Vazirligi namangan muxandislik-qurilish instituti "fizika" kafedrasi qurilishda fizika


Download 5.96 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/28
Sana15.12.2019
Hajmi5.96 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

bildiradi.  Agarda optik yo’l farqi: 


2
1
2
0

m
  ,    
)
2,
 
1,
 
0,
 
 
(m  ,                 (3) 
bo’lsa, u holda 
1
2m
  ga  teng  bo’ladi  va  M  nuqtada  ikkala  to’lqin  hosil 
qilgan tebranishlar bir-biriga qarama-qarshi fazada bo’ladi. Bu ifoda interfersiyaning 
minimumini kuzatish sharti bo’lib xizmat qiladi. 
Nazorat savollari: 
1. 
Kogerent manbalar haqida ma’lumot bering ? 
2. 
Yorug’likning maksimum va minimum intensivligini qo’zg’atilish shartlarini 
ayting? 
3. 
Interferensiya hodisalarining qo’llanilishini tushuntiring ? 
4. 
Interferometrlar nima ? 
29 – Mavzu: Yorug’lik difraksiyasi. 
Reja: 
1. 
Gyugens –Frenel prinsipi.  
2. 
Frenil difraksiyasi haqida ma’lumot.  
3. 
Fraungofer difraksiyalari kuzatiladigan difraksiya.  
4. 
Difraksion panjaraning ajratish qobiliyati. Golografiya haqida ma’lumot. 
Tayanch iboralar: Gyugens –Frenel prinsipi, Frenil difraksiyasi,Fraungofer 
difraksiyasi, difraksion , golografiya . 
Yorug’lik difraksiyasi 
 
To’siqlarni to’lqinlar aylanib o’tish hodisasi yorug’likning difraksiyasi deb 
ataladi. Optikada, bu hodisa yorug’likning geometrik soya sohalariga kirishini 
bildiradi. 
 
Yorug’lik difraksiyasini o’rganish mohiyati faqat yorug’lik va soya oralaridagi 
o’tkinchi sohani o’rganish bilan cheklanmaydi. Difraksiya nazariyasi to’lqin 
nazariyasini geometrik optika qoidalari bilan muvofiqlashtirish imkonini beradi. 

153 
 
 
 
1 – rasm. Ikkilamchi sferik to’lqinlar manba’larini hosil bo’lishi 
Gyuygens – Frenel prinsipi. Difraksiyaning aniq nazariyasi juda murakkabdir. Shu 
sababli, Gyuygen-Frenel prinsiplariga asoslangan taqribiy usullar katta axamiyatga 
ega bo’ladi. 
 
Gyuygens prinsipiga asosan, AV to’lqin frontining har bir nuqtasini ikkilamchi 
sferik to’lqinlar manba’i deb hisoblash mumkin (1 - rasm). 
 
Frenel esa, bu prinsipga, ikkilamchi to’lqinlar o’zaro ta’sirlashib interferensiya 
manzarasini hosil qilishi mumkin, degan fikrni qo’shimcha qildi. 
 
M
1
 yorug’lik manba’ini ixtiyoriy yopiq 

  sirt bilan o’raymiz (2 - rasm).  d

 
sirt elementining hosil qilgan tebranishining R nuqtaga siljishi quyidagiga teng 
bo’ladi:      
                     
)
sin(
)
(
0
0
kr
t
r
d
A
k
d
    ,           (1) 
bu yerda A
0
 – d

 elementdagi tebranish amplitudasi, r – d

 elementdan R nuqtagacha 
bo’lgan masofa, k(

) – qiyshayish koeffisiyenti - R nuqta tomon yo’nalish bilan d

 
yuzaga 
n

 normal orasidagi 

 burchakka bog’liq kattalik. 
         
 
.2 – rasm. d

 sirtli yorug’lik maba’i 
 
2 bo’lganda 
0
)
(


k
 dir. R nuqtadagi natijaviy tebranish superpozisiya 
prinsipiga asosan 


d
kx
t
r
A
k
)
sin(
)
(
0
0
)
(
             (2) 

154 
 
ga teng. Bu ifoda Gyuygens-Frenel prinsipining analitik ifodasidir. Bu ifoda orqali 
hisoblar bajarish katta qiyinchilik tug’diradi. Shu sababli, Frenel tomonidan taklif 
etilgan, soddalashgan usullarni ko’rib chiqamiz. 
Frenel zonalari 
 
 
M nuqtaviy yorug’lik manba’ining sferik to’lqin frontiga mos tushadigan 

 sirtini olamiz va bu sirtning markazi nuqtaviy manba’da yotadi deb hisoblaymiz (
- rasm).  
           
 
3 – rasm. Sferik to’lqin frontini Frenel sohalariga ajratish 
 
 
To’lqin frontining barcha nuqtalari bir xil chastota va fazada tebranadi, natijada 
kogerent manba’lar majmuasini ifodalaydi. 

 sirtni, istalgan ikkita qo’shni soha 
to’lqinlari R nuqtaga qarama-qarshi fazada keladigan, xalqali sohalarga ajratamiz. 
                                                      
2

m
в
вm


      
Frenel sohalari yuzasi bir-biriga tengdir. Sohalardagi tebranishlar amplitudalari m – 
oshishi bilan monoton kamayib boradi: 
1
1
3
2
1
....
m
m
m
A
A
A
A
A
A
 
 
Istalgan sohadagi tebranishlar amplitudasi qo’shni sohalar amplitudalarining 
o’rtacha yig’indisiga teng bo’ladi: 
 
2
1
1
m
m
m
A
A
A
   ,                              (1) 
 
Juft sohalar amplitudalari bir xil ishorada bo’lsa, tok sohalar amplitudalari 
boshqa ishorada bo’ladi. Natijaviy tebranish amplitudasi quyidagiga teng bo’ladi:  
2
2
2
2
2
2
1
5
4
3
3
2
1
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A

    ,      (2) 
Shunday qilib, R nuqtadagi barcha to’lqinlar frontining ta’siri markaziy soha-
ta’sirining yarmiga ekvivalentdir. 
 

155 
 
Nazorat savollari: 
1. 
Gyugens –Frenel prinsipi nima? 
2. 
Frenil difraksiyasi haqida ma’lumot bering?  
3. 
Fraungofer difraksiyalari kuzatiladigan difraksiyani tushuntiring?  
4. 
Difraksion panjaraning ajratish qobiliyati nima? 
5. 
 Golografiya haqida ma’lumot bering? 
30 – Mavzu: Yorug’likning muxit bilan ta’sirlanishi. 
Reja: 
1. 
Yorug’likning moddada tarqalishi.  
2. 
Yorug’likning dispersiyasi.  
3. 
Yorug’likning yutilishi.  
4. 
Yorug’likning qutblanishi. 
Tayanch  iboralar:  Yorug’likning  muxit  bilan  ta’sirlanishi,    yorug’likning  moddada 
tarqalishi,  yorug’likning  dispersiyasi,  yorug’likning  yutilishi,  yorug’likning 
qutblanishi. 
Yorug’lik dispersiyasi 
 
Monoxromatik  yorug’lik  to’lqinlarining  bir  muhitdan  ikkinchisiga  o’tishida, 
sinish  qonuniga  asosan,  yorug’lik  nurlari  yo’nalishi  shunday  o’zgaradiki,  bunda 
tushish burchagi sinusini sinish burchak sinisusiga nisbati tushish burchagiga bog’liq 
bo’lmaydi. 
 
Bu nisbat, ikkala muhitdagi to’lqinlarning fazaviy tezliklari nisbatiga tengdir 
 
21
2
1
sin
sin
n
C
i
    
n
21
  –  kattalik  ikkita  muhitning  nisbiy  sindirish  ko’rsatkichi  deb  ataladi.  Agarda 
birinchi muhit vakuum bo’lsa, undagi yorug’lik tezligi s ga teng bo’ladi, bu holda 
 
n
c
C
isin
sin
0
     
n – ikkinchi muhitning absolyut sindirish ko’rsatkichi bo’ladi. 
          Bu  moddaning  optik  xususiyatini  yorug’likning  to’lqin  uzunligi  yoki 
chastotasiga bog’liq bo’lishi yorug’likning dispersiyasi deb ataladi. 
Yorug’likning yutilishi va sochilishi 
 
Jismga oq nur tushganda, u alohida uzunlikdagi to’lqinlarni yutib, shu to’lqin 
uzunligi atrofida sinish ko’rsatkichini to’lqin uzunligiga bog’liq ravishda o’sishini va 
anomal  dispersiyani  kuzatilishini  ta’minlaydi  Yorug’likni  yutuvchi  jismdan  o’tgan 
nurlarni spektrga ajratsak, xar xil rangli fonda qorachiziqlar va yutilgan nurlar to’lqin 
uzunligiga  tegishli  kengroq  sohalar  kuzatiladi.  Bunday  chiziqlar  majmuasi  jismning 
yutilish  spektrini  beradi.  Bu  Buger-Lambert  qonuni  deb  ataladi.  Bu  yerda 

  - 
berilgan  moddaning  yorug’likni  yutish  koeffisiyentidir  va  u    to’lqin  uzunligining 
funksiyasidir: 
)
(
0
0
 
Bo’yalgan qorishmalar uchun 

 qorishmalar konsentrasiyasiga proporsionaldir 

156 
 
kc


 
va bu holda Buger-Lambert qonuni quyidagicha ko’rinishda  yoziladi: 
 
                                       
kcd
I
I0
    ,                                
yutilish  koeffisiyentini  to’lqin  uzunligiga  bog’liqligi  grafik  ko’rinishda  Tiniq 
jismlarda,  spektrning  ko’zga  ko’rinadigan  qismida,  yutilish  sohalari  bo’lmaydi, 
ultrabinafsha va infraqizil sohalarida yutilish kuzatiladi. Yorug’lik spektrining ko’zga 
ko’rinadigan  qismida  yutilish  sohalari  jismning  rangini  bildiradi.  Masalan,  qizil 
shisha  qizil  nurlarni  deyarli  yutmaydi  va  qolgan  nurlarni  yaxshi  yutadi.  Shuning 
uchun, qizil shishani oq nur bilan yoritsak qizilga o’xshaydi, yashil nur bilan yoritsak 
qora, ya’ni  tiniqmasligini ko’rsatadi. 
 
Metallar,  ko’p  erkin  elektronlarga  ega  bo’lgani  uchun,  yorug’likni  kuchli 
yutadi, elektronlar esa yorug’lik to’lqinining o’zgaruvchan elektr maydoni ta’sirida, 
amplitudasi  katta  bo’lgan  tebranma  harakatga  keladilar.  Elektronlarni  tebranma 
harakatga  keltirish  uchun  zarur  bo’lgan  energiya,  yorug’lik  to’lqinining  energiya 
zahirasidan  sarflanadi.  Ammo  tebranayotgan  elektronlar  ham  shu  chastotalarda 
to’lqin nurlatadi, bu esa yorug’likning qaytishiga sabab bo’ladi. 
 
Shunday  qilib,  metallar  yorug’likni  kuchli  yutadi  va  kuchli  sochadi. 
Yarimo’tkazgichlar  yorug’likni  kamroq  yutadilar,  dielektriklar  esa  undan  ham  kam 
yutadilar. 
 
Yorug’lik  to’lqinlarining,  muhit  atomlari  elektronlari  bilan  o’zaro 
ta’sirlashuvida,  elektronlar  tebranma  harakatga  kelib  yorug’lik  chiqaradilar.  Tabiiy 
nurlarda  tebranishlarning  barcha  yo’nalishlari  teng  ehtimolli  bo’lganligi  uchun, 
atomlar  chiqarayotgan  yorug’lik  barcha  yo’nalishlarda  sochilishi  mumkin.  Agarda 
muhit atomlari birtekis taqsimlangan bo’lsa, sochilgan nurlar kogerent bo’ladilar va 
interferensiya  tufayli  bir-birini  yo’qqa  chiqaradilar.  Bu  holda  muhit  optik  jihatdan 
birjinsli bo’lib, nurlarni sochmaydi. 
 
Agarda,  muhitda  zarrachalar  tartibsiz  taqsimlansalar,  u  holda,    ular  sochgan 
yorug’lik nokogerentdir va sochilish barcha taraflarda o’rinli bo’ladi. Ammo, amalda, 
ximiyaviy birjinsli bo’lgan muhit molekulalari ham, issiqlik harakati va betartib hosil 
bo’lgan quyuqlik yoki siyrakliklar hisobiga nur sochadilar. 
 
Agarda,  birjinsli  bo’lmagan  quyuqlik  yoki  siyrakliklar  o’lchamlari  to’lqin 
uzunligiga nisbatan kichik bo’lsa, u holda istalgan yo’nalishdagi sochilgan yorug’lik 
jadalligi  tushayotgan  to’lqin  uzunligiga  quyidagicha  bog’langan  bo’ladi  (Reley 
qonuni): 
4
1


I
      ,                                  
 
Atmosfera havosi zarrachalarining hajmlari kichik bo’lganda quyosh nurining 
qisqa to’lqinlarini (binafsha, ko’k va yashil) jadal sochadi va nurning katta 
to’lqinlarini (qizil, sariq) yomon sochadi. Shu sababli, havoning rangi yuqori 
qatlamda, yashil yoki ko’k rangda (havorangda) bo’ladi. Malyus qonuni 
 
Shunga  asosan,  tabiiy  yorug’likni,  bir  xil  jadallikka  ega  bo’lgan  va  bir-biriga 
perpendikulyar tekisliklarda qutblangan, ikkita elektromagnit to’lqinlarning bir-birini 

157 
 
ustiga  tushishi  deb  tasavvur  qilish  mumkin.  Agarda,  polyarizatorga 
2
0
E
I

 
jadalikdagi  yassi  qutblangan  yorug’lik  tushsa,  u  holda  polyarizatordan  chiqqan 
yorug’lik jadalligi, quyidagi ifoda bilan aniqlanadi 
 
                                       

2
0
cos
I
I

    
bu  ifoda  Malyus  qonuni  deb  ataladi.  Agarda  yorug’lik  tekisliklari 

  burchak  hosil 
qilgan ikkita polyarizatordan o’tsa, u holda birinchi polyarizatordan jadalligi 
таб
I
I
2
1
0

 
bo’lgan yassi qutblangan yorug’lik chiqadi va ikkinchisidan Malyus qonuniga asosan 
 
                                   

2
0
cos
2
1
таб
I
I

    
jadallikdagi yorug’lik chiqadi. 
 
Ikkinchi  polyarizator  yorug’likka  mos  keladigan  o’q  atrofida  aylanganda, 

 
burchak  0 

  2

  qiymatlarda  o’zgaradi,  yorug’lik  jadalligi 

  =  0  va 

  = 

  (ikkala 
polyarizatorlar  bir  biriga  parallel  bo’lganda)  qiymatlarda  maksimumga  erishadi  va 
2 va 


2
3

 qiymatlarda (polyarizatorlar bir-biriga perpendikulyar bo’lganda) 
ikki  marta  nolga  aylanadi.  Bu  yorug’lik  jadalligi  tebranishlariga  qarab,  uning 
qutblanganligini  va  tebranish  tekisligi  yo’nalishini  aniqlash  mumkin.  Shu  sababli, 
ikkinchi polyarizator analizator vazifasini o’tashi mumkin. 
 
Bir  yo’nalishdagi  tebranish  boshqa  yo’nalishlardagi  tebranishlardan  ustun 
bo’ladigan yorug’lik, qisman qutblangan hisoblanadi.  Polyarizator  nur  bilan  mos 
keladigan o’q atrofida aylanganda qisman qutblangan yorug’lik jadalligi I
max
 dan I
min
 
gacha o’zgaradi. 
 
                                        
min
max
min
max
I
I
I
I
P  ,                            
Bu ifoda polyarizatorning tartibi deb ataladi. 
Nazorat savollari: 
1. 
Yorug’likning moddada tarqalishini tushuntiring?  
2. 
Yorug’likning dispersiyasini tushuntiring?  
3. 
Yorug’likning yutilishini tushuntiring?  
4. 
Yorug’likning qutblanishini tushuntiring? 
31 – Mavzu: Issiqlikdan nurlanish. 
Reja: 
1. 
Absolyut qora jism.  
2. 
Issiqlikdan nurlanish hodisasi.  
3. 
Kirxgof qonuni. 
Tayanch  iboralar:  Absolyut  qora  jism,  issiqlikdan  nurlanish  hodisasi,  Kirxgof 
qonuni. 

158 
 
 
 
Issiqlik nurlanishi 
 
 
Tabiatda  nur  chiqarish  xodisalari  juda  ko’pdir.  Nurlanish  ximiyaviy  reaksiya 
natijasida,  gazlardan  elektr  toki  o’tish  jarayonida,  qattiq  jismlarni  tezlatilgan 
elektronlar  dastasi  bilan  bombardimon  qilinganda  va  nihoyat  jismlar  haroratini 
ko’targanimizda hosil bo’ladi. 
 
Nurlanishning eng ko’p tarqalgan turi – jismlarni qizdirishda paydo bo’ladigan 
nurlanishdir. Bu issiqlik nurlanishi deb ataladi.  
         Ixtiyoriy  jismning  nur  chiqarish  va  nur  yutish  qobiliyatlari  o’rtasida  aniq 
bog’lanish    Kirxgof  qonuni  deb  ataladi:    nur  chiqarish  va  yutish  qobiliyatlarining 
o’zaro nisbati  jismlarning  tabiatiga bog’liq bo’lmay,  hamma  jismlar  uchun  chastota 
va haroratning universal funksiyasidir 
 
)
,
(
T
f
a
r
T
T
     
 
Absolyut  qora  jismda 
1

T
a

  bo’lgani  uchun    Stefan  (1879  y.)  tajriba 
natijalarini  taxlil  qilib,  istalgan  jismning  energiyaviy  yorituvchanligi  absolyut 
haroratning to’rtinchi darajasiga proporsional degan xulosaga keldi. 
 
Bolsman  bu  ishlarni  davom  etdirib,  termodinamik  muloxazalarga  tayanib, 
absolyut  qora  jismning  energiyaviy  yorituvchanligi  uchun  quyidagi  ifodani  keltirib 
chiqardi: 
 
0
4
)
,
(
T
d
T
f
R
э  ,                   
Bu  ifoda  Stefan-Bolsman  qonuni

  =  5,7

10
-8
  Vt/m
2
grad
4
  esa,  Stefan-Bolsman 
doimiysi deb ataladi. 
 
Stefan-Bolsman  qonuni  energiyaviy  yorituvchanlikni  haroratga  bog’liqligini 
ko’rsatish  bilan,  spektral  taqsimot  funksiyasini  ham  aniqlash  imkonini  beradi. 
Nurlanish  spektri  maksimumining  to’lqin  uzunligini  absolyut  temperaturaga 
ko’paytmasi doimiy kattalikdir. 
 
в
T
m    
va bu ifoda Vinning siljish qonuni deb ataladi. Bu yerda 
M.Plank 
)
,
(
T
f

 funksiyaning tajriba natijalariga mos keluvchi ifodasini keltirib 
chiqardi.  U  o’z  nazariyasida  klassik  fizika  qonunlariga  mos  kelmaydigan  ba’zi 
o’zgartirishlarni  kiritdi,  ya’ni  elektromagnit  nurlanish  energiyasi  porsiya  (kvant) 
miqdorida tarqaladi va energiya kvanti quyidagiga teng deb hisobladi. 
 
           


h
  ,                              
Buyerda    - Plank doimiysi deb ataladi. 
с
ж
h
.
10
054
,
1
28
,
6
10
67
,
6
2
34
34

 

159 
 
Elektromagnit  nurlanish  ta’sirida  moddalardagi  elektronlarning  tashqariga  chiqish 
xodisasi tashqi fotoelektrik effekt (fotoeffekt) deb ataladi.  
                    
 
 
 
                       
2
/
2
max


m
A
h


      
Bu ifoda tashqi fotoeffektning Eynshteyn tenglamasi deb ataladi va fotoeffektning 
II va III qonunlarini tushuntira oladi. 
 
Eynshteyn  tenglamasidan,  fotoelektronning  maksimal  kinetik  energiyasi 
tushayotgan  nurlanish  chastotasi  oshishi  bilan  chiziqli  o’sib  borishi  va  nurlanish 
jadalligiga bog’liq emasligi ko’rinib turibdi. 
 
Yorug’lik  chastotasi  kamayishi  bilan  fotoelektronning  kinetik  energiyasi 
pasayib, qandaydir kichik chastotada 
0, fotoeffekt kuzatilmaydi: 
 
                                            
h
A

0

     
Ana shu 

0
 chastota berilgan metall uchun  fotoeffektning «qizil chegarasi» bo’ladi 
va faqat elektroning chiqish ishiga bog’liq bo’ladi. 
Nazorat savollari: 
1. 
Absolyut qora jism haqida ma’lumot bering ? 
2. 
Issiqlikdan nurlanish hodisasini tushuntiring? 
3. 
Kirxgof qonunini tushintiring? 
 
 
 
 
 

160 
 
 
 
32 – Mavzu: Yorug’likning kvant nazariyasi.  
Reja: 
1. 
Plank formulasi.  
2. 
Pirometriya.  
3. 
Quyosh energiyasi va undan qurilishning turli soxalarida foydalanish 
muammolari. 
Tayanch iboralar: Yorug’likning kvant nazariyasi, Plank formulasi,  Pirometriya, 
Quyosh energiyasi. 
1900  yilga  Maks  Plank  absolyut  qora  jismdagi  nurlanish  muammosini  hal  etdi  va 
issiklik  nurlanish  spektrini  aynan  ifodalovchi  formulani  olishga  muvaffaq  bo’ldi. 
Ammo Plank buning uchun modda-nurlanish  o’zaro ta’siri haqidagi klassik fikrlarga 
mutlaqo zid bo’lgan taxminini yuritishga majbur bo’ldi. 
Uning taxminiga asosan, elektromagnit nurlanishi energiyasi uzluksiz ravishda emas, 
balki  alohida  diskret  porsiyalar-kvantlar  holida  atomlarda  yutilishi  va  nurlanishi 
mumkin.  Bunda

  energiya  kvanti  v  nurlanish  chastotasi  bilan  h  universial  doimiy 
kupaytmasiga teng bo’lishi kerak ekan. 


h

 
(1) 
 
Bu erda  
34
10
6262
,
6h
 Dj · sek 
(2) 
 
                                             
-  Plank  doimiysi.  Plank  gipotezasiga  asosan  moddadan  chiqarayotgan 

  chastotali 
nurlanishning umumiy energiyasi E 

 energiya kvantiga karralli bog’liq bo’ladi, ya’ni  
n
nh
n
E 
 
Universal  doimiy 
34
1, 05 10
2
h
Dj sek


-  hozirgi  zamon  fizikasida  juda  katta 
ahamiyatga ega. Uning qiymatini turli metodlar bilan eksperimental ravishda aniqlash 
mumkin.  
O’zining  postulatiga  asoslanib  va  statistik  fizika  qonunlaridan  foydalanib,  Plank 
absolyut  qora  jismning  issiklik  nurlanish  spektrini  hisoblaydigan  formulaga  keldi, 
ya’ni T temperaturadagi muvozanatli nurlanishning hajmiy energiyasi zichligi uchun  
quydagi kurinishdagi formulani keltirib chiqardi: 
1
-
  
exp
1
   
)
,
(
3
2
3kT
c
T 
(3) 
 
 
Olingan (1.7) formulani tahlil qilaylik: 

161 
 
1.  Plank  formulasidan  biz 
kT



  sohada,  ya’ni  to’lqin  uzunligi 

ning  yoki 
temperatura  T  ning  katta  qiymatlarida  eksponentani 
kT


  darajalari  bo’yicha  qatorga 
yoyishimiz mumkin. Qatorning birinchi hadi Reley-Jins formulasini beradi. 
2. 
kT
 
  uchun,  ya’ni  yuqori  chastotalar  yoki  past  temperaturalar  uchun 
1
kT
e


 bo’lib, Plank formulasi quyidagi ko’rinishni oladi. 
3
-
kT
2 3
( , )
 e
T
c


 


 
(4) 
Demak  (1.7)  formula  muvozanatli  issikliq  nurlanishning  tugallangan  tafsilotini 
beradi.  Shunday  qilib,  klassik  tasavvurlarga    g’oyat  zid,  mutlaqo  yangi  tushuncha 
kiritib  chiqarilgan  Plank  formulasi  absolyut  qora  jism  nurlanishining  natijalarini 
muvaffaqiyatli tarzda tushuntira oldi. 

Download 5.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling