Xnidavrlashti


Download 423.49 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana26.09.2020
Hajmi423.49 Kb.
1   2   3   4   5
l

maganj

oy)Jarqo‘

tonmanzi

l

gohivuj

udgakel

gan.Jarqo‘

tonquri

l

i

shi

tari

xi

dai

l

kshaharal

omatl

ariko‘

zgatashl

anadi

.Ui

kkiqi

smdani

boratbo‘

l

gan:qalavauni

ngatrofidaj

amoaa’

zol

aribo‘

l

mi

shhunarmand

vadehqonl

arni

nguyl

arij

oyl

ashgan.Jarqo‘

tondai

bodatxonaqol

di

ql

aritopi

l

gan.

Temi

rdavr

i–

mi

l

.avv.1-

mi

ngyi

l

l

i

kdanboshl

ani

bhozi

rgikungachadavom

etmoqda

1.

Temi

r

danbi

r

i

nchibo‘

l

i

bKi

chi

kOsi

yodagixet

t

l

ar(

mi

l

.avv.XI

V–XI

I

Iasr

l

ar

),so‘

ngr

aqo‘

shnimi

nt

aqal

ar

dagi(

Mesopot

ami

ya,Er

on,

Kavkazor

t

i

)xal

ql

arfoydal

anaboshl

aganl

ar

.Temi

rbuyuml

ar

ni

ngt

ar

qal

i

shiseki

nl

i

kbi

l

anbor

gan.

2.

Soft

emi

rt

abi

at

dakamyobmet

albo‘

l

ganiuchunundandast

l

abzeb-

zi

ynatbuyuml

ar

iyasashdafoydal

ani

shgan.Shunday

buyuml

arMi

srfiravniTut

anxamonmaqbarasi

danvaKavkazdagiMaykopqo‘

rg‘

oniyodgor

l

i

gi

dant

opi

l

gan.

3.

Mehnatqur

ol

l

ar

i

ni

ngt

emi

r

danyasal

i

shiengavval

o,dehqonchi

l

i

kni

ngr

i

voj

i

gat

a’

si

rqi

l

di

.Temi

romochvabol

t

al

arpaydobo‘

l

di

.Bu

mehnatqur

ol

l

ar

ikat

t

amaydonl

ar

dadehqonchi

l

i

kni

ngr

i

voj

l

ani

shi

gai

mkonyar

at

i

bber

di

.

4.

Mi

l

oddanavval

giI

X-

VI

I

Iasr

l

ar

dat

emi

r

danyasal

gani

l

kmehnatqur

ol

l

ar

iO‘

r

t

aOsi

yodanham t

opi

l

gan.

I

JTI

MOI

YTUZUM

I

nsoni

yatr

i

voj

i

dagibi

r

i

nchibosqi

chki

shi

l

ar

ni

ngi

bt

i

doi

yt

o‘

dagabi

r

l

ashuvibo‘

l

i

b,but

o‘

da o‘

zi

daengqadi

mgiodaml

ar

ni

ngkat

t

a

j

amoasi

nimuj

assam et

gan.

I

bt

i

doi

yj

amoat

uzumi–i

nsoni

yatt

ar

i

xi

ni

ngboshl

ang‘

i

chdavr

ibo‘

l

i

b,bupayt

dabar

chamehnatqur

ol

l

ar

iumumi

ybo‘

l

ganvahamma

bi

r

gal

i

kdamehnatqi

l

gan.I

bt

i

doi

yj

amoat

uzumi

ni

ngi

kki

t

abosqi

chibor

: 1)I

bt

i

doi

yt

o‘

da

2)Ur

ug’davr

i

I

bt

i

doi

yt

o‘

da– t

ur

mushvamehnatumumi

yl

i

ginegi

zi

dabi

r

l

ashganengqadi

mgiodaml

arj

amoasi

.

Ur

ug‘–bi

r

gal

i

kdayashaganvamehnatqi

l

gan,umumi

ymehnatqur

ol

l

ar

ivaqur

ol

-

yar

og‘

l

ar

gaegabo‘

l

ganqar

i

ndoshl

arj

amoasi

.

Ur

ug’j

amoal

ar

iso’

nggipal

eol

i

tdavr

i

dapaydobo’

l

adi

.Dast

l

abkiur

ug‘j

amoal

ar

iayolki

shi

,ya’

nionaat

r

ofidaj

i

psl

ashaboshl

agan.

I

nsoni

yatt

ar

i

xi

dagibubosqi

chonaur

ug‘

idavr

i–mat

r

i

ar

xat

debat

al

adi

.Anchakeyi

nr

oq,mehnatqur

ol

l

ar

ivaxo‘

j

al

i

kyur

i

t

i

shshakl

l

ar

i

t

akomi

l

l

ashganisayi

nj

amoadagiyet

akchi

l

i

kmavqeyiast

a-

seki

ner

kakki

shi

gao‘

t

aboshl

adi

,endiuur

ug‘

gasar

dorbo‘

l

i

bqol

di

.Ol

i

ml

ar

i

nsoni

yatt

ar

i

xi

dagibudavr

nipat

r

i

ar

xat–ot

aur

ug‘

idavr

i–debat

ashadi

.Pat

r

i

ar

xatbi

l

anengqadi

mgiur

ug‘

chi

l

i

kt

uzumiham yakunl

anadi

.

Temi

rqur

ol

l

ar

ni

ngkengt

ar

qal

i

shimehnatunumdor

l

i

gi

nioshi

r

di

.Buesai

shl

abchi

qar

i

shni

ngyanadar

i

voj

l

ani

shi

gazami

nyar

at

di

.

Qabi

l

a-

ur

ug‘oqsoqol

l

ar

i

ni

ngt

a’

si

r

it

obor

akuchayabor

gan.Doi

mi

yhar

bi

yt

o‘

qnashuvl

arshar

oi

t

i

daqabi

l

al

ari

t

t

i

foql

ar

ipaydobo‘

l

di

.Bu

i

t

t

i

foql

ar

gahar

bi

ysar

dor

l

ar

dansayl

anganki

shi

l

arr

ahbar

l

i

kqi

l

ganl

ar

,j

ami

yatesahar

bi

ydemokr

at

i

yat

amoyi

l

l

ar

iasosi

dayashayboshl

adi

.

Temi

rasr

iboshl

ar

i

daO‘

r

t

aOsi

yodaahol

it

o‘

r

t

t

agur

uhgabo‘

l

i

ndi

:kohi

nl

ar

,j

angchi

l

ar

,dehqonl

ar

,hunar

mandl

ar

.

O‘

r

t

aOsi

yoj

ami

yat

iasosi

nit

ashki

let

gan«nmana»– kat

t

apat

r

i

ar

xaloi

l

asihaqi

da«Avest

o»danbi

l

ami

z.Bi

rnecha«nmana»l

ar

ur

ug‘j

amoasi–«vi

s»nit

ashki

let

gan.Hududi

yqo‘

shni

chi

l

i

kj

amoasiesa«var

zana»debnoml

angan.Bundayj

amoal

arqabi

l

aga– «zant

u»ga

bi

r

l

ashgan.O‘

zhududi

nihi

moyaqi

l

i

shuchunbi

rqanchaqabi

l

al

ari

t

t

i

foqqa–«dax’

yu»gauyushi

shgan.O‘

r

t

aOsi

yodat

emi

rasr

i

gao‘

t

i

sh

davr

i

daj

ami

yat

ni

ngt

uzi

l

i

shishundaybo‘

l

gan.

Engqadi

mgishahar

l

ar

,yozuv,davl

at

l

art

ashki

lt

opi

shivar

i

voj

l

ani

shidavr

i

niol

i

ml

ari

l

ksi

vi

l

i

zat

si

yadebat

aydi

l

ar

.Dast

l

abki

si

vi

l

i

zat

si

yal

art

ar

i

xiQadi

mgiShar

qda,so‘

ngr

aYunoni

st

ondagiKr

i

tor

ol

i

daboshl

angan.

Tar

i

xnio’

r

gani

shbo’

yi

chamanbal

ar:

Moddi

ymanbal

ar–qadi

mdai

nsonqo’

l

ibi

l

anyar

at

i

l

ganbar

chamoddi

yashyol

ar

:Mehnatqur

ol

l

ar

i

,sopoli

di

shl

ar

,qur

ol

-

asl

ahal

ar

,

zeb-

zi

ynatbuyuml

ar

i

.

Tar

i

xi

y

manbal

ar

Moddi

y

manbal

a

r

Yozma

manbal

a

r

Yozmamanbal

art

opi

l

i

shibi

l

anol

i

ml

ar

gaqadi

mgimi

ngyi

l

l

i

kl

art

ar

i

xi

nit

i

kl

ashosonl

ashdi

.O‘

r

t

aOsi

yot

ar

i

xibo‘

yi

chaengqadi

mgi

yozmamanbazar

dusht

i

yl

ar

ni

ngmuqaddaski

t

obi«Avest

o»di

r

.Undayur

t

i

mi

zni

ngqadi

mgit

ar

i

xi

yvi

l

oyat

l

ar

i–Baqt

r

i

ya,So‘

g‘

d,

Xor

azmahol

i

simadani

yat

it

o‘

g‘

r

i

si

dahi

koyaqi

l

i

nadi

.

Qadi

mgidavrt

ar

i

xi

gadoi

ryanabi

ryozmamanbaBehi

st

unqoyasi


Download 423.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling