Vazirligi namangan muxandislik-qurilish instituti "fizika" kafedrasi qurilishda fizika


Download 5.96 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/28
Sana15.12.2019
Hajmi5.96 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

Bug’ 
suyuq 
gaz 
Р 


89 
 
 
 
                                                    T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cd-uchastkada  kristallga  berilgan  issiqlik  uning  erishiga  sarf  bo’ladi  kristall 
strukturasi buziladi. d nuqta esa erishning tugash nuqtasi,                 da-suyuqlikning 
kizish  qismi  bo’ladi.  Ba`zi  qattiq  jismlar  suyuqlikka  aylanmasdan,  bir  yo’la  gaz 
holatiga  o’tib  ketish  hodisasi  mavjud  bo’lib,  bu  jarayon  sublimatsiya  deyiladi. 
Masalan,  yodni  olsak,  u  harorat  ta`sirida  to’gridan-to’gri  bug’ga  aylana 
boshlaydi.Gaz  holatdan  suyuqlikka,  suyuqlikdan  qattiq  jismga  aylanish  va  aksincha  
kechayotgan  fazoviy  o’tishlarni  "bosim(R)-  harorat  (T)  diagrammasida  ko’zatish 
mumkin ( 2-rasm). 
 
Bu  rasmda  tuyingan  bug’  bosimining  tashqi  bosimga  bog’liqligini  0-1  egri 
chiziq  ko’rsatadi,  bu  egri  chiziqning  har  bir  nuqtasi  gaz-  suyuqlik  chegarasida 
dinamik  fazoviy  muvosohatni  ifodalaydi.  0-2  egri  chiziq  qattiq  va  suyuq  faza 
orasidagi  chegarani  0-3  esa  qattiq  va  gaz  fazalari  orasidagi  chegarani  ko’rsatadi.  0-
uchlanma nuqta uch fazani bir vaqtda mavjud bo’lishini ko’rsatadi. Har qaysi modda 
uchun  o’zining  uchlanma  nuqtasi  bo’ladi,  ya`ni  uning  uchta  fazasi  muvosohatda 
bo’ladigan nuqtasi  mavjud. Diagrammadan ko’rinib turibdiki, bosim o’zgarishi bilan 
erishi,  bug’ga  aylanishi  va  sublimatsiya  temperaturalari  o’zgaradi.  Fazaviy  o’tish 
natijasida moddaning hajmi ham o’zgaradi. 
 
Fazaviy  muvozanat  sharoitida  R,T  orasidagi  bog’lanish  Klapeyron  - 
Klao’ziusning quyidagi differentsial tenglamasi bilan yo’ziladi. 
V
T
q
dT
dP


          (1) 
Bunda
dT
dP
 fazaviy muvosohat egri chizigi ustidagi hosila, q- fazaviy o’tish issiqligi, 

 
V- fazaviy o’tishda hajmning o’zgarishi. 
 Real gazlarning ichki energiyasi 
 
Ideal gazlarning ichki energiyasi asosan gaz molekulalari  harakatining kinetik 
energiyasidan iborat bo’lib, bir mol  gaz uchun 
 
T
C
RT
i
U
V


2

        (2) 
       
                                                                        
                                                                    а   f                       
                              с                             d                  
                                          
             Т
er
            
 в                                                                      
                                                                           t 
,Q                                        
Р 
                              1                                                                          
2             
             к 
P
у ч      
                                                    

                       
 
     
 
 
  г     
 3                                                              
 
 
 
 
 
 T 
       
T
bug’
   
 
2-rasm 

90 
 
ko’rinishda yo’ziladi. Bu formulada 
R
i
C
V
2

 bir mol  gaz uchun izoxorik jarayonda 
issiqlik sigimidir. Real gazlar ichki energiyasini o’rganishda molekulalarning o`zaro 
ta`siri  natijasida  ichki  bosimi  R
i
  ning    vujudga  kelishi  va  shu  kuchlar  ta`sirida  
potentsial    energiya’ning  o’zgarishini  hisobga  olish  kerak.  Molekulalarning  o`zaro 
tortishish kuchi bajargan ish: 
                                 dA=P

dV ;  
2
V
a
P
i

ni hisobga olib, 
dV
V
a
dU
dA
2
2


           
c
V
a
W


2
 
Agar molekulalar bir-biridan cheksiz uzoqlashsa, c=0 da  
V
a
U


2
  (3) 
Shunday  qilib,  real  gazlarning  ichki  energiyasi  (2)  va  (3)  yordamida  quyidagicha 
yo’ziladi: 
V
a
T
С
U
U
U
V
r

,   
V
a
T
C
U
V


  (4) 
 
Demak,  real  gazning  ichki  energiyasi  gazning  haroratiga  va  hajmga  bog’liq 
ekan. 
 Suyuqliklar va qattiq jismlar orasidagi ayrim  o’xshashliklar 
Suyuqliklar-shaklan tez o’zgaruvchan bo’lib, siqilish kobiliyati gazlarga nis batan 
juda kichik. Suyuqlik molekulalari orasidagi o`zaro ta`sir kuchi gaz molekulalarining 
o`zaro ta`siridan katta, shu sababli molekulalarning o`zaro ta`sir kuchi suyuqliklar 
uchun juda muhim axamyatga ega.Suyuqlik molekulalari suyuqlikning sirtida va 
ichida har xil potentsial  energiyaga ega, shu sababli suyuqlik sirtining xossalari 
suyuqlikning ichki qismi xossalaridan farq qiladi. Suyuqlik ichidagi A   molekula 
atrofidagi moleekulalar  bilan o`zaro ta`sir qilib, bu kuchlar   
 
                        4-rasm 
 
o`zaro ompensatsiyalangan bo’ladi. V molekulaning suyuqlik sirtidan yo’qori 
qismidagi energiya kompensatsiya qilingan bo’lib, f  kuch molekulani suyuqlik ichiga  
(pastga) tortadi (4-rasm), chunki bu molekulaga ta`sir etuvchi kuchlar tola  
kompensatsiyaqililinmagan.Demak suyuqlik sirtdagi barcha   molekulalarga, ularni 
pastga, suyuqlik ichkarisiga tortuvchi kuchlar ta`sir etadi. 

91 
 
Ya`ni,  suyuqlikning  sirt  qatlami  suyuqlikka  ma`lum  bosim  beradi,  bu  bosim 
molekulyar  bosim  deyiladi.  Natijada  suyuqlikning  sirtki  qatlamidagi  molekulalar 
hajmidagi  molekulalarga  nisbatan  ortiqcha  potentsial    energiyaga  ega  bo’ladi.  Bu 
energiya sirt energiyasi yoki erkin energiya deb ataladi. 
 
Sirtdagi  suyuqlik  molekulalari,  suyuqlik  ichidagi  molekulalarga  nisbatan 
ortiqcha  energiyaga  ega  bo’lib,  uning  sirt  qatlamida  taranglikni  hosil  qiladi.  Sirt 
taranglik kuchi: 
F=

l           (5) 
l
F


        (6) 
Bunda 

 - sirt taranglik koeffitsiyenti: 

- suyuqlik sirt chegarasi o’zunlik birligi,- 


nG’m  hisobida  o’lchanib,  suyuqlikning  tabiatiga,  tarkibiga  va  haroratiga 
bog’liq.Suyuqliklarda  molekulalar ichki bosimi bo’lishi real gazlar bilan suyuqliklar 
urtasida umumiylik borligidan dalolat beradi. Bu umumiylik asosida molekulalarning 
o`zaro ta`siri yotadi. 
Suyuqliklar  bilan  qattiq  jismlar  urtasida  ham  umumiylik 
bor,  suyuqliklarning  ko’p  xossalari  qattiq  jismlar  xossalariga  uxshab  ketadi.Bu 
uxshashlik  qattiq  jismlar  eriganda  yoki  erigan  qattiq  jismlar  kotganda  ko’proq 
namoyon bo’ladi. 
Nazorat savollari: 
1. 
Van-der-vals tenglamasini tushuntiring?  
2. 
Metastabil holatlar nima? 
3. 
 Uchlangan nuqtani tushuntiring?  
4. 
Ikkinchi tur fazaviy o’tishlarni tushuntiring? 
 
 
11-Mavzu: Tebranishlar va to’lqinlar.  
Reja: 
1. 
Tebranishlar haqida umumiy ma’lumotlar.  
2. 
Garmonik tebranishlar va tebranma harakat tenglamasi.  
3. 
Tebranma harakat qilayotgan jismning energiyasi 
Tayanch  iboralar:  Tebranish,  garmonik  tebranish,  tebranma  harakat  tenglamasi, 
avtotebranish, garmonik   ossillyator, 
Tebranishlar haqida umumiy ma'lumotlar. 
 
U  yoki  bu  darajada  takrorlanuvchanligi  bilan  ajralib  turadigan  jarayonlarga  
tebranishlar  deb  ataladi.  Ana  shunday    takrorlanuvchanlik    xossasiga,  masalan  soat 
mayatnikning  tebranishi,  torining  yoki  kamerton  oyoqchalarining  tebranishi, 
radioqabul qiluvchi  konturidagi kondensator qoplamalari  orasidagi  kuchlanishning 
tebranishi va hokazolar egadir.  
 
Takrorlanayotgan  jarayonning  fizik  tabiatiga  qarab  tebranishlar:  mexanik, 
elektromagnit,  elektromexanik  va    hokazo  tebranishlarga  ajraladi.  Mexanik  
tebranishlar taxlil qilinadi.  
Tebranishlar  tabiatda  va  texnikada  keng  tarqalgan. 
Ko’pchilik  hollarda  ular  salbiy  rol  o’ynaydilar.  Relslarning  qo’shilish  joyidan 
o’tayotganda    poezdning      g’ildiragi  beradigan  turtkilar  ta'sirida  ko’prikning 

92 
 
tebranishi,  suzish  vintning  aylanishi  natijasida  kema  tanasining  tebranishi,  samolyot 
qanotlarining tebanishi halokatga olib kelishi mumkin bo’lgan jarayonlardir. Bunday 
hollarda  vazifa  tebranishlarning  yuzaga  kelishiga  yo’l  qo’ymaslikdan  yoki  har  xil 
tebranishlar havfli chegaragacha ko’tarilishiga qarshi kurashishdan iborat bo’ladi. 
 
Shu  bilan  birga  tebranma  jarayonlar  texnikaning  turli  sohalari  asosiy 
axamiyatga ega. Masalan, radiotexnika tebranma jarayonlarga asoslangan.  
 
Tebranayotgan  sistemaga  ko’rsatilayotgan  ta'sirining  harakteriga  qarab, 
tebranishlar  erkin  (yoki  xususiy)  tebranishlarga,  majburiy  tebranishlarga, 
avtotebranishlarga va  parametrik tebranishlarga bo’linadi.  
 
Bir  marta  turtki  berilganda  yoki  muvozanat  holatidan  chiqarilgandan  keyin 
o’zicha  tebranadigan  sistemada  yuz  beradigan  tebranishlarga  erkin  yoki  xususiy 
tebranishlar  deb  ataladi.  Bunga  misol  qilib  ipga  osib  quyilgan  sharchaning 
(mayatnikning)    tebranishini  olish  mumkin.  Tebranishlar  vujudga  kelishi  uchun 
sharchani  turtib  yuborish  yoki  uni  muvozanat  holatidan  chetga  chiqarib  qo’yib 
yuborish  kifoya.  
 
Davriy  ravishda  o’zgaruvchi  tashqi  kuch  ta'siri  ostida  bo’ladigan  tebranishlar 
majburiy  tebranishlar  deb  yuritiladi.  Bunga  ustidan  odamlar  tartibli  qadam  tashlab 
o’tayotgan ko’prikning tebranishlari misol bo’la oladi.    
 
Avtotebranishlar vaqtida majburiy tebranishlardagi kabi tebranuvchi sistemaga 
tashqi  kuchlar  ta'sir  qiladi,  biroq  bunday  ta'sir  ko’rsatilishi  zarur  bo’lgan  vaqt 
momentlarini  tebranuvchi  sistemaning  o’zi  belgilaydi-tashqi  ta'sirining  sistemaning 
o’zi boshqaradi. Avtotebranuvchi sistemaga soat   misol bo’lishi mumkin. Mayatnik 
ko’tarib qo’yilgan toshning yoki buralgan prujinaning energiyasi hisobiga turtki olib 
turadi,  bunda  bu  turtkilar  mayatnik  o’rta  holatdan  o’tayotgan  momentlardagina 
beriladi.  
 
Parametrik  tebranishlar  vaqtida  tashqi  ta'sir  hisobiga  sistemaning  biror 
parametri,  masalan,  tebranayotgan  sharcha  osilib  turgan  ipning  uzunligi  davriy 
ravishda o’zgarib turadi.  Eng  sodda  tebranish  bu  garmonik  tebranishdir.  Garmonik 
tebranish  shunday  hodisaki,  unda  tebranuvchi  kattalik  (masalan  mayatnikning 
og’ishi)  vaqt  bo’yicha  sinus  yoki  kosinus  qonuni  bo’yicha  o’zgaradi.  Bu  turdagi 
tebranish  quyidagi  sabablarga  ko’ra  juda  muxumdir:  birinchidan  tabiatda  va 
texnikada uchraydigan tebranishlar o’z harakteri bilan garmonik tebranishlarga juda 
yaqin,  ikkinchidan  boshqacha  ko’rinishdagi  (vaqtga  qarab  boshqacha  o’zgaradigan) 
davriy  tebranishlarni  ustma-ust  tushgan  bir  necha  garmonik  tebranishlar  sifatida 
tasavvur qilish mumkin. 
 Garmonik tebranishlar. 
Prujinaga osib qo’yilgan m massali sharchadan iborat sistemani qarab chiqaylik.                 
(4-rasm). Muvozanat holatida  mg  kuch  
0
l
k

  elastik kuch bilan muvozanatlashadi:   
mg=
0
l
k

      
 
(1) 

93 
 
 
1-rasm 
 
 
Sharchaning  muvozanat  holatidan  oqishini  x  koordinata  bilan  harakterlaymiz, 
bunda x o’qni pastga vertikal yunaltirib, o’qning nolini sharchaning muvozanat holati 
bilan  ustma-ust  tushiramiz.Agar  sharchani  muvozanat  holatdan  x  masofaga  (x-
algebraik kattalik) og’dirsak, u holda prujina  
x
l


0
 ga uzaygan bo’ladi va natijaviy 
kuchning   o’qqa proeksiyasi (bu proeksiyani to’qridan-to’qri 
f
    harf      bilan  bilan 
belgilaymiz) quyidagi qiymatni oladi: 


x
l
k
mg
f
0

(1) muvozanat shartini hisobga olsak, quyidagini topamiz: 
kx
f


                                         (2) 
(2)  formulada  "-"  ishora  siljish  bilan  kuch  qarama-qarshi  yunalganligini  anglatadi: 
agar  sharcha  muvozanat  holatidan  pastga  qarab  ogsa   


0

x
,  kuch  yuqoriga  qarab 
yo’naladi  


0

f
, sharcha yuqoriga qarab oqsa  


0

x
, kuch pastga qarab yunaladi 


0

f
 
. Shunday qilib, 
f
  kuch quyidagicha xossalarga ega ekan:  
1) U sharchaning muaozanat holatdan siljishiga proporsional,  
2) U doim muvozanat holatga qarab yunalgan.  
         Bu qarab chiqqan misolimizda (2) kuch aslida o’z tabiati bilan elastik kuchdir. 
Boshqacha tabiatga ega bo’lgan kuch xam xuddi shunday qonuniyatga bo’y sinishi, 
ya'ni  -
kx
  ga  teng  bo’lib  qolishi  mumkin,  bu  yerda 

k
  doimiy  musbat  kattalik. 
Odatda  bunday  ko’rinishdagi  kuchlar  ularning  tabiatidan  qa'tiy  nazar  kvazielastik 
kuchlar deb ataladi. 
         Sistemani   
x
  ga  siljitish  uchun  kvazielastik  kuchga  qarshi  quyidagicha  ish 
bajarish kerak: 
 x
x
kx
kxdx
dx
f
0
2
0
2

Bu ish sistemaning potensial energiyani  vujudga keltirishga sarflanadi. Demak 
kvazelastik kuch ta'sir ko’rsatayotgan sistema  muvozanat holatda x  masofaga 
siljiganda  
 

94 
 
2
2
kx
E
p

      
     (3) 
potensial energiyaga ega bo’lar ekan (muvozanat holatdagi potensial energiyani nolga 
teng  deb  olamiz.)  (3)  ifoda  deformasiyalangan  prujinaning  potensial  energiyasi 
formulasiga  o’xshaydi.  Sharchani 
a
xga  siljitib,  so’ngra  sistemani  o’z  xoliga 
qo’yamiz. 
kx
f


  kuch  ta'sirida    sharcha  muvozanat    holatga  qarab  tobora  ortib 
boruvchi   
x


  tezlik  bilan  harakatlanadi.  Bunda  sistemaning  potensial  energiyasi 
kamaya boradi,  lekin  tobora ortib boruvchi  
2
/
2
x
m
E
k


   kinetik energiya maydonga 
keladi  (prujinaning  massasini  hisobga  olmaymiz).  Sharcha  muvozanat  holatiga 
qaytgandan  keyin  xam    inersiya  bilan  harakatni  davom  ettiradi.  Bu  harakat 
sekinlanuvchan  bo’lib,  kinetik  energiya  batamom  potensial  energiyaga  aylangach, 
ya'ni  sharchaning  siljishi  –  a      ga  teng  bo’lgach,  to’xtab  qoladi.  So’ngra  sharcha 
orqaga  qarab  qaytgan  vaqtda  xam  xuddi  shunday  jarayon  sodir  bo’ladi.  Agar 
sistemada  ishqalanish  bo’lmasa,  sistemaning  energiyasi  saqlanib    qoladi  va  sharcha 
x=a dan x=-a gacha oralikda cheksiz uzoq vaqt harakatlanadi.Sharcha uchun Nyuton 
ikkinchi qonunining tenglamasi quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi: 
kx
x
m

Bu tenglamani quyidagicha o’zgartiramiz:       
.
0


x
m
k
x

                                   (4) 
  oldidagi koeffisienti musbat. Shuning uchun uning quyidagi ko’rinishda yozish 
mumkin: 
m
k

2
0


 
 
(5) 
Bu yerda 
0

-haqiqiy son. 
      (4) ga (5) dagi belgini qo’yib quyidagini hosil qilamiz: 
0
2
0


x
x


               
(6). 
Shunday qilib (2) ko’rinishdagi kuch ta'siridagi sharchaning harakati ikkinchi darajali 
chiziqli  bir  jinsli  differensial  tenglama  bilan  ifodalanar  ekan.  (2).  tenglamaning 
umumiy  yechimi  quyidagi  ko’rinishga  ega  ekanligiga  osongina  ishonch  hosil  qilish 
mumkin: 


t
a
x
0
cos
 
 
(7) 
 
bu yerda 

 va   a - ixtiyoriy kattaliklar.Shunday qilib, siljish vaqtga qarab kosinus 
qonuni  bilan  o’zgarar  ekan.  Demak, 
kx
f


      ko’rinishdagi  kuchning  ta'siri  ostida 
turgan    sistemaning  harakati  garmonik    tebranishdan  iborat  ekan.    Garmonik 
tebranishning grafigi ya'ni  (7) ning grafigi 2 - rasmda tasvirlangan.  
 

95 
 
2-rasm 
 
Gorizontal o’q bo’ylab t vaqt, vertikal o’q bo’ylab siljish x qo’yilgan. Kosinus 
-1  dan  +1  gacha  chegarada  o’zgarganidan  x  ning  qiymatlari  -a  dan  +a  gacha 
chegarada  yotadi.  Sistemaning  muvozanat  holatdan  eng  katta  oqishini  tebranish 
amplitudasi  deyiladi.  Amplituda  a  o’zgarmas  musbat  kattalikdir.  Uning  qiymati 
dastlabki  oqishining yoki sistemani muvozanat holatidan chiqargan turtkining katta -
kichikligiga  bog’liq.  Kosinus  ishorasi  ostidagi  (t
0
)  kattalik  tebranish    fazasi  
deyiladi.  O’zgarmas  kattalik 

    ning  t=0  momentidagi  fazaning  qiymatidan  iborat 
bo’lib  tebranishning  boshlanqich  fazasi  deyiladi.  Vaqt    hisob  boshining    o’zgarishi 
bilan     

  ham  o’zgaradi.  Demak,  boshlanqich  fazaning  qiymati  vaqt  hisob  boshiga 
bog’liq ekan. x ning qiymati fazaga  2

  sonning  qo’shilishiga  , ayrilishiga  bog’liq 
bo’lmaganligi  uchun  hamma  vaqt  ham  boshlanqich  fazaning  u  moduli  bo’yicha 

 
dan kichik  bo’ladigan qilib tanlab olish mumkin. Shu sababdan odatda   

 ning -

 
bilan  +

  orasida  yotgan  qiymatlarigina  tekshiriladi.  Kosinus  davri  2

  ga  teng 
bo’lgan  davriy    funksiya  bo’lganligidan  garmonik  tebranayotgan  sistemaning  turli 
holatlari  shunday      vaqt    oralig’ida  ichida    takrorlanib  turadiki,  bu  vaqt  davomida 
tebranish fazasi 2

 ga teng orttirma oladi. Bu vaqt oralig’i T tebranishlar davri deb 
ataladi.  
U quyidagi  shartdan topilishi mumkin: 
 

 


2
0
0

t
T
t
 
Bundan 
T=


2
.    
 
 (8) 
Vaqt  birligi  ichidagi  tebranishlar  soni      tebranish  chastotasi  deyiladi.  Aftidan,   
chastota tebranishning davom etish vaqti T bilan quyidagicha boqlangan: 


1
v
.  
 
 
 (9) 
Chastota  birligi  deb  davri  1  sek  ga  teng  bo’lgan  tebranishning  chastotasi  qabul 
qilingan. Bu birlik Gers (Gs) deb ataladi.  10
3
 Gs ga teng chastota kilogers (kGs) deb, 
10

Gs esa - megagers (MGs) deb ataladi. 
           (8) dan 
2
0
.                                         (10) 
Shunday  qilib,     
0

,  2

      sekund  ichidagi  tebranishlar  sonidan  iborat  ekan.   
0

  
kattalikni  aylanaviy  yoki  siklik  chastota  deyiladi.  U  odatdagi  chastota       

  bilan 
quyidagicha boqlangan:   
0

= 2
 
 .   
                (11) 
(7) ni vaqt bo’yicha differensiallab, tezlik ifodasini topamiz: 2
cos
sin
0
0
0
0
t
A
t
A
x
         (12) 
(12)  dan  ko’rinib  turibdiki,  tezlik  xam  garmonik  qonun  bo’yicha  o’zgarar  ekan. 
Tezlikning  amplitudasi  esa   
0

      ga    teng.    (7)  bilan  (12)  ni  solishtirsak,  tezlik 
siljishdan  faza bo’yicha   
2
/

  ga  ilgari  yurishni  ko’ramiz.  (12)  Yana  bir  marta  vaqt 
bo’yicha differensiallasak, tezlanish ifodasini topamiz: 

96 
 t
a
t
a
x
0
2
0
0
2
0
cos
cos

        (13) 
(13)  dan  tezlanish  bilan  siljish  qarama-qarshi  fazalarda  o’zgaradi  degan  xulosa 
chiqadi. Bu shuni anglatadiki, siljish eng katta musbat qiymatga erishganda tezlanish 
eng katta manfiy qiymatga erishadi va aksincha. Har bir aniq  tebranish amplituda va  

  boshlanqich  fazaning  ma'lum  qiymatlari  bilan  harakterlanadi.  Bu  kattaliklarning 
qiymatlari    berilgan  tebranish  uchun  boshlanqich  shartlardan,  ya'ni  siljish  x
0
  va 
vaqtning boshlanqich momentidagi 
0

  tezlikning qiymatlari orqali topilishi mumkin.  
Haqiqatdan ham,  (7)  va    (12)  larda  t=0 deb  olsak,  ikkita  tenglamaga  ega bo’lamiz:   
sin
,
cos
0
0
0
a
a
x    bulardan quyidagilarni topamiz: 
2
0
2
0
2
0
x
a
 
 
(14) 
0
0
0x
tg


 
 
 
(15) 
(15)  tenglama     

  ning  -

    dan  +

    gacha  oraliqda  yotgan  ikkita  qiymatni 
kanoatlantiradi.     

  ning  bu  qiymatlaridan  kosinusi  bilan  sinusiga    to’qri  ishora 
beradigan  qiymatni tanlab olish kerak. 

Download 5.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling