Xnidavrlashti


Download 423.49 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/5
Sana26.09.2020
Hajmi423.49 Kb.
1   2   3   4   5
tdavr

i–

mi

l

.avv.12-

mi

ngyi

l

l

i

kdan7-

mi

ngyi

l

l

i

kgacha

1.Mezol

i

tdavr

iboshl

ani

shibi

l

anMuzl

i

kdavr

ipoyoni

gayet

di

.Buvoqeai

ql

i

manchai

l

i

shi

gavaodaml

art

ur

mushi

ni

ngo‘

zgar

i

shi

gaol

i

b

kel

di

.

2.Insono‘

q-

yoyyasashnio‘

r

gani

bol

di

.O‘

q-

yoykashfet

i

l

i

shibi

l

anodaml

ar

dachopqi

rhayvonl

arvaqushl

ar

niovl

ashi

mkoni

yat

i

vuj

udgakel

di

.

3.Mezol

i

tdavr

ioxi

r

i

dai

nsonhayvonl

ar

niqo‘

l

gao‘

r

gat

aboshl

adi

.Ovchi

l

ari

t

niqo‘

l

gao‘

r

gat

di

l

ar

.I

t

l

arbi

l

anbi

r

gaovqi

l

i

nganda

o‘

l

j

aol

di

ngi

si

gaqar

agandamo‘

l

-

ko‘

lbo‘

l

di

.

4.Mezol

i

tdavr

ioxi

r

i

daOl

dOsi

yodaxo‘

j

al

i

kni

ngyangit

ar

moql

ar

i–i

bt

i

doi

yzi

r

oat

chi

l

i

kvachor

vachi

l

i

kvuj

udgakel

di

.

5.Mi

kr

ol

i

tt

oshqur

ol

l

arkashfqi

l

i

ngan.

MANZI

LGOHLARI

:

BugungikundaO‘

rtaOsi

yodamezol

i

tdavri

gaoi

dyuzdanzi

yodmanzi

l

gohl

arochi

l

gan.Farg‘

onavodi

ysi

ni

ngtog‘

ol

divatog‘

l

i

tumanl

ari

da,Toshkentvohasi

dahamdaO‘

zbeki

stonni

ngj

anubi

dabundaymanzi

lgohl

arko‘

pl

abuchraydi

.Obi

shi

r,Qo‘

shi

l

i

shva

Machaymanzi

l

gohl

ari

,shuni

ngdek,Zarautsoydarasi

dagiqoyatoshrasml

arianchamufassalo‘

rgani

l

gan.

Neol

i

tdavri–

mi

l

.avv.6-

mi

ngyi

l

l

i

kdan4-

mi

ngyi

l

l

i

kgacha

1.Qadi

mgiShar

qni

ngt

ur

l

ivi

l

oyat

l

ar

i

dai

shl

abchi

qar

uvchixo‘

j

al

i

k–dehqonchi

l

i

kvachor

vachi

l

i

kkao‘

t

aboshl

aydi

.

2.Chor

vachi

l

i

kvadehqonchi

l

i

kneol

i

tdavr

i

ni

ngengkat

t

ai

xt

i

r

osihi

sobl

anadi

.

3.Ar

xeol

ogl

arneol

i

tdavr

iboshl

ani

shi

nisopoli

di

shl

aryasashni

ngkashfet

i

l

i

shibi

l

anbel

gi

l

aydi

l

ar

.

4.Toshgai

shl

ovber

i

shni

ngol

di

nma’

l

umbo‘

l

magansi

l

l

i

ql

ashvapar

mal

ashusul

l

ar

i

nikashfqi

l

i

shgan.

5.Neol

i

tdavr

i

daqabi

l

al

aro‘

t

r

oqt

ur

musht

ar

zi

gao‘

t

i

b,doi

mi

yt

ur

arj

oyl

arqur

aboshl

aganl

ar

.

6.Shudavr

dapaxsadanuyl

arqur

i

l

aboshl

angan.Ast

a-

seki

nur

ug‘j

amoal

ar

i

ni

ngmanzi

l

gohl

ar

ishakl

l

ani

bbor

gan.

7.O‘

t

r

oqt

ur

musht

ar

zivamehnatqur

ol

l

ar

i

ni

ngyanadat

akomi

l

l

ashi

shij

amoal

ar

ni

ngdehqonchi

l

i

kkao‘

t

i

bbor

ishi

gai

mkon

yar

at

gan.

8.Dehqonchi

l

i

kvachor

vachi

l

i

kni

ngr

i

vojl

ani

shihunar

mandchi

l

i

kni

ngshakl

l

ani

shi

gaol

i

bkel

di

.

9.Loydanyasal

ganvaol

ovdapi

shi

r

i

l

gani

di

shl

ar

niyasashsohasi–kul

ol

chi

l

i

kneol

i

tdavr

i

ni

ngmuhi

m kashfi

yot

i

di

r

.

10.

Tol

al

arvaj

undanki

yi

m-

kechakt

ayyor

l

asht

ar

mog‘

i–t

o‘

quvchi

l

i

kneol

i

tdavr

i

ni

ngmuhi

m kashf

i

yot

i

di

r

.

11.Neol

i

tdavr

i

ni

ngoxi

r

i

daodam l

armi

sdanf

oydal

ani

shga,undanmehnatqur

ol

l

ar

iyasashgao‘

t

i

shdi

.

Eneol

i

tdavr

i–

mi

l

.avv.4-

mi

ngyi

l

l

i

kdan3-

mi

ngyi

l

l

i

k o’

rtal

ari

gacha

1.Mi

l

.avv.4-

mi

ngyi

l

l

i

kdaQadi

mgiShar

qdai

l

kshahar

l

arvadavl

at

l

arvuj

udgakel

aboshl

adi

.

2.O‘

r

t

aOsi

yoj

anubi

dasun’

i

ysug‘

or

i

shgaasosl

angandehqonchi

l

i

kvuj

udgakel

di

.

3.Xom g‘

i

sht

danko‘

pxonal

iuyl

arqur

i

l

aboshl

andi

.

4.Idi

shl

ar

nipi

shi

r

i

shuchunkul

ol

chi

l

i

kxumdonl

ar

i

danfoydal

ani

shgaki

r

i

shi

l

di

.

5.Sopoli

di

shl

arhayvonl

ar

ni

ng,qushl

ar

ni

ngt

asvi

r

l

ar

ivao‘

si

ml

i

knaqshl

ar

i(

yapr

oql

ar

,gul

l

ar

)bi

l

anbezat

i

l

aboshl

andi

.

6.Odaml

armi

snier

i

t

i

b,qal

ay,qo‘

r

g‘

oshi

nyokir

uxbi

l

anqo‘

shi

b,br

onzaol

i

shnio‘

r

ganganl

ar

.

Bronzadavr

i–

mi

l

.avv.3-

mi

ngyi

l

l

i

k o’

rtal

ari

danboshl

ani

b 2-

mi

ngyi

l

l

i

knito’

l

i

qo’

z

i

chi

gaol

adi

.

1.

Br

onzamehnatqur

ol

l

ar

i

gaegabo‘

l

ganodaml

arendidal

al

ar

gaanchadur

usti

shl

ovber

i

shvaeki

nmaydonl

ar

i

nikengayt

i

r

i

sh

i

mkoni

niqo‘

l

gaki

r

i

t

di

.Nat

i

j

adaul

ar

ni

ngi

xt

i

yor

i

daor

t

i

qchami

qdor

daqi

shl

oqxo‘

j

al

i

kmahsul

ot

l

ar

ivuj

udgakel

di

.

2.

Chor

vachi

l

i

kast

a-

seki

ndehqonchi

l

i

kdanaj

r

al

i

bchi

qaboshl

adi

.

3.

Br

onzadavr

i

da ur

ug’

chi

l

i

kni

ngmat

r

i

ar

xatbosqi

chit

ugabpat

r

i

ar

xatbosqi

chiboshl

anadi

.

4.

Br

onzadavr

i

daodaml

arkul

ol

chi

l

i

kchar

xivag‘

i

l

di

r

aknikashfet

di

l

ar

.Shut

ar

i

qadast

l

abkiar

aval

arvuj

udgakel

gan.

MANZI

LGOHLARI

:

Bronzadavrimanzi

l

gohl

ariBuxoro,Surxondaryo,Xorazmvohal

ari

dantopi

l

gan.Mi

l

.avv.3-

mi

ngyi

l

l

i

koxi

rl

ari–2mi

ngyi

l

l

i

kka

oi

dmanzi

l

gohl

ardanbi

riZarafshondaryosihavzasi

dagiZamonboboko‘

l

iyaqi

ni

dantopi

l

ganZamonbobo manzi

l

gohi

di

r.(Buxoro

vi

l

oyati

,Qorako‘

ltumani

).

Arxeol

ogl

arSurxondaryovohasi

danqadi

mgizi

roatchi

l

armanzi

l

gohl

ari

danbi

ribo‘

lganSopol

l

i

tepanitopi

shdi(Muzrabod

tumani

).Qazi

shmal

ardavomi

dabuyerdanxom g‘

i

shtdanquri

l

ganuy-

j

oyl

ar,sopolbuyuml

ar,bronzadanyasal

ganmehnatqurol

l

ari

vazeb-

zi

ynatl

aryasal

ganustaxonaqol

di

ql

ari

,shuni

ngdek,yi

ri

kxuml

ardasaql

anganbug‘

doyvaarpadonitopi

l

gan.

Surxonvohasi

da(hozi

rgiSheroboddanunchauzoqbo‘


Download 423.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling