Zahiriddin muhammad bobur nomidagi andijon davlat universiteti fizika-matematika fakulteti


§5. Ikki burchak yig’indisi va ayirmasining trigonometrik funksiyalari


Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/6
Sana07.10.2020
Hajmi0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6
§5. Ikki burchak yig’indisi va ayirmasining trigonometrik funksiyalari. 

Ikkilangan va uchlangan burchakning trigonometrik funksiyalari 

Ba’zi 


hollarda 

berilgan 

burchakning 

trigonometrik 

funksiyalari 

qiymatlarini  bevosita  hisoblab  bo’lmaydi.  Lekin  bu  burchakni  ikkita  burchak 

yig’indisi  yoki  ayirmasi  sifatida  qaralib  quyidagi  formulalardan  foydalanilsa 

ularni bevosita hisoblash mumkin bo’ladi. Ular: 

   

 

)(

)

23

cos(


α

π

απ

tg

)

()

2

3cos(

α

πα

π

tg

α •

α

α •α

α •


α

)

2(

cos


)

(

cos2

2

xx

+

++

π

π)

2

(cos

)

(cos

2

2x

x

+

++

π

π• •


)

23

(

)(

)

cos()

2

sin(α

π

απ

α

πα

π+

+

tgctg

)

23

(

)(

)

cos()

2

sin(α

π

απ

α

πα

π+

+

tgctg

===

αα

α

αα

α

22

cos


)

cos


(

cos


ctg

ctg

ctg

=α

α

α2

2

2sin

cos


cos

α

βα

β

αβ

α

sincos

cos


sin

)

sin(+=

+

βα

β

αβ

α

sincos

cos


sin

)

sin(

=- 22 - 

 

    

      


     

     


 

Misollar: 

1. cos45

0

cos150

+sin45


0

sin15


0

 ni hisoblang. 

Yechish: cos45

0

cos150

+sin45


0

sin15


0

=cos(40


0

-15


0

)=cos30


0

=

 Javob: 

 

2.  Agar va 

bo’lsa, 


 ning  qiymatini 

toping. 


Yechish:

=cos


cos

-sin


sin

+2sin


sin

=cos


cos

+sin


sin

=cos(


-

)=cos(-45

0

-15


0

)=cos(-60

0

)=cos60


0

=   


Javob:   

3. 


ni soddalashtiring 

Yechish:


 

=4. 

ni hisoblang. 

Yechish: 

2(sin30


0

cos15


0

+cos300

sin15


0

)= 2 sin(30

0

+15


0

)=2sin45


0

=2

=5. sin105

0

+sin75


0

=? 


β

α

βα

β

αsin

sin


cos

cos


)

cos(
=

+

βα

β

αβ

α

sinsin

cos


cos

)

cos(

=

+

βα

β

αβ

α

tgtg

tg

tg

tg+

=

+1

)

(β

α

βα

β

αtg

tg

tg

tg

tg

+=1

)

(β

α

βα

β

αtg

tg

tg

tg

ctg

+=

+1

)

(β

α

βα

β

αtg

tg

tg

tg

ctg+

=1

)

(

3

33

3

045

=α

0

15=

β

βα

β

αsin

sin


2

)

cos(+

+β

α

βα

sin


sin

2

)cos(

++

α •


β

α •


β

α •


β

α •


β

α •


β

α

β2

1

21

β

αβ

α

βα

β

αcos

sin


2

)

sin(sin

sin


2

)

cos(++

+β

α

βα

β

αβ

α

cossin

2

)sin(

sin


sin

2

)cos(+

++

=++

=

β

αβ

α

βα

β

αβ

α

βα

cos


sin

2

sincos

cos


sin

sin


sin

2

sinsin

cos


cos

=++

βα

β

αβ

α

βα

sin


cos

cos


sin

sin


sin

cos


cos

)

()

sin(


)

cos(


)

sin(


)

cos(


α

β

αβ

α

βα

β

βα

==

ctg

0

0

15sin

3

15cos

+

00

15

sin3

15

cos+

=

+=

)

15sin

2

315

cos


2

1

(2

0

0

2

22

- 23 - 

 

Yechish: sin1050

+sin75


0

=sin(60


0

+45


0

)+sin(45


0

+30


0

)=sin60


0

cos45


0

+cos600

sin45


0

+ sin45


0

cos30


0

+cos45


0

sin30


0

=

               =

 

= 

6. ni soddalashtiring. 

Yechish: 

 

 

2cos100

7. tg1050

 ni hisoblang. 

Yechish:    tg105

0

=tg(600

+45


0

)=

 =

8.  Agar  va 

 bo’lsa, 

 ning  qiymatlarini 

toping. 


Yechish: 

,  9. 


 bo’lsa, tg

 ning qiymatini toping. 

=

++

+

42

4

64

2

46

=

+=

+

=+2

2

62

2

26

4

22

4

62

=

+=

+

21

3

2)

1

3(

2

=+

+

=+

2

13

2

32

)

13

(

2=

+

=+

=

2)

3

2(

2

23

2

43

2 +


0

0

00

0

00

0

168sin

108


sin

78

sin18

sin


208

sin


108

cos


28

cos


18

cos


++=

++0

00

0

00

0

0168

sin


108

sin


78

sin


18

sin


208

sin


108

cos


28

cos


18

cos


=+

+++

+=

)

12180

sin(


)

18

90sin(

)

1290

sin(


18

sin


)

28

180sin(

)

1890

cos(


28

cos


18

cos


0

0

00

0

00

0

00

0

00

=

++=

)

1218

sin(


18

sin


28

sin


18

cos


28

cos


0

0

00

0

0=

=2

1

10cos

30

sin)

18

28cos(

0

00

0

=+

=+3

1

13

45

601

45

600

0

00

tg

tg

tg

tg

=

++

+=

+)

3

1)(

3

1(

)

31

)(

31

(

31

3

1=

+=

++

2

32

4

31

3

32

1

32

)

32

(=

+1

cossin

=β

α

21

cos


sin

=α

β

βα

21

2

11

sin


cos

cos


sin

)

sin(=

=

=

βα

β

αβ

α

21

)

sin(=

βα

π

πβ

α

kk

+=6

)

1(

2

)4

(

=α

πtg

α


- 24 - 

 

Yechish:  

,  1-tg


=2+2tg

;  


3tg

=-1;  tg


=

Ba’zi  hollarda  burchak  trigonometrik  funksiyalarining  qiymatlarini 

bilgan  holda  2

 va  3

 burchakning  trigonometrik  funksiyalari  qiymatlarini hisoblashga to’g’ri keladi. U quyidagi formulalar yordamida amalga oshiriladi. 

sin2


=2sin

cos


;   cos2

=cos


2

-sin


2

;  tg2


=

;  ctg


=

 

sin3=3sin

-4sin


3

;    cos3

=4cos

3

-3cos;    tg3

=

 ctg3

=

 Bu  formulalarni  barchasini  ikki  burchak  yig’indisining  trigonometrik 

funksiyalarini  berilgan    burchaklar  trigonometrik    funksiyalari  orqali  ifodalash 

formulalaridan foydalanib keltirib chiqariladi. 

cos2


=cos

2

-sin2

 formulaning o’ng tomonidagi cos

2

 ni sin


2

 orqali 


yoki sin

2

 ni cos2

 orqali ifodalab quyidagi formulalarni hosil qilish mumkin. 

cos2

=1-2sin


2

   yoki cos2

=2cos

2

-1. Bu  formulalardan  esa 

 yoki 


 formulalarni 

hosil qilamiz. 

Bu  formulalarni  trigonometrik  Funksiyalarni  darajalarini  pasaytirish 

formulalari deb ham ataladi. 

Yuqorida ko’rib o’tilgan formulalardan 2

 ni 


 bilan almashtirib yana bir 

qancha formulalarni hosil qilish mumkin. 

,  


,  

 

;1

1

41

4

)4

(

αα

α

πα

π

απ

tg

tg

tg

tg

tg

tg

tg

+=

+=2

1

1=

+α

α

tgtg

α

αα

α

31

αα

α

αα

αα

α

αα

α

α2

1

2tg

tg

αα

α

tgtg

2

12

αα

α

αα

α

αα

α

α2

3

31

3

tgtg

tgα

α

αα

3

33

3

1tg

tg

tgα

α

αα

α

αα

α

αα

2

2cos

1

sin2

α

α=

22

cos


1

cos


2

α

α+

=

αα

2

cos2

sin


2

sin


α

α

α=

2sin

2

coscos

2

2α

α

α=

21

2

22

α

αα

tg

tg

tg

=2

2

21

2

αα

α

tgtg

ctg

=- 25 - 

 

Bu  formulalar  trigonometrik  ifodalarni  soddalashtirishda,  trigonometrik tenglamalar va tengsizliklarni yechishda ko’p qo’llaniladi. 

Misollar: 

1. 

ni hisoblang Yechish: 

 

 2. 

ni hisoblang. 

Yechish: 

 

 3. 

 ni soddalashtiring. 

Yechish: 

 

sin+cos

-sin


=cos

 

4.  

Yechish: 

 

5. cos92


0

cos2


0

+0,5sin4


0

+1 ni hisoblang. 

Yechish: cos92

0

cos20

+0,5sin4


0

+1=cos(90

0

+2

0) cos2

0

+0,5sin40

+1=  


=-sin2

0

cos20

+

2sin20

sos2


0

+1=-sin2


0

cos2+sin2

0

cos2


0

+1=1. 


6. 

ni soddalashtiring 

Yechish: 

3ctg


2

)8

3

cos8

3

(sin2

14

44

π

π)

83

cos


8

3

(sin2

14

44

π

π)

83

cos


8

3

(sin2

14

22

π

π+

=

=)

83

cos


8

3

(sin2

2

ππ

=

=

))

83

sin


8

3

(cos(

1

214

2

2π

π

=

8

3

2cos

2

14π

=4

3

cos2

14

π=

+=

)4

2

cos(2

14

ππ

14

22

2

14)

4

sin(

2

14=

=

π

8

9cos

8

7sin

8

22

π

π8

9cos

8

7sin

8

22

π

π=

+=)

8

(cos

)

8(

sin


8

2

2π

π

ππ

=8

cos8

sin


8

2

2π

π

==2

)

8cos

8

sin2

(

2π

π

14

2

2)

2

2(

2

4sin

2

22

==

=π

α

αα

α

sincos

sin


2

sin


1

++

α

αα

α

sincos

sin


2

sin


1

++

=+

++

=

αα

α

αα

α

αsin

cos


sin

cos


cos

sin


2

sin


2

2

=+

+=

α

αα

α

αsin

cos


sin

)

cos(sin

2

αα

α

α?

10

cos50

sin


40

sin


4

0

00

===

00

0

00

0

10cos

40

cos40

sin


2

2

10cos

50

sin40

sin


4

2

10cos

10

cos2

10

cos80

sin


2

0

00

0

==

2

1 •
α

α

α2

2

sincos

2

cos1

+

+α

α

α2

2

sincos

2

cos1

+

+=

=

+=

α

αα

α

α2

2

22

2

sincos

3

sincos

cos


2

α


- 26 - 

 

7. ni soddalashtiring. 

Yechish: 

cos

-2

 8. 

ni hisoblang. 

Yechish: 

 9. 

 ni qiymatini toping. 

Yechish:  

 

= 

 

10.  bo’lsa, tg2

 ni qiymatini hisoblang. 

Yechish: 
Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling