Y y ü Ü zey akust I İ k dalga k dalga rezonat rezonat


Download 338.78 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana19.02.2017
Hajmi338.78 Kb.
  1   2   3

Y

Y

Ü

Ü

ZEY AKUST

ZEY AKUST

İ

İ

K DALGA 

K DALGA 

REZONAT

REZONAT

Ö

Ö

RLER

RLER

İ

İ

VE 

VE 

UYGULAMALARI

UYGULAMALARI

HAZIRLAYAN

HAZIRLAYAN

Murat 

Murat 

Ş

Ş

im

im

ş

ş

ek

ek

504032208

504032208


SUNUM PLANI

SUNUM PLANI

Y

Yü

ü

zey Akustik Dalgalarzey Akustik Dalgalar

ı

ın Genel 

n Genel 


Ö

Ö

zelliklerizellikleri

Y

Yü

ü

zey Dalga zey Dalga 

Rezonat


Rezonat

ö

örlerinin

rlerinin


Temel Yap

Temel Yap

ı

ı

ss

ı

ıRezonat

Rezonat


ö

ö

rr

Uygulamalar

Uygulamalar

ı

ıGer

Ger


ç

ç

ek Bir ek Bir 

Rezonat


Rezonat

ö

öre

re

Ait DeAit De

ğ

ğerler

erler


I

I

-

-

)  Y

)  Y

ü

ü

zey Akustik Dalgalar

zey Akustik Dalgalar

ı

ı

(SAW)

(SAW)

Bir s


Bir s

ı

ıv

v

ıı

n

nı

ı

n veya katn veya kat

ı

ın

n

ıı

n y


n y

ü

üzeyinde ilerleyen 

zeyinde ilerleyen 

dalgad

dalgad


ı

ı

r.r.

Y

Yü

ü

zeyde ilerlerken enerjilerinin kzeyde ilerlerken enerjilerinin k

üçü


üçü

k bir 


k bir 

b

bö

ö

ll

ü

üm

m

üü

n

nü

ü

kaybederler.kaybederler.

Piezoelektrik

Piezoelektrik

kristalin bir y

kristalin bir y

ü

üzeyine yerle

zeyine yerle

ş

ş

tirilen tirilen 

ve di


ve di

ş

şleri birbiri i

leri birbiri i

ç

ç

ine gelecek ine gelecek 

ş

şekilde kar

ekilde kar

şı

şı

ll

ı

ıkl

kl

ıı

konulmu


konulmu

ş

ştara

tara


ğ

ğ

a benzeyen elektrot sistemi ile a benzeyen elektrot sistemi ile 

uyar


uyar

ı

ıl

l

ıı

rlar.


rlar.

Elektromanyetik olmaktan 

Elektromanyetik olmaktan 

ç

çok mekanik(Akustik) 

ok mekanik(Akustik) 

dalgalard

dalgalard

ı

ı

SAW Hareketi

SAW Hareketi

İnterdijital Transdüktör

(SAW’ın üretilip algılanabilmesi için kullanılır)İ

İ

nterdijital

nterdijital

Transd

Transd

ü

ü

kt

kt

ö

ö

r

r

i

i

ç

ç

in Elektron 

in Elektron 

Mikroskobu G

Mikroskobu G

ö

ö

r

r

ü

ü

nt

nt

ü

ü

s

s

ü

ü

Basit bir SAW Cihaz

Basit bir SAW Cihaz

(

(

Piezoelektrik

Piezoelektrik

kuvart

kuvart

ü

ü

zerinde 

zerinde 

İ

İ

ki 

ki 

interdijital

interdijital

transd

transd

ü

ü

kt

kt

ö

ö

rden

rden

olu

olu

ş

ş

an yap

an yap

ı

ı

)

)

Kristal yap

Kristal yap

ı

ı

ll

ı

ımaddeler tercih edilir.(Uygulamalar 

maddeler tercih edilir.(Uygulamalar 

i

i

çç

in d


in d

ü

üş

ş

üü

k akustik kay

k akustik kay

ı

ıplar

plar


ı

ı

olmasolmas

ı

ınedeniyle)

nedeniyle)

Kristaller 

Kristaller 

piezoelektrik

piezoelektrik

etki g

etki g


ö

ö

sterdisterdi

ğ

ğinden SAW 

inden SAW 

olu

olu


ş

ş

umuna yardumuna yard

ı

ımc

mc

ıı

olurlar.


olurlar.

SAW yay


SAW yay

ı

ıl

l

ıı

m

mı

ı

LordLord

Rayleigh


Rayleigh

taraf


taraf

ı

ından 1885

ndan 1885te te 

ilk olarak a

ilk olarak a

ç

çı

ı

klanmklanm

ış

ışt

t

ıı

r.

r.I .1 SAW Elemanlarının Avantajları

Düşük propagasyon kaybı

Tekrarlanabilir yapısı

Sıcaklığa ve radyasyona karşı dayanıklılığı

Küçük boyutlu ve hafif olması


I . 2  SAW Uygulamalar

I . 2  SAW Uygulamalar

ı

ı

Ç

Çal

al

ışış

ma frekanslar

ma frekanslar

ı

ı10 

10 


MHz

MHz


ile 3 

ile 3 


GHz

GHz


aras

aras


ı

ı

ndadndad

ı

ır.

r.

FilitrelerFilitrelerGeciktirme Hatlar

Geciktirme Hatlar

ı

ıRezonat


Rezonat

ö

örler

rler


Korelat

Korelat


ö

ö

rlerrlerKonvolverler

Konvolverler

Is

Is

ıı

, bas


, bas

ı

ın

n

çç

, s


, s

ı

ıcakl

cakl


ı

ı

k ve k ve 

yerde


yerde

ğ

ği

i

şş

tirme


tirme

sens


sens

ö

örleri

rleri


GSM sistemlerinde kullan

GSM sistemlerinde kullan

ı

ı

lan lan 

filitreler

filitreler


I . 3 

I . 3 

Piezoelektrik

Piezoelektrik

Etki

Etki

Elektronik cihazlarda, elektriksel giri

Elektronik cihazlarda, elektriksel giri

ş

şi

i

şş

aretinden SAW 

aretinden SAW 

ü

üretmeye ve 

retmeye ve 

SAW

SAW


dandan

da elektriksel 

da elektriksel 

ç

çı

ı

kk

ış

ışi

i

şş

aret 


aret 

ü

üretmeye 

retmeye 


ihtiya

ihtiya


ç

ç

duyulur.duyulur.

Elektrikten akusti

Elektrikten akusti

ğ

ğe ve akustikten elektri

e ve akustikten elektri

ğ

ğ

e de d

ö

ön

n

üü

ş

şü

ü

me me 

transd


transd

ü

üks

ks

üü

yon


yon

denir.


denir.

Piezoelektrik

Piezoelektrik

etki kat


etki kat

ı

ımalzemenin bir 

malzemenin bir 

ö

ö

zellizelli

ğ

ğidir.

idir.


Piezoelektirik

Piezoelektirik

etki elektrik ile mekanik aras

etki elektrik ile mekanik aras

ı

ı

baba

ğ

ğlany

lany


ı

ı

tt

ı

ısa

sa

ğğ

lar.


lar.

Elektrik alan mekanik gerilim ve uzama olu

Elektrik alan mekanik gerilim ve uzama olu

ş

şturur.

turur.


Mekanik gerilimde bas

Mekanik gerilimde bas

ı

ı

nn

ç

çmeydana getirir.

meydana getirir.II

II

-

-

) Y

) Y

ü

ü

zey Dalga 

zey Dalga 

Rezonat

Rezonat

ö

ö

rlerinin

rlerinin

Temel Yap

Temel Yap

ı

ı

s

s

ı

ı

İ

İletken elektrotlar y

letken elektrotlar y

ü

ü

zey dalgalarzey dalgalar

ı

ın

n

ıı

n yans


n yans

ı

ımalar

malar


ı

ı

nn

ı

ıolu

olu


ş

ş

turan turan 

interdijital

interdijital

dizileri olu

dizileri olu

ş

şturur.

turur.


Yans

Yans


ı

ı

tt

ı

ıc

c

ıı

dizilerin olu

dizilerin olu

ş

şturdu

turdu


ğ

ğ

u yansu yans

ı

ıma olay

ma olay


ı

ı

kullankullan

ı

ıl

l

ıı

r.

r.Basit bir 

Basit bir 

rezonat

rezonat


ö

ö

rr

yap


yap

ı

ıs

s

ıı

aralar


aralar

ı

ında L uzakl

nda L uzakl

ığı

ığı


bulunan 

bulunan 


iki paralel iletkenden olu

iki paralel iletkenden olu

ş

ş

ur. ur. 

Yans


Yans

ı

ıt

t

ıı

c

cı

ı

olarak olarak 

interdijital

interdijital

transd


transd

ü

ükt

kt

öö

r

r(d

(d

öö

n

nü

ü

şş

t

tü

ü

rr

ü

üc

c

üüyada 

yada 


ç

ç

ok ok 

ş

şeritli aynalar yans

eritli aynalar yans

ı

ı

tt

ı

ıc

c

ıı

olarak kullan

olarak kullan

ı

ılabilir.

labilir.


Y

Y

üü

zey dalgas

zey dalgas

ı

ıiki yans

iki yans


ı

ı

tt

ı

ıc

c

ıı

aras


aras

ı

ında tutulur

nda tutulur

Bunlar

Bunlar


ı

ı

n arasn aras

ı

ında 

nda 


ç

ç

ok ok 

ge

geç

ç

ii

ş

şlilik

lilik


sa

sa

ğğ

lanarak ge

lanarak ge

ç

çerli bir 

erli bir 

dalga olu

dalga olu

ş

ş

umu saumu sa

ğ

ğlan

lan


ı

ı

r.r.

İ

İ

nterdijitalnterdijital

d

dö

ö

nn

ü

üş

ş

tt

ü

ür

r

üü

c

cü

ü

rezonansta gerezonansta ge

ç

çerli dalgan

erli dalgan

ı

ı

n harici n harici 

elektrik devresiyle birle

elektrik devresiyle birle

ş

şimini sa

imini sa


ğ

ğ

lar.lar.

Tabana oyulan oluklar yans

Tabana oyulan oluklar yans

ı

ıt

t

ıı

c

cı

ı

ıı

zgaralar


zgaralar

ı

ın etkili 

n etkili 

olu

olu


ş

ş

umunu saumunu sa

ğ

ğlar.

lar.


Film direncinden kaynaklanan kay

Film direncinden kaynaklanan kay

ı

ı

p ve p ve 

bulk


bulk

dalga 


dalga 

uyar


uyar

ı

ılmas

lmas


ı

ı

ndan gelen sebepler yndan gelen sebepler y

ü

üz

z

üü

nden basit yap

nden basit yap

ı

ıdaki  

daki  


Q fakt

Q fakt


ö

ö

rr

ü

üistenen de

istenen de

ğ

ğ

erde olmaz.erde olmaz.

Ash


Ashin

in

öö

nerdi


nerdi

ğ

ği yans

i yans


ı

ı

tt

ı

ıc

c

ıı

ı

ızgara modeli ile kar

zgara modeli ile kar

ış

ış

malar malar 

k

küçü

üçü


k miktarda oldu

k miktarda oldu

ğ

ğ

undan daha iyi bir Q deundan daha iyi bir Q de

ğ

ğeri elde 

eri elde 

edilebilir.

edilebilir.

N | r | >> 1 olmal

N | r | >> 1 olmal

ı

ı

dd

ı

ır.   N : yans

r.   N : yans

ı

ı

tt

ı

ıc

c

ıı

say


say

ı

ıs

s

ıı

(>= 100) 

(>= 100) 

r : yans


r : yans

ı

ıma katsay

ma katsay

ı

ı

ss

ı

ın

n

ıı

n genli


n genli

ğ

ği(=< 0.01)

i(=< 0.01)

Basit yap

Basit yap

ı

ı

dan farkdan fark

ı

ııı

zgara yans

zgara yans

ı

ıma katsay

ma katsay

ı

ı

larlar

ı

ın

n

ıı

n frekans 

n frekans 

de

değ

ğ

ii

ş

şimi ve oyuk rezonans

imi ve oyuk rezonans

ı

ı

dd

ı

ır.

r.


II . 1 SAW 

II . 1 SAW 

Rezonat

Rezonat

ö

ö

rlerin

rlerin

Avantajlar

Avantajlar

ı

ı

K

Küçü

üçü


k boyutludur

k boyutludur

Pahal

Pahal


ı

ı

dede

ğ

ğildir

ildir


Do

Do

ğğ

ru 


ru 

ç

çal

al

ışıışı

r

rÖ

Ö

nceden ayarlanabilirnceden ayarlanabilir

Fotolitografik y

Fotolitografik y

ö

öntemler ile seri 

ntemler ile seri 

ü

ü

retilebilirretilebilir

III 

III 

-

-

) REZONAT

) REZONAT

Ö

Ö

R UYGULAMALARI

R UYGULAMALARI

Lineer Frekans Ayarlamal

Lineer Frekans Ayarlamal

ı

ıSAW 

SAW 


Rezonat

Rezonat


ö

ö

rr

ü

üSilindirik SAW 

Silindirik SAW 

Rezonat

Rezonat


ö

ö

rr

ü

üE

E

ğğ

ik 


ik 

İ

İnterdijital

nterdijital

Transd

Transd


ü

ü

ktkt

ö

ör

r

KullanKullan

ı

ılan Geni

lan Geni


ş

ş

Bant Bant 

SAW 


SAW 

Rezonat


Rezonat

ö

ör

r

üü

Ç

Çe

e

şş

itli Kalitelerde 

itli Kalitelerde 

Kuvartz


Kuvartz

Tabanlar 

Tabanlar 

Ü

Üzerine 

zerine 


Ü

Ü

retilen retilen 

SAW 


SAW 

Rezonat


Rezonat

ö

örlerin

rlerin


Ö

Ö

zelliklerizellikleri

840 


840 

MHz


MHz

lik


lik

SAW 


SAW 

Rezonat


Rezonat

ö

örl

rl

üü

Radar Sistemi 

Radar Sistemi 

Uygulamas

Uygulamas

ı

ıIII .1 Lineer Frekans Ayarlamal


Download 338.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling