Yazılışı səhv sözlər və söz birləşmələri Diallekt və ara sözləri İşlənməyən ərəb


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.12.2019
Hajmi0.66 Mb.
TuriYazı

Mənası 

anlaşılmayan 

sözlər

Yazılışı səhv 

sözlər və söz 

birləşmələri

Diallekt və ara 

sözləri

İşlənməyən ərəb, 

fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz 

birləşmələrindən 

düzəldilən 

qurama sözlər

Lüzumsuz 

sözlər və söz 

hallandırmaları

ayrıq   


bimiqdarlıq

bimis


binəkdarlıq

bipərvalıq

birbaşagetmə

birbaşakeçmə

birbaşaqurtarma

birbaşayazma

birbaşlıq

bircür-bircür

bircüretmə

bircürə-bircürə

bircürəlik

bircürlük

birdənçəkən

birdənçəkmə

birdurma

birər-ikişər

birhürgüclülük

birxətərli

birikən

birikintibirikintili

birikintisiz

biriyalıq

birqasnaqlı

birməkikli

birrotorlu

birsevdalı

birüz


biryan

bitiklik


bitiş 

bitişverən

bitişvermə

bivariant

biz-çənə 

biz-dilaltı

bizimkili

bizimkisiz

biz-məməyəbənzər

biznes-diaqram

biz-udlaq

blokabənzərlik

blokaoxşarlıq

boğazagələn

boğazagəlmə

boğazaişləmə

birincidərəcəli

buğdayıot

çalbaşlı

çalğıntı


çalıcı

çamadanoğrusu

çaparçı

çapdanburaxançapdanburaxılan

çapdanburaxılma

çapdanburaxma

çapetmə


çapırtma

çapırtmaq

çarpanaqlı

çarpanaqsız

çaşbaşqalma

çaşbaşolma

çaşbaşsalma

çatlaqdaban

çatlaqdabanlı

çavuşolma

çayboyu

çaypulualmaçaypuluvermə

çekistliketmə

çempionolma

çesuçapaltar

çesuçapaltarlı

çesuçapaltarlıq

çeviklikgöstərmə

çevikolma

çevirib-asma

çevirib-asmaq

çək-çeviretmə

çəkidəaldadan

çəkməçiliketmə

çəkməçiolma

çəmənili

çəmənilik

çəm-xəmetmə

çəpdişli


çəpərboyu

çiçəkdərən

çığırğanlıq

çilik-çilikolma

çilsifətolma

çimizdirilmə

çimizdirilmək

aya  (xitab)

ayə (xitab)

aylan 


aylana-aylana 

aylandırma 

aylandırmaq 

ayrıla (qalmaq) 

birikdirilmə

birikdirilmək

birikdirtmə

birikdirtmək

buğurlanma

buğurlanmaq

buğurlaşma

buğurlaşmaq

çal-çatlasın

çal-çayır

çal-çevir

çal-çəpər

çalxam-çalxam

çalı-çarpı

çalı-çırpıq

çalıxma


çalıxmaq

çarpaz-çataq

çartıldaya-çartıldaya

çaydaraq


çaylamaq

çevrikə-çevrikə

çevrikmə

çevrikmək

çezdirilmə

çezdirilmək

çezdirmə

çezdirmək

çezdirtmə

çezdirtmək

çezə-çezə

çezmə


çezmək

çəlikürək

çəlikürəkli

çəlikürəklilik

çənələşmə

çənələşmək

çərməksiz

çərməlik


çətəllik

çətənsiz


biləks

biləyaqət

biləzzət

bilxassə


bilitt ifaq

bilkülliyyə

bilümum

bimacal


bimarxana

bimarıstan

bimaya

bimehr


bimədəd 

biməqam


bimərhəmət

biməsrəf


biməzə

biməzmun


bimiqdar

biminnət


bimuzd

bimümkün


binam

binəhayət

binəkdar

binəzir


binişan

biniyaz


binizam

binöqsan


binur

bipayan


bipərva

birəğbət


birəhm

birənc


birinc

biriya


biruh

birun


bisahib

bisəbat


bisəbəb

bisərəncam

bisurət

bisübut


bisükun

bişübhə


bişümar

araxnologiya

arajua

araqat 


araqatlı

araqonit 

arbolit

arbutin


arenqa

areometr


areometriya

areopaq


areopaq

areopiknometr

areopiknometr

argentit 

argentium-azid

argentometriya

arginin

arxeqoni


arxeqonili (-lər) 

arxeomat (-lar) 

arxeopteriks

arxespori

arxifonem 

arxikarp


arximiset (-lər)

arxiplazma

arxitrav

arxivolt


arxont

arid 


arifmoqraf

arifmometr

arilfosfi t

ariometr


ariozo

aristro


arkfunksiya

arkillit


arkkosekans

arkkosinus

arkkotangens

arkoz


arksekans

arksinus


arktangens

arktogeya

arqazid (-lər)

arqotizm


ayüzlülük 

biməzmunluq

binöqsanlıq

bintlənib-sarınmaq

bintsarıma

bintsarıyan

binurluq

biradikal

birailəli

birailəlik

birbişirim

birbriqadalı

birbuğumlu

birbürclü

bircərgəlilik

bircinsiyyətli

bircinsiyyətlilik

birçəkqoyma

birçəksaxlama

birçəksaxlayan

birdəfəli

birdərdli

birdərdlilik

birdimdikli

birdimdiklik

birdirsəkli

birdirsəklik

birdodaqlı

birevcikli

birevciklik

birəğbətlik

birəhmlik

birfonlu

birkonturlu

birqablı

birqat-birqat

birqiymətli

birqolluluq

birqulpluq

birqulpluluq

birquzulu

birmənşəlilik

birmərhələlilik

birmərtəbəlilik

birməsləklilik

biroxluluq

birölçülülük

birörtüklülük

birrayonlu

ayaqqabılı

ayaqqabısız

ayaqsız


ayaqsızlıq

ayamalı


ayamasız

aydıncasına

aydıngörmə

aylıqçı  

aylıqlı 

ayparasız

ayransız

ayrantökən

ayrıləçəkli  

ayrıləçəklilik

aysız

azadca


azaltdırılma

azaltdırma

azaltdırmaq

azarladan

azarladıcı

azarlatma

azarlatmaq

azdırtmaq

azobenzollu

azobirləşmə

azotlaşdırılma

azotlaşdırılmaq

azotsuz

azott oplayıcıazuqəli

azuqəsiz


babasilli

babasilsiz 

babatlaşdırılma

babatlaşdırılmaq

badaqlatma

badaqlatmaq

badaqlı

badalaqlamaqbadalaqlanma

badalaqlanmaq

badalaqlaşmaq

badamvarılıq

badımcanlıq

baftalamaq

baftasız

baftatoxuyan

boğazaişləyən

boğmagöstərən

boğmagöstərmə

bombaçılıq

borlatma

borlatmaq

borotbağı

boru-damaq

çimizdirtmə

çimizdirtmək

çırpıdaşıyan

çırtıqlayıb-oynama

çırtıqlayıb-oynamaq

çırtıqlayıb-oynatma

çırtıqlayıb-oynatmaq

çırtmavurma

çətil

çığan-bığançığ-bığ

çıxıq-mıxıq

çimildəmə

çimildəmək

çimildəşmə

çimildəşmək

bitab

bitablıq


bitaqət

bitəcrübə

bitəqsir

bitəqsirlik

bitərbiyə

bitərəddüd

armokarkas

armreslinq 

armtronqit

aroqonit


aromorfoz

arpedcio 

arsen 

arsenat


birtapmacalı

birtay-tuşlu

birtəbəqəlilik

birtəhərlik

birtutumlu

biruhluq


birüzvlü

birvaxtlı

bağırış

bağırqanlıqbağırsaqlı

bağırsaqsız

bağışlatdırma

bağışlatdırmaqN 09(68) 08.04.2016

4

Ar tıq  ne çə  ay dan  bə ri dir  ki,  ARNK  ya nın da 

Tər cü mə  Mər kə zin də  “İş lək  or foq ra fi ya  lü-

ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da is-

ti fa də də  olan  “A zər bay can  di li nin  or foq ra-

fi ya lu ğə ti»n də yer al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz 

ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı və mən bə yi bi lin mə yən 

söz və söz bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və hal-

lan dır ma lar la ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş 

ifa də lə rin, elə cə də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, 

dər man,  kim yə vi  ele ment  ad la rı nın  tə miz lən mə si, 

əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış 

söz lər da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər-

sə yə gə ti ril mə si dir. 

Adı çə ki lən  ki tab dan,  or foq ra fi ya  lü ğə ti  qay da la rı-

na uyuş ma yan söz lə rin təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı-

rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin fi kir və 

mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. 

“Aydın yol”

(Əvvəli ötən saylarımızda)

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti -

sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

“Azərbaycan dilinin 

orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı(Davamı gələn sayımızda)


Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling