Variant n-1 “Gultish” qaysi o’simlikning navi hisoblanadi? A olma b shaftoli c tok d kartoshka “Qozidastor” qaysi o’simlik navi hisoblanadi? A shaftoli b olma c kartoshka d uzum AaBbCc triduragayda necha XIL tipdagi gameta hosil bo’ladi?


Download 167.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana10.01.2019
Hajmi167.62 Kb.
  1   2   3

1

VARIANT N-1

1.“Gultish” qaysi o’simlikning navi

hisoblanadi?

A) olma


B) shaftoli

C) tok


D) kartoshka

2.“Qozidastor” qaysi o’simlik navi

hisoblanadi?

A) shaftoli

B) olma

C) kartoshkaD) uzum

3.AaBbCc triduragayda necha xil tipdagi

gameta hosil bo’ladi?

A) 6


B) 4

C) 8


D) 10

4.Agar murtakdagi boshlang’ich ildiz

o’sishda davom etmasa, u holda

boshlang’ich poyada qaysi ildiz hosil

bo’ladi?

A) qo’shimcha ildiz

B) asosiy ildiz

C) havo ildiz

D) o’q ildiz

5.Aminokislotalar bilani-RNK dagi

kodning mos kelishini nima ta’minlaydi?

A) DNK dagi nukleotidlarning ketma-ketligi

B) genetik kod

C) t-RNK

D) i-RNK


6.Baliqlarning hazm qilish, nafas olish va

qon aylanish organlari ishini boshqaruvchi

bosh miya bo’limini belgilang.

A) orqa miya

B) uzunchoq miya

C) o’rta miya

D) oraliq miya

7.Bandsiz bargli o’simliklarni aniqlang.

A) anjir, tok

B) gulsafsar, saksovul

C) makkajo’xori, bodring

D) bodring, qovun

8.Baqachanoq lichinkasi qayerda parazitlik

qiladi?


A) baliqlar terisida

B) qisqichbaqalarda

C) suv shillig’ida

D) baliqlarning jabrasida9.Barglari ancha barvaqt to’kiladigan

o’simliklarni aniqlang.

A) aylant, jiyda

B) yong’oq, nastarin

C) olcha, shamshod

D) eman, ligustrum

10.Basketbolchining ko’zi bog’langan holda

to’pni savatga tushirishi qaysi retseptorga

bog’liq?


A) proprioretseptor

B) visteroretseptor

C) vestibulyar

D) teri retseptori

11.Beda, karam va qandlavlagining vatanini

aniqlang.

A) O’rta yer dengizi

B) Efiopiya

C) Janubiy Amerika

D) Janubiy Osiyo

12.Beluga qaysi sinf vakili?

A) baliqlar

B) sutemizuvchilar

C) sudralib yuruvchilar

D) qushlar

13.Belugada qon qorin aortasidan so’ng

qaysi organga boradi?

A) yuragiga2

B) ichki organlariga

C) orqa aortasiga

D) jabralariga

14.Beluganing yurak qorinchasida qanday

qon oqadi?

A) kislorodga to’yingan

B) aralash

C) venoz

D) arterial

15.Biosintetik jarayonlar yig’indisi nima

deb ataladi?

A) energetik almashinuv

B) plastik almashinuv

C) katabolizm

D) dissimilyatsiyaVARIANT N-2

1.Biy va qisqichbaqaning tanasi qanday

qismlardan iborat?

A) boshko’krak va dum

B) bosh, qorin va dum

C) bosh, ko’krak va qorin

D) boshko’krak va qorin

2.Bo’ritaroq turkumi qaysi oilaga mansub?

A) ituzumdoshlar

B) karamdoshlar

C) gulxayridoshlar

D) murakkabguldoshlar

3.Bosh miya yarimsharlarining qaysi

qismida ko’rish markazi joylashgan?

A) tepa

B) chakkaC) peshona

D) ensa


4.Bug’doy navlarini aniqlang.

A) Omad, An-402

B) Sanzor, Omad

C) An-402, Ulug’bek-600

D) Ulug’bek-600, Sanzor

5.Bug’doyning tetraploid

navida

xromosomalar to’plami nechta bo’ladi?A) 24

B) 28


C) 48

D) 14


6.Burchoqdoshlar oilasiga mansub qaysi

o’simlikning mevasida ko’p miqdorda moy

to’planadi?

A) afsonak

B) g’o’za

C) kungaboqar

D) maxsar

7.Burchoqning gajaklari nimadan hosil

bo’lgan?

A) yonbarg

B) barg

C) qo’shimcha ildizD) novda

8.Burchoqning gajaklari nimadan hosil

bo’lgan?

A) novda


B) barg

C) qo’shimcha ildiz

D) yonbarg

9.Butli o’rgimchak (I), yashil bronza

qo’ng’izi (II) va ishchi asalari (III) ning

oddiy (a) hamda murakkab (b) ko’zlari

sonini aniqlang.

A) I – a – 8 ta; II – b – 2 ta; III – a – 3 ta; b – 2 ta

B) I – a – 3 ta; b – 2 ta; II – b – 2 ta; III – a – 8 ta

C) I – a – 8 ta; II – b – 2 ta; III – a – 3 ta; b – 9 ta

D) I – a – 4 ta; b – 6 ta; II – b – 4 ta; III – a – 8 ta

10.Chang donachasi tarkibida qanday

hujayralar bo’ladi?

A) tuxum, markaziy

B) vegetativ, generativ

C) faqat generativ

D) faqat markaziy


3

11.Chaqaloqlarda qaysi vitamin yetishmasa,

liqildoqning bitishi va sut tishlarining

chiqishi kechikadi?

A) A

B) C


C) D

D) K


12.Chatnaydigan mevalarni belgilang.

A) jag’-jag’, rediska, mosh, turp

B) pomidor, ituzum, beda

C) loviya, g’o’za, makkajo’xori

D) arpa, bug’doy, suli

13.Chayonning tanasi qanday bo’limlardan

iborat?

A) bosh, ko’krak va dumB) boshko’krak va qorin

C) bosh, qorin va dum

D) bosh, ko’krak va qorin

14.Cho’chqa tasmasimon chuvalchangining

asosiy xo’jayinini aniqlang.

A) odam, chorva mollari

B) baliq, qoramol

C) odam


D) qoramol, suv shillig’i

15.Dala qirqbo’g’imining sporafillari qaysi

vegetativ organning shakl o’zgarishi

hisoblanadi?

A) poyaning

B) kurtakning

C) bargning

D) novdaningVARIANT N-3

1.Daraxt po’stlog’ida yashovchi

organizmlarni aniqlang.

A) soqoldor usneya, funariya

B) batsidiya, karrak

C) xlomidomonada, sershox qirqbo’g’im

D) parmeliya, kladoniya

2.Dastlabki uch qavatli hayvonlar hozirgi

qaysi hayvonlarga o’xshash bo’lgan?

A) to’garak chuvalchanglarga

B) tasmasimon chuvalchanglarga

C) kiprikli chuvalchanglarga

D) halqali chuvalchanglarga

3.Delfin turini aniqlang.

A) oqpeshona kaputsin

B) manta


C) oqbiqin

D) qilquyruq

4.Dengiz tulkisi qaysi sinfga mansub?

A) skat


B) akula

C) bakra


D) tog’ayli baliq

5.Diafragma pastga tushganda odam

organizmida qanday jarayonlar ro’y beradi?

A) o’pka torayadi, alveolalardagi havo

atmosferaga chiqadi, ichki qovurg’alararo

muskullar qisqargan holatda bo’ladi

B) o’pka kengayadi, alveolalarga havo

kiradi, bo’yin muskullari qisqargan holatda

bo’ladi

C) o’pka kengayadi, alveolalardagi havoatmosferaga chiqadi, bo’yin muskullari

qisqargan holatda bo’ladi

D) o’pka torayadi, alveolalarga havo kiradi,

qorin muskullari qisqargan holatda bo’ladi

6.Drozofilla pashshasi tanasining rangi qora

va kulrang tusda bo’ladi. Quyidagi genotipli

organizmlarning qaysi biridan teng

miqdorda qora va kulrang tusli pashshalar

olish mumkin?

A) aa × aa

B) Aa × AA

C) Aa × Aa

D) Aa × aa

7.Endoplazmatik to’rning g’ovak

membranalari hisobiga hosil bo’ladigan

organoidni aniqlang.4

A) mitoxondriya

B) vakuol

C) plastid

D) sentriola

8.Eng yirik o’rgimchaksimonni belgilang.

A) falanga

B) qoraqurt

C) dafniya

D) biy


9.Eritrotsitlarni o’rgangan olimni aniqlang.

A) A.Levenguk

B) M.Shleyden

C) Ya.Purkine

D) B.Braun

10.Evolyutsion taraqqiyot davrida qaysi

hayvonda birinchi marta ichak paydo

bo’lgan?


A) kiprikli chuvalchanglarda

B) to’garak chuvalchanglarda

C) tasmasimon chuvalchanglarda

D) so’rg’ichli chuvalchanglarda

11.Evolyutsion taraqqiyot davrida qaysi

hayvonda birinchi marta qon aylanish

sistemasi paydo bo’lgan?

A) yassi chuvalchanglarda

B) halqali chuvalchanglarda

C) to’garak chuvalchanglarda

D) mollyuskalarda

12.Faqat biopolimerlar berilgan javobni

aniqlang.

A) lipid, yog’lar, uglevodlar

B) oqsil, uglevod, lipidlar

C) oqsil, yog’, aminokislota, uglevodlar

D) oqsil, nuklein kislota, uglevodlar

13.Faqat qushlarga xos suyaklarni aniqlang.

A) bilak, to’sh

B) o’mrov, chanoq

C) to’sh toji, ilik

D) yelka, o’mrov

14.Fassiya nima?

A) suyakning tashqi pardasi

B) bosh va orqa miyani qoplagan parda

C) ichakning ichki tomonini qoplagan parda

D) muskulni tashqi tomondan qoplagan

yupqa parda15.Fotosintez jarayonida bargda hosil

bo’lgan organik moddalar ildiz,

ildizmeva, tugunak va o’simlikning

boshqa a’zolariga … orqali boradi.

A) yog’ochlangan naylar

B) elaksimon naylar

C) parenxima hujayralari

D) lub tolalari

VARIANT N-4

1.Gekkon qaysi sinf vakili hisoblanadi?

A) sudralib yuruvchilar

B) qushlar

C) sutemizuvchilar

D) baliqlar

2.Glikoliz jarayonida achitqi

zamburug’larida glyukoza qaysi

moddalargacha parchalanadi?

A) suv, etil spirt, karbonat angidrid

B) karbonat angidrid, etil spirt

C) shakar, karbonat angidrid

D) atsetat kislota, karbonat angidrid

3.Guli ayrim jinsli o’simliklar guruhini

ko’rsating.

A) quyonjun, karam

B) bodring, Turkiston ismalog’i

C) shuvoq, ismaloq

D) ebalak, na’matak

4.Gulqo’rg’on bo’laklari qo’shilgan

o’simliklar guruhi berilgan qatorni aniqlang.

A) karnaygul, o’sma, nok

B) lola, boychechak, tol

C) marmarak, gulsafsar, lola

D) qo’ypechak, karnaygul


5

5.Gulxayridoshlar oilasiga xos bo’lmagan

belgilarni aniqlang.

A) gulkosachaning tagida ostki

kosachabarglar bo’ladi

B) changchi iplari erkin, mevasi rezavor

C) changchi iplari qo’shilgan

D) mevasi ko’sakcha

6.Ham oddiy, ham murakkab ko’zga ega

bo’lgan bo’g’imoyoqli hayvonni belgilang.

A) falanga

B) krab


C) yashil bronza qo’ng’izi

D) asalari7.Hayotining ikkinchi yili gullab urug’

hosil qiladigan o’simlikni aniqlang.

A) karam, turp, qalampir

B) qovoq, tarvuz, turp

C) lavlagi, sholg’om, karam

D) lavlagi, bodring, pomidor

8.Hayvonlarda biologik katalizatorlar,

o’simliklarda xlorofill tarkibiga kiradigan

elementni toping.

A) magniy

B) temir


C) yod

D) kalsiy

9.Hujayra ichida harorat deyarli

o’zgarmasligi yoki kam darajada farqlanishi

sababini ko’rsating.

A) suvning katta issiqlik sig’imi va

issiqlikni yaxshi o’tkazish xususiyati

B) kuchsiz kislota va kuchsiz ishqorlarning

H

+

 lar bilan bog’lanishiC) hujayra ichida tuzlarning mavjudligi

D) lipidlarning mavjudligi

10.Hujayra tashqarisidagi suyuqlik va

qondagi buferlik vazifasini bajaruvchi

anionlarni belgilang.

A) H


2

CO

3, HCO

3

-B) Na

+

, Cl-

C) Ca


2+

, Cl


-

D) H


2

PO

4-

, HPO


4

2-

11.Ichki qovurg’alararo muskullarqisqarganda odam organizmida qanday

jarayonlar ro’y beradi?

A) o’pka kengayadi, alveolalardagi havo

atmosferaga chiqadi, bo’yin muskullari

qisqargan holatda bo’ladi

B) o’pka kengayadi, alveolalarga havo

kiradi, bo’yin muskullari qisqargan holatda

bo’ladi


C) o’pka torayadi, alveolalardagi havo

atmosferaga chiqadi, diafragma yuqoriga

ko’tarilgan holatda bo’ladi

D) o’pka torayadi, alveolalarga havo kiradi,

diafragma pastga tushgan holatda bo’ladi

12.Ikki urug’pallalilar sinfiga mansub

oilalalarni belgilang.

A) piyozdoshlar, qoqio’tdoshlar,

karamdoshlar

B) loladoshlar, ziradoshlar, bug’doydoshlar

C) ra’nodoshlar, ituzumdoshlar,

gulxayridoshlar

D) gulxayridoshlar, sho’radoshlar,

piyozdoshlar13.Ikki yillik o’tlarni aniqlang.

A) sholg’om, machin

B) sabzi, kartoshka

C) sabzi, sigirquyruq

D) sigirquyruq, bangidevona

14.Ildiz bachkisi bilan ko’payadigan

o’simliklar guruhini belgilang.

A) olvoli, qoraqat

B) terak, lola

C) chinor, piyoz

D) ajriq, boychechak

15.Ildizga xos bo’lmagan xususiyatni

aniqlang.

A) vegetativ ko’payish organi

B) barg hosil qiladi

C) oziq moddalar to’planadi

D) suv va oziq moddalarni shimib oladi


6

VARIANT N-5

1.Ildizpoya uchun xos bo’lmagan javobni

aniqlang.

A) oziq moddalar to’planadi

B) shakli o’zgargan yer usti novda

C) qo’shimcha ildizlar, shakli o’zgargan

barg va kurtaklar bo’ladi

D) o’simlikning vegetativ ko’payishi uchun

xizmat qiladi

2.Ildizpoyali o’simliklar guruhini toping.

A) salomalaykum, batat, begoniya

B) gulsafsar, piyoz, boychechak

C) gulsafsar, ajriq, hilol

D) qamish, kartoshka, lola

3.Insulin qanday vazifani bajaradi?

A) yog’larning oksidlanishiga yordam

beradi

B) qondagi ortiqcha glukozani glikogengaaylantiradi

C) glikogenni glukozaga parchalaydi

D) disaxaridlar hosil bo’lishini ta’minlaydi

4.Kamxastak qaysi oila vakili?

A) gulxayridoshlar

B) ra’nodoshlar

C) ituzumdoshlar

D) dukkakdoshlar

5.Karlikning ikki xil formasi bo’lib, biri

dominant, ikkinchisi retsessiv holda

irsiylanadi. Ikkala belgisi bo’yicha kasal

odamning genotipini aniqlang.

A) aabb

B) AaBb


C) AABB

D) AAbb


6.Karpsimonlar turkumiga kiruvchi baliqlar

keltirilgan javobni toping.

A) moybaliq, xumbosh, oq amur

B) soxta kurakburun, oq amur, laqqa

C) forel, laqqa, oq amur

D) xumbosh, forel, keta

7.Kavsh qaytaruvchi juft tuyoqli hayvonlar

guruhini aniqlang.

A) jirafa, arxar, zubr, to’ng’iz

B) jayron, zubr, arxar, jirafa

C) arxar, jirafa, jayron, zebra

D) jayron, jirafa, arxar, begemot

8.Kichik qon aylanish doirasini aniqlang.

A) qon yurakning chap qorinchasidan

arteriya, kapilyar va vena qon tomirlar orqali

o’tib o’ng bo’lmachaga quyilishi

B) qon yurakning o’ng qorinchasidan

venaga chiqib, kapilyar va arteriya qon

tomirlari orqali o’tib chap bo’lmaga

quyilishi

C) qon yurakning o’ng qorinchasidan

arteriya qon tomiriga chiqib, kapilyar va

vena qon tomirlar orqali chap bo’lmachaga

quyilishi

D) qon yurakning chap bo’lmachasidan

arteriya qon tomiriga chiqib, kapilyar va

vena qon tomirlar orqali o’tib o’ng

qorinchaga quyilishi

9.Kislorodli sharoitda ikki molekula sut

kislotaning to’liq parchalanishidan qancha

miqdorda ATF hosil bo’ladi?

A) 2 molekula

B) 38 molekula

C) 40 molekula

D) 36 molekula

10.Ko’k-yashil suvo’tlarda yashil rang

beruvchi xlorofill donachalaridan tashqari

qanday pigment ko’proq bo’ladi?

A) qizil

B) qo’ng’ir

C) fikotsian

D) ksantofil

11.Ko’rgalak qaysi sinf vakili?

A) baliqlar

B) qushlar

C) sutemizuvchilar7

D) suvda va quruqda yashovchilar

12.Kollenxima bu – …

A) qoplovchi to’qima hujayralari

B) asosiy to’qima hujayralari

C) mexanik to’qimaning tirik hujayralari

D) mexanik to’qimaning o’lik hujayralari

13.Kollenxima va sklerenxima hujayralari

… to’qimada uchraydi.

A) asosiy

B) jamg’aruvchi

C) hosil qiluvchi

D) mexanik

14.Krevetka qonida erigan zararli

mahsulotlar qaysi a’zo orqali tashqariga

chiqarib yuboriladi?

A) anal teshigi

B) buyraklar

C) yashil bezlar

D) qizil bezlar

15.Ksilema qavati yumshoq, kambiy

hujayralari tez bo’linadigan o’simliklarni

belgilang.

A) terak, tol

B) tol, yulg’un

C) yong’oq, chinor

D) terak, eman

VARIANT N-6

1.Ksilema qismi qattiq bo’lgan o’simliklarni

belgilang.

A) jiyda, eman

B) zarang, tol

C) zarang, o’rik

D) yong’oq, terak

2.Kurtaklari yirik bo’lgan o’simliklarni

belgilang.

A) chinor, terak, nastarin, soxta kashtan

B) terak, olma, tut, o’rik

C) chinor, terak, qayrag’och, olma

D) terak, tut, tol, magnoliya

3.Lizosomalar hujayrada qanday vazifani

bajaradi?

A) glyukozani suv va karbonat

angidridgacha oksidlaydi

B) monosaxaridlardan polisaxaridlarni

sintezlaydi

C) biopolimerlarni monomerlarga

parchalaydi

D) organik moddalar sintezlaydi

4.Losossimonlar turkumiga kiruvchi baliqlar

keltirilgan javobni toping.

A) soxta kurakburun, forel, moybaliq

B) forel, xumbosh, oq amur

C) gulmoy, xumbosh, oq amur

D) keta, forel, gorbusha

5.Madaniy butalar qaysi qatorda to’g’ri

keltirilgan?

A) limon, ligustrum, budleya

B) shuvoq, teresken, keyreuk

C) sarsazan, qoraqat, nastarin

D) teresken, bodom, atirgul

6.Markaziy nerv sistemasi kasalliklari

to’g’ri keltirilgan javobni aniqlang.

A) insult, nevrit, meningit

B) meningit, ensefalit, miyelit

C) nevrit, shol, miyelit

D) nevralgiya, enterit, kolit

7.Maxaonning qurti, temirchak,

beshiktervatarning og’iz apparati qanday

tipda tuzilgan?

A) so’ruvchi

B) kemiruvchi-yalovchi

C) kemiruvchi

D) yalovchi-so’ruvchi

8.Meva va urug’larini o’z kuchi bilan

tarqatadigan o’simliklarni belgilang.

A) shumtol, cherkez, boyalich, zarang

B) qoqio’t, g’o’za, tol, terak

C) burchoq, yorongul, xina, o’qotar

D) nilufar, g’umay, kurmak, qurttana


8

9.Mevasi ko’sak bo’lgan o’simlikni

aniqlang.

A) bangidevona

B) gilos

C) burchoq

D) qurttana

10.Mitoxondriya tarkibida … mavjudligi

ularning bo’linish yo’li bilan tezda

ko’payishiga imkon yaratadi.

A) pigmentlarning

B) yadroning

C) hujayra markazining

D) DNK molekulasining

11.Mitoxondriyalar hujayrada qanday

vazifani bajaradi?

A) glukozani sintezlaydi

B) sut kislotani suv va karbonat

angidridgacha oksidlaydi

C) monosaxaridlardan polisaxarid

sintezlaydi

D) biopolimerlarni monomerlarga

parchalaydi

12.Mitseliy bu – …

A) zamburug’larning vegetativ tanasi

B) zamburug’larning jinsiy ko’payish organi

C) bakteriyalarning vegetativ tanasi

D) lishayniklarning vegetativ tanasi

13.Murakkab panjasimon bargli o’simlik

berilgan qatorni aniqlang.

A) soxta kashtan

B) sebarga

C) shoyi akatsiya

D) loviya

14.Mustaqil kelib chiqishga ega va prokariot

hujayra sifatida paydo bo’lgan organoidlarni

aniqlang.

A) lizosoma, Golji majmuasi

B) yadro va yadrocha

C) xloroplast, mitoxondriya

D) endoplazmatik to’r, Golji majmuasi

15.Mustaqil kelib chiqishga ega va prokaroit

hujayra sifatida paydo bo’lgan organoidlarni

aniqlang.

A) yadro va yadrocha

B) xloroplast, mitoxondriya

C) lizosoma, Golji majmuasi

D) endoplazmatik to’r, Golji majmuasiVARIANT N-7

1.Nafas olishda barglarda qanday jarayon

ketadi?

A) organik moddalar parchalanadiB) organik moddalar hosil bo’ladi

C) assimilyatsiya

D) kislorod ajraladi

2.Nerv to’qimasi qaysi hujayralardan tashkil

topgan?

A) neyron, neyrogliyaB) akson, neyrogliya

C) neyron, akson

D) akson, dendrit

3.Novda va butoqdan qurilgan oddiy

kosasimon uyadagi jo’janing ko’zi yumuq,

quloq teshigi yopiq. Bu qaysi qush jo’jasi?

A) qaldirg’och

B) bedana

C) karqur

D) kaptar

4.Nuklein kislotalar vazifasi nimadan

iborat?


A) irsiy axborotlarni avloddan avlodga

o’tkazadi

B) energiya hosil qiladi

C) faqat tuzilmalar hosil qiladi

D) katalizatorlik

5.O’raluvchi poyaga ega bo’lgan

o’simlikni toping.

A) qovun

B) qoqio’t

C) qulupnay


9

D) karnaygul

6.O’simlikning o’tkazuvchi to’qimalarida

parazit holda hayot kechiruvchi

zamburug’larni aniqlang.

A) gommoz

B) vertitsil

C) qorakuya

D) achitqi

7.O’yilgan bargli o’simliklarni aniqlang.

A) olma, o’rik, gilos

B) olma, tut, anjir

C) g’o’za, tok, anjir

D) o’rik, g’o’za, chinor

8.O’zbekiston Respublikasi “Qizil kitob”iga

qoqio’tdoshlar oilasiga mansub

o’simliklarning 50 turi kiritilgan bo’lib,

ulardan 30 tasi qaysi turkumga mansubligini

aniqlang.

A) maxsar

B) kakra


C) sachratqi

D) karrak

9.O’zbekistondagi o’troq qushlarni

aniqlang.

A) go’ngqarg’a, so’fito’rg’ay, zog’cha

B) ko’p kaptar, chittak, bulbul

C) musicha, qaldirg’och, zog’cha

D) chittak, so’fito’rg’ay, ko’k kaptar

10.O’zidan changlanadigan o’simliklar

urug’chisining tuzilishiga xos xususiyatni

belgilang.

A) urug’chi changchiga nisbatan qisqaroq

B) urug’chi changchiga nisbatan ingichka

C) urug’chi changchidan uzunroq

D) urug’chi changchi bilan deyarli teng

11.Ochiq urug’li ikki uyli o’simlikni

belgilang.

A) gazanda

B) qarag’ay

C) qovoq


D) archa

12.Ochiq urug’li o’simliklar … orqali

ko’payadi.

A) zoospora

B) urug’

C) spora


D) piyozcha

13.Odam ingichka ichak shilliq pardasining

yallig’lanishi qanday ataladi?

A) kolit


B) gastrit

C) raxit


D) enterit

14.Odam me’dasidan ajraladigan xlorid

kislota qaysi fermentning faolligini

oshiradi?

A) tripsin

B) lipaza

C) pepsin

D) lizotsim

15.Odam nerv sistemasining qaysi qismi

zararlansa, muskullar tarangligi pasayib,

ixtiyorsiz harakatlar paydo bo’ladi?

A) oqimtir yadro

B) miyacha

C) targ’il tana

D) oq modda


Download 167.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling