Xnidavrlashti


Download 0.75 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana26.09.2020
Hajmi0.75 Mb.
  1   2   3   4   5

6-

si

nfIbob

Engqadi

mgituzum

QADI

MGITARI

XNIDAVRLASHTI

RI

SH:

TARI

X

Yer yuzi

da odam paydo bo’

l

gani

dan t

o hozi

r

gi

kungachabo’

l

ganvoqeal

ar

i

nio’

r

gat

uvchifan.

Engyangi

davrl

ar

t

ar

i

xi

Yangi

davr

l

ar

t

ar

i

xi

O’

r

t

a

asr

l

ar

t

ar

i

xi

Qadi

mgi

dunyo

t

ari

xi

Qadi

mgidunyot

ar

i

xi(

6-

si

nfdar

sl

i

gi

)

:

Budavrodam paydobo’

l

gani

dan476-

yi

l

daG’

ar

bi

yRi

m i

mper

i

yasiqul

agungaqadardavomet

adi

.Odamzodpaydobo’

l

ganpayt

da

dast

l

abhayvonotdunyosi

danaj

r

al

maganhol

dayashagan.I

nsonl

ardast

l

abyegul

i

kt

opi

byeyi

shvao’

zi

nihi

moyaqi

l

i

shuchunmehnat

qur

ol

l

ar

niasosant

oshdanyasagan.Shuni

nguchunhami

nsonoyatt

ar

i

xi

ni

ngdast

l

abkidavr

iol

i

ml

art

omoni

dan,

,

TOSH’

’davr

idebat

al

adi

.

Toshdavr

ij

udauzoqdavom et

ganl

i

gisababl

iuni

ngo’

zihamma’

l

umdavr

l

ar

gabo’

l

i

nadi

:

Pal

eol

i

tdavr

it

oshdavr

i

ni

ngengkat

t

aqi

smi

nio’

zi

chi

gaol

adi

.Shuni

nguchununi

ngo’

ziham 3t

adavr

gabo’

l

i

nadi

:

1.I

l

kpal

eol

i

t–mi

l

.avv.1-

ml

nyi

l

l

i

kdan100-

mi

ngyi

l

l

i

kgacha

2.O’

r

t

apal

eol

i

t–mi

l

.avv.100-

mi

ngyi

l

l

i

kdan40-

mi

ngyi

l

l

i

kgacha

Toshdavri

-

Li

t

os

Odam paydobo’

l

gani

dan 3-

mi

ngyi

l

l

i

k

o’

r

t

al

ari

gaqadar

Pal

eol

i

t(

qadi

mgi

t

oshdavr

i

)

-

odampaydo

bo’

l

gani

danmi

l

.

avv12-

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

Mezol

i

t(

o’

r

t

a

t

oshdavr

i

)–mi

l

.

avv.12-

7-

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

Neol

i

t(

yangi

t

oshdavr

i

)mi

l

.

avv.6-

4-

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

Eneol

i

t(

mi

s-

t

oshdavr

i

)

–mi

l

.avv.

4-

mi

ngyi

l

l

i

kdan3-

mi

ngyi

l

l

i

k

o’

r

t

al

ar

i

gaqadar

3.So’

nggipal

eol

i

t–mi

l

.avv.40–12-

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

Mi

sdavr

i

ni

ngoxi

r

l

ar

i

gakel

i

bodaml

arbr

onzadanmehnatqur

ol

l

ar

iyasashnio’

r

gani

bol

di

.Shundayqi

l

i

b,mi

l

.avv.3-

mi

ngyi

l

l

i

k

o’

r

t

al

ar

i

gakel

i

bodaml

arasosi

ymehnatqur

ol

l

ar

i

nibr

onzadanyasayboshl

ashinat

i

j

asi

dat

oshdavr

iyakunl

andi

.Shundanso’

ngbr

onza

davr

iboshl

andi

.Br

onzadavr

i–mi

l

.avv.3-

mi

ngyi

l

l

i

ko’

rt

al

ari

danboshl

ani

b,2-

mi

ngyi

l

l

i

knit

o’

l

i

qo’

zi

chi

gaol

adi

.Keyi

nchal

i

kdavr

l

ar

o’

t

ganisayi

ni

nsonl

ar

ni

ngt

abi

athaqi

dagibi

l

i

ml

ar

ikengayi

bbor

di

.Endi

l

i

kdai

nsonl

aryanadaqat

t

i

qr

oqbo’

l

ganmet

al

ni–t

emi

r

ni

t

opdi

l

arvaundandast

l

abzeb-

zi

ynatbuyuml

ar

i

,keyi

nchal

i

kesamehnatqur

ol

l

ar

iet

al

ni–t

emi

r

nit

opdi

l

arvaundandast

l

abzeb-

zi

ynat

buyuml

ar

i

,keyi

nchal

i

kesamehnatqur

ol

l

ar

iyasayboshl

adi

.

Shundayqi

l

i

b,

,

Temi

r’davr

iboshl

andivabudavrmi

l

l

.avv.1-

mi

ngyi

l

l

i

kdan

hozi

rgachadavom et

moqda.

Odam eval

ut

si

yasi

:

Odam qandaypaydobo‘

l

ganl

i

gihaqi

dai

l

mi

y,di

ni

y,afsonavi

yvadunyovi

ynaql

l

armavj

udbo‘

l

i

b,bi

zbumasal

anii

l

mi

yasosda,

ant

r

opol

ogi

yavaar

xeol

ogi

yama’

l

umot

l

ar

i

gat

ayanganhol

dao‘

r

ganami

z.Ol

i

ml

art

ur

l

imi

nt

aqal

ar

dano‘

t

asoddat

oshmehnatqur

ol

l

ar

i

yasashnibi

l

adi

ganengqadi

mgiodam suyakl

ar

iqol

di

ql

ar

i

nit

opi

bo‘

r

ganganl

ar

.

Bul

ar

:Avst

r

al

opi

t

ek– Janubi

yAf

r

i

kadan

Zi

nj

ant

r

op– Shar

qi

yAf

r

i

kani

ngZi

njvodi

ysi

dan

Pi

t

ekant

r

op– I

ndonezi

yani

ngYavaor

ol

i

dan

Si

nant

r

op– Xi

t

oyhududi

dan

Neander

t

al– Ger

mani

yani

ngNeander

t

alvodi

ysi

dan

Kr

omanyon– Fr

ansi

yani

ngKr

omanyong’

or

i

dan

Ushbut

ur

l

ar

nidavr

l

arbo’

yi

chamosl

asht

i

r

ami

z:

I

l

kpal

eol

i

tdavr

i

daAvst

r

al

opi

t

ek,Zi

nj

ant

r

op,Pi

t

ekant

r

op,Si

nant

ropyashagan.

O’

r

t

apal

eol

i

tdavr

i

daNeander

t

alodam yashagan.

So’

nggipal

eol

i

tdavr

i

daKr

omanyonodamyashagan

Yeryuzi

dai

ql

i

m i

l

i

qbo‘

l

gandavr

l

ar

daodaml

ar

ni

ngmakonl

ar

iki

chi

kdar

yol

aryokibul

oql

aryaqi

ni

dagit

epal

i

kl

ar

daj

oyl

ashgan.I

l

k

pal

eol

i

t

ni

ngoxi

r

l

ar

i

gakel

i

bBuyukmuzl

i

kdavriboshl

andi

.I

bt

i

doi

yodaml

aro‘

t

aqat

t

i

qsi

novgaduchkel

di

.Ya’

niul

arendio’

zl

ar

gaj

onsaql

ab

qol

i

shl

ar

iuchuni

ssi

qr

oqj

oyt

opi

shgamaj

burbo’

l

di

.Bupayt

daodaml

arasosang’

or

l

ar

daj

onsaql

abqol

ganl

ar

.Buholodaml

ar

niyangi

cha

t

ur

mushshar

oi

t

i

gamosl

ashi

shgaundadi

.Bundaypayt

dakuchl

i

l

ar

gi

nayashabqol

gan.

Tabi

ati

nsongani

manii

n’

om et

sa,odam shuniol

gan,t

opganyegul

i

gibi

l

anqanoat

l

angan.Ya’

nii

nsono’

shadavr

l

ar

dao’

zihech

nar

sayet

i

sht

i

r

magan,faqatt

abi

at

dant

ayyor

i

niol

i

bi

st

e’

molqi

l

gan.Shuni

nguchunham ki

shi

l

ar

ni

ngengqadi

mi

ymashg‘

ul

ot

i

o‘

zl

asht

i

ruvchixo‘

j

al

i

kdebat

al

adi

.O’

zl

asht

i

r

uvchixo’

j

al

i

kni

ngi

kki

t

ashakl

imavj

ud:

1)Ovchi

l

i

k

2)Ter

machi

l

i

k(

meval

arvaboshqao’

si

ml

i

kqi

sml

ar

i

nit

er

i

bi


Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling