoxudhissiyzo‘riqishdaniborat emotsionalholatbu...?+:Stress

-:affekt


-:depressiya

-:kayfiyat

I:

S: Inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turli-tuman ehtiyojlardan kelib chiqadigan, hamda tashqi olamni va o‘z-o‘zini o‘zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan o‘ziga xos faollik shakli bu...?+:Faoliyat

-:Harakat

-:Malaka

-:Ko‘nikma

I:

S: Insonni sport bilan shug‘ullanishga kiziktirishning asosiy ruxiy xossasi nimadan iborat?+:Sport turi bilan shug‘ullanish orqali erishiladigan qonikish xissini xosil qilish tuygusi

-:Murakkab va xavfli mashklarni bajarishda kat’iyatli va jasurlikni namoyon kilishga intilish.

-:Musobakalarda katnishishdan zavk olish

-:O‘z xarakatlarining epchilligi va guzalligidan zavk olishi

I:

S: Ishni boshlashdan avval nima bo‘lsa ham muvafaqiyatsizlikka duchor bo‘lmaslikni o‘ylab harakat qiladigan sportchi qanday motivlar asosida faoliyat ko‘rsatadi?+:Muvaffaqiyatsizliklardan qochish motivi

-:muvaffaqiyatga erishish motivi

-:Ijtimoiy ehtiyojdan iborat motivlar

-:Yo‘nalganlik motivi

I:

S: Qadamning uzunligi qanday xususiyatlarga bog‘liq bo‘ladi?+:Anotomik xususiyatlarga

-:Jismoniy tayyorgarlikka

-:Taktik tayyorgarlikka

-:Texnik tayyorgarlikka

I:

S: Qaysi bir tip kuchli, inert tip?+: Flegmatik

-: Sangvinik

-: Melonxolik

-: Xolerik

I:

S: Qaysi bir tip kuchli, muvozanatli, tip?+: Sangvinik

-: Flegmatik

-: Xolerik

-: Melonxolik

I:

S: Qaysi bir tip kuchli, muvozanatsiz, epchil tip?+: Xolerik

-: Sangvinik

-: Melonxolik

-: Flegmatik

I:

S: Qaysi biri sust tip?+: Melonxolik

-: Flegmatik

-: Sangvinik

-: Xolerik

I:

S: Qaysi masofada taktik vazifalar echib boriladi?+:Uzoq va o‘rta masofalarda

-:Qisqa masofada

-:Marafonda

-:Barcha masofada

I:

S: Kattaintensivlik qanday masofada talab qilinadi?+:3000, 5000, 10000 metrda

-:100, 200 metrda

-:400, 800,1000, 1500 metrda

-:Barcha masofada

I:

S: Qiyinchilikvamuvaffaqiyasizlikkaqaramasdan, maqsadga erishishyo‘lidauzluksizravishdaintilishningpaydobo‘lishibu-?+:Iroda

-:chidamlilik

-:tirishqoqlik

-:jasorat

I:

S: Qisqa masofali yugurishlarda tezlikning yuqori bo‘lishi nimaga bog‘liq? belgilanadi.+:Qadamlarning miqdoriga

-:Qadamning uzunligi

-:Qadamning uzunligi va miqdoriga

-:Oyoqning anotomik tuzilishiga

I:

S:Kishini tez chulg‘a boladigan va shiddat bilan o‘tib ketadigan hissiy portlash jarayoni bu...?+:Affekt

-:stress


-:depressiya

-:kayfiyat

I:

S: Kishining anglanilgan maqsad bilan boshqarib turiladigan ichki (psixik) va tashqi jismoniy faolligiga nima deyiladi?+: Faoliyat

-: Qiziqish

-: Ehtiyoj

-: Motiv


I:

S: Ko‘nikma nima?

+:Mavjud bilimlar va malakalar bilan maqsalga muvofiq boshqarilishi uchun zarur psixik va amaliy harakatlarning murakkab tizimi

-:Avtomatlashgan ish-harakat usullari yoki ongli faoliyatining avtomatlashgan qismlariga aytiladi

-:Jismoniy mashklarni muvaffakiyatli bajarish kobiliyatiga aytiladi

-:Sportni mukammal egallashida harakat tasavvurlarining maksimal rivojlanganligi

I:

S: Ko‘nikmani hosil qilish jarayoni bo‘lgan birinchi bosqichda qaysi obraz etakchilik qilishi kerak?+:Ko‘z obrazlari

-:Harakat obrazlari

-:Xayoliy obrazlar

-:Mnemik obrazlar

I:

S: Ko‘nikmani hosil qilish jarayoni bo‘lgan birinchi bosqichning asosiy psihalogik vazifasi nimalardan iborat?+:O‘rganilayotgan mashq, uning xarakterlarini va unga kiruvchi asosiy harakatlar, mashq sxemasini eslab qolish to‘g‘risida umumiy tasavurni ishlab chiqish

-:Alohida amallarni egallash, harakatni samarali usullarini topish va uni mustahkamlash.

-:Ko‘nikmani yanada mustahkamlash va yuksaltirish, usullarga qisman o‘zgartirishlar kiritish, ulardan eng maqsadga muvofiqlarini tanlab olish

-:Mashqlarni to‘g‘ri va aniq bajarish

I:

S: Ko‘nikmani hosil qilish jarayoni bo‘lgan ikkinchi bosqich necha davrlardan iborat?+:3 davrdan

-:2davrdan

-:4 davrdan

-:Davrlarga bo‘linmaydi

I:

S: Ko‘nikmani hosil qilish jarayoni bo‘lgan ikkinchi bosqichning asosiy psihalogik vazifasi nimalardan iborat?+:Alohida amallarni egallash, harakatni samarali usullarini topish va uni mustahkamlash

-:O‘rganilayotgan mashq, uning xarakterlarini va unga kiruvchi asosiy harakatlar, mashq sxemasini eslab qolish to‘g‘risida umumiy tasavurni ishlab chiqish

-:Ko‘nikmani yanada mustahkamlash va yuksaltirish, usullarga qisman o‘zgartirishlar kiritish, ulardan eng maqsadga muvofiqlarini tanlab olish

-:Mashqlarni to‘g‘ri va aniq bajarishI:
Download 20.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling