Xorazm viloyatining tashqi savdo aylanmasi


Download 1.23 Mb.
Pdf ko'rish
Sana24.11.2019
Hajmi1.23 Mb.

 

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  XORAZM VILOYATINING 

TASHQI SAVDO AYLANMASI 

(2019 yil yanvar-iyun

 

2019  yil  yanvar-iyun  oylari  yakunlariga ko‘ra,  viloyatimizda  tashqi  savdo 

aylanmasi 245024,7 ming  AQSH dollarini tashkil etib, 

o‘tgan yilning shu davriga 

nisbatan  198,6%ga 

o‘sdi.  Shu  jumladan,  eksport  hajmi  86184,2  ming  AQSH 

dollarga (168,0%ga  k

o’paygan) va import hajmi 158840,5 ming  AQSH dollariga 

(

o‘sish  sur’ati  2,2  marta)ga  etdi.  Tashqi  savdo  saldosi  minus  72656,3  ming  AQSH dollarini tashkil qildi

 Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 

(ming  AQSH dollari

 

 

So‘nggi yillarda hukumatimiz tomonidan sanoat tuzilmasini diversifikatsiya qilinishi,  eksportni 

qo‘llab-quvvatlash,  import  o‘rnini  bosuvchi  tovar  va 

mahsulotlarni  ishlab  chiqarishni  yanada  oshirilishi  natijasida  eksport  tarkibida 

sezilarli 

o‘zgarishga erishildi.  

 

 

 

 

 

123355,3 

51293,0 

72062,3 

245024,7 

86184,2 

158840,5 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tashqi savdo aylanmasi

Eksport

Import

yanvar-iyun 2018 yil

yanvar-iyun 2019 yil


 

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

140000,0

160000,0

yanvar-iyun

2018 yil

yanvar-iyun

2019 yil

51293,0 

86184,2 

72062,3 

158840,5 

Eksport

Import

 

Tovar va xizmatlarning eksport-import  

ko‘rsatkichlari dinamikasi 

(ming AQSH dollari) 

 

 

2019  yil  yanvar-iyun  oylarida  viloyat  tashqi  savdo  aylanmasida  yuqori ulushga  ega  davlatlar  ketma-ketligi  joriy  yilning  boshidan  buyon  deyarli 

o‘zgarishsiz qolmoqda. Viloyat tashqi savdo aylanmasida  

yuqori ulushga ega davlatlar 

(ming  AQSH dollari

Davlat nomi 

Tashqi savdo 

aylanmasi 

Eksport 

Import 

Tashqi savdo aylanmasi 

ulushi, % 

o‘zgarish 

sur’ati, % 

 

  

 

 

 

Xitoy 


61426,7 

3081,2 


58345,5 

25,1 


2,2 м. 

Rossiya 


37418,1 

15228,9 


22189,2 

15,3 


99,6 

Qirg’iziston 

31242,2 

31227,0 


15,2 

12,8 


61,0 м. 

Turkiya 


21504,0 

5275,5 


16228,5 

9,6 


2,1 м. 

Latviya 


14433,4 

0,5 


14432,9 

5,8 


3,0 

м. 


Qozog’iston 

17807,6 


12800,0 

5007,6 


7,3 

144,5 


 

 

  

 

  

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  

 

Viloyatimizda tashqi savdoni qo‘llab-quvvatlash hamda MDH davlatlari bilan 

ushbu  sohadagi  hamkorlikni  yanada  mustahkamlash 

bo‘yicha  olib  borilayotgan 

chora-tadbirlar natijasida 2019 yil yanvar-iyun oylarida tashqi savdo aylanmasida 

MDH  davlatlarining  ulushi  42,1%ni  tashkil  etdi  hamda  tashqi  savdo  aylanmasi 

o‘tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  186,2%ni  tashkil  qildi.Boshqa  xorijiy 

davlatlarning viloyat tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 2019  yilning yanvar-iyun 

oylarida  57,9%ni  tashkil  qilgan 

bo‘lsa,  joriy  yilning  ushbu  davrida  esa  tashqi 

savdo aylanmasi 

o’tgan yilning shu davriga nisbatan 2,1 martagacha o’sdi.

 

 

Tovar va xizmatlar eksporti tarkibi 

(ming AQSH dollari) 

 

 

 

 

   

Paxta tolasi 

  

Qora va rangli metallar 

  

Oziq-ovqat mahsulotlari 

  

Mashina va asbob-uskunalar 

  

Kimyo mahsulotlari va buyumlari 

  

Xizmatlar 

  

Energiya manbaalari va neft mahsulotlari 

  

Boshqalar  

 

 

 

 

 

 

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

9 032,2 

12 666,8 

708,6 

18,0 

0,0 

60,4 

3 872,9 

24 934,1 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

3679,7 

53832,9 

409,3 

836,3 

2,6 

10,4 

6417,3 

20995,7 

2018 YIL  

YANVAR-IYUN 

2019 YIL  

YANVAR-IYUN 

 

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

   

Eksport tarkibi 

 

Eksport  qilinayotgan  tovar  va  xizmatlarning 

o’tgan  yilning  shu  davriga  

nisbatan 

o‘sish  sur’atlari  bo‘yicha  quyida  keltirilgan  ma’lumotlardan  shuni 

ko‘rishimiz mumkinki,  joriy yilning yanvar-iyun oylari davomida eng yuqori o‘sish 

sur’ati  kuzatildi. 

 

 

 

 

 

    

  

    

  

Jami MDH davlatlari 

Boshqa davlatlar 

M

ing  

A

QS

H

 doll.

 

o‘tga

yilga

 

nisba

tan


%

 umum

iy

 hajm

ga

 ni

sba


tan

% 

M

ing  

A

QS

H

 doll.

 

o‘tga

yilga

 

nisba

tan


%

 umum

iy

 hajm

ga

 ni

sba


tan

% 

M

ing  

A

QS

H

 doll.

 

o‘tga

yilga

 

nisba

tan


%

 umum

iy

 hajm

ga

 ni

sba


tan

% 

 

 Eksport 

86184,2 


168,0 

100,0  69633,1 

2,2 

м.  100,0  16551,1 85,7 

100,0 


 

Paxta tolasi 

3679,7 


40,7 

4,3 


163,3 

2,2 


м. 

0,2 


3516,4 

39,3 


21,3 

 

Oziq-ovqat mahsulotlari 

53832,9 


4,3 

м.  62,5  49107,9 

4,2 

м. 


70,5 

4725,0 


5,1 

м. 


28,6 

 

Kimyo mahsulotlari va 

buyumlari 

409,3 


57,8 

0,5 


188,8 

44,2 


0,3 

220,5 


78,5 

1,3 


 

Energiya 

manbaalari va 

neft mahsulotlari 

836,3 


46,5 

м. 


1,0 

610,0 


0,0 

0,9 


226,3 

12,6 


м. 

1,3 


 

Qora va rangli 

metallar 

2,6 


0,0 

0,0 


2,6 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


 

Mashina va 

asbob -

uskunalar 

10,4 


17,2 

0,0 


5,6 

9,3 


0,0 

4,8 


0,0 

0,0 


 

Xizmatlar 

6417,3 


165,7 

7,4 


4924,3 

140,8 


7,1 

1493,0 


4,0 

м. 


9,0 

 

Boshqalar 

20995,7 

84,2 


24,3  14630,6 

90,4 


21,0 

6365,1 


72,8 

38,5 


 

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

   

Tovar va xizmatlar eksportining 

o‘sish sur’atlari dinamikasi 

(

o‘tgan yilga nisbatan, %)  

 

Shuningdek,  tovar  va  xizmatlar  eksporti  o‘sish  sur’atlarining  tahliliga asosan,  2019  yilning  yanvar-iyun  oylarida  eksport  qilingan  tovar  va  xizmatlar 

o’tgan yilning shu davriga nisbatan 68,0%ga ko’paygan.  

Tovar va xizmatlar eksporti dinamikasi 

(

o’tgan yilning shu davriga nisbatan, ming  AQSH dollari)  

 

 

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2018 yil

yanvar-iyun

2019 yil

yanvar-iyun

69,0 

168,0 

Eksport

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

2018 yil

yanvar-iyun

2019 yil

yanvar-iyun

3872,9 

6417,3 

47420,1 

79766,9 

Xizmatlar

Tovarlar

 

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

   

 

Tovar va xizmatlar importi tarkibi 

(ming AQSH dollari)  

 

  

 

Oziq-ovqat mahsulotlari 

 

Mashina va asbob-uskunalar 

 

Kimyo mahsulotlari va buyumlari 

 

Xizmatlar 

 

Energiya manbaalari va neft mahsulotlari 

 

Boshqalar 

 

Qora va rangli metallar 

   

 

 

 

Import tarkibi 

 

   

  

    

  

  Jami 

MDH davlatlari 

Boshqa davlatlar 

M

ing  

A

QS

H

 doll.

 

o‘tga

yilga

 ni


sba

tan


%

 umum

iy

 hajm

ga

 ni

sba


tan

% 

M

ing  

A

QS

H

 doll.

 

o‘tga

yilga

 ni


sba

tan


%

 umum

iy

 hajm

ga

 ni

sba


tan

% 

M

ing  

A

QS

H

 doll.

 

o‘tga

yilga

 ni


sba

tan


%

 umum

iy

 hajm

ga

 ni

sba


tan

% 

 

 

  

 

  

 

  

Import 

158840,5  2,2 

м. 

100,0  33429,3 143,0 

100,0  125411,2 

2

,6 м.  100,0  

Oziq-ovqat 

mahsulotlari 

5843,1 


89,9 

3,7 


4697,0 

192,6 


14,1 

1146,1 


28,2 

0,9 


 

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

100000,0

6500,9 

8932,9 

100,1 

1886,5 

37078,4 

0,0 

17563,5 

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

100000,0

5843,1 

6982,6 

250,5 

2525,7 

90335,3 

0,0 

52903,3 

2018 YIL  

YANVAR-IYUN 

 

2019 YIL  

YANVAR-IYUN 

 

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  Kimyo 

mahsulotlari va 

buyumlari 

6982,6 


78,2 

4,4 


4123,8 

131,9 


12,3 

2858,8 


49,2 

2,3 


 

Energiya 

manbaalari va neft 

mahsulotlari 

250,5 


2,5 

м. 


0,2 

238,4 


4,6 

м. 


0,7 

12,1 


24,9 

0,0 


 

Qora va rangli 

metallar 

2525,7 


133,9 

1,5 


994,7 

85,7 


3,0 

1531,0 


2,1 

м. 


1,2 

 

Mashina va asbob-uskunalar 

90335,3 


2,4 м.  56,9 м.  2974,6 

121,8 


8,9 

87360,7 


2,5 

м. 


69,7 

 

Boshqalar 

52903,3 

3,0 


м. 

33,3   20400,8 

144,1 

61,0 


32502,5 

9,5 


м. 

25,9 


 

Import  qilingan  tovar  va  xizmatlarning 

o‘sish  sur’atlari  bo‘yicha  quyida 

keltirilgan 

ma’lumotlardan  shuni  ko‘rishimiz  mumkinki,  joriy  yilning  yanvar-iyun 

oylari davomida eng yuqori 

o‘sish sur’atlari kuzatilgan. 

 

Tovarlar va xizmatlar importining 

o‘sish sur’atlari dinamikasi 

(

o‘tgan yilga nisbatan, %)  

Shuningdek, tovar va xizmatlar importi 

o‘sish sur’atlarining tahliliga asosan, 

2019 yilning yanvar-iyun oylarida  import qilingan tovar va xizmatlar 

o’tgan yilning 

shu davriga nisbatan 2,2 martaga 

ko‘paygan. 

 

 

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2018 yil

yanvar-iyun

2019 yil

yanvar-iyun

83,2 

220,4 

Import


 

XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 

 

  32,5 

23,1 

8,6 

6,7 

5,8 

4,3 

36,7 

14,0 

10,2 

9,1 

6,5 

4,4 

 

Viloyat tovar va xizmatlar importida asosiy hamkor 

 davlatlarning ulushi 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2019  yilning  yanvar-iyun  oylarida  viloyatga  43  ta  xorijiy  davlatlardan  tovar 

va  xizmatlar  importi  amalga  oshirilgan.  Shulardan  6 

ta  eng  yirik  bo‘lgan 

 Xitoy  Xalq  Respublikasi,  Rossiya  Federatsiyasi,  Turkiya,Latviya,  Koreya    va 

Niderlandiya  hamkor  davlatlaridan  jami  import  hajmi  128488,4  ming  AQSH 

dollariga teng. Bu esa umumiy import hajmining 80,9 %ini tashkil qiladi. 

Viloyatimizda  tashqi  iqtisodiy  faoliyatni  rivojlantirish  borasida  amalga 

oshirilayotgan  keng  qamrovli  islohotlar  va  dunyo  mamlakatlari  bilan  olib 

borilayotgan  mustahkam  aloqalar  natijasida  viloyatimizning  eksport  salohiyati 

oshib bormoqda. 

Shuningdek, 

hukumatimiz 

tomonidan 

bir 


qator 

soliq, 


bojxona 

imtiyozlarining 

yaratilishi, 

ishlab 


chiqarishni 

modernizatsiya 

qilish  

va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarilishi milliy mahsulotlarimizni tashqi 

bozorlarda mustahkam 

o‘rin egallashlari uchun zamin yaratmoqda. 

 

Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo 

statistikasi 

bo’limi 

Tel.:62-224-65-09

 

 

Xitoy  

Xitoy 


Rossiya 

 

Rossiya Germaniya 

 

Turkiya  Latviya 

 

Latviya Qozog’iston 

 

Koreya Turkiya  

 

Niderlandiya 2018 YIL  

YANVAR-IYUN 

2019 YIL

 

YANVAR-IYUN 


Download 1.23 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling