Variant n-1 “Gultish” qaysi o’simlikning navi hisoblanadi? A olma b shaftoli c tok d kartoshka “Qozidastor” qaysi o’simlik navi hisoblanadi? A shaftoli b olma c kartoshka d uzum AaBbCc triduragayda necha XIL tipdagi gameta hosil bo’ladi?


Download 167.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana10.01.2019
Hajmi167.62 Kb.
1   2   3

VARIANT N-8

1.Odam organizmida androgen gormonini

qaysi bez ishlab chiqaradi?

A) oshqozon osti

B) ayrisimon

C) qalqon oldi

D) buyrak usti

2.Odam organizmida oqimtir yadro va

targ’il tanani joylashgan o’rnini aniqlang.

A) bosh miya katta yarimsharlari po’stlog’i

orasida Varoliyev ko’prigida


10

B) bosh miya yarimsharlari oq moddasining

orasida, oraliq miyaning ustki qismida

C) bosh miya kulrang moddasi tashqi

po’stloq qavati bilan oq moddadan iborat

ichki qavatlar orasida

D) bosh miya yarim sharlari kulrang

moddasining orasida, oraliq miyaning ostki

qismida

3.Odam organizmida oqsillarni parchalovchifermentlar qanday ataladi?

A) karbogidraza

B) ptialin

C) lipaza

D) proteaza

4.Odam organizmida qaysi bezning ko’p

garmon ishlab chiqarishi gigantizmga olib

keladi?


A) oshqozon osti

B) gipofiz

C) qalqonsimon

D) buyrak usti

5.Odam organizmida qaysi gormon

limfotsitlar hosil bo’lishini kuchaytirib,

organizmning immunitet xususiyatini

oshiradi?

A) timozin

B) tiroksin

C) paratgormon

D) adrenalin

6.Odam organizmida timozin gormonini

qaysi bez ishlab chiqaradi?

A) ayrisimon

B) epifiz

C) gipofiz

D) qalqon oldi

7.Odam organizmidagi arterial qon

bosimining ortishiga qaysi gormonlar sabab

bo’ladi?

A) insulin

B) glukokortikoid

C) androgen

D) vasopressin

8.Odam organizmidagi buyrak usti

bezlarining ustki po’stloq qavatidan hosil

bo’ladigan gormonni belgilang.

A) noradrenalin

B) esterogen

C) adrenalin

D) melatonin

9.Odam organizmidagi buyraklar ishining

boshqarilishida bir-biriga qarama-qarshi

faoliyat ko’rsatadigan gormonlarni aniqlang.

A) somatotrop, tiroksin

B) tiroksin, androgen

C) timozin, tiroksin

D) antidiuretik gormon, tiroksin

10.Odam organizmidagi funksiyasi o’xshash

bo’lgan gormonlarni toping.

A) intermedin, melatonin

B) adrenalin, melatonin

C) intermedin, tiroksin

D) intermedin, adrenalin

11.Odam organizmidagi gipotalamus va

talamus qaysi miyaning tarkibiy qismlari

hisoblanadi?

A) oldingi

B) uzunchoq

C) o’rta

D) oraliq

12.Odam organizmidagi insulin gormoni

qaysi bezning mahsuloti hisoblanadi?

A) oshqozon osti bezining

B) jigarning

C) ayrisimon bezning

D) epifizning

13.Odam organizmidagi qanday kasallik

qalqonsimon bez funksiyasining oshishi

natijasida sodir bo’ladi?

A) gipoterioz

B) singa

C) tireotoksikoz11

D) beri-beri

14.Odam organizmidagi qaysi bezlar ichki

sekretsiya bezlari hisoblanadi?

A) oshqozon osti, so’lak, gipofiz,

qalqonsimon

B) qalqonsimon, gipofiz, buyrak usti, yog’,

oshqozon osti

C) buyrak usti, epifiz, qalqonoldi

D) buyrak usti, qalqonsimon, ter, gipofiz,

oshqozon osti

15.Odam organizmidagi qaysi bezning

funksiyasi buzilsa, tanasining umumiy

qaltirashi yuzaga keladi?

A) qalqonsimon

B) oshqozon osti

C) qalqon orqa

D) buyrak ustiVARIANT N-9

1.Odam organizmining ichki qovurg’alararo

muskullari qisqarganda …

A) qovurg’alar pastga tushadi

B) qovurg’alar yuqoriga ko’tariladi

C) diafragma pastga tushadi

D) diafragma yuqoriga ko’tariladi

2.Odam qonining nafas olish jarayonidagi

ishtiroki qonning qaysi shaklli elementlari

bilan bog’liq?

A) trombotsitlar

B) eritrotsitlar

C) bazofillar

D) eozinofillar

3.Odam suyagidagi periost qanday

vazifalarni bajaradi?

A) muskullarni yemirilishdan saqlaydi

B) tishdan yemirilishdan, mikrob

tushishidan saqlaydi

C) ichakning shilliq qavatini zararlanishidan

saqlaydi

D) suyakni oziqlantirish, jarohatlanganda

bitishida katta ahamiyatga ega

4.Odam tanasi a’zolari faoliyatining normal

kechishida o’t suyuqligining ahamiyati

qanday?


A) yog’larni emulsiya holatiga keltiradi va

lipaza fermentining faolligini oshiradi

B) yog’larni emulsiya holatiga keltiradi va

lipaza fermentining faolligini kamaytiradi

C) uglevod va oqsillarni emulsiya holatiga

keltiradi

D) yog’larni va oqsillarni emulsiya holatiga

keltiradi hamda lipaza bilan tripsinning

faolligini oshiradi

5.Odamda bir sutkada hosil bo’lgan 3600

kkal energiyaning qanchasi to’qima va

organlarning hayotiy jarayonlari normal

o’tishi uchun sarf bo’ladi?

A) 1200


B) 2400

C) 3200


D) 3000

6.Odamda dumg’aza, dum, nomsiz suyaklar

soni nechtadan va ular qaysi suyakni hosil

qiladi?


A) 5; 4-5; 2; oyoq kamari

B) 5; 5; 5; son suyagi

C) 1; 1; 2; chanoq suyagi

D) 4-5; 4-5; 1; chanoq

7.Odamda ko’zning rangli pardasi o’rtasida

joylashgan teshikcha qanday ataladi?

A) ko’z qorachig’i

B) shishasimon tana

C) ko’z gavhari

D) shox parda

8.Odamda suyaklar birikishidan hosil

bo’ladigan bo’g’im qanday qismlardan

iborat?

A) bo’g’im xaltasi, sinovial suyuqlik,bo’g’im bo’shlig’i

B) bo’g’im xaltasi, fibroz parda, sinovial

suyuqlik


12

C) bo’g’im xaltasi, fibroz parda, suyak

boshchasi

D) bo’g’im xaltasi, suyaklarning bo’g’im

yuzasi, bo’g’im bo’shlig’i

9.Odamda terining qaysi qismida qon va

limfa tomirlari bo’ladi?

A) epidermisda

B) dermada

C) epidermis va gipodermada

D) teri osti yog’ to’qimasida

10.Odamda tog’aydan tashkil topgan a’zo

quyidagilardan qaysi biriga mansub?

A) nafas olish sistemasi

B) ayirish sistemasi

C) qon aylanish sistemasi

D) ovqat hazm qilish sistemasi

11.Odamda uchraydigan autosoma

xromosomalar o’zgarishi bilan bog’liq

kasallikni belgilang.

A) Shershevskiy-Terner sindromi

B) Daun sindromi

C) fenilketonuriya

D) Klaynfelter sindromi

12.Odamdagi g’alvirsimon suyak(lar)ni

aniqlang.

A) bilak

B) peshona

C) to’sh

D) tepa va ensa

13.Odamdagi g’ovak suyaklarni aniqlang.

A) to’sh, o’mrov

B) bilak, tirsak

C) peshona, tirsak

D) tepa va ensa

14.Odamdagi miyelit kasalligi bu – …

A) nerv-muskul tolalarining shamollashi

B) bosh miya pardasining shamollashi

C) faqat muskul tolalarining shamollashi

D) orqa miya to’qimasining yallig’lanishi

15.Odamdagi qaysi ichki sekretsiya bezi

to’sh suyagining orqa yuzasida joylashgan?

A) epifiz

B) ayrisimon bez

C) qalqonsimon bez

D) gipofizVARIANT N-10

1.Odamdagi qobiliyat, iste’dodning

rivojlanishi va uning irsiy omilga bog’liq

ekanligi genetikaning qaysi usuli yordamida

o’rganiladi?

A) geneologik

B) ontogenetik

C) sitogenetik

D) biokimyoviy

2.Odamdagi rombsimon muskul qaysi

muskullar guruhiga kiradi?

A) ko’krak

B) orqa

C) qorin


D) yelka kamari

3.Odamdagi umurtqani tiklovchi muskul

qaysi muskullar guruhiga kiradi?

A) bo’yin

B) yelka kamari

C) orqa


D) qorin

4.Odamdagi uzun g’ovak suyaklarni

aniqlang.

A) yelka, bilak, to’sh

B) to’sh, o’mrov, kaftusti suyaklari

C) qovurg’a, to’sh, o’mrov

D) qovurg’a, umurta, boldir

5.Odamdagi vazopressin va adrenalin

gormonlari…

A) nerv hujayralarining ish faoliyatini

ta’minlab, arterial bosimni susaytiradi

B) hujayraga kirgan mikroblarni zaharlaydi

va neytrallaydi


13

C) qon tomirlarni toraytiradi va arterial

bosimni oshiradi

D) qon tomirlarni toraytirib, qon bosimini

pasaytiradi

6.Odamdagi yassi suyaklarni aniqlang.

A) tepa, ensa

B) to’sh, qovurg’a

C) peshona, o’mrov

D) bilak, tirsak

7.Odamlarda uchraydigan kolit kasalligi

…ning yallig’lanishi natijasida kelib

chiqadi.

A) yo’g’on ichak

B) ingichka ichak

C) oshqozon

D) oshqozon osti bezi

8.Odamning nafas olish organlari

kasalliklari to’g’ri keltirilgan javobni

aniqlang.

A) rinit, angina, zotiljam

B) anemiya, gemofiliya, zotiljam

C) rinit, gripp, gipertoniya

D) angina, pnevmoniya, gipertoniya

9.Odamning o’zlashtirish va esda saqlash

qobiliyati qaysi vitamin yetishmasligi

natijasida susayadi?

A) A


B) D

C) B


1

D) C


10.Oddiy boshoq hosil qiluvchi o’simlikni

aniqlang.

A) zubturum

B) lola


C) makkajo’xorining urug’chi guli

D) achambiti

11.Oddiy jag’-jag’ o’simligining to’pguli …

deb ataladi.

A) qalqonsimon

B) oddiy soyabon

C) oddiy shingil

D) ro’vak

12.Og’iz organlari kemiruvchi tipda tuzilgan

hasharotlarni aniqlang.

A) kapalak, ari, pashsha, chigirtka

B) chumoli, temirchak, chigirtka

C) qandala, chivin, so’na

D) tut ipak qurti, karam kapalagi, olma qurti

13.Olti oyoqli bo’g’imoyoqlilar berilgan

javobni toping.

A) kapalak, falanga

B) o’rgimchak, kana

C) kana, biy

D) yaydoqchi, tillako’z

14.Oq po’panak zamburug’ining vegetativ

tanasi nechta hujayradan tuzilgan?

A) ikkita

B) bitta


C) ko’p

D) to’rtta

15.Oqcha qaysi sinf vakili hisoblanadi?

A) sutemizuvchilar

B) sudralib yuruvchilar

C) baliqlar

D) qushlar

VARIANT N-11

1.Oqquray o’simligining bargi novdada

qanday joylashadi?

A) halqa hosil qilib

B) to’p-to’p

C) qarama-qarshi

D) navbat bilan

2.Oqsil biosintezi hujayraning qaysi

organoidida amalga oshadi?

A) ribosomada

B) lizosomada

C) yadroda

D) vakuolada


14

3.Oqsillar yuqori molekulali kolloid

birikmalar bo’lib, …dan tashkil topgan.

A) fermentlar

B) monosaxaridlar

C) nukleotidlar

D) aminokislotalar

4.Oraliq xo’jayinga ega bo’lgan

zamburug’ni ko’rsating.

A) achitqi

B) zang

C) vertitsillD) qorakuya

5.Oshqozon osti bezi ajratadigan shiraning

tarkibini aniqlang.

A) pepsin, lipaza, amilaza

B) tripsin, amilaza, xlorid kislota

C) tripsin, lipaza, xlorid kislota

D) tripsin, lipaza, amilaza

6.Pardaqanotlilar turkumiga mansub

hasharotni aniqlang.

A) bo’ka


B) yaydoqchi

C) qandala

D) pashsha

7.Pay va muskullardagi sezuvchanlikni

chuqur o’rgangan olim qaysi javobda

berilgan?

A) I.Q.Musabayev

B) Volter

C) I.P.Pavlov

D) I.M.Sechenov

8.Peshona (a) va bilaguzuk (b) suyaklari

tuzilishiga ko’ra qaysi guruhga kiradi?

A) a – g’alvirsimon; b – g’ovak

B) a – yassi; b – g’alvirsimon

C) a – g’alvirsimon; b – naysimon

D) a – kalta naysimon; b – yassi

9.Petrushka – … oilasi vakili.

A) ituzumdoshlar

B) ziradoshlar

C) gulxayridoshlar

D) piyozdoshlar

10.Pichan bakteriyasining shaklini aniqlang.

A) buralgan

B) bukilgan

C) tayoqcha

D) sharsimon11.Popuk ildiz sistemasiga ega bo’lgan

o’simliklar to’g’ri berilgan qatorni

toping.

A) makkajo’xori, mosh, arpa

B) bug’doy, arpa, javdar, makkajo’xori

C) bug’doy, arpa, makkajo’xori, no’xat

D) suli, javdar, qovun, terak

12.Poyasi o’rmalab o’sadigan o’simliklar

guruhini toping.

A) pechak, palma

B) qovun, karnaygul

C) qulupnay, g’ozpanja

D) archa, dalachoy

13.Poyasida barglari qarama-qarshi

joylashgan o’simliklarni aniqlang.

A) ligustrum, gazanda, kampirchopon

B) yalpiz, oq akatsiya, beda

C) g’o’za, terak, fikus

D) sambitgul, elodeya, oqquray

14.Prokariotlarda uchramaydigan tuzilmani

aniqlang.

A) sitoplazma

B) RNK yoki DNK

C) murein qobiq

D) mitotik ip

15.Prokariotlarda uchramaydigan tuzilmani

aniqlang.

A) sitoplazma

B) RNK yoki DNK

C) murein qobiq

D) hujayra markazi

VARIANT N-12


15

1.Qaysi a’zo odamda mineral tuzlar deposi

bo’lib xizmat qiladi?

A) buyrak

B) tomirlar sistemasi

C) suyaklar

D) taloq

2.Qaysi baliqning suzgich pufagi

bo’lmaydi?

A) mo’ylov baliq

B) kit akulasi

C) zog’ora baliq

D) laqqa baliq

3.Qaysi hasharotning boshi ostida spiralga

o’xshab o’ralgan xartumi bor?

A) appolon, tovusko’z

B) mita, shira bitlari

C) so’na, bo’ka

D) asalari, bo’ka

4.Qaysi hasharotning pastki lablarining uchi

qalinlashib, yostiqchasimon yalovchi

xartumcha hosil qiladi?

A) asalari

B) yaydoqchi

C) chivin

D) uy pashshasi

5.Qaysi hayvonlarning urg’ochilarida yirik

tuxumdon, erkaklarida bir juft uzun

urug’don bo’ladi?

A) oq planariya

B) kovakichlilar

C) tasmasimon chuvalchanglar

D) baliqlar

6.Qaysi hayvonning ayirish sistemasi

malpigi naychasidan iborat?

A) tut ipak qurti kapalagi

B) dafniya

C) zahkash

D) daryo qisqichbaqasi

7.Qaysi hayvonning tanasi simmetriyasiz

tuzilishga ega?

A) oq planariya

B) oq amur

C) gekkon

D) suv shillig’i

8.Qaysi irsiy kasallikka chalingan

bemorlarda yurak va yirik qon tomirlari

nuqsoniga ega bo’lgan organizmlar keng

uchraydi?

A) Daun sindromi

B) Shereshevskiy-Terner sindromi

C) fenilketonuriya

D) Klaynfelter sindromi

9. Qaysi javobda dumg’aza bezi yaxshi

rivojlangan qushlar keltirilgan?

A) pingvin, g’oz, suqsun, qarg’a

B) churrak, g’oz, o’rdak, suqsun

C) kaptar, o’rdak, churrak, qaldirg’och

D) suqsun, o’rdak, lochin, burgut

10.Qaysi o’simlikning gul tugunchasida

ko’p urug’kurtagi bo’ladi?

A) olcha


B) olxo’ri

C) gilos


D) g’o’za

11.Qaysi o’simlikning guli boshqa

o’simlikning po’stlog’i orasiga kirib, uning

shirasi hisobiga yashaydi?

A) Raffleziya Arnoldi

B) suv qirqqulog’i

C) suv qaroqchisi

D) tuxumak

12.Qaysi o’simlikning sporafillarining ostki

tomonida 6-8 ta sporangiy joylashgan?

A) funariya

B) qirqbo’g’im

C) sarv

D) qirqquloq16

13.Qaysi o’simlikning yosh barglarining

uchi o’ralgan bo’lib, barg o’sgan sari yozila

boradi?


A) qirqquloq

B) sershox qirqbo’g’im

C) dala qirqbo’g’imi

D) qarag’ay

14.Qaysi organik modda(lar) lipidlar bilan

birikib lipoproteinlarni hosil qiladi?

A) nukleotidlar

B) oqsillar

C) kraxmal

D) vitamin

15.Qaysi organizmlarning burun teshigi

nafas olishda qatnashmaydi?

A) sterlyad, xumbosh

B) tuyaqush, kaltakesak

C) baqa, triton

D) agama, qora ilonVARIANT N-13

1.Qaysi organizmning hujayra qobig’ida

xitin moddasi bor?

A) zamburug’

B) ko’k-yashil suvo’t

C) bakteriya

D) yo’sin

2.Qaysi organizmning nerv sistemasi 2 ta

nerv tuguni va undan chiqqan 2 ta nerv

zanjiridan iborat?

A) yomg’ir chuvalchangi

B) oq planariya

C) medusa

D) nereida

3.Qaysi parazit chuvalchang lichinkalik

davrida ham ko’payish xususiyatiga ega?

A) bo’rtma nematoda

B) bolalar gijjasi

C) cho’chqa tasmasimon chuvalchangi

D) jigar qurti

4.Qaysi qon gruppasiga ega odamda

eritrotsit tarkibida agglutinogen bo’lmaydi?

A) II

B) IV


C) III

D) I


5.Qaysi qushlarning patlari yelpig’ich hosil

qilmaydi?

A) pingvin, churrak

B) Avstraliya tuyaqushi, kulrang g’oz

C) tasqara, kalxat, burgut

D) emu, nandu6.Qaysi to’qima hujayralari yupqa

devorli, xloroplastlarga boy, tirik

parenxima hujayralaridan iborat?

A) qoplovchi

B) jamg’aruvchi

C) hosil qiluvchi

D) asosiy

7.Qaysi uglevod ATF tarkibida uchraydi?

A) riboza

B) dezoksiriboza

C) fruktoza

D) maltoza

8.Qaysi vitamin yetishmasligi natijasida

odamning ko’rish o’tkirligi pasayadi,

ayniqsa qorong’ida yaxshi ko’ra olmaydi?

A) C vitamin

B) D vitamin

C) A vitamin

D) K vitamin

9.Qirqbo’g’imning sporasidan nima

rivojlanadi?

A) gametofit

B) murtak

C) sporofit

D) poya-bargli o’simlik

10.Qizilto’sh qaysi sinfga kiradi?

A) sutemizuvchilar

B) baliqlar17

C) qushlar

D) sudralib yuruvchilar

11.Qo’shimcha ildiz tizimiga ega bo’lgan

magnoliyasimonlarni belgilang.

A) qulupnay, g’umay

B) kartoshka, qulupnay

C) makkajo’xori, javdar

D) lavlagi, kartoshka

12.Qozonyuvg’ich o’simligi qaysi oilaga

mansub?

A) karamdoshlarB) sho’radoshlar

C) burchoqdoshlar

D) qovoqdoshlar

13.Qulupnay, g’ozpanja kabi

o’simliklarning poyasi qanday poya

hisoblanadi?

A) o’rmalovchi

B) ilashuvchi

C) palak yoyuvchi

D) chirmashuvchi

14.Quyida berilganlarning qaysi biri shartli

reflekslarga misol bo’ladi?

A) og’riq sezganda qo’lni tortish

B) jo’janing yeb bo’ladigan va yeb

bo’lmaydigan narsalarni farqlashi

C) qushlarning ko’payishi

D) burunga chang kirganda aksirish

15.Quyida keltirilgan ma’lumotlardan qaysi

biri ildam kaltakesakka xos emas?

A) metamorfoz bilan rivojlanadi

B) yuragi baqaniki singari ikkita bo’lma va

bitta qorinchadan iborat

C) muguz tangachalar barmoqlari uchida

o’tkir muguz tirnoqlarni hosil qiladi

D) ko’krak umurtqalarining har biriga ikki

yon tomondan bittadan qovurg’alar

tutashgan

VARIANT N-14

1.Quyidagi berilganlar orasidan

biopolimerni aniqlang.

A) glikogen

B) treonin

C) esterogen

D) glyukoza

2.Quyidagi gul formulasi

Gk

(3)+(5)


Gt

5

Ch(∞)

U

(∞) qaysi oilaga mansub?

A) gulxayridoshlar

B) qovoqdoshlar

C) tokdoshlar

D) ra’nodoshlar

3.Quyidagi organizmlardan qaysi biri

germofrodit hisoblanmaydi?

A) planariya

B) suv shillig’i

C) baqachanoq

D) yomg’ir chuvalchangi

4.Quyidagi qaysi kasallikda nerv

tolalarining falajlanishi, terida

sezuvchanlikning avvaliga kuchayishi,

so’ngra yo’qolishi, qo’l-oyoq harakatining

kuchsizlanishi kabi belgilar kuzatiladi?

A) qandli diabet

B) raxit


C) singa

D) beri-beri

5.Quyonlarda qora rang va paxmoq jun

dominant belgi sifatida irsiylanadi.

Tajribada digeterozigotali qora paxmoq junli

quyon bilan oq silliq junli quyon

chatishtirilgan. Olingan avlodning necha

foizi genotip jihatdan digeterozigotali

bo’ladi?

A) 25


B) 50

C) 100


D) 75

6.Quyonlarda qora rang va paxmoq jun

dominant belgi sifatida irsiylanadi.

Tajribada digeterozigotali qora paxmoq junli18

quyon bilan oq silliq junli quyon

chatishtirilgan. Olingan avlodning necha

foizi ikkinchi belgi bo’yicha retsessiv

bo’ladi?

A) 25


B) 50

C) 12,5


D) 75

7.Quyonlarda qora rang va paxmoq jun

dominant belgi sifatida irsiylanadi.

Tajribada digeterozigotali qora paxmoq junli

quyon bilan oq silliq junli quyon

chatishtirilgan. Olingan avlodning necha

foizi birinchi belgi bo’yicha retsessiv

bo’ladi?


A) 12,5

B) 75


C) 25

D) 50


8.Quyonlarda qora rang va paxmoq jun

dominant belgi sifatida irsiylanadi.

Tajribada digeterozigotali qora paxmoq junli

quyon bilan oq silliq junli quyon

chatishtirilgan. Olingan avlodning necha

foizi barcha belgisi bo’yicha retsessiv

bo’ladi?

A) 25


B) 50

C) 12,5


D) 75

9.Quyonlarda qora rang va paxmoq jun

dominant belgi sifatida irsiylanadi.

Tajribada digeterozigotali qora paxmoq junli

quyon bilan oq silliq junli quyon

chatishtirilgan. Olingan avlodning necha

foizi silliq junli bo’ladi?

A) 25


B) 50

C) 100


D) 75

10.Saksovul …oilaga mansub.

A) ra’noguldoshlar

B) dukkakdoshlar

C) sho’radoshlar

D) ituzumdoshlar

11.Sebarga, beda o’simliklarining bargi

qanday tuzilishga ega?

A) uchta bargchali

B) juft patsimon

C) panjasimon

D) oddiy barg

12.Sho’radoshlar oilasiga mansub ikki yillik

o’simlikni toping.

A) keyreuk

B) teresken

C) oddiy lavlagi

D) izen


13.Shoxlangan yashil suvo’tni ko’rsating.

A) nostok

B) ulotriks

C) nitella

D) spirogira

14.Sigirquyruq bu - …

A) bir yillik o’t

B) yarim buta

C) buta

D) ikki yillik o’t15.Simpatik nerv tolalarining birinchi qismi

qayerda tugaydi?

A) umurtqa pog’onasi atrofida joylashgan

nerv tugunlaridan

B) umurtqa pog’onasi va organlardagi nerv

tugunlaridan

C) organlardagi nerv tugunlaridan

D) orqa miyaning kulrang moddasidanVARIANT N-15

1.Simpatik nerv tolalarining ikkinchi qismi

qayerdan boshlanadi?

A) umurtqa pog’onasi va organlardagi nerv

tugunlaridan


19

B) umurtqa pog’onasi atrofida joylashgan

nerv tugunlaridan

C) organlardagi nerv tugunlaridan

D) orqa miyaning kulrang moddasidan

2.So’na qaysi hasharotlar turkumiga xos?

A) termitlar

B) to’g’riqanotlilar

C) ikki qanotlilar

D) pardaqanotlilar

3.Sog’lom odam terisida qanchaga yaqin

haroratni sezuvchi retseptorlar bor.

Shulardan nechtasi sovuqni sezadi?

A) 200 ming / 40 ming

B) 100 ming / 50 ming

C) 300 ming / 50 ming

D) 300 ming / 30 ming

4.Sog’lom odam umurtqa pog’onasining

bo’limlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

A) 7 ta bo’yin, 12 ta ko’krak, 5 ta bel, 5 ta

dumg’aza, 4-5 ta dum

B) 7 ta bo’yin, 11 ta ko’krak, 5 ta bel, 5 ta

dumg’aza, 5-6 ta dum

C) 7 ta bo’yin, 12 ta ko’krak, 5 ta bel, 4 ta

dumg’aza, 6 ta dum

D) 7 ta bo’yin, 12 ta ko’krak, 6 ta bel, 4 ta

dumg’aza, 5 ta dum

5.Sog’lom odamda og’iz bo’shlig’ida necha

juft yirik so’lak bezlari yo’li ochiladi?

A) uch juft

B) besh juft

C) to’rt juft

D) ikki juft

6.Sog’lom odamda qon ivishi qonning qaysi

shaklli elementlari va omillari bilan bog’liq?

A) bazofillar, K vitamini

B) trombotsitlar, antigemofil omil

C) limfotsitlar, Ca ionlari

D) eozinofillar, rezus omil

7. Somatotrop gormoni kam ishlab

chiqarilsa, odam organizmida qanday

kasallik vujudga keladi?

A) kamqonlik

B) qandli diabet

C) gigantizm

D) gipofizar pakana

8.Soxtaoyoqlilar sinfi uchun xos bo’lgan

belgilarni aniqlang.

A) soxtaoyoqlar hosil qiladi, tanasi qattiq

qobiq bilan qoplangan, shakli o’zgaruvchan

B) tanasi duksimon, asosan jinsiy ko’payadi,

shakli o’zgaruvchan

C) soxta oyoqlar hosil qiladi, tanasi qattiq

qobiq bilan qoplangan

D) qattiq hujayra qobig’i bo’lmaydi, shakli

o’zgaruvchan, soxtaoyoqlar hosil qiladi

9.Spermatogenez va ovogenez

jarayonlarining davrlari to’g’ri ketma-

ketlikda berilgan qatorni aniqlang.

A) shakllanish, o’sish, yetilish, ko’payish

B) ko’payish, o’sish, yetilish, shakllanish

C) ko’payish, yetilish, o’sish, shakllanish

D) yetilish, o’sish, ko’payish, shakllanish

10.Sutemizuvchilar spermatozoidida

mitoxondrial spiral qaysi qismida

joylashadi?

A) akrosomada

B) bo’yin qismida

C) dum qismida

D) bosh qismida

11.Suyak-tog’ayli baliqni aniqlang.

A) dengiz tulkisi

B) karp

C) losos


D) beluga

12.Tanasi tiniq dildiroq moddadan iborat,

shakli soyabonga o’xshash organizmlarni

aniqlang.

A) meduzalar

B) molluskalar20

C) poliplar

D) gidralar

13.Tangao’t o’simligi qaysi oilaga mansub?

A) burchoqdoshlar

B) ra’nodoshlar

C) loladoshlar

D) tokdoshlar

14.Tapir va qulon qaysi turkumga kiradi?

A) qo’lqanotlilar

B) toq tuyoqlilar

C) juft tuyoqlilar

D) hasharotxo’rlar

15.Tashqi qovurg’alararo muskullar

qisqarganda odam organizmida qanday

jarayonlar ro’y beradi?

A) o’pka kengayadi, alveolalarga havo

kiradi, bo’yin muskullari qisqargan holatda

bo’ladi

B) o’pka kengayadi, alveolalardagi havoatmosferaga chiqadi, diafragma yuqoriga

ko’tarilgan holatda bo’ladi

C) o’pka torayadi, alveolalarga havo kiradi,

qorin muskullari qisqargan holatda bo’ladi

D) o’pka torayadi, alveolalardagi havo

atmosferaga chiqadi, diafragma yuqoriga

ko’tarilgan holatda bo’ladi


Download 167.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling