Viii-машгулот мавзу: График ахборотларга улчам куйиш буйруклари


Download 162.9 Kb.
bet3/3
Sana01.09.2020
Hajmi162.9 Kb.
1   2   372-расм


Бу холатни бевосита «Предварительный просмотр – «Олдиндан куриб кузатиш» ячейкасида кузатилиб, «Стиль Текста» дарчаси ёпилади ва улчамлар куйишга тайёргарлик куриш боскичи якунланади. Сунгра берилган чизмага кайтиб улчамлар куйишга киришилади.

8.2. Экраннинг унг томонида жойлашган улчам куйиш асбоблари панелидан фойдаланиб чизмада тасвирланган геометрик фигуралар, деталлар ва буюмлар элементларининг улчамлари, уларни богловчи улчамлар ва охирида габарит улчамлари куйилади. Барча улчамларнинг чикариш ва улчам чизикларини хамда улчам кийматларини компьютернинг узи хисоблаб чизмага ёзиб куяди. Шунинг учун улчамларни чизмада куринимли булишини хисобга олган холда жойлаштирилади. Агар унга эришишни иложи булмаса, «Изменить Стиль Измерения: ISO-25» дарчасига кириб, ундага «Подгонка» куйилма-«вкладка»сини юклаб, улчамларни чизмадаги жойларини узгартириб, уларни куйилишини куринимли булишига эришилади.

Чизмада чизикли улчамлар, улчамлар панелидаги тугмани, кия жойлашган элементларнинг улчамлари эса, тугмани юклаб куйилади.

Чизмада бирор нуктанинг Х ёки Y координаталарини курсатиш лозим булса, тугмани юклаб куйилади.

Айлана ёйининг радиуси ва айлана диаметри тегишлича, тугмалардан, хамда бурчак улчамлар, тугмадан фойдаланиб куйилади. Агар бирор сабаб билан улчам курсаткичларини узгартириш керак булса, улчамлар панелидаги охирги тугмасини юклаб, экранга дастлабки «Менеджер Стиля Измерения» дарчасини чакириш хам мумкин.

Агар бирор улчам кийматини яхлитлаб олиш ёки унга кушимча ёзув киритиш зарур булса, менюлар каторидан «Изменить» менюси юкланиб, уни дарчасидан «Текст» кушимча буйрук юкланади. Шунда экранда пайдо булган квадрат нишонча билан узгартириш киритиладиган улчам богланади. Экранда пайдо булган «Редактор мультилинейного текста» дарчасига керакли узгартириш, масалан Ô100,51 ёзувини, Ô100 ёки Ô101 ёзувига, ёки Ô10 ёзувини «4 теш. Ô10» ёзувига узгартирилади. Дарчадаги «ОК» ёки «Enter» тугмасини юклаб, куйилган улчам тахрир килинади.

AutoCAD 2002 дастурида «Редактор мультилинейного текста» дарчасини куйидаги кетма-кетликда «Модификация/Объект/ Текст/ Редактирование. . .» экранга чакирилади.

Улчам куйиш буйругидан фойдаланиб куйидаги 73-расмдаги вазифа бажарилсин ва унинг улчамлари куйилсин.    

73-расм  

Таянч иборалар:


 1. Улчам куйиш буйруклари

 2. Улчамлар куйишга

 3. таёргарлик куриш

 4. Улчамлар куйиш ва

 5. унинг алгоритми

 6. Чизикли улчам

 7. Радиус улчам

 8. Диаметр улчам 

Компьютер графикасидан назорат

ишини бажариш

(Назорат иши укув семестрининг туккизинчи хафтасида куннинг иккинчи ярмида утказилади)

Назорат режаси:

1. Биринчи назорат ишинининг максади ва мазмуни;

2. Биринчи назорат ишини бажариш учун тавсиялар ва услубий курсатмалар;

3. Биринчи назорат ишини тахт килиш. Уни хотирада саклаш ва чизма когозига чикариш.

Биринчи назорат ишида туташманинг чизмаси бажарилади. Биринчи назоратда талабаларнинг компьютер графикасидан олган билим ва урганган амалий куникмалари синалади. Биринчи назоратда уларнинг амалий малакалари хам ортади.

Талабаларга укитувчилар томонидан вазифа килиб, иловани биринчи лаборатория ишида келтирилган назорат ишлари учун вазифалар вариантларидан танлаб берилади. Бунинг учун улар уз вазифаларини дафтарларига кучириб оладилар.

Туташма билан танишиб, унинг чизмасини куйидаги кетма-кетликда бажариш тавсия этилади, лекин буни хар бир талаба узи истаган ва макбул деб уйлаган режа асосида, яъни ижодий изланишда булиб бажаришлари хам мумкин:

1. Текис контурнинг симметрия уклари ва марказ чизиклар «Отрезок»-«Кесма» буйругидан фойдаланиб утказилади. Марказ чизикларни утказишда улар орасидаги масофани «Суриш» - «Сдвиг» буйругидан ёки кесма узинлигини тезкор киритиш усулидан фойдаланиб киритилади.

Текис контур чизмасида берилган чизиклар, яъни тугри чизик ва айланалар чизиб олинади.

Текис контур чизмасидаги туташма элименти-айлана ёйи тулик айлана куринишида чизиш панелидаги ёки «Черчение» менюсидаги «Круг»-«Айлана» буйругидан фойдаланиб чизиб олинади.

Бундай амалларни бажариш асосида чизмадаги барча туташмалар бажарилади. Улардаги ортикча айлана ёйларини чизмадан йукотилади.

Сунгра берилган улчамлар, экранда бажарилган чизмага куйиб чикилади.

Юкоридаги боскичларда бажарилган «Текис контур» чизмаси тахт килинади.

Тайёр булган «Текис контур» чизмаси чоп этишга тайёр холда хотирада сакланади ва бир нусхада когозга кучириб олинади.

Талаба узлаштиришини текшириш учун саволлар:

1. Улчамлар куйишга таёргарлик куриш тартибини айтиб беринг.

2. Улчамлар куйишнинг кайси буйрукларидан фойдаланиб горизонтал, вертикал ва огма контурларга улчамлар куйилади?

3. Улчамлар куйишнинг кайси буйрукларидан фойдаланиб айланага ва унинг ёйига улчамлар куйилади?

4. Уламдаги ёзувларни кандай килиб 75 градусга огдириб ёзилади?

5. Уламдаги ёзувларни баланлиги кандай килиб узгартирилади?6. Уламдаги ёзувларни кандай килиб тахрир килинади, яъни улчам кийматлари кандай килиб яхлитланади ёки унга кушимча ёзувлар киритилади?
Download 162.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling