Yuldasheva. M


Download 48.61 Kb.
Sana06.01.2020
Hajmi48.61 Kb.
#93434
Bog'liq
Anatomiya(Xayrullayev Javohir)
giroskoplar, fotosintez va uning ahamiyati. xemosintez, Миллий ғоя Қўлланма1111111111111, tafakkur ozgarishi va manaviy yangilanishda milliy goyaning roli. milliy goyani rivojlantirishning institutsional tizimi, interferensiyaning ishlatilishi, Готовый пример SWOT анализа магазина — PowerBranding.ru, Quyosh sistemasidagi katta sayyoralarni o’rganish, 123, buxgalteriya balansi va uning tuzilishi, Eshmurodov jasur, Mavzu 4 4b42c, Mis (II) sulfatning olinishi va xossalari (word)1, Mis (II) sulfatning olinishi va xossalari (word)1, @yosh ustozlar Informatika axborot texnologiyadan test

Yuldasheva.M Anatomiya


1.Quyidagi qaysi kasallik belgisi har birining massasi 25-37.5 mg bo’lgan sekretsiya bezining ishi juda susayishi natijasida yuzaga keladigan kasallik belgisiga o’xshash?

A.Raxit B.Beri-beri C.Gipoksiya D.Nevroz

2.Changchili va urug’chili gullari alohida formulaga ega bo’lgan o’simlik mevasida ko’p uchrovchi vitamin tanqisligi natijasida yuzaga keladigan kasallik belgisini ko’rsating.

A.Aksonning ishi buziladi B.Silindrsimon hujayralar yallig’lanishi

C.Sezuvchi nervning kuchayishi D.Milk qonashi

3.Quyidagi kasalliklarning qay birida yurak urishi tezlashadi(a), qon bosimi pasayadi(b) va ham yurak urushi tezlashadi, ham qon bosimi pasayadi(c)?

1)bosim normal joydan past joyga o’tganda (2)beri-beri (3)tireotaksikoz (4)bosim baland joydan normal bosimga o’tganda (5) qon tomirlar devoriga yog’va tuz to’planganda (6)gipertaniya (7)vestibular apparat ishi buzilishi (8)yurak muskullarining ishi buzilganda (9)gipotoniya

A.a-4,6 b- 9 c-8 B.a-6,7 b-9 c-4

C.a-1,6 b-9 c-7 D.TJY

4.Odamlarda lipaza fermenti qaysi a’zoda faoliyat ko’rsatadi(1) qaysi a’zodan ajraladi(2)?

A.1-me’da, ingichka ichak, o’n ikki barmoq ichak;

2-oshqozon, me’daosti bezi, ingichka ichak

B.1- oshqozon, me’daosti bezi, yo’g’on ichak;

2-og’iz bo’shlig’I, jigar, o’n ikki barmoq ichak

C.1-me’da, ingichka ichak, og’iz bo’shlig’I;

2- jigar, o’n ikki barmoq ichak, me’daosti bezi

D. me’daosti bezi, o’n ikki barmoq ichak, me’da;

2- me’daosti bezi, me’da, ingichka ichak

5. Galovin jadvalida ko’z nurini tekshirish uchun tekshiriluvchi jadvaldan necha metr uzoqlikda turishi kerak (a) va avval qaysi ko’zi bilan o’qishi lozim?

A.a-5, b-chap B. a-4, b-chap C. a-4, b-o’ng D. a-5, b-o’ng

6. Bola kula boshlaydigan davrdan to’rt oy o’tib qanday belgilar kuzatiladi?

A.Qiyqiradi B.Emaklaydi C.Kifoz paydo bo’ladi D.So’zlarni ayta boshlaydi

7.Og’irligi katta odamda 25 gr bo’lgan bezdan ajraladigan biologik faol modda kamayishi natijasida yuzaga keladigan kasallik belgisiga o’xshash xastalikka chalinmaslik uchun iste’mol qilish zarur bo’lgan maxsulotga xos xususiyat keltirilgan qatorni toping?

A.Ushbu o’simlikning mevasi rezavor meva yoki ko’sakcha

B.Ushbu o’simlik oilasi Qizil kitobga kiritilgan o’simliklarga boyligi bilan ajralib turadi

C.Bargi ovqatga ishlatiladi

D.Bu o’simlik oilasidan 2 ta tur qizil kitobga kiritilgan

8.Akmaljonning ertalabki nonushtasi tarkibida 25gr yog’, 350gr uglevod 120gr oqsil bor. Akmaljon tana haroratini doimiyligini ta’minlash uchun qancha energiya(kkal da) sarflaydi? (Barchasi maksimal ko’rsatkichlarda hisoblansin!)

A.719.8 B.1439.6 C.215.95 D.431.9

9.Akmaljonning ertalabki nonushtasi tarkibida 25gr yog’, 350gr uglevod 120gr oqsil bor va yana u tarkibida 15gr shakar erigan choy ichdi. Akmaljonning organizmida birinchi parchalanadigan modda(lar)dan oladigan energiyasining ummiy miqdorini(kkal da) hisoblang. (Barchasi maksimal ko’rsatkichlarda hisoblansin!)

A.1496.5 B.1988.5 C.492 D.1493.5

10.Erkaklar yuragining og’irligiga teng(maksimal) miqdorda uglevod iste’mol qilishi kerak bo’lgan bolaning shu yoshida qaysi suyaklari o’sishi tezlashadi?

A.Bosh suyagi B.Son suyagi C. O’mrov suyagi D.TJY

11.Intermidin ajraladigan joyning keying qismidan hosil bo’luvchi modda ta’sir qiladigan organning ishini tezlashtiruvchi boshqa bir modda ajraladigan bez joylashgan organning ichki qavati nimadan iborat?

A.Tukli shilimshiq parda B.Tog’ay va muskul

C.Tog’ay va pay D.Boylam va muskul

12. Nerv sistemasining yuqori qismi nimadan iborat?

A.Oq modda B.Orqa miya

C.Yarimsharlar va ularning po’stloq markazi D.Bosh miya

13.Ko’z to’rpardasida joylashgan kolbachasimon va tayoqchasimon hujayralar qanday nisbatta joylashgan?A.1:1 B.1:2 C.4:1 D.1:4

14.Rasmda nerv hujayrasi tasvirlangan. Ushbu rasmda nechanchi raqam ostidagi qism “miyelin” deb ataladi?

A.2 B.4 C.3 D.1

15.Aglutininlari bo’lmaydigan qon guruhiga qon bera oladigan lekin aglutinogen B bo’lgan guruhga qon bera olmaydigan guruhning qonida antigen borligi ma’lum bo’lsa, ushbu qonning plazmasida qanday oqsillar borligini toping.

1)aglutinogenA(2)aglutinogenB(3)agglutinin α(4)agglutininβ(5)pepsin(6)rezus omil(7)gemoglabin(8)tuz(9)antitana(10)antigemofil omil (11) vitaminlar (12)gormonlar

A.2,3,7,9,11 B.1,4,6,9,10

C.1,4,9,10 C3,4,9,12

16.Suyak tarkibida 29.5gr kalsiy karbonat tuzi bor. Suyakning umumiy og’irligi(1) va osseinlarning miqdori(2) qancha?

A.1-750; 2-250 B.1-1000; 2-250 C.1-1500;2- 250 D.1-1000; 2-500

17.Dorboz qizning muvozanatini boshqaradigan miyaning ro’parasida joylashgan miya qismida qanday nerv markazlari joylashgan?

A.To’rsimon parda joylashgan joyni harakatlantiruvchi

B.Aylana muskullarni harakatlantiruvchi

C.A va B

D.T.J.Y


18.Tanasining shakli tarpedasimon organizmning uzunligiga teng keladigan organ necha qavatdan iborat?

A.1 B.2 C.3 D.Bunday uzunlikdagi organ yo’q

19.Bosh miya yarimsharlarining qaysi qavatidagi hujayralar zaxira oziq zarra to’playdigan organizm shakliga o’xshash bo’ladi?

A.4 B.6 C.5 D.2

20. Odam tanasida shunday organ bor. Ushbu organ parazitining yuqish yo’li, shu organning yuqumli kasalligining yuqish yo’liga o’xshaydi. Parazit va yuqumli kasallikning umumiy bo’lgan yuqish yo’lini toping.

A.Qon B.Yuvilmagan sabzavot C.Ko’lmak suv D.Shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilmaslik

21.Quyidagilarni juftlang.

1.hid bilish markazi 2.ko’rish markazi 3.eshitish markazi 4.ta’m bilish markazi 5.barmoq terisining paypaslash markazi

a)ensa sohasi (b)miya po’stlog’I chakka qismining pastki sohasi (c) miya po’stlog’i chakka qismining yuqori va o’rta sohasi (d) miya po’stlog’i tepa qismining o’rta sohasi (e) miya po’stlog’I Chakka qisming oldingi yuqori sohasi

A.1b, 2a, 3c, 4d, 5e B.1e, 2a, 3b, 4d, 5c

C.1e, 2a, 3b, 4c, 5d D.1b, 2a, 3b, 4c, 5e

22.Ko’zning oldingi bo’shlig’ida nima joylashgan?

A.Suyuqlik B.Kamalak parda C.Qorachiq D.Gavhar

23. Trauler yordamida ovlanadigan hayvon yog’ida uchrovchi vitamin kamayishi natijasida yuzaga keladigan kasallik belgisiga o’xshash belgiga ega bo’lgan xastalik asosan qaysi organlar sistemasida kuzatiladi?

A.Yurak, qon-tomir B.Nerv C.Nafas olish D.Tayanch-harakatlanish

24.O’rta quloq Yevstaxiy naychasi orqali tutashgan joyning devori nimada iborat?

A.Muskul va tog’ay B.Muskul va pay

C.Muskul va shilimshiq D.Shilimshiq muskul

25.Bolaning bo’yiga o’sishining miqdori mayin junli qo’ylar junining uzunligiga teng bo’lgan davrdan oldin qanday bo’ladi?

A.Tut ipak qurtining uzunligiga teng B. Tut ipak qurti kapalagining uzunligiga teng

C.Yomg’ir chuvalchangining uzunligiga teng D.Jigar qurtining uzunligiga teng

26.Qaysi analizator(lar)ning nerv yo’li miya ko’prigi orqali o’tmaydi?

A.Vestibular, Eshitish B.Eshitish, ko’rish

C.Harakat D.Visseroretseptorlar

27.Har bir ishni nihoyasiga yetkazadigan bolalar qaysi tipga mansub?

A.Xolerik B.Flegmatik C.Sangvinik D.Melanxolik

28.Odam arg’amchi(skakalka)da sakrayotgan paytda qaysi muskullari qisqaradi?

A.Ikki boshli muskul B.Uch boshli muskul

C.Tikuvchi muskul D.Barcha javoblar to’g’ri

29.”… sharli reflex hosil bo’lgan vaqtda itga yoki odamga boshqa bir kuchli qo’shimcha yot ta’sir ko’rsatilsa, uning bosh miyadagi nerv markazida kuchli qo’zg’alish yuzaga keladi.” Bu esa qaysi qonun asosida bajariladigan reflex markazining ishini tormozlaydi?

A.Induksiya B.Neyrodinamika C.Orientatsiya D.Dispersiya

30.Qaysi organlarning uzunligi odam bo’yiga (a) va yoshiga(b) ko’ra turlicha bo’ladi?

1)kekirdak, (2)hiqildoq, (3)umurtqa pog’onasi, (4)siydik yo’li, (5)halqum,(6)ingichka ichak, (7)o’n ikki barmoq ichak, (8)qizilo’ngach, (9)yo’g’on ichak

A.a-3,1,8 b-2,4,7 B.a-1,3 b-8,7,9

C.a-3,1 b-4,6,9 D.a-1,3,8 b-4,7
31.Tashqi sekretsiya bezi hisoblangan lekin, ba’zida ichki sekretsiya bezining funksiyasini bajaruvchi bez asosan qaysi organlar sistemasi uchun modda ishlab chiqaradi?

A.Yurak-qontomir B.Ovqat hazm qilish C. Nerv D.Jinsiy sistema

1.A

2.B


3.C

4.A


5.D

6.B


7.B

8.C


9.D

10.B


11.A

12.C


13.D

14.A


15.C

16.A


17.C

18.B


19.B

20.C


21.C

22.A


23.D

24.C


25.B

26.C


27.B

28.D


29.A

30.C


31.B

32.


33.

34.


35.

36.


5 ta NERV bilan KO’PAYISH dan qo’shivorasiz-da!


Download 48.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling