Xnidavrlashti


Download 423.49 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/5
Sana26.09.2020
Hajmi423.49 Kb.
1   2   3   4   5
st

e’

molqi

l

i

sh)

Di

ni

ye’

t

i

qodl

ar

ni

ngvuj

udgakel

i

shi

.

Mehnatf

aol

i

yat

i

,t

evar

akol

amhaqi

dat

o‘

pl

anganbi

l

i

ml

arast

a-

seki

ni

nsonni

ngf

i

kr

l

ashqobi

l

i

yat

ivat

afakkur

i

nio‘

zgar

t

i

r

i

bbor

di

.

Ovchi

l

i

kvat

er

machi

l

i

kr

i

voj

l

angandavr

dai

nsono‘

zi

nit

abi

i

ymuhi

t

danhamdao‘

r

abol

ganhayvonotvao‘

si

ml

i

kl

arol

ami

danaj

r

at

magan.U

t

abi

at

nij

onl

idebhi

sobl

agan.Odaml

art

abi

at

dagit

ur

l

ihodi

sal

arnegi

zi

dag‘

ayr

i

t

abi

i

ykuchl

aryashi

r

i

ngandebo‘

yl

aganl

ar

.Ul

aranashu

kuchl

ar

gae’

t

i

qodqi

l

i

shgan.

Buni

ngi

l

kko’

r

i

ni

shl

ar

i

:

Tot

emi

zm – Odaml

argur

uhij

amoasi

ni

ngbi

r

orhayvonyokio‘

si

ml

i

kt

ur

ibi

l

anqar

i

ndoshl

i

kal

oqasi

gai

shoni

shi

.

Ani

mi

zm – Odamnio‘

r

abt

ur

ganmuhi

t

daj

onl

arvar

uhl

ar

ni

ngmavj

udl

i

gi

gae’

t

i

qodqi

l

i

sh.

Fet

i

shi

zm – Qadi

mgiodaml

aruyokibubuyuml

aromadkel

t

i

r

i

shi

gayoxudbal

o-

qazonibar

t

ar

afet

i

shi

gaham e’

t

i

qodqi

l

i

sh.

Dast

l

abkidi

ni

ye’

t

i

qodbi

l

anbog’

l

i

qt

opi

l

maBoysunt

og‘

l

ar

i

dant

opi

l

ganTeshi

kt

oshg‘

orio‘

r

t

apal

eol

i

tdavr

imadani

yat

i

ni

ngj

ahonga

mashhuryodgor

l

i

gihi

sobl

anadi

.Teshi

kt

oshg‘

or

i

dant

oshqur

ol

l

ar

ivaul

ar

ni

ngpar

chal

ar

i

,t

og‘echki

si

,ki

yi

k,yovvoyiot

,qopl

on,quyon,

maydakemi

r

uvchi

l

ar

,shuni

ngdek,qushl

ar

ni

ngsuyakl

ar

it

opi

l

gan.Teshi

kt

oshg‘

or

i

dat

opi

bt

ekshi

r

i

l

gan,t

oshasr

i

gamansub8–9yashar

neander

t

albol

ani

ngsuyakqol

di

ql

ar

iengmashhurt

opi

l

madi

r

.Bol

aj

asadiqabr

gako‘

mi

l

gan.Jasadat

r

ofigat

og‘echki

sishoxl

ar

iqadab

chi

qi

l

gan.Mur

dani

ngdaf

net

i

l

i

shidast

l

abkidi

ni

ye’

t

i

qodl

arbi

l

anbog‘

l

i

qbo‘

l

gan.

So‘

nggipal

eol

i

tdavr

i

gaoi

dg‘

or

l

ardevor

l

ar

i

dat

opi

bt

ekshi

r

i

l

ganr

asml

arham qadi

mgiodaml

ar

ni

ngdi

ni

yt

asavvur

l

ar

it

o‘

g‘

r

i

si

da

hi

koyaqi

l

adi

.Bundayr

asml

ar

danengqadi

mi

yl

ar

iI

spani

yadagiAl

t

ami

r,Fr

ansi

yadagiLaskovaBoshqi

r

di

st

ondagiKapovag‘

or

l

ar

i

dan

t

opi

l

gan.Odaml

armazkurr

asml

arbo‘

l

aj

akovdaul

ar

gayor

dam ber

adi

,deyai

shoni

shgan.Rasml

arqar

shi

si

dahayvonl

arhar

akat

l

ar

i

ga

t

aql

i

dqi

l

i

b,r

aqsgat

ushi

shgan,ovmanzar

al

ar

i

nit

asavvur

gakel

t

i

r

i

shgan,nayzaul

oqt

i

r

i

shnimashqqi

l

i

shgan.Qadi

mgir

asml

arqi

mmat

l

i

t

ar

i

xi

ymanbal

ar

di

r

.Ul

ari

nsonni

mal

arhaqi

dao‘

yl

agani

,t

evar

akdunyoniqayyo‘

si

ndat

asavvuret

gani

,qaysihayvonl

ar

niovl

agani

,

qandaymehnatqur

ol

l

ar

ivaqur

ol

-

yar

og‘

danf

oydal

angani

nibi

l

i

bol

i

shvat

ushuni

shgayor

dam ber

adi

.Odamni

ngo‘

zi

niqur

shabt

ur

gan

t

evar

akol

amnit

ushuni

shgai

nt

i

l

i

shiengqadi

mgit

asvi

r

i

ysan’

atr

i

voj

l

ani

shiuchunasosbo‘

l

i

bxi

zmatqi

l

di

.

I

xt

i

r

ol

arvamanzi

l

gohl

ar:

I

l

kpal

eol

i

tdavr

i–

mi

l

.avv.1-

ml

nyi

l

l

i

kdan100-

mi

ngyi

l

l

i

kgacha

Budavrodamzodpaydobo’

l

gandavrhi

sobl

anadi

.O‘

r

t

aOsi

yodat

oshdanyasal

ganqadi

mi

ymehnatqur

ol

l

ar

iFar

g‘

ona

vodi

ysi

dagiSel

ungurmakoni

danvaToshkentvohasi

dagiKo‘

l

bul

oqmanzi

l

gohi

danhamt

opi

l

gan.Bul

arqo‘

polt

oshqur

ol

l

arbo‘

l

i

b,ul

ar

ni

ng

bi

rt

omoniur

i

bo‘

t

ki

r

l

angan.Ar

xeol

ogi

yaf

ani

dabut

oshqur

ol

l

archopper

l

ar

debnoml

angan.

O’

r

t

apal

eol

i

tdavr

i–

mi

l

.avv.100-

mi

ngyi

l

l

i

kdan40-

mi

ngyi

l

l

i

kgacha

Dast

l

abkidi

ni

ye’

t

i

qodbel

gi

l

ar

iani

ql

anganmanzi

l

goht

opi

l

gan.Bumanzi

l

gohSur

xonvohasi

ni

ngBoysunt

og’

l

ar

i

dant

opi

l

gan.

So’

nggipal

eol

i

tdavr

i–

mi

l

.avv.40-

mi

ngyi

l

l

i

kdan12-

mi

ngyi

l

l

i

kgacha

1.Toshgai

shl

ovber

i

sht

exni

kasivamehnatqur

ol

l

ar

iyasashusul

l

ar

io‘

zgar

di

.

2.Odamni

ngaql

i

yqobi

l

i

yat

iham,t

ashqiqi

yof

asiham o‘

zgar

i

bbor

di

.Mazkurdavr

dahozi

r

giqi

yofadagiodam–kr

omanyon

odamiyashagan.

3.Anchat

akomi

l

l

ashgankesuvchivaar

r

al

ovchimehnatqur

ol

l

ar

iyasaydi

ganbo‘

l

i

shgan.

4.I

nsonendi

l

i

kdat

aqi

nchoql

ar–munchoql

ar

,t

umor

l

arvauzukl

arhamyasayboshl

agan.

5.Odaml

arqar

i

ndoshl

ar

dant

ar

ki

bt

opgani

xcham gur

uhl

ar

ga–ur

ug‘j

amoal

ar

i

gabi

r

l

ashdi

l

ar

.

6.Bi

rj

oydayashabt

ur

ganbi

rqanchaur

ug‘

l

arqabi

l

ani

t

ashki

let

gan.

7.Tur

arj

oyl

arqur

i

l

i

shiso‘

nggipal

eol

i

tdavr

iodaml

ar

i

ni

ngmuhi

m i

xt

i

r

osibo‘

l

di

.

8.Ki

yi

m-

kechakt

ayyor

l

ashdahayvonl

art

er

i

si

danfoydal

ani

shgan.

9.I

nsonbudavr

dasun’

i

yt

ar

zda(

yog‘

ochnibi

r

-

bi

r

i

gai

shqal

ash,chaqmoqt

oshnibi

r

-

bi

r

i

gaur

i

shor

qal

i

)ol

ovhosi

lqi

l

i

shni

ham

o‘

r

gani

bol

di

.

MANZI

LGOHLARI

:

So‘

nggipal

eol

i

tdavriodamimanzi

l

gohl

ariSamarqandshahrihududi

dan,Toshkentvi

l

oyatiOhangarondaryosivohasi

dagiKo‘

l

bul

oq

makoni

dan,shuni

ngdek,Farg‘

onavodi

ysi

dantopi

l

gan

.

Mezol

i


Download 423.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling