Variant n-1 “Gultish” qaysi o’simlikning navi hisoblanadi? A olma b shaftoli c tok d kartoshka “Qozidastor” qaysi o’simlik navi hisoblanadi? A shaftoli b olma c kartoshka d uzum AaBbCc triduragayda necha XIL tipdagi gameta hosil bo’ladi?


Download 167.62 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana10.01.2019
Hajmi167.62 Kb.
1   2   3

VARIANT N-16

1.Tashqi urug’lanish kuzatiladigan

hayvonlarni aniqlang.

A) timsoh, toshbaqa

B) baliq, qurbaqa

C) o’rgimchak, kana

D) gekkon, skat

2.Temirtikan o’simligi qanday poyaga ega?

A) tik o’suvchi

B) yoyilib o’suvchi

C) o’raluvchi

D) ilashuvchi

3.Tirik (kollenxima) va o’lik (sklerenxima)

hujayralari uchraydigan to’qimani aniqlang.

A) asosiy

B) qoplovchi

C) o’tkazuvchi

D) mexanik

4.Tiriklik tuzilish darajasining qaysi

bosqichida dastlabki evolyutsion

o’zgarishlar kuzatiladi?

A) biosfera

B) tur

C) biogeotsenozD) populyatsiya

5.To’g’ri gulli o’simliklarni aniqlang.

A) beda, isfarak

B) nastarin, burchoq

C) kiyiko’t, loviya

D) shaftoli, olma

6.To’pguli murakkab soyabonli

o’simliklarni belgilang.

A) piyoz, makkajo’xori

B) sabzi, ukrop

C) sholi, piyoz

D) o’sma, jag’-jag’

7.To’pguli ro’vak bo’lgan o’simliklarni

belgilang.

A) andiz, bo’tako’z

B) sabzi, ukrop

C) sholi, bug’doy

D) rovoch, kelinsupurgi

8.To’pgulidagi asosiy gulpoyasining osilib

turishi bilan boshqa to’pguldan farq

qiladigan o’simliklar guruhini aniqlang.

A) yong’oq, tol

B) zubturum, makkajo’xori

C) rediska, qurttana

D) shashir, bodiyon

9.To’qay mushugi qaysi turkumga kiradi?

A) yirtqichlar

B) mushuksimonlar21

C) sutemizuvchilar

D) bo’risimonlar

10.Tog’larda o’sadigan daraxtlar berilgan

javobni aniqlang.

A) qatrong’i, qoraboyalich, tobulg’i

B) qatrong’i, turang’il, zirk

C) qatrong’i, kamxastak, qayin

D) qatrong’i, buyurg’un, irg’ay

11.Tok, nastarin o’simliklari qanday to’pgul

hosil qiladi?

A) qalqonsimon

B) oddiy shingil

C) savatcha

D) murakkab shingil

12.Tokning gajaklari qaysi a’zoning shakl

o’zgarishidan hosil bo’lgan?

A) oddiy bargning yaprog’i

B) novda

C) murakkab bargning bargchasi

D) yonbarg

13.Toq patsimon bargli o’simlikni aniqlang.

A) yeryong’oq

B) shirinmiya

C) sebarga

D) kashtan

14.Tubida kalta poyacha joylashgan,

barglari seret, shakli o’zgargan novdani

belgilang.

A) ildizmeva

B) tugunak

C) piyozbosh

D) ildizpoya

15.Tugunak hosil qiladigan o’simlikni

aniqlang.

A) gulsafsar

B) shoyigul

C) jag’-jag’

D) yalpiz

VARIANT N-17

1.Tugunakli, ko’p yillik, poyasi tuksiz,

soyaboni 15-20 nurli o’simlikni aniqlang.

A) yeryong’oq

B) yovvoyi sabzi

C) zira


D) batat

2.Tut daraxti shoxlarining pishiq hamda

egiluvchan bo’lishi poyaning qaysi qismiga

bog’liq?


A) floema

B) epiderma

C) parenxima

D) ksilema

3.Tut ipak qurti g’umbagi nima bilan

oziqlanadi?

A) yosh nihollarning ildizi

B) chirindilar

C) tut bargi

D) oziqlanmaydi

4.Tut ipak qurtining so’lak bezlari …

A) tana bo’shlig’ini to’ldirib turadi

B) bosh qismida joylashgan

C) tanasining orqa qismida joylashgan

D) jag’larida joylashgan

5.Uch bargchali o’simliklarni belgilang.

A) yertut, kashtan, loviya

B) beda, sebarga, mosh

C) beda, sebarga, yantoq

D) g’o’za, chinor, anjir

6.Urug’larning unib chiqishi uchun zarur

bo’lmagan omilni belgilang.

A) issiqlik

B) havo


C) suv

D) yorug’lik

7.Virgin archasining vatanini aniqlang.

A) Shimoliy Amerika

B) Xitoy

C) Afrika22

D) O’rta Osiyo

8.Xloroplast hujayrada qanday vazifani

bajaradi?

A) birlamchi uglevodlarni sintezlaydi

B) aerob sharoitda ATF sintezlaydi

C) biopolimerlarni monomerlarga

parchalaydi

D) sut kislotani suv va karbonat

angidridgacha oksidlaydi

9.Xo’rozning bo’yin qismida patning

bo’lmasligi qanday holatda irsiylanadi?

A) chala dominant

B) komplementar ta’sir orqali

C) retsessiv

D) dominant

10.Xolmon o’simligi qaysi oilaga mansub?

A) loladoshlar

B) piyozdoshlar

C) ziradoshlar

D) qoqidoshlar

11.Yapon saforasining oilasini aniqlang.

A) qoqidoshlar

B) ituzumdoshlar

C) sho’radoshlar

D) burchoqdoshlar12.Yarim butalarni toping.

A) na’matak, zirk, teresken, machin

B) izen, keyreuk, qoraqat, qo’ytikan

C) irg’ay, shuvoq, singirtak, limon

D) izen, keyreuk, teresken, sarsazan

13.Yertut o’simligi mevasi rangining qizil

bo’lishi oq bo’lishi ustidan chala

dominantlik qiladi. Naslda teng miqdorda

pushti va oq mevali organizmlar olish uchun

qanday genotipli ota-ona chatishtirilishi

kerak?

A) AA × AaB) Aa × aa

C) AA × aa

D) Aa × Aa

14.Yertut o’simligi mevasi rangining qizil

bo’lishi oq bo’lishi ustidan chala

dominantlik qiladi. Naslda teng miqdorda

pushti va qizil mevali organizmlar olish

uchun qanday genotipli ota-ona

chatishtirilishi kerak?

A) AA × Aa

B) Aa × aa

C) Aa × Aa

D) AA × aa

15.Yertut o’simligi mevasi rangining qizil

bo’lishi oq bo’lishi ustidan chala

dominantlik qiladi. Naslda faqat pushti

mevali organizmlar olish uchun qanday

genotipli ota-ona chatishtirilishi kerak?

A) Aa × aa

B) AA × aa

C) AA × Aa

D) Aa × AaVARIANT N-18

1.Yeryong’oqning bargi qanday tuzilishga

ega?

A) juft patsimonB) toq patsimon

C) uch karra bo’lingan

D) ikki karra bo’lingan

2.Yopiq urug’lilarda rivojlanib borayotgan

murtak uchun zahira oziq materialini

aniqlang.

A) spermiy

B) chang donalari

C) tuxum hujayra

D) triploid endosperm

3.Yosh novdalarning o’zak hujayralari …

A) tirik bo’ladi

B) umuman bo’lmaydi

C) ksilemaning tashqarisida joylashgan

D) o’lik bo’ladi


23

4.Zamburug’larning vegetativ tanasining

nomini belgilang.

A) tallom

B) rizoid

C) mitseliy

D) qattana

5.Zang zamburug’i oraliq xo’jayinini

aniqlang.

A) zirk


B) g’o’za

C) bug’doy

D) arpa

6.Ziradoshlar oilasiga mansub o’simliklarmevasining turini toping.

A) danakcha

B) dukkak

C) yong’oqcha

D) qo’zoq

7.Qaysi javobda no’xatga xos bo’lgan

belgilar ko’rsatilgan?

1) burchoqdoshlarga mansub; 2) guli to’g’ri;

3) guli qiyshiq; 4) mevasi dukkak; 5)

ituzumdoshlar oilasi vakili

A) 1, 3, 4

B) 4, 5


C) 2, 5

D) 1, 2, 4

8.Qaysi organizmlar tuxumlarini pilla ichiga

qo’yadi?


1) molluska; 2) daryo qisqichbaqasi; 3) ipak

qurti; 4) planariya; 5) yomg’ir chuvalchangi;

6) o’rgimchak; 7) askarida; 8) jigar qurti

A) 1, 2, 3

B) 6, 7, 8

C) 4, 5, 6

D) 1, 3, 5

9.Suvo’tlarni aniqlang.

1) parmeliya; 2) usneya; 3) nitella; 4)

batsidiya; 5) ulva

A) 3, 4, 5

B) 2, 5


C) 1, 4, 5

D) 3, 5


10.Lansetnikka xos xususiyatlarni aniqlang.

1) sezgi organlari kuchsiz rivojlangan; 2)

bosh miyasi 5 qismga ajralgan; 3) ayirish

organi naychalardan iborat; 4) ko’zi

bo’lmaydi; 5) jabra qopqoqlari va umurtqa

pog’onasi mavjud; 6) terisi sezgi organi

vazifasini bajaradi

A) 1, 3, 6

B) 1, 4, 5

C) 2, 5, 6

D) 2, 3, 4

11.Tog’ayli baliqlarning belgilarini ajratib

ko’rsating.

1) tanasi tangachalar bilan bir tekis

qoplangan; 2) suzgich pufagi bo’ladi; 3)

suzgich pufagi bo’lmaydi; 4) faqat tuxum

qo’yib ko’payadi; 5) jabra qopqog’i jabrani

himoya qilib turadi; 6) jabra qopqog’i yo’q;

7) skeleti tog’aydan iborat; 8) skeleti

suyakdan iborat; 9) ko’pchiligi tirik tug’ib

ko’payadi

A) 3, 4, 5, 7

B) 3, 6, 7, 9

C) 1, 2, 8, 9

D) 1, 4, 6, 8

12.Odamlarda ko’krak qafasini tashkil

etuvchi suyaklar tuzilishiga ko’ra qaysi

guruh suyaklariga kiradi?

1) uzun g’ovak; 2) kalta g’ovak; 3) uzun

naysimon; 4) kalta naysimon; 5) yassi

A) 2, 3, 5

B) 1, 2


C) 3, 4

D) 1, 2, 4

13.Sho’radoshlar oilasiga kiradigan

quyidagi o’simliklarni hayotiy shakli bilan

juftlab ko’rsating.

a) saksovul; b) izen; c) lavlagi; d) Turkiston

ismalog’i


24

1) bir yillik; 2) ikki yillik; 3) buta; 4) yarim

buta; 5) daraxt

A) a – 5; b – 4; c – 2; d – 3

B)a – 1; b – 4; c – 2; d – 5

C)a – 3; b – 1; c – 2; d – 4

D) a – 5; b – 4; c – 2; d – 1

14.Tuxum qo’yib ko’payuvchi kloakali(lar)

qaysi sinflar o’rtasidagi oraliq forma

hisoblanadi?

1) sudralib yuruvchilar; 2) suvda hamda

quruqlikda yashovchilar; 3) qushlar; 4)

sutemizuvchilar; 5) xaltalilar

A) 2, 5


B) 3, 5

C) 1, 4


D) 1, 2

15.To’garak chuvalchanglar tipiga mansub

hayvonlarni belgilang.

1) jigar qurti; 2) bolalar gijjasi; 3) nematoda;

4) nereida; 5) exinokokk; 6) askarida

A) 1, 3


B) 3, 4

C) 2, 6


D) 4, 5

VARIANT N-19

1.Odam organizmida qaysi muskullar

qisqarganida tirsak bo’g’imi yoziladi (a) va

bukiladi (b)?

1) ikki boshli; 2) uch boshli; 3) o’mrov osti

A) a – 2; b – 1

B)a – 1; b – 2

C)a – 1; b – 3

D)a – 3; b – 2

2.Yopiq urug’lilarga xos xususiyatlarni

belgilang.

1) chang donalari hosil qiladi; 2) tuxum

hujayrasi arxegoniyda yetiladi; 3) gul hosil

qiladi; 4) urug’i qubbada yetiladi; 5) urug’i

meva ichida yetiladi; 6) qo’sh urug’lanish

kuzatiladi

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 2, 4, 6

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 4

3.Rafleziyaga mos kelmaydigan javoblarni

toping.


1) eng yirik gul; 2) boshqa o’simlik shirasi

hisobiga yashaydi; 3) gulining diametri 1 m;

4) avtotrof oziqlanadi; 5) gultojibargi

qalinligi 2 sm gacha; 6) qo’lansa hidli; 7)

bargi yirik; 8) Seyshel orolidan topilgan

A) 4, 5, 7, 8

B) 1, 3, 6, 8

C) 1, 2, 4, 6

D) 1, 3, 6, 7

4.Ko’rish analizatori qismlari va ularning

vazifasini juftlab ko’rsating.

1) markaziy; 2) periferik; 3) o’tkazuvchi

a) yorug’lik nurini qabul qilish; b) ta’sirni

nerv markaziga yetkazish; c) ta’sirni tahlil

qilish

A) 1 – b, c; 2 – a; 3 – bB) 1 – c; 2 – a; 3 – b

C) 1 – b; 2 – c; 3 – a

D) 1 – a; 2 – b; 3 – b, c

5.Yopiq urug’lilarga xos xususiyatlarni

aniqlang.

1) chang donalari hosil qiladi; 2) tuxum

hujayrasi arxegoniyda yetiladi; 3) gul hosil

qiladi; 4) urug’i qubbada yetiladi; 5) urug’i

meva ichida yetiladi; 6) qo’sh urug’lanish

kuzatiladi

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4, 6

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5, 6

6.Nafas olish a’zolarining ketma-ketligi

qaysi javobda to’g’ri belgilangan?

1) bronxlar; 2) traxeya; 3) hiqildoq; 4) burun

bo’shlig’i; 5) o’pka

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 3, 4, 2, 5, 1

C) 4, 3, 2, 1, 5


25

D) 4, 2, 3, 5, 1

7.Quyida berilgan hasharotlarning og’iz

apparati qanday tuzilganligi to’g’ri berilgan

javobni toping.

1) ishchi asalari; 2) kapalak; 3) yashil

bronza qo’ng’izi; 4) uy pashshasi

a) kemiruvchi; b) sanchib-so’ruvchi; v)

kemiruvchi-so’ruvchi; g) so’ruvchi; d)

yalovchi


A) 1 – d; 2 – g; 3 – b; 4 – a

B) 1 – g; 2 – a; 3 – v; 4 – d

C)1 – b; 2 – d; 3 – g; 4 – v

D) 1 – v; 2 – g; 3 – a; 4 – d

8.Quyida berilgan hayvonlarning yuragi

necha kamerali ekanligi mos ravishda juftlab

ko’rsatilgan javobni toping.

1) baliq; 2) timsoh; 3) ilon; 4) ko’rshapalak;

a) 4 kamerali; b) 3 kamerali; c) 2 kamerali;

d) 1 kamerali

A) 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – a

B) 1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – a

C) 1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – a

D) 1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – b

9.Itlarda qaysi a’zolar rivojlanmagan?

1) quloq suprasi; 2) bo’yin umurtqasi; 3)

uchinchi qovoq; 4) dum suyagi; 5) o’mrov

suyagi; 6) ter bezlari; 7) kurak tishlari

A) 3, 5, 6

B) 4, 5, 7

C) 2, 4, 6

D) 1, 2, 7

10.Odamda biriktiruvchi to’qima xillarini

aniqlang.

1) suyak; 2) qon; 3) tog’ay; 4) muskullar; 5)

neyrogliya

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 5

11.Evglena organoidlari va ularning

vazifalarini juftlab ko’rsating.

a) yadro; b) xivchin; c) qisqaruvchi vakuola;

d) qizil dog’ ko’zcha; e) xromatoforalar

1) yorug’likni sezish; 2) harakatlanish; 3)

fotosintez; 4) zararli almashinuv

mahsulotlari va ortiqcha suvni chiqarish; 5)

ko’payish

A) a – 5; b – 2; c – 4; d – 1; e – 3

B) a – 2; b – 3; c – 4; d – 1; e – 5

C) a – 5; b – 2; c – 3; d – 4; e – 1

D) a – 3; b – 2; c – 4; d – 1; e – 5

12.Ildizning funksiyalarini aniqlang.

1) oziq moddalar to’planmaydi; 2) jinsiy

ko’payadi; 3) nafas oladi; 4) nafas olmaydi;

5) vegetativ ko’payish a’zosi; 6) oziq

moddalar to’planadi; 7) suv va unda erigan

moddalarni shimib oladi

A) 1, 2, 3, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 5, 6, 7

D) 1, 4, 5, 7

13.Qaysi javobda burchoqqa xos bo’lgan

belgilar ko’rsatilgan?

1) burchoqdoshlarga mansub; 2) guli to’g’ri;

3) guli qiyshiq; 4) mevasi dukkak; 5)

ituzumdoshlar oilasi vakili

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 5


D) 2, 4, 5

14.Bir hujayralilarni ularga mos keluvchi

xususiyati bilan juftlang.

a) bezgak paraziti; b) tufelka; c) nozema

1) qon hujayralarini yemiradi; 2) arilar va

ipak qurti paraziti; 3) bakteriyalar bilan

oziqlanadi

A) a – 1; b – 3; c – 2

B) a – 2; b – 1; c – 3

C) a – 3; b – 2; c – 1

D) a – 1; b – 2; c – 3

15.Qaysi javobda sebarga o’simligiga xos

bo’lgan belgilar ko’rsatilgan?


26

1) burchoqdoshlarga mansub; 2) guli to’g’ri;

3) guli qiyshiq; 4) mevasi dukkak; 5)

ituzumdoshlar oilasi vakili

A) 2, 5

B) 2, 4, 5C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 4VARIANT N-20

1.Berilganlarning qaysilari oqsil tabiatiga

ega emas?

1) xromoprotein; 2) lipoprotein; 3) steroid;

4) kraxmal; 5) mum; 6) xolesterol; 7)

glikoprotein; 8) insulin

A) 1, 2, 7, 8

B) 1, 4, 5, 8

C) 2, 4, 7, 8

D) 3, 4, 5, 6

2.Quyida berilgan hasharotlarning oyoqlari

qanday tuzilgan?

1) Kolorado qo’ng’izi; 2) chigirtka; 3)

buzoqbosh

a) oldingi oyoqlari belkurakka o’xshash; b)

hamma oyoqlari bir xil; c) orqa oyoqlari

kuchli rivojlangan

A) 1-a; 2-b; 3-c

B)1-a; 2-c; 3-b

C)1-b; 2-c; 3-a

D)1-c; 2-b; 3-a

3.Bir jinsli (1) va ikki jinsli (2) gulga ega

bo’lgan o’simliklarni aniqlang.

a) tut; b) tol; c) shaftoli; d) Turkiston

ismalog’i; e) kanop; f) na’matak

A) 1-d, e, f; 2-a, b, c

B)1-b, c, d; 2-a, e, f

C)1-a, d, f; 2-b, c, e

D) 1-a, b, d; 2-c, e, f

4.Hujayra membranalari orqali turli xil

moddalarni o’tkazish va nerv hujayralarida

hosil bo’ladigan qo’zg’alishlarni

ta’minlaydigan elementlarni aniqlang.

1) H


2

; 2) K; 3) Ca; 4) Mg; 5) Na; 6) P; 7) Cl

A) 2, 5, 7

B) 1, 3, 4

C) 4, 5, 7

D) 1, 5, 6

5.Bir yillik o’simliklar to’g’ri berilgan

javobni aniqlang.

1) lola; 2) yalpiz; 3) lavlagi; 4) beda; 5)

g’o’za; 6) sholi; 7) machin

A) 3, 4, 5

B) 2, 6, 7

C) 1, 2, 3

D) 5, 6, 7

6.Shakli o’zgargan novda (poya)larga misol

keltiring.

1) barg; 2) piyozbosh; 3) ildizpoya; 4)

novda; 5) kurtak; 6) ildiz; 7) tugunak

A) 1, 4, 5

B) 2, 5, 6

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 7

7.Berilganlardan oqsillarni aniqlang.

1) xromoprotein; 2) lipoprotein; 3) steroid;

4) kraxmal; 5) mum; 6) xolesterol; 7)

glikoprotein; 8) insulin

A) 1, 4, 5, 8

B) 1, 2, 7, 8

C) 2, 3, 5, 6

D) 2, 4, 7, 8

8.Suvda bolalaydigan sutemizuvchilarni

toping.


1) kasatka; 2) tulen; 3) kashalot; 4) morj; 5)

delfin; 6) dengiz mushugi; 7) kit; 8) pingvin

A) 3, 5, 6, 8

B) 2, 4, 7, 8

C) 1, 2, 4, 6

D) 1, 3, 5, 7

9.Tangachaqanotlilar turkumiga mansub

hayvonlarni belgilang.

1) apollon; 2) manta; 3) poliksina; 4) g’izol;

5) qalqontumshuq; 6) podolariy; 7) qurbaqa;

8) gekkon


27

A) 5, 6, 7

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 6

D) 1, 2, 8

10.Nishi ikkita urug’palla bargi bilan yer

yuzasiga ko’tarilib chiqadigan o’simliklarni

belgilang.

1) olcha; 2) olma; 3) oq jo’xori; 4) tak-tak;

5) boychechak; 6) piyoz; 7) jag’-jag’; 8)

loviya

A) 2, 3, 6B) 1, 2, 3

C) 1, 7, 8

D) 3, 4, 5

11.Hujayra massasining 98% ni tashkil

etuvchi elementlarni belgilang.

1) K; 2) Na; 3) O

2

; 4) H


2

; 5) C; 6) S; 7) N

2

;

8) PA) 3, 5, 7, 8

B) 1, 2, 3, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 3, 4, 5, 7

12.O’rgimchaksimonlar sinfi qaysi

turkumlarni o’z ichiga oladi?

1) so’nalar; 2) o’rgimchaklar; 3) biylar; 4)

falangalar; 5) chayonlar; 6) kanalar

A) 1, 2, 5, 6

B) 1, 2, 3, 6

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4, 5

13.Gul formulasi Gk

(5)


Gt

(5)


Ch

5

U1

 bo’lgan


o’simliklar guruhini aniqlang.

1) jag’-jag’; 2) qalampir; 3) kartoshka; 4)

itqovun; 5) quyonjun; 6) baqlajon; 7)

na'matak


A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 6

D) 1, 6, 7

14.Polisaxaridlar qatorini aniqlang.

1) saxaroza; 2) maltoza; 3) fruktoza; 4)

kraxmal; 5) selluloza; 6) laktoza; 7)

glikogen


A) 2, 4, 6

B) 2, 4, 6, 7

C) 4, 5, 7

D) 1, 2, 3

15.Tishlari bo’ladigan hayvonlarni aniqlang.

1) ko’k kit; 2) oqbiqin delfin; 3) terili

toshbaqa; 4) qalqontumshuq; 5) qarqara; 6)

tukan


A) 5, 6

B) 1, 3, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 4


VARIANT N-21

1.Sog’lom odamda teri qavatlarini to’g’ri

joylashtiring.

1) derma; 2) soch; 3) gipoderma; 4)

epidermis; 5) teri bezlari

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 2

C) 4, 1, 3

D) 3, 2, 5

2.Simbioz gipotezasiga ko’ra lizosoma va

vakuolalar quyidagi qaysi organoidlardan

paydo bo’lgan?

a) endoplazmatik to’r; b) Golji majmuasi; c)

yadro membranasi; d) mitoxondriya

A) c, d

B) a, c


C) a, b

D) b, c


3.Paypaslagichlarida juda ko’p so’rg’ichlar

joylashgan hayvonni toping.

1) kalmar; 2) zahkash; 3) bitiniya; 4)

karakatitsa; 5) osminog; 6) krab

A) 3, 5, 6

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 6

D) 1, 4, 528

4.Suv va unda erigan oziq moddalarni,

ildizdan barggacha ko’tarilishini ketma-

ketlikda belgilang.

1) tuproqdagi suv va unda erigan oziq

moddalar dastlab ildiz tukchalariga; 2)

ildizning o’tkazuvchi qismiga; 3) so’ngra

po’stloq hujayralariga; 4) o’simlikning yer

usti qismiga

A) 2, 3, 1, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 1, 3, 2, 4

D) 1, 2, 3, 4

5.Qanday tuzilmalar o’simlik va bakteriya

hujayrasi uchun umumiy hisoblanadi?

1) hujayra qobig’i mavjudligi; 2)

endoplazmatik to’r; 3) mitoxondriya; 4)

ribosoma; 5) membrana; 6) sitoplazma

A) 1, 4, 5, 6

B) 1, 3, 4, 5

C) 1, 3, 5, 6

D) 1, 2, 4, 5

6.Yarim qattiqqanotlilar turkumiga mansub

hayvonlarni ajrating.

1) xasva; 2) bo’ka; 3) so’na; 4) to’shak

qandalasi; 5) mita

A) 1, 4

B) 2, 5


C) 3, 4

D) 3, 5


7.Ko’zning optik sistemasiga ko’zning qaysi

qismlari kiradi?

1) qorachiq; 2) shox parda; 3) kamalak

parda; 4) gavhar; 5) shishasimon tana; 6)

to’rsimon parda; 7) ko’z ichi suyuqligi

A) 2, 3, 4, 5, 7

B) 2, 4, 5, 7

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5, 6

8.Quyidagi qaysi o’simliklarning gullarida

changchilari ko’p, iplari bir-biri bilan

qo’shilib, urug’chisini o’rab turadi?

1) kanop; 2) gulxayri; 3) oddiy g’o’za; 4)

sebarga; 5) tugmachagul; 6) Misr g’o’zasi;

7) burchoq

A) 3, 4, 5, 6

B) 1, 3, 5, 6

C) 1, 2, 4, 7

D) 2, 3, 5, 7

9.Qanotchali mevalarni toping.

1) zarang; 2) karam; 3) g’o’za; 4)

qayrag’och; 5) beda; 6) shumtol

A) 1, 2, 5

B) 1, 4, 6

C) 2, 3, 6

D) 3, 4, 5

10.Organizmni himoya qilish I, II va III

bosqichlari vositalarini guruhlang.

1) teri; 2) leykotsitlar; 3) burun; 4) nafas

yo’llari; 5) antitelolar; 6) shilliq pardalar; 7)

antitoksinlar

A) I – 1, 3, 6; II – 4; III – 2, 3, 4

B)I – 1, 3, 4, 6; II – 2; III – 5, 7

C)I – 1, 3, 4; II – 2, 5; III – 4, 7

D)I – 2, 4; II – 2; III – 3, 7

11.Yog’ochligi qattiq bo’lgan o’simliklar

guruhini belgilang.

1) zarang; 2) terak; 3) eman; 4) jiyda; 5) tol;

6) o’rik

A) 1, 3, 6

B) 2, 3, 4

C) 1, 5, 6

D) 1, 4, 5

12.Kaltakesakning ichki tuzilishi jihatdan

baqadan qanday farq qiladi?

1) yurak qorinchasida chala to’siq bo’ladi;

2) boshi bo’yin umurtqasi bilan harakatsiz

birikkan; 3) ko’krak qafasi yo’q; 4) ko’krak

qafasi bor; 5) o’pka devori katakchalarga

bo’lingan; 6) o’pka devorida katakchalar

yo’q; 7) faqat o’pka bilan nafas oladi; 8)

o’pka, teri orqali nafas oladi

A) 1, 3, 5, 8

B) 2, 4, 5, 829

C) 1, 3, 5, 7

D) 1, 4, 5, 7

13.Quyidagilardan toq patsimon bargli

o’simliklarni aniqlang.

1) shoyi akatsiya; 2) yeryong’oq; 3)

shirinmiya; 4) yong’oq; 5) na’matak; 6)

qayrag’och

A) 2, 3, 4

B) 3, 4, 6

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 6

14.Oddiy va murakkab barglarni juftlab

bering.


a) murakkab; b) oddiy

1) olma; 2) beda; 3) terak; 4) loviya; 5)

qulupnay; 6) no’xat; 7) tut; 8) nok

A) a – 2, 3, 6, 7; b – 1, 4, 6, 8

B) a – 1, 4, 5, 7; b – 2, 3, 6, 8

C) a – 2, 4, 5, 6; b – 1, 3, 7, 8

D) a – 1, 3, 4, 5; b – 2, 6, 7, 8

15.Tana shakli bargsimon, ikki so’rg’ichli,

lichinkasi shilliq qurtning tanasida, voyaga

yetgan shakli o’txo’r hayvonlarning hazm

qilish a’zosida parazitlik qilib yashaydi.

Bu belgilar qaysi parazitga xos?

A) planariya

B) jigar qurti

C) askarida

D) exinokokk30

31

32

Download 167.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling