Zahiriddin muhammad bobur nomidagi andijon davlat universiteti fizika-matematika fakulteti


Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/6
Sana07.10.2020
Hajmi0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6
§4. 

=

 funksiyaning xossalari 

1.  Funksiyaning  aniqlanish  sohasi 

dan  farqli  barcha  haqiqiy sonlar to’plamidan iborat. 

2.  Funksiyaning  qiymatlar  sohasi  sonlar  o’qining  barcha  nuqtalari 

to’plamidan iborat. Ya’ni funksiya chegaralanmagan. 

3.  Funksiya  toq,  Chunki  aniqlanish  sohasidan  olingan  barcha  x  larda      

ctg(-x)=-ctgx 

4.  Funksiya 

 davrli  davriy  Funksiyadir.  Chunki  aniqlanish  sohasidan 

olingan barcha x larda ctg(x+ )=ctgx 

5. 

,

 nuqtalarda ctgx=0. 6.  

nuqtalarda ctgx>0. 2

1

xtg

=

2

sin2

2

x=

x

y

3

2cos

3

3=



+=

=

)2

(

21

2

1k

x

tg

x

tg

y

π

21

=

T

+

==

)

4(

2

1sin

2

2sin

2

2π

x

x

y

π

42

=

T

+

==

)

3(

3

2cos

3

32

cos


3

3

πx

x

y

π

33

=

T

π

2

1=

T

π

42

=

T

π

3

3=

T

π

ππ

k

=

Z

π

ππ

π

kx

+

=2

Z

)

2;

(

ππ

π

kk

x

+Z- 45 - 

 

7. ,

nuqtalarda ctgx<0. 

8. Funksiya 

 oraliqlarda kamayuvchidir. 

y=ctgx    Funksiyaning  yuqoridagi  xossalaridan  foydalanib  dastlab 

 

oraliqda  so’ngra  butun  koordinatalar  to’g’ri  chizig’ida  kotangensni  grafigini yasash mumkin. 

 

Misollar: 1. y=tg3x+ctg2x funksiya x ning qanday qiymatlarida aniqlanmagan. 

Yechish: Dastlab y

1

=tg3x va y2

=ctg2x funksiyalar aniqlanmagan nuqtalarni 

topamiz.  y

1

=tg3x  Funksiya nuqtalarda aniqlanmagan. 

y

2=ctg2x  funksiya  esa nuqtalarda 

aniqlanmagan. 

 va  lardan birinchisi ikkinchisini o’z ichiga 

oladi. Demak berilgan Funksiya 

 nuqtalarda aniqlanmagan. Javob:  

 )

;

2(

π

ππ

k

k

x

+

Z

)

;(

π

ππ

k

k

+

);

0

(π

π

πk

x

+

=2

3

36

π

πk

x

+

=Z

π

k=

2

Z2

πk

=

Z

3

6π

π

kx

+

=Z

2

πk

=

Z

3

6π

π

kx

+

=Z

3

6π

π

kx

+

=Z

π π 

π 

-π 

- 46 - 

 

2.  funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 

Yechish: ctgx-1 0,  ctgx 1, 

,

 

Javob:  

3.  funksiyaning eng kichik davrini toping. 

Yechish: Berilgan funksiyaning davri 

 va 

 funksiyalar eng kichik davrlarining eng kichik umumiy karralisiga teng. Ularni topamiz: 

,  demak 

.   

,  demak


 va 


 larning eng kichik umumiy karralisi 

 ga teng. 

Javob:  

 

 

§5. Teskari trigonometrik funksiyalar. 

Shu  vaqtga  qadar  biz 

 burchakning  berilgan  qiymatlariga  asosan  sin

cos, tg

 va ctg


 larning qiymatlarini topish bilan shug’ullandik. Endi bunga 

teskari masalani ya’ni sin

, cos

, tg 


 va ctg

larning qiymatlariga asosan 

 

burchakning qiymatlarini aniqlash masalasini ham qo’yish  mumkin. Bu  masala teskari  trigonometrik  funksiya  tushunchasini  kiritishga  olib  keladi.  Teskari 

trigonometrik funksiya tushunchasini kiritish uchun esa dastlab teskari funksiya 

tushunchasini kiritish kerak bo’ladi.  

Aniqlanish  sohasi  D  va  qiymatlar  sohasi  E  dan  iborat  bo’lgan  y=f(x) 

funksiya  o’zining  aniqlanish  sohasida  monoton  bo’lsin.  U  holda  x  ning  D  dan 

olingan har bir qiymatiga y ning E dagi bitta qiymati mos keladi va aksincha. y 

ning  E  dan  olingan  har  bir  qiymatiga  x  ning  D  dagi  bitta  qiymati  mos  keladi. 

Demak,  bu  holda  E  da  aniqlangan  shunday  yangi  funksiyani  tuzish  mumkinki, 

unda E dan olingan  har bir y ga D da y=f(x) tenglamani qanoatlantiruvchi bitta 

1ctgx

yπ

π

πk

x

k

+<

4

Z]

4;

(

ππ

π

kk

+

Z2

3x

tg

x

ctg

y

+

=3

1

xctg

=

2

2x

tg

=



+=

=

)3

(

31

3

1π

x

ctg

x

ctg

y

π

31

=

T

+

==

)

2(

2

12

2

πx

tg

x

tg

y

π

22

=

T

π

3

1=

T

π

22

=

T

π

6

=T

π

6α

α

αα

α

αα

α

αα

- 47 - 

 

x ni mos qo’yish mumkin. Hosil qil ingan bu yangi funksiya y=f(x) funksiyaga teskari funksiya deyiladi. 

y=f(x)  funksiyaga  teskari  funksiyani  topish  uchun  x  ni  y  orqali  ifodalab 

so’ngra  x  va  y  larni  o’rinlarini  o’zaro  almashtirish  kerak.  y=f(x)  funksiyaga 

teskari Funksiyani y=g(x) ko’rinishda yoziladi. 

Agar y=f(x) va y=g(x) funksiyalar o’zaro teskari funksiyalar bo’lsa, u holda 

y=f(x)  ning  aniqlanish  sohasi  y=g(x)  uchun  qiymatlar  sohasi,  qiymatlar  sohasi 

esa y=g(x) uchun aniqlanish sohasi bo’ladi. Ya’ni D(f)=E(g) va D(g)=E(f). 

O’zaro  teskari  funksiyalar  grafiklari  y=x  to’g’ri  chiziqqa  nisbatan 

simmetrik bo’ladi.  

y=sinx funksiyaga teskari funksiyani topish masalasi bilan shug’allanamiz. 

Bu  funksiya 

 oraliqda  monoton  emas.  Demak,  bu  oraliqda  y=sinx  

funksiyaga  teskari  funksiya  mavjud  emas.  y=sinx    funksiya 

 kesmada 

monoton bo’lganligi uchun, bu kesmada unga teskari bo’lgan funksiyaga o’tish 

mumkin. 


 kesmada  y=sinx    funksiya  –1  dan  1  gacha  o’sadi.  Demak,  x  va  u 

ning qiymatlari o’zaro bir qiymatli moslik orqali bog’langan. Moslik o’zaro bir 

qiymatli  bo’lgani  sababli,  u  ning  [-1;1]  kesmadagi  har  bir  qiymatiga  x  ning 

 kesmadagi  bitta  qiymati  mos  keladi.  Demak,  bu  holda  yangi  funksiya 

tuzish mumkin. 

Ta’rif: 


 kesmada  qaralayotgan  y=sinx    funksiyaga  teskari  bo’lgan 

funksiya arksinus deyiladi. Bu funksiya y=arcsinx kabi yoziladi 

arcsinx ifoda 

 kesmada olingan yoydan iborat bo’lib, uning sinusi x 

ga teng, ya’ni sin(arcsinx)=x 

)

;(

+∞

−∞]

2

;2

[

ππ

]2

;

2[

π

π]

2;

2

[π

π]

2

;2

[

ππ

]2

;

2[

π

π

- 48 - 

 

Masalan:  arcsin(-1)=;    arcsin

=

;    arcsin=

;  arcsin

=

; arcsin0=0;  arcsin =;   arcsin 

=

;  arcsin=

;  


arcsin =

; arcsin1=

 

y=arcsinx funksiya [-1;1] kesmada  dan

 gacha o’sadi. 

y=arcsinx toq funksiyadir. 

x ning 


 kesmadagi barcha qiymatlarida arcsin(sinx)=x. 

Misollar: 

1. 

 ni hisoblang. Yechish: 

Javob: -2 2

 ni hisoblang. 

2

π)

2

3(−

3

π)

22

(−

4π

)2

1

(−6

π2

1

6π

2

33

π

22

4

π2

1

6π

2

π2

π2

π

]2

;

2[

π

ππ

)2

1

arcsin(12

2)

6

(12

)

21

arcsin(


12

==π

ππ

)

21

arcsin


5

,

0cos(

)

23

arcsin


sin(

+

+π

π 

 

- 49 - 

 

Yechish: Javob: 


 

y=cosx  funksiya 

 oraliqda  monoton  emas.  Demak,  bu  oraliqda 

y=cosx  ga  teskari  Funksiya  mavjud  emas.  y=cosx 

 kesmada  monoton 

bo’lgani uchun bu kesmada unga teskari bo’lgan Funksiyaga o’tish mumkin. 

 

 kesmada  y=cosx    funksiya  1  dan  –1  gacha  kamayadi.  Ya’ni,  bu kesmada x va u ning qiymatlari o’zaro bir qiymatli moslikda. Demak, bu holda 

yangi Funksiya tuzish mumkin. 

  Ta’rif: 

 kesmada  qaralayotgan  y=cosx  ga  teskari  bo’lgan  funksiyani 

arkkosinus deyiladi. 

Bu funksiya y=arccosx kabi yoziladi. 

arccosx 0 dan   gacha bo’lgan kesmada olingan yoy ya’ni: 

 

bo’lib, bu yoyning kosinusi x ga teng: cos(arccosx)=x, bunda Masalan,  arccos(-1)=

;  arccos

;  arccos

;  arccos

arccos;  arccos

;  arccos

;  arccos

; arccos1=0. 

y=arccosx funksiya quyidagi xossalarga ega: 

1

0. y=arccosx funksiya [-1;1] kesmada   dan 0 gacha kamayadi. 

2

0. arccos(-x)= -arccosx tenglik o’rinlidir. 

 

=+

+

=+

+

)6

5

,0

cos(


)

3

sin()

2

1arcsin

5

,0

cos(


)

2

3arcsin

sin(


π

π

ππ

π

π3

2

12

3

6sin

3

sin=

=π

π3

)

;(

+∞

−∞]

;

0[

π

];

0

[π

]

;0

[

ππ

π

x

arccos


0

1

1

x

π

65

)

23

(

π=

43

)

22

(

π=

32

)

21

(

π=

20

π

=3

2

1π

=

42

2

π=

6

23

π

=π

π


- 50 - 

 

  

Misollar: 

1. 

 ni hisoblang. Yechish: 

Javob: 2. 


 ni hisoblang. 

Yechish: 

Javob: 


3. 


ni hisoblang. 

Yechish: 

 

=Javob: 

. 

)

2

2arcsin(

)

21

arccos(
)

2

2arcsin(

)

21

arccos(
=

+

==4

3

2)

4

(3

2

ππ

π

π12

11

π12

11

π)

2

3arcsin(

)

22

arccos(
)

2

3arcsin(

)

22

arccos(
=

+

==3

4

3)

3

(4

3

ππ

π

π12

13

π12

13

π2

3

arccos2

1

)2

1

arcsin(2

+2

3

arccos2

1

)2

1

arcsin(2

+=

+=6

2

1)

6

(2

π

π=

=+

=+

123

12

412

3

ππ

π

ππ

4

π4

ππ 

-1 

- 51 - 

 

y=tgx funksiya  oraliqlarning har birida 

 dan


 gacha 

o’sadi.  Shuning  uchun  bu  oraliqlarning  har  birida  y=tgx  ga  teskari  funksiyaga 

o’tsa bo’ladi. 

Ta’rif: 


 oraliqda  y=tgx    ga  nisbatan  teskari  bo’lgan  funksiya 

arktangens deyiladi. 

Bu funksiya y=arctgx kabi yoziladi. 

y=arctgx 

oraliqda  olingan  yoy,  ya’ni 

 bo’lib,  uning 

tangensi x ga teng. Bu yerda x-istalgan haqiqiy son. 

Masalan,  arctgx(-1)=

;  arctg

;  arctg


;  arctg0=0; 

arctg


; arctg

; arctg.


 

y=arctgx quyidagi xossalarga ega. 

1

0

. y=arctgx  x ning barcha qiymatlarida aniqlangan, o’suvchi Funksiyadir. 2

0

. y=arctgx toq funksiyadir: arctg(-x)=-arctgx y=tgx funksiyani grafigini yasash uchun x=tgy tangensoidaning tarmog’ini 

yasash kifoyadir. 

Misollar: 

1. 


 ni hisoblang . 

Yechish: 

105

0Javob: 105

2.  m=arcsin,  n=arcos

 va  p=arctg1  sonlarni  kamayish  tartibida 

joylashtiring. 

Yechish:  m=arcsin

=60

0

,  n=arcos=120

0

  va  p=arctg1=450

.  Demak, 

120

0

>600

>45


0

 bo’lgani uchun n>m>p 

)

2

;2

(

ππ

π

πk

k

+

+

+

)2

;

2(

π

π)

2;

2

(π

π2

2

ππ

<

<arctgx

4

π6

)

33

(

π=3

)

3(

π=

63

3

π=

3

3π

=

41

π

=3

1

)2

2

arccos(arctg3

1

)2

2

arccos(arctg=

==

122

9

64

3

ππ

π

π=

12

7π

2

3)

2

1(−

2

3)

2

1(−

- 52 - 

 

Javob: n>m>p 3. 

 ni hisoblang. 

Yechish: 

=cos(60


0

+30


0

)=cos90


0

=0. 


Javob: 0 

4. 


ni hisoblang. 

Yechish: 

=tg(60

0

+600

)=tg120


0

=-ctg30


0

=-Javob: -

 

Ta’rif  (0;

)  oraliqda  y=ctgx  ga  nisbatan  teskari  bo’lgan  funksiyani 

arkkotangens deyiladi. 

Bu funksiya y=arcctgx kabi yoziladi. 

y=arcctgx,  (0;

)  oraliqda  olingan  yoy,  ya’ni  0

 bo’lib,  uning 

kotangensi x ga tengdir: ya’ni ctg(arcctgx)=x. 

Bu yerda x-istalgan haqiqiy sondir. 

y=arcctgx quyidagi xossalarga ega: 

1

0.  y=arcctgx  funksiya  x  ning  hamma  haqiqiy  qiymatlarida  aniqlangan 

kamayuvchi funksiyadir. 

2

0

. arcctg(-x)= -arcctgx. Misollar: 

)

23

arccos


3

cos(


+

arctg

)

23

arccos


3

cos(


+

arctg

)

32

3

(arcsinarctg

tg

+

)3

2

3(arcsin

arctg

tg

+

33

π

ππ

π π 


- 53 - 

 

1. (00.03.54)arcctg(tg(-370

)) ni hisoblang. 

Yechish: arcctg(tg(-37

0

))=arcctg(-ctg530

)= -arcctg(ctg53

0

)= -53


0

=1800

-53


0

= 27


0

Javob: 1270

 

2. arcctg(ctg(-3)) ni hisoblang. Yechish: arcctg(ctg(-3))=arcctg(-ctg3)= -arcctg(ctg3)= -3. 

Javob:  -3 

3. arctg(tg

)+arcctg(ctg

)=? 

Yechish:arctg(tg)+arcctg(ctg

)=arctg(-tg

)+ 

+arcctg(-ctg)=arctg(tg

)+ -arcctg(ctg

)=

+ -


= -

=Javob: 

 

Birgina  argumentga  bog’liq  bo’lgan  trigonometrik  funksiyalar  biri 

ikkinchisi  orqali  algebraik  ifoda  qil  inadi.  Shuning  uchun  istalgan  arkFunksiya 

ustida  biror  trigonometrik  amalni  bajarish  natijasida  algebraik  ifoda  hosil 

bo’ladi. 

1

0. Teskari trigonometrik funksiyalarning ta’rifiga muvofiq, [-1;1] kesmada 

sin(arcsinx)=x  va  cos(arccosx)=x  ekanligi  ma’lum.  Shuningdek 

 

oraliqda tg(arctgx)=x  va ctg(arcctgx)=x. 2. 

 formulada 

=arcsinx  deb  olib  quyidagi  formulani 

hosil qilamiz:  

=arcsinx  yoy  kosinus  manfiy  bo’lmaydigan  kesmada 

joylashgan  bo’lgani  uchun  radikal  oldidagi  musbat  ishorani  olamiz.  Shunday 

qilib, cos(arcsinx)=

 

30

. Shunga o’xshash: sin(arccosx)= 

 . 

π

ππ

π

π)

5

3(

π)

5

3(

π)

5

3(

π)

5

3(

π)

5

2(

π

π5

3π

5

2π

π

53

π

52

π

π5

3

ππ

5

π5

4

ππ

5

4)

;

(+∞

−∞

αα

2

sin1

cos


±

=α

2

21

)

(arcsinsin

1

)cos(arcsin

x

x

x

±=

±=

α



−2

;

2π

π

21

x

21

x- 54 - 

 

40

. tg(arcsinx)=

 (

 )

!"  ( )

=

 √$% 

&5

0 va 

 munosabatlardan  foydalanib 

 va 

 larni hosil qilamiz. 6

0

.  Sinusni  tangens  orqali  ifodalovchi  formulada 

deb olib 

 ni hosil qilamiz. 

7

0. sin(arcsinx+arcsiny)=x

+y

 . 8

0

. x=y deb olib quyidagini hosil qilamiz: sin(2arcsinx)=2x.  

Misollar: 

1. 

ni hisoblang. Yechish: 

Javob: 0,6 2. 

 ni hisoblang. 

Yechish: 

 

=Javob: 


 

3. cos(2arccos ) ni hisoblang. 

Yechish: cos(2arccos )=cos

2

(arccos )-cin2

(arccos )=[cos(arccos )]

2-[sin(arccos )]2

= -(1- )= -1+ =-  

Javob: -  

α

αctg

tg

1

=α

α

tgctg

1

=x

arcctgx

tg

1

)(

=

xarctgx

ctg

1

)(

=

αα

α

21

sin


tg

tg

+

±=

arctgx

=

α2

1

)sin(

x

x

arctgx

+

=2

1

y

2

1y

21

x

)5

3

arccos2

sin(


π

)5

3

arccos2

sin(


π

6,

0

53

)

53

cos(arccos

=

=

=)

3

1arcsin

2

sin()

3

1sin(arcsin

2

)3

1

arcsin2

sin(


=

==9

11

3

12

)

31

cos(arcsin

==3

22

3

29

8

32

9

24

9

24

3

13

1

31

3

13

1

31

9

19

1

91

9

19

7

97

- 55 - 

 

4. sin (2arctg3) ni qiymatini toping. Yechish: sin(2arctg3)=2sin(arctg3) cos(arctg3)=  

=

0,6. Javob: 0,6 

5. tg(2arcsin ) ni hisoblang. 

Yechish: tg(2arcsin )

 

= 

Javob: 


 

6. 


ni hisoblang 

Yechish: 

 Javob:  

To’ldiruvchi yoylarning trigonometrik funksiyalari orasidagi munosabatlar, 

o’xshash  (nomlari  bo’yicha)  arkfunksiyalarning  (arksinus  va  arkkosinus, 

arktangens va arkkotangens) birini ikkinchisi orqali ifodalashga imkon beradi. 

Teorema.  x  ga  berilishi  mumkin  bo’lgan  hamma  qiymatlar  uchun   

arcsinx+arccosx=

, arctgx+arcctgx=

  munosabatlar o’rinlidir. 

Bulardan tashqari quyidagi munosabatlar ham o’rinlidir:  

==

=+

+10

610

10

69

1

19

1

32

4

34

3

==

)4

3

(arcsin1

)

43

(arcsin


2

2

tgtg

=

16

9

116

9

116

9

14

3

2=7

9

17

3

27

6

72

7

6=7

3

27

=7

3)

54

arcsin


41

40

cos(arcsin)

54

arcsin


41

40

cos(arcsin+=

)

54

cos(arcsin

)

41

40cos(arcsin

)41

40

sin(arcsin=

)5

4

sin(arcsin=

+

5

4

4140

25

161

1681


1600

1

=+

4132

5

341

9

=+

=

+205

160


27

41

32205

27

205187

205


187

2

π2

π


- 56 - 

 

arctgx=arcsin;     arcsinx=arctg

;    arccosx=arcctg

;  

arcctgx=arccos;   

 

  

 

Misollar: 1.  Agar  3arccosx+2arcsinx=

 bo’lsa,  |x+3|

3

  ning  qiymati  nechaga  teng bo’ladi? 

Yechish: 3arccosx+2arcsinx=

, 2(arccosx+arcsinx)+arcosx=

,  


+arccosx=

,   +arccosx=

,  arccosx=

,  x=0. 


Demak, |x+3|

3

=|0+3|3

=3

3=27 

Javob: 27 

2. Agar 4arcsinx+arccosx=  bo’lsa, 3x

2

 ning qiymatini hisoblang. Yechish: 4arcsinx+arccosx= , 3arcsinx+arcsinx+arccosx= ,  

3arcsinx+

= , 3arcsinx=

,  arcsinx=

, x= . 

Demak, 3x2

=3 ( )


2

= =0,75. 

Javob: 0,75 

 

 

 

2

1x

x

+

2x

x

2x

x

21

x

x

+

=

,

1arccos

,

1arccos

arcsin


2

2

xx

x

0

11

0

<x

x



=,

1

arcsin,

1

arcsinarccos

2

2x

x

x

π

01

1

0<

xx+=

,1

,

1arccos

2

2x

x

arctg

x

x

arctg

x

π

01

1

0<

<

x

x

=

,1

,

1π

x

arcctg

x

arcctg

arctgx

0

0<

>

xx

2

3π

2

3π

2

3π

22

π

23

π

π2

3

π2

π

ππ

π

2π

π

2π

6

π2

12

1

43

- 57 - 

 

Xulosa 

Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishda  umumiy  o’rta  ta’lim  maktablari,  akdemik 

litsey  va  kasb-hunar  kollejlari  matmatika  fani  o’quv  dasturi  va  ular  uchun 

mo’ljallangan  darslik,  o’quv  qo’llanmalar  chuqur  tahlil  qilinib  “Trigonometrik 

funksiyalar” bo’limining matematika kursidagi o’rni va ahamiyati yoritilgan. 

Trigonometrik  funksiyalarni  o’rganish  asosan  umumiy  o’rta  ta’lim 

maktablarining  9-sinfidan  boshlangani  bois  ularni  o’quvchilarga  o’rgatishni 

qanday  hajmda  tashkil  etish  kerakligi  haqida  tavsiyalar  berilgan.  Bundan 

tashqari  bitiruv  malakaviy  ishda  trigonometrik  funksiyalar  bo’yicha  asosiy 

tushunchalar  tigonometrik  tenglama  va  tengsizliklarni  yechishda  muhim 

ekanligi ta’kidlangan  hamda  asosiy  tushunchalar  yetarlicha  misollar  yordamida 

mustaxkamlangan. 

Trigonometrik  tenglama  va  tengsizliklarni  yechishda  ularning  xossalari 

muhim  ekanligi  bois  bitiruv  malakaviy  ishda  barcha  trigonometrik 

funksiyalarning xossalari mukammal yoritilgan va ularni grafiklari keltirilgan. 

Bitiruv malakaviy ish teskari trigonometrik funksiyalarni qanday o’rganish 

mumkinligi bo’yicha tavsiyalar bilan yakunlangan. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 - 58 - 

 

 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 

1. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” Toshkent 2009 y. 

2. I.A.Karimov  “Barkamol  avlod  -  O’zbekiston  taraqqiyotining  poydevori” 

Toshkent 1998 y. 

3. I.A.Karimov “O’zbekiston XXI asrga intilmoqda” Toshkent 2000 y. 

4. O’zbekiston  Respublikasining  “Ta’lim  to’g’risida”gi  qonuni.  Kadrlar 

tayyorlash milliy dasturi. T.:SHarq. 1997. 

5. Alimov SH.A., Xolmuxamedov O.R., Mirzaahmedov M.A. “Algebra–7”. T.: 

“O’qituvchi” – 2009.  

6. Alimov SH.A., Xolmuxamedov O.R., Mirzaahmedov M.A. “Algebra–8”. T.: 

“O’qituvchi” – 2010.  

7. Alimov SH.A., Xolmuxamedov O.R., Mirzaahmedov M.A. “Algebra–9”. T.: 

“O’qituvchi” – 2010.  

8. A.U.Abduxamidov,  X.A.Nasimov,  U.M.Nosirov,  J.X.Xusanov.  Algebra  va 

matematik analiz asoslari. 1-qism. “O’qituvchi”. T.: 2008. 

9. A.U.Abduxamidov,  X.A.Nasimov,  U.M.Nosirov,  J.X.Xusanov.  Algebra  va 

matematik analiz asoslari. 2-qism. “O’qituvchi”. T.: 2010. 

10. Farberman B. L. Ilgor pedagogik texnologiyalar. T.: Fan. 2000                         

11. Ishmuxamedov  R.J.  Innovatsion  texnologiyalar  yordamida  ta’lim 

samaradorligini oshirish yo’llari. TDPU. T.: 2004 . 

12. J.G.Yo’ldoshev,  S.  A.  Usmonov.  Pedagogik  texnologiya  asoslari.               

T.O’kituvchi. 2004. 

13. Mamedov K. va b. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik maxorat. T.2003  

14. Farberman.  B.  L.  Oliy  o’quv  yurtlarida  o’qitishning  zamonaviy  usullari.T. 

2002. 

15. А.В.Норин и другие. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. М., 2005. 

16. А.Н.Рурукин. Математика. М., 2004. 

17. С.И.Новоселов. Обратные тригонометрические функции. М., 1950. 

18. В.С.Крамор.  Повторяем  и  систематизируем  школьный  курс  алгебры  и 

начал анализа. М., 1990. 

19. A.Axlimirzaev. Matematika. I-qism. Andijon, 2005. 

Davlat test markazi axborotnomalari. 1996-2003 yillar. 

 

  

- 59 - 

 

MUNDARIJA Kirish……………………………………………………………………………2 

I. BOB. TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR. 

§1. O’tkir burchakning trigonometrik funksiyalari……………………5 

§2. Ixtiyoriy burchakning trigonometrik funksiyalari………………..9 

§3. Trigonometrik funksiyalarning ishoralari va qiymatlari…………14 

§4.  Trigonometrik  funksiyalarning  davriyligi,  juft-toqligi  va  keltirish 

formulalari…………………………………………………………………….18 

§5. Ikki burchak yig’indisi va ayirmsining trigonometrik funksiyalari. 

Ikkilangan va uchlangan burchakning trigonometrik funksiyalari………21 

§6.  Trigonometrik  funksiyalar  ko’paytmasini  yig’indiga  va  akasincha 

almashtirish formulalari……………………………………………………..26 

§7.  Yarim  burchak  va  butun  burchak  trigonometrik  funksiyalari 

orasidagi  bog’lanish.  trigonometrik  funksiyalarni  birini  qolganlari  orqali 

ifodalash……………………………………………………………………….31 

II. BOB. TRIGONOMETRIK FUNKSIYALARNING XOSSALARI 

§1. 

=

 funksiyaning xossalari…………………………………...36 §2. 

=

 funksiyaning xossalari…………………………………...39 §3. 

=

 funksiyaning xossalari. …………………………………...42 §4. 

=

 funksiyaning xossalari…………………………………...44 §5. Teskari trigonometrik funksiyalar…………………………………46 

Xulosa…………………………………………………………………….57 

Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………58 

 

  

Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling