Vii-sinf uchun zoologiya fanidan 1-chorak uchun test


Download 116 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi116 Kb.
#221958
Bog'liq
7-sinf-biologiya-1
19 мтм, Elektron darsliklar yaratish texnologiyasi, other 1576129518 2794, 250 тест, savollar, Maktabgacha ta’ pq, ADABIY TUR VA J-WPS Office, İNG001 Introduction Paragraph- open-ended, kursovoy, 5-sinf-botanika-fanidan-testlar-7, 7-sinf-biologiya-botanika-fanidan-testlar-3, AbdullaOripovninghayotivaijodi, AbdullaOripovninghayotivaijodi, BIOTIBBIYOT FIZIKASI

VII-sinf. Biologiya. I-chorak. I-variant.
1 Amyoba tanasi qanday tuzilgan ?

A.)Yadro va sitoplazmadan B)Yadro, sitoplazma, yadrocha. C)Membrana,sitoplazma.

2.Amyoba nima bilan oziqlanadi

A)Suvda erigan kislorod bilan. B)Suv hayvonlari bilan. C)Bakteriya va suv o’tlari bilan

3.Amyoba sitoplazmasidagi murakkab moddalar nima yordamida parchalanadi?

A)Vakuol yordamida B)Kislorod yordamida C)Karbonat angidrid yordamida

4.Amyoba qanday nafas oladi

A)Havo kislorodi bilan B)Suvda erigan kislorod bilan C)Nafas olmaydi

5.Zararli moddalar amyoba tanasidan qanday chiqib ketadi

A)Qisqaruvchi vakuol orqali B)Sitoplazma orqali C)Yadro yordamida

6.Amyobaning ko’payishi qayerdan boshlanadi?

A)Soxta oyoqlarining hosil bo’lishidan B)Hujayraning o’sishidan C)Yadroning o’sishidan

7.Sista nima?

A)Yadroining cho’zilishi B)Himoya qobig’i C)Amyobaning ko’payishi

8.tufelka qanday harakatlanadi?

A)Kiprikchalarning to’nqinsimon harakati tufayli B)Soxta oyoqlari yordamida C)Хivchinlari yordamida

9.Тufelkada yadro nechta bo’ladi?

A) 1 B) 2 C) 3

10.Тufelka ko’payishida qaysi yadro ahamiyatli?

A)Katta yadro B)Yadro C)Kichik yadro

11.Evglenaning tanasi qancha?

A)0,05mm B)0,5mm C) 5mm

12.Evglena qanday harakatlanadi?

A)Soxta oyoqlari yordamida B)Oyoqlari yordamida C)Хivchini yordamida

13.Evglena yorug’likda qanday oziqlanadi?

A)Organik moddalar bilan B)Bakteriyalar bilan C)Fotosintez yo’li bilan yorug’likda hosil bo’ladigan organik moddalar bilan

14.Evglena qanday ko’payadi?

A)Тanasi uzunasiga tik bo’linish yo’li bilan B)Yadroning ikkiga bo’linishi bilan C)Jinsiy yo’l bilan

15.Gidraning tanasi qanday shaklda bo’ladi?

A)Naysimon B)Silindrsimon C)Sharsimon

16.Gidra qanday ko’payadi?

A)Jinsiy va jinssiz B)Jinsiy C)Jinssiz

17.Oq planariyada tuyg’u organi qaysi?

A)Paypaslagichi B)Ko’zi C)Muskullari

18.Planariya tanasi qanday to’qimalardan iborat?

A)Qoplag’ich,biriktiruvchi,muskul,nerv to’qimasi B)Biriktiruvchi,muskul C)Qoplag’ich,nerv to’qimasi

19.Germafrodit hayvonlar qanday bo’ladi?

A)Ayrim jinsli B)Jinssiz C)Ikki jinsli

20.Jigar qurti tanasi qanday kattalikda bo’ladi?

A)3-4mm B)0.3-0,4mm C)3-4sm

21. Tufelkaning uzunligi qancha?

A) 0.1 - 0,3 mm B) 0,5 -0,7 mm C) 0,8 - 1 mm

22. Tufelka qanday harakatlanadi?

A) kipriklari to'lqinsimon tebranadi. B) kipriklari vintga o'xshab buralib aylanadi. C) oyoqlari yordamida.

23. Gidraning tanasi qanday shaklda?

A) shar shaklida B) Tuxum shaklida C) silindrsimon shaklda.

24. Gidraning tana uzunligi qancha?

A) 7 mm B) 15 mm C) 20 mm

25. Gidra qanday nafas oladi?

A) o'pkasi bilan B) jabrasi bilan C) butun tana sathi orqali

VII-sinf. Biologiya. II-chorak I-variant.
1. Infuzoriyalar uchun xos belgilarni ko'rsating?

a. xivchin yordamida harakatlanadi b. yadrolari bir nechta , bir xil

c. tanasi kipriklar bilan qoplangan

2.Tufel'ka qanday suv havzalarida uchraydi?

a. o'simlik qoldiqlari ko'p bo'lgan b. tiniq suv oqadigan c. daryolar

3.Tufel'kaning uzunligi qancha?

a. 0,1-0,3 mm b. 0,5-0,7 mm c. 0,8-1 mm

4. Tufel'ka qanday harakatlanadi?

a. kipriklari bintga o'xshab buralib b. kipriklari to'lqinsimon tebranib

c. soxta yoqlari yordamida

5. Gidraning tanasi qanday shaklda?

a. shar shaklida b. silindirsimon c. tuxum shaklida

6. Gidraning tana uzunligi qancha?

a. 16 mm b. 20 mm c. 7 mm

7. Gidra qanday nafas oladi?

a. o'pkasi bilan b. jabrasi bilan c. butun tana satxi orqali

8.Gidraning teri-muskil xujayralari qanday vazifani bajaradi?

a. ta'sirni sezish b. harakat qilish c. shikastlangan qismlarni tiklash

9. otuluvchi xo'jayralar qanday vazifani bajaradi?

a. o'ljani tutish va organizmni himoya qilish b. ta'sirni sezish

c. shikastlangan qismlarni tiklash

10. Gidra qanday ko'payadi?

a. jinssiz va jinsiy b. jinsiy c. jinssiz

11. oq planariyaning uzunligi qancha bo'ladi?

a. 0,5-0,8 sm b. 1-2 sm c. 1-2 mm

12. Oq planariyaning tuyg'u organini ko'rsating?

a. kipriklar b. terisi c. paypaslagichlari

13. Planariya tanasini o'rab turgan to'qima qanday nomlanadi?

a. qoplag'ich to'qima b. biriktirivchi to'qima c. muskul to'qima

14. Planariya tanasida qanday to'qimalar bor?

a. qoplag'ich to'qima b. nerv to'qima c. a va b

15. Tasmasimon chuvalchanglar qnday tuzilgan?

a. tanasi uzun va yassi b. oldingi qismida bir nechta lablari bor

c. xazm qilish organlari bo'lmaydi

16. Qaramol tasmasimon chuvalchangi qanday tuzilgan?

a.juda ko'p bo'g'imlardan iborat b. boyin qismi bo'g'imlarga bo'linmaydi c. uzunligi 1-2 m

17.Qaramol solityori qayerda parazitlik qiladi?

a.qaramol organizmida b. odam ichagida c. tashqarida

18. Qaramol solityori lichinkasi qayerda rivojlanadi?

a. qaramolk ichida b. odam ichagida c. tashqarida

19. Qaramol solityori qanday kasallik keltirib chiqaradi?

a. tif b. dizinteriya c. kamqonlik

20.Odam askaridasi qayerda yashaydi?

a. oshqozonda b. ichakda c. ingichka ichakda

21. Daryo qisqichbaqasining tanasi necha qismga bo'linadi?

a.1 b. 2 c. 3

22. qisqichbaqaning necha juft ko'krak oyoqlari bor?

a. 5 juft b. 8 juft c. 10 juft

23. Qisqichbaqaning qorin qismi necha bo'g'imdan iborat?

a. 5 b. 6 c. 7

24. Qisqichbaqada qon aylanish sistemasi qanday?

a. ochiq b. yopiq c. a va b

25. Qisqichbaqalarning necha turi bor?

a. 10000 b. 20000 c. 30000


VII-sinf. Biologiya. III-chorak I-variant.


1 Okunda orqa suzgich qanoti nechta?

A) 2ta B) 3 ta C) 1ta

2.Baliqlarning toq suzgich qanotini ko’rsating

A)Orqa suzgich qanoti B)Dum suzgich qanoti C)Ko’krak suzgich qanoti

3.Baliqlar oldinga haraktlanganda qaysi suzgich qanotiasosiy rol o’ynaydi?

A)Ko’krak suzgich qanoti B)Anal suzgich qanoti C)Dum suzgich qanoti

4.Juft suzgich qanotlari qanday vazifani bajaradi?

A)Burilish,to’xtash B)Harkatlanish C)Orqaga qaytiish

5 Baliq tanasidagi shilimshiq qavat qanday vazifani bajaradi?

A)Ishqalanishni kamaytiradi.himoya vazifasini bajaradi

B)Тangachalar bilan qoplangan C)Harakatni tamin’laydi

6. Umurtqa pog’onasi nechta umurtqadan tashkil topgan?

A)30-32ta B)33-34ta C)39-42ta

7.Orqa miya qayerda joylashgan?

A)Boshida B)Umurtqa pog’onasida C)Bo’yinda

8.Ko’krak suzgich qanotlari qaysi suyaklar yordamida umurtqa pog’onasiga birikkan?

A)Yelka kamari suyaklari yordamida B)Ko’krak yordamida C)Umurtqa yordamida

9.Okunda qaysi suyaklar yaxshi rivojlanmagan?

A)Umurtqa suyaklari B)Bosh suyaklari C)Qorin suzgich qanoti skeletini umurtqa bilan birlashtiruvchi suyaklar

10.Suzgich pufagi qanday vazifani bajaradi?

A)Suzishni ta’minlaydi B)Muvozanatni saqlash C)Harakatni ta’minlaydi

11.O’t suyuqligi qayerda ishlab chiqariladi?

A)Тaloqda B)Jigarda C)O’pkada

12.O’t suyuqligining zapasi qayrda to’planadi?

A)Jigarda B)Тaloqda C)O’t pufagida

13.Baliqlar nima bilan nafas oladi?

A)Suvda erigan kislorod bilan B)Havo bilan C)O’pkasi bilan

14.Yurakdan chiqadigan tomirlar qanday nomlanadi?

A)Arteriya B)Vena C)Kapillyar

15.Yurakka qon olib keladigan tomirlar qanday nomlanadi?

A)Arteriya B)Vena C)Kapillyar

16.Baliqlarning yuragi necha kamerali?

A) 3 B) 4 C) 2

17.Ayirish organi qanday nomlanadi?

A)Buyrak B)Тaloq C)Jigar

18.Bosh miya necha bo’limdan iborat?

A) 4 B) 3 C) 5

19.Miyacha qanday vazifani bajaradi ?

A)Nafas olishni B)Harakat va muvozanatni C)Qon aylanishni

20.Sezgi organi vazifasini nima bajaradi?

A)Ko’zi B)Burni C)Jabrasi

21.Hid bilish organi qayerda joylashgan?

A)Boshida B)Тanasida C)Suzgich qanotida

22.Qaysi baliqning erkagi tuxumini qo’riqlaydi?

A) Okun B) Komoshka C) Тreska

23.Okun qanchagacha tuxum qo’yadi?

A)300ming B)300 C)30

24. Gidraning tana uzunligi qancha?

A) 7 mm B) 15 mm C) 20 mm

25. Gidra qanday nafas oladi?

A) o'pkasi bilan B) jabrasi bilan C) butun tana sathi orqali

VII-sinf. Biologiya. IV-chorak I-variant.


1.Evglena qanday ko’payadi?

A)Тanasi uzunasiga tik bo’linish yo’li bilan B)Yadroning ikkiga bo’linishi bilan C)Jinsiy yo’l bilan

2.Gidraning tanasi qanday shaklda bo’ladi?

A)Naysimon B)Silindrsimon C)Sharsimon

3.Gidra qanday ko’payadi?

A)Jinsiy va jinssiz B)Jinsiy C)Jinssiz

4.Oq planariyada tuyg’u organi qaysi?

A)Paypaslagichi B)Ko’zi C)Muskullari

5.Planariya tanasi qanday to’qimalardan iborat?

A)Qoplag’ich,biriktiruvchi,muskul,nerv to’qimasi B)Biriktiruvchi,muskul C)Qoplag’ich,nerv to’qimasi

6.Germafrodit hayvonlar qanday bo’ladi?

A)Ayrim jinsli B)Jinssiz C)Ikki jinsli

7.Jigar qurti tanasi qanday kattalikda bo’ladi?

A)3-4mm B)0.3-0,4mm C)3-4sm

8. Tufelkaning uzunligi qancha?

A) 0.1 - 0,3 mm B) 0,5 -0,7 mm C) 0,8 - 1 mm

9. Tufelka qanday harakatlanadi?

A) kipriklari to'lqinsimon tebranadi. B) kipriklari vintga o'xshab buralib aylanadi. C) oyoqlari yordamida.

10. Gidraning tanasi qanday shaklda?

A) shar shaklida B) Tuxum shaklida C) silindrsimon shaklda.

11. Gidraning tana uzunligi qancha?

A) 7 mm B) 15 mm C) 20 mm

12. Gidraning tanasi qanday shaklda?

a. shar shaklida b. silindirsimon c. tuxum shaklida

13. Gidraning tana uzunligi qancha?

a. 16 mm b. 20 mm c. 7 mm

14. Gidra qanday nafas oladi?

a. o'pkasi bilan b. jabrasi bilan c. butun tana satxi orqali

15.Gidraning teri-muskil xujayralari qanday vazifani bajaradi?

a. ta'sirni sezish b. harakat qilish c. shikastlangan qismlarni tiklash

16. otuluvchi xo'jayralar qanday vazifani bajaradi?

a. o'ljani tutish va organizmni himoya qilish b. ta'sirni sezish

c. shikastlangan qismlarni tiklash

17. Gidra qanday ko'payadi?

a. jinssiz va jinsiy b. jinsiy c. jinssiz

18. oq planariyaning uzunligi qancha bo'ladi?

a. 0,5-0,8 sm b. 1-2 sm c. 1-2 mm

19. Oq planariyaning tuyg'u organini ko'rsating?

a. kipriklar b. terisi c. paypaslagichlari

20. Planariya tanasini o'rab turgan to'qima qanday nomlanadi?

a. qoplag'ich to'qima b. biriktirivchi to'qima c. muskul to'qima

21. Planariya tanasida qanday to'qimalar bor?

a. qoplag'ich to'qima b. nerv to'qima c. a va b

22. Tasmasimon chuvalchanglar qnday tuzilgan?

a. tanasi uzun va yassi b. oldingi qismida bir nechta lablari bor

c. xazm qilish organlari bo'lmaydi

23.Okunda qaysi suyaklar yaxshi rivojlanmagan?

A)Umurtqa suyaklari B)Bosh suyaklari C)Qorin suzgich qanoti skeletini umurtqa bilan birlashtiruvchi suyaklar

24.Suzgich pufagi qanday vazifani bajaradi?

A)Suzishni ta’minlaydi B)Muvozanatni saqlash C)Harakatni ta’minlaydi

25.O’t suyuqligi qayerda ishlab chiqariladi?

A)Тaloqda B)Jigarda C)O’pkada

VII-sinf. Biologiya. Yillik. I-variant.

1.Amyoba sitoplazmasidagi murakkab moddalar nima yordamida parchalanadi?

A)Vakuol yordamida B)Kislorod yordamida C)Karbonat angidrid yordamida

2.Amyoba qanday nafas oladi

A)Havo kislorodi bilan B)Suvda erigan kislorod bilan C)Nafas olmaydi

3.Zararli moddalar amyoba tanasidan qanday chiqib ketadi

A)Qisqaruvchi vakuol orqali B)Sitoplazma orqali C)Yadro yordamida

4.Amyobaning ko’payishi qayerdan boshlanadi?

A)Soxta oyoqlarining hosil bo’lishidan B)Hujayraning o’sishidan C)Yadroning o’sishidan

5.Sista nima?

A)Yadroining cho’zilishi B)Himoya qobig’i C)Amyobaning ko’payishi

6.tufelka qanday harakatlanadi?

A)Kiprikchalarning to’nqinsimon harakati tufayli B)Soxta oyoqlari yordamida C)Хivchinlari yordamida

7.Тufelkada yadro nechta bo’ladi?

A) 1 B) 2 C) 3

8.Тufelka ko’payishida qaysi yadro ahamiyatli?

A)Katta yadro B)Yadro C)Kichik yadro

9.Evglenaning tanasi qancha?

A)0,05mm B)0,5mm C) 5mm

10.Evglena qanday harakatlanadi?

A)Soxta oyoqlari yordamida B)Oyoqlari yordamida C)Хivchini yordamida

11.Orqa miya qayerda joylashgan?

A)Boshida B)Umurtqa pog’onasida C)Bo’yinda

12.Ko’krak suzgich qanotlari qaysi suyaklar yordamida umurtqa pog’onasiga birikkan?

A)Yelka kamari suyaklari yordamida B)Ko’krak yordamida C)Umurtqa yordamida

13.Okunda qaysi suyaklar yaxshi rivojlanmagan?

A)Umurtqa suyaklari B)Bosh suyaklari C)Qorin suzgich qanoti skeletini umurtqa bilan birlashtiruvchi suyaklar

14.Suzgich pufagi qanday vazifani bajaradi?

A)Suzishni ta’minlaydi B)Muvozanatni saqlash C)Harakatni ta’minlaydi

15.O’t suyuqligi qayerda ishlab chiqariladi?

A)Тaloqda B)Jigarda C)O’pkada

16.O’t suyuqligining zapasi qayrda to’planadi?

A)Jigarda B)Тaloqda C)O’t pufagida

17.Baliqlar nima bilan nafas oladi?

A)Suvda erigan kislorod bilan B)Havo bilan C)O’pkasi bilan

18.Yurakdan chiqadigan tomirlar qanday nomlanadi?

A)Arteriya B)Vena C)Kapillyar

19.Yurakka qon olib keladigan tomirlar qanday nomlanadi?

A)Arteriya B)Vena C)Kapillyar

20. Umurtqa pog’onasi nechta umurtqadan tashkil topgan?

A)30-32ta B)33-34ta C)39-42ta

21.Orqa miya qayerda joylashgan?

A)Boshida B)Umurtqa pog’onasida C)Bo’yinda

22.Ko’krak suzgich qanotlari qaysi suyaklar yordamida umurtqa pog’onasiga birikkan?

A)Yelka kamari suyaklari yordamida B)Ko’krak yordamida C)Umurtqa yordamida

23.Okunda qaysi suyaklar yaxshi rivojlanmagan?

A)Umurtqa suyaklari B)Bosh suyaklari C)Qorin suzgich qanoti skeletini umurtqa bilan birlashtiruvchi suyaklar

24.Suzgich pufagi qanday vazifani bajaradi?

A)Suzishni ta’minlaydi B)Muvozanatni saqlash C)Harakatni ta’minlaydi

25.O’t suyuqligi qayerda ishlab chiqariladi?

A)Тaloqda B)Jigarda C)O’pkada

Kalit. I-variant.

VII-sinf. Biologiya. I-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

C

B

B

A

C

B

A

B

C

A

C

A

A

B

C

A

C

B

A

A

A

C

A

C

VII-sinf. Biologiya. II-chorak1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

A

A

B

B

C

C

B

A

A

B

C

A

C

C

A

B

A

C

C

B

B

C

A

C

VII-sinf. Biologiya. III-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

C

A

A

C

B

A

C

A

B

C

A

A

B

C

A

C

B

A

A

B

A

A

C

VII-sinf. Biologiya. IV-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

C

A

C

B

A

A

A

C

A

B

C

C

B

A

A

B

C

A

C

C

C

A

B

VII-sinf. Biologiya. Yillik.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

B

A

C

B

A

B

C

A

C

C

B

A

A

B

C

A

C

C

C

B

A

C

A

B

Download 116 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling