Ядро ва элементар зарралар физик аси


Download 210.55 Kb.
Pdf ko'rish
Sana11.11.2021
Hajmi210.55 Kb.


ЯДРО  ВА ЭЛЕМЕНТАР ЗАРРАЛАР  ФИЗИК АСИ

В.1


1.  Mexanik  harakat  va  uni  tavsiflovchi  kattaliklar.  Inersial  va  noinersial  tizimlar.  Harakatlarning 

nisbiylik prinsipi. Harakatlarni qo'shish. Mustaqil harakatlar ta'rifi.

2. Elektr zaryadi va uning ikki turi. Elektr zaryadining saqlanish qonuni.  Kulon qonuni.  Elektr doiniysi.

3.  O'zgaruvchan  tok  zanjirida  aktiv,sig’im  va  induktiv  qarshilik.  O'zgaruvchan  tok  zanjiri  uchun  Om 

qonuni. Zanjirning to'la qarshiligi. Elektr zanjirida rezonans.

4.  Qanday temperaturadagi kislorod gazi molekulalarining o’rtacha kvadrat tezligi 200K temperaturadagi 

geliy molekulalarining o’rtacha kvadrat tezligiga teng bo’ladi?

5. Elementar zarralarni qayd qilish usullari. Detektorlarning xarakteristikalari.

6. Teng vaqt oralig’ida biri  10 marta, ikkinchisi esa 20 marta tebranadigan matematik mayatnikning 

uzunliklari qanday nisbatda bo’ladi?

B.2

1.  To'g'ri  chiziqli  tekis  va  notekis  harakat.  To'g'ri  chiziqli  tekis  o'zgaruvchan  harakat.  Tekis tezlanuvchan (sekinlanuvchan) harakat uchun yo'l formulasini keltirib chqarish.

2. Elektr maydoni. Nuqtaviy zaryadning maydon kuchlanganligi. Maydonlarning superpozitsiya prinsipi.

3.  O'zgaruvchan tokninig ishi va quvvati. Quvvat koeffitsienti..

4.  Bolonda gazning chiqib ketishi natijasida bosimi  1,5 marta, temperaturasi  1,2 marta kamaygan  bo’ls,a, 

gazning qancha qismi chiqib ketgan?

5. Zaryadli zarralarning tezlatgichlari.  Siklotron, betatron, sinhrofazotron, Chiziqli tezlatgichlar.

6.  Purijina o’ziga osilgan yuk tasirida 4mm ga uzaydi. Mayatnikning tebranish chastotasini va davrini 

aniqlang?

B.3

1.  Aylana  bo'ylab  tekis  harakat.  Chiziqli  va  burchak  tezlik.  Aylanish  davri  va  chastotasi.  Markazga intilma tezlanish formulasini keltirib chiqarish.

2.  Elektr  maydon  kuchlanganlik  vektori  oqimi.  Ostragradskiy_Gauss  teoremasi  (isbotsiz).  Zaryadlangan 

sfera (shar), bir jinsli zaryadlangan cheksiz tekisliklarning elektr maydon kuchlanganligi.

3.  Transformatorlar,  ularning  ishlash  prinsipi.  Elektr  energiyasini  ishlab  chiqarish  va  uzatish. 

O'zbekistonni  elektrlashtirish.  Elektr  energiya  inshootlari,  ularning  hozirgi  zamon  muammolari  va 

ekologiya.

4.  Garmonik tebranish davri 48s bo’lgan jisim muvozanat vaziyatidan 0,5  amplitudagacha qancha vaqtda 

siljiydi?

5.  Beta yemirilish. K-yutilish.  p- yutilish. Taqiqlangan va taqiqlanmagan o’tishlar. Fermi va Gamov-Teller tanlash 

qoyidalari.

6.  Gaz  10K ga izobarik qizdirilganda uning hajmi dastlabki qiymatidan  1/60 qisimga qadar oshdi.

Gazning dastlabki temperaturasi qanday bo’lgan?

B.4

1.  Gorizontal  va  gorizontga  qiya  otilgan  jismning  harakati  va  ularning  harakat  tenglamalari.  Uchish uzoqligi, uchish  vaqti va eng katta ko'tarilish balandligi hisoblash formulasini keltirib chqarish.

2.  Elektr  maydondagi  nuqtaviy  zaryadning  potensial  energiyasi.  Nuqtaviy  zaryadning  potensiali. 

Potensiallar ayirmasi. Elektr maydonida nuqtaviy zaryadni ko'chirishda bajarilgan  ish.3.  Elektromagnit  maydon.  Elektromagnit  to'lqin..  Gers  tajribalari.  Elektromagnit  to'lqin  tezligi  va 

uzunligi.  To'lqin  tenglamasi.  Elektromagnit  to'lqinlarning  xossalari:  qaytishi,  sinishi,  difraksiyasi  va 

interferensiyasi. Elektromagnit to'lqin energiyasi.

4. Pechda 6kg po’latni  1400K ga isitish uchun 4,6 kg  yonilgi sarflandi.  Agar po’latning solishtirma 

issiqlik sig’imi 460J/kg К  yonilgini yonish issiqligi 3MJ/kg bo’lsa, pechning foydali ish koeffitsentini 

qanday?


5. Yadro kuchlari va yadro materiyasining umumiy xossalari. Yadro kuchlarining to’yinishi. Bog’lanish energiyasi. 

Izotopik spin. Kulon energiyasi.

6. Tebranishning fazodagi tarqalish tezligi 2m/s va chastotasi  10Hz bo’lsa,  bir-biridan 20sm  orqada 

qoluvchi ikki nuqta orasidagi faza farqi nimaga teng?

B.5

1. Nyutonning birinchi, ikkinchi, uchinchi qonunlari va ularning tajribaviy asoslanish.2.  Yakkalangan 

o'tkazgichning  elektr  sig'imi.  Yassi  kondensator  va  lining  elektr  sig'imi. 

Kondensatorlarni  ketma-ket  va  parallel  ulash.  Zaryadlangan  kondensator  energiyasi.  Elektr  maydon 

energiyasining zichligi.

3.  Popov  kashfiyoti.  Modullasiya  va  detektorlash.  Eng  sodda  radiopriyomnik.  Radioaloqa,  radiotelefon 

aloqa prinsiplari. Radiolokatsiya. Televideniye.  O'zbekistonda aloqa vositalarining rivojlanishi.

4. Tebranishning fazodagi tarqalish tezligi 2m/s va chastotasi  10Hz bo’lsa, bir-biridan 20sm orqada 

qoluvchi ikki nuqta orasidagi faza farqi nimaga teng?

5. Bo’sh ta’sirlashuvlar.  Salam-Vaynberg modeli. Neytral toklar.

6.  1  soatda dvigatel 20kg yonilg’i sarflaydi dvigatelning quvvati 75kW bo’lsa uning F1K ni  hisoblang. 

Yonilg’ining solishtirma yonish issiqligi 42MJ/kg ga teng.

B.6


1.  Elastiklik  kuchi.  Guk  qonuni.  Deformatsiya  va  uning  turlari.  Mutloq  va  nisbiy  uzayish.  Mexanik 

kuchlanish.  Yung moduli.

2. Elektr toki va uning vujudga kelish shart sharoitlari.Elektr tokning ta'sirlari. Tok kuchi va tok zichligi.

3.  Fotometriya.  Yorug’lik  oqimi.  Yorug'lik  kuchi,  uning  birliklari.  Yoritilganlik,  ravshanlik  va  uning 

birliklari. Fotometriyaning texnikada va turmushda qo'llanilishi.

4. Zaryadlari 6,6 nC va  13,2nC bo’lgan ikki nuqtaviy zaryad bir- biridan 40sm uzoqda turibdi. 

Zaryadlaming orasidagi masofani  15sm ga kamaytirish  uchun qancha ish bajarish kerak?

5. Elemenar zarralar va rezonanslaming kvant sonlari.

6. Massasi 8kg, harorati esa  90° C bo’lgan suvga harorati 20°C bo’lgan suvdan qancha qo’shiganda 

aralashmaning harorati 30°C bo’lib qoladi?

B.7

1.  Ishqalanish kuchlari.Tinchlikdagi va sirpanish ishqalanish kuchi.  Ishqalanish  koeffitcienti.  Dumalanish va sirpanish ishqalanish koeffitsientlarini taqqoslash.

2.  Elektr  qarshilik.  O'tkazgichning  solishtirma  qarshiligi.  Zanjirning  bir  qismi  uchun  Om  qonuni. 

O'tkazgich  qarshiligining temperaturaga bog’liqligi. O’tao’tkazuvchanlik.

3.  Geometrik optikaning  asosiy  qonunlari.  Yorug'likning  to'g'ri  chiziq  bo'yicha tarqalishi.  Yorug’likning 

qaytishi va sinishi qonunlari. To'la ichki qaytish. Nur tolalardan yorug'likning o'tishi..

4.  Motorli qayiq manzilga yetib borishi uchun  1,5  soat, qaytib kelishi uchun esa 2,4 soat vaqt sarifladi. 

Agar sol oqim bo’ylab jo ’natilsa, u manzilga qancha vaqtda yetib boradi?

5. Yig’uvchi xalqalar va to’qnashuvchi zarralar dastalari tezlatgichlari. Og’ir ionlarning relativistic kollayderi 

(AQSH) va katta adron kollayderi (CERN). Nuklotron (Rossiya).

6.  Ideal issiqlik mashinasi  lsiklda isitgichdan 2,5kJ issiqlik miqdori olsa sovutgichga qancha issiqlik 

miqdori beradi? Isitgichning temperaturasi  600K, sovutgichning temperaturasi  300K ga teng.

B.8


1.  Butun  olam  tortishish  (gravitatsiya)  qonuni.  Gravitatsiya  doimiysini  tajribaviy  yo'l  bilan  aniqlash. 

Kosmik tezliklar.

2.  Elektr tokining ishi va quvvati.Joul-Lens qonuni.3.  Linzalar  va  ularning  turlari.  Yupqa  linza  formulasi.  Linza  yordamida  tasvir  hosil  qilish.  Linzaning 

chiziqli kattalashtirishi.

4.  Yo’lovchi o’zgarmas 3  km /soat tezlik bilan harakatlanib vaqtning uchdan  ikki qismini sarfladi, qolgan 

vaqtda u 6km/soat tezlik bilan harakatlandi. Yo’lovchining o’rtacha tezligini aniqlang.

5. Chuqur noelastik to’qnashuvlar. Kvark-glyuon plazma.

6. Teshikning deametiri 2mm bo’lgan tomizg’ichda 216sm3 suv bor. Tomizg’ichdan hammasi bo’lib 

nechta tomchi tomadi? Suvning sirt taranglik koeffitsentini 72mN/m  ga teng.

B.9


1. Jismning og'irligi. Og'irlikning jism harakati turlariga bog'liqligi.  Vaznsizlik. Yuklanish.

2. Harakatlanayotgan zaryadli zarrachalarga elektr va magnit maydonlarining ta'siri.Lorens kuchi.

3.  Ko'z — optik sistema sifatida.  Ko'rish nuqsonlari.  Ko'zoynak.Optik  asboblar.  Fotoapparat,  proyeksion 

apparat, lupa, mikroskop, ko'rish naylari, uzoqdan ko'rish asboblari..

4.  Uzunligi 4m, kesimi  10mm2 bo’lgan po’lat simni  2mm ga cho’zish  uchun  qancha kuch  qo’yish  kerak? 

Po’lat uchun elastiklik moduli 200GPa.

5. Kvarklar, ularning turlari, zaryadlari. Adronlarning Parton-kvark strukturasi.

6.  Vertikal  yuqoriga  otilgan jisim  3s  ichida  24,5m  balandlikdan  2marta  o’tdi.  Jisimning  boshlang’ich 

tezligi, uning to’liq uchgan vaqti va maksimal ko’tarilish balandligini aniqlang.

B.10


1.  Jism  impulsi  va  kuch  impulsi.  Jismlar  yopiq  tizimining  ta'rifi.  Impulsning  saqlanish  qonuni.Reaktiv 

harakat. Elastik va noelastik to'qnashishlar.

2.  O'tkazgichlarni  ketma-ket  va  parallel  ulash.  Tok  kuchi  va  kuchlanishni  o'lchash.  Ampermetr  va 

voltmetrga (shunt) qo'shimcha qarshilik ulash.

3. Yorug'lik interferensiyasi. Maksimum va minimum shartlari. Kogerentlik.

4. Elementar zarralarning modellari. Zamonaviy modellar.

5.  15°C temperaturada honadagi namlik  60%  ni  tashkil  qiladi.  Honadagi  suv  bug’ining massasini  toping. 

Honaning hajmil20m3 va  15°C temperaturadagito’yingan suv bug’ining bosimi  l,7kPa ga teng deb oling.

6. 

Avtomobil  yo’lning  birinchi  yarmini  vi=80km/soat,  qolgan  yo’l qismida  harakat  vaqtining  teng 

yarimlarida  V2=45km/soat  va  V3=75km/soat  tezlik  bilan  harakatlandi. 

Avtomobil  o’rtacha  tezligini 

aniqlang.

Саволлар 

ФТИ 


Илмий 

кенгашида 

тасдикланган

Баён №  13, 28.09.2020Й.

Download 210.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling