Zahiriddin muhammad bobur nomidagi andijon davlat universiteti fizika-matematika fakulteti


§3. Trigonometrik funksiyalarning ishoralari va qiymatlari


Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/6
Sana07.10.2020
Hajmi0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6
§3. Trigonometrik funksiyalarning ishoralari va qiymatlari 

Trigonometrik  funksiyalarning  ishoralari  qaralayotgan  burchakning  qaysi 

chorakda yotishiga qarab aniqlanadi. 

 burchakning  sinusi  R

 nuqtaning  ordinatasidan  iborat  bo’lganligi 

uchun u I va II choraklarda musbat, III va IV choraklarda esa manfiy bo’ladi. 

 burchakning  kosinusi  R

 nuqtaning  abstsissasidan  iborat  bo’lgani 

uchun u I va IV choraklarda musbat,  II va III choraklarda esa manfiy bo’ladi. 

α

αα

α

42

4

2sin

cos


3

cos


cos

1

++

+

αα

α

α4

2

42

sin


cos

3

coscos

1

++

+

=+

++

=

22

2

42

)

cos1

(

cos3

cos


cos

1

αα

α

α=

++

+

+=

α

αα

α

α4

2

24

2

coscos

2

1cos

3

coscos

1

1cos

cos


1

cos


cos

1

42

4

2=

+

++

+

αα

α

αα

α

α4

4

4cos

cos


sin

1α

αα

4

44

cos


cos

sin


1=

+=

αα

α

α4

4

22

cos


cos

)

sin1

)(

sin1

(

=+

=α

α

αα

4

42

2

coscos

)

sin1

(

cos=+

α

αα

α

α4

4

22

2

coscos

sin


cos

cos


=

+α

αα

α

α4

2

22

2

cossin

cos


)

cos


1

(

cos=

+α

αα

α

α4

2

22

2

cossin

cos


sin

cos


=

αα

α

42

2

coscos

sin


2

=α

α

22

cos


sin

2

αα

α

αα

α

αα

4

22

4

22

sin


sin

cos


cos

cos


sin

++

αα

α

αα

α

42

2

42

2

sinsin

cos


cos

cos


sin

++

=

=

)sin

1

(sin

cos


)

cos


1

(

cossin

2

22

2

22

α

αα

α

αα

=

α

α

αα

α

α2

2

22

2

2cos

sin


cos

sin


cos

sin


=)

sin


1

(

cos)

cos


1

(

sin2

2

22

α

αα

α

αα

α

α2

2

22

cos


cos

sin


sin=

=

αα

4

4cos

sin


α

α

αα

α

α- 15 - 

 

 burchakning  tangensi  va  kotangensi  R nuqta  koordinatalarining 

nisbatlari  bo’lganligi  uchun,  ular  R

 nuqtaning  koordinatalari  bir  xil  ishorali 

bo’lgan  (I  va  III)  choraklarda  musbat  va  har  xil  ishorali  bo’lgan  (II  va  IV) 

choraklarda manfiy bo’ladi. 

Bularni umumlashtirib quyidagi jadvalni hosil qilamiz: 

Choraklar 

Funksiyalar 

II 


III 

IV 


Sin

 

Cos

 

tg

 

Ctg

 

Misollar: 

1. Agar sin

cos

>0 bo’lsa,  burchak qaysi chorakka tegishli? 

Yechish:  sin

 va  cos

 ning  ko’paytmasi  musbat  bo’lishi  uchun  ularning 

ishoralari bir xil bo’lishi kerak. Ular I va III choraklarda bir xil ishorali bo’ladi. 

Javob: I yoki III. 

2. Agar tg

ctg


>0 bo’lsa, 

burchak qaysi chorakka tegishli? 

Yechish  tg

va  ctg


ning  ko’paytmasi  musbat  bo’lishi  uchun  ular  bir  xil 

ishorali bo’lishi kerak. Ular I va II choraklarda bir xil ishoralidir. 

Javob: I yoki II 

3. Agar sin

cos

<0 bo’lsa, 

 burchak qaysi chorakka tegishli? 

Yechish:  sin

 va  cos


ning  ko’paytmasi  manfiy  bo’lishi  uchun  ular  turli 

ishorali bo’lishi kerak. Ular II va IV choraklarda turli ishoralidir. 

Javob: II yoki IV. 

4. cos3, sin4, sin2, tg2 va cos9 lardan qaysi biri musbat? 

Yechish:  3  radian  II-chorakdagi  burchak  bo’lganligi  uchun  cos3<0.  4 

radian III-chorakdagi burchak bo’lganligi uchun sin4<0. 2 radian II-chorakdagi 

burchak  bo’lganligi  uchun  sin2>0  va  tg2<0.  9  radian  II-chorakdagi  burchak 

bo’lganligi uchun cos9<0. 

Javob: sin2. 

α

αα

α

αα

α

αα

αα

α

αα

αα

α

αα

αα

α


- 16 - 

 

5. 

 va 

 sonlardan  qaysi  biri 

musbat? 

Yechish: <0 , Chunki ctg187

0

>0  va sin3160

<0. 

 

<0, Chunki  cos 340

0

>0 va sin1850

<0. 

 

>0, Chunki  sin1480

>0 va  cos317

0

>0. 


 

<0, Chunki ctg 105

0

<0 va  tg185

0

>0. 


<0, Chunki  tg215

0

>0 va  cos1250

<0. 

Javob: 


 

6.  sin122

0

cos322


0

,  cos148

0

cos289


0

,  tg196


0

ctg189


0

,  tg220


0

sin100


0

 

va ctg3200

cos186


0

 lardan qaysi biri manfiy? 

Yechish: sin122

0

cos3220

 >0,Chunki sin122

0

>0 va cos3220

>0. 


cos 148

0

cos2890

<0,Chunki  cos 148

0

<0 va cos289

0

>0. 


tg196

0

ctg1890

>0,Chunki  tg196

0

>0 va ctg1890

>0. 


tg220

0

sin1000

 >0,Chunki  tg220

0

>0  va sin1000

>0. 


ctg320

0

cos1860

>0,Chunki  ctg320

0

<0 va cos186

0

<0. 

Javob: cos148

0

cos289 

Amaliyotda  ko’pincha  trigonometrik  funksiyalarning  qiymatlari  bilan  ish ko’riladi. 

 burchakning trigonometrik funksiyalarini qiymatlari R

 nuqtaning 

koordinatalari bilan bog’liq. Ya’ni, 

=sin=cos,  tg

=

 va ctg=

 

 burchak  0, ,  , 

 va


 qiymatlarni  qabul  qilganda  R

 nuqtaning 

koordinatalarini  osongina  topiladi. 

 burchak  0

0

,  30


0

,  45


0

  va  60


0

  qiymatlarni 

0

0

316sin

187


ctg

0

0185

sin


340

cos


0

0

317cos

148


sin

0

0185

105


tg

ctg

0

0125

cos


215

tg

0

0316

sin


187

ctg

0

0185

sin


340

cos


0

0

317cos

148


sin

0

0185

105


tg

ctg

0

0125

cos


215

tg

0

0317

cos


148

sin
αα

α

αα

α

αx

y

α

αα

y

x

α

2π

π

23

π

π2

α

α- 17 - 

 

qabul qilganda R nuqtaning koordinatalarini o’tkir burchagi 

 bo’lgan to’g’ri 

burchakli uchburchakdan topiladi.  

quyidagi  jadvalda  trigonometrik  funksiyalarning  ba’zi  bir  burchaklardagi 

qiymatlari keltirilgan. 

Burchaklar 

Funksiyalar 

3045

0 

60

0 

90

0 

180


0

 

2700

 

3600

 

sin 

  

 -1 


cos 


 

  

 -1 tg

  

 

ctg 


 

  

 

Jadvaldagi «-» belgi  ko’rsatilgan burchakda berilgan funksiyaning qiymati 

mavjud emasligini bildiradi. 

 

Misollar: 1. 5sin90

0

+2cos00

-2sin270


0

+10cos180

0

 ni hisoblang. Yechish: 5sin90

0

+2cos00

-2sin270


0

+10cos180

0

=5

∙1+2 1-2∙(-1)+10∙(-1)= =5+2+2-10=-1. 

Javob: -1 

2. sin180

0

+sin2700

-ctg90


0

+tg180


0

-cos90


0

 ni qiymatini hisoblang. 

Yechish: sin180

0

+sin2700

-ctg90


0

+tg180


0

-cos90


0

=0-1-0+0-0=-1. 

Javob: -1. 

3. 3tg0


0

+2cos90


0

+3sin270


0

-3cos180


0

 ni hisoblang. 

Yechish:  3tg0

0

+2cos900

+3sin270


0

-3cos180


0

=3

0+20+3

(-1)-3


            

 (-1)=-3+3=0. 

Javob: 0 

α

αα

2

12

2

23

α

23

2

22

1

α3

3

3α

3

33- 18 - 

 

§4. Trigonometrik funksiyalarning davriyligi, juft-toqligi va keltirish formulalari 

R

 nuqtaning  ordinatasi  sin va  abstsissasi  cos

 ni  bildirishi  ma’lum. 

Agar biz 0R

 radiusni  butun son marta burchakka bursak ham R

 nuqtaning 

koordinatalari  o’zgarmaydi.  Bu  esa  ixtiyoriy  burchakning  sinusi  va  kosinusini 

hisoblashni  360

0

  dan  kichik  musbat  burchakning  sinusi  va  kosinusini hisoblashga keltirish mumkinligini bildiradi. Masalan: 

sin785


0

=sin(2 360

0

+65


0

)=sin65


0

;  cos400

0

=cos(360


0

+40


0

)=cos40


0

 

3600

  yoki 


 ni  sin

 va  cos


 larning  eng  kichik  musbat  davri  deyiladi. 

Demak, sin(

+

)=cos


;  cos(

+

)=sin 

R

 nuqtaning  ordinatasini  uning  abstsissasiga  nisbati  burchakning 

tangensi  va  R

 nuqtaning  abstsissasini  uning  ordinatasiga  nisbati 

 

burchakning  kotangensi  ekanligi  ma’lum.  Agar  R nuqtani  musbat  yo’nalishi 

bo’yicha 

ga  teng  burchakka  burchak 

 nuqtani  hosil  qilamiz. 

 nuqta 

koordinatalarining  o’zaro  nisbatlari  R nuqta  koordinatalarining  o’zaro 

nisbatlari  bilan  bir  xil  ekanligini  ko’ramiz.  Demak,  tg(

+

)=tg


   va             

ctg( +


)=ctg

 

Bulardan  esa  tangens  va  kotangenslarning  eng  kichik  musbat  davri   ga ya’ni, 180

0

 ga tengligi kelib chiqadi. Masalan: tg215

0

=tg(1800

+35


0

)=tg35


0

;  ctg205

0

=ctg25


0

R va R

-

 nuqtalarning koordinatalarini qaraymiz.  

 

R nuqtaning koordinatalari 

 va 


 lardan iborat. 

α

αα

α

απ

2α

α

π2

α

απ

2

αα

α

αα

α

απ

π

α+

P

π

α+

P

α

πα

α

π αα

π

αα

α

α -α 

P

α 

P

 - α 

- 19 - 

 

R-

 

nuqtaning koordinatalari esa  va 

−  lardan iborat. Ya’ni, sin(- )= 

=

− sin


 va 

(− ) =


 ekan. 

Bu 


tengliklardan 

esa 


 va 

 bo’lishi 

kelib chiqadi. 

Demak,  trigonometrik  funksiyalardan  kosinus  juft,  sinus,  tangens  va 

kotangenslar toq ekan. 

Misollar: 

1. 2tg(-765

0

) ni hisoblang. Yechish: 2tg(-765

0

)= -2tg(4 1800

+45


0

)= -2tg45

0

=-2 1=-2 Javob: -2 

2. sin(-45

0

)+cos405


0

+tg(-945


0

) ni hisoblang. 

Yechish: sin(-45

0

)+cos4050

+tg(-945


0

)=-sin45


0

+cos(360


0

+45


0

)- 


-tg(5 180

0

+450

)=-


+cos45

0

-tg450

=-

+-1=-1. 

Javob: -1 

3. cos(-45

0

)+sin3150

+tg(-855


0

) ni hisoblang. 

Yechish: 

cos(-45


0

)+sin315


0

+tg(-855


0

)=cos45


0

+sin(360


0

+(-45


0

))-                 

-tg(5 180

0

+(-450

)) = 


+sin(-45

0

)+ tg(-450

)= 


-

-1=-1 


Javob: -1 

4. 


ni hisoblang. 

Yechish: 

Javob:  . O’tkir  burchakning  trigonometrik  funksiyalarini  jadval  yoki  to’g’ri 

burchakli  uchburchakdan  foydalanib  hisoblash  mumkin.  Ixtiyoriy  burchakni 

trigonometrik  funksiyalarini  qiymatlarini  hisoblashni  doimo  o’tkir  bo’rchak 

α

αα

α

αα

α

αα

α

αtg

tg

===cos

sin


)

cos(


)

sin(


)

(

αα

α

αα

α

ctgctg

===sin

cos


)

sin(


)

cos(


)

(22

2

22

22

2

22

2

24

5

3sin

6

ππ

π

ctgtg4

5

3sin

6

ππ

π

ctgtg=

+=

)4

(

23

3

3π

π

ctg

2

1

12

1

42

1

==π

ctg

2

1- 20 - 

 

trigonometrik  funksiyalari  qiymatlarini  hisoblashga  keltirish  mumkin.  Bunday  formulalarni keltirish formulalari deyiladi. Ularni quyidagi jadvalda keltiramiz: 

Argument 

funk-lar 

 

  

 

  

 

 sin 

 

cos  cos

 

sin   -sin 

  -cos


 

-cos


  -sin 

 

sin  

cos


 

sin 


  -sin 

  -cos


  -cos

  -sin 


  sin 

 

cos 

cos


 

tg

 ctg

  -ctg


  -tg

 

tg 

ctg


 

-ctg


  -tg

 

tg 

ctg


 

tg

 -tg

 

-ctg  ctg

 

tg 

-tg


 

-ctg


 

ctg


 

Misollar: 

1. cos870

0

 ni hisoblang Yechish:  cos870

0

=cos(2 3600

+150


0

)=cos150


0

=cos(90


0

+60


0

)=-sin60


0

=-

Javob: - 

2. sin 2010

0

 ni hisoblang. Yechish: sin2010

0

=sin(5 3600

+210


0

)=sin210


0

=sin(180


0

+30


0

)=-sin30


0

=- . 


Javob: - . 

3. sin


2

 (3570


0

) ni hisoblang. 

Yechish: 

sin


2

(3570


0

)=(sin(10

360

0

+(-300

))

2=(sin(-30

0

))2

=(-sin30


0

)

2=      

=(- )


2

= = =0,25. 

Javob:  0,25 

4. 


ni soddalashtiring. 

Yechish: 

Javob: 


α

π2

απ

+

2α

πα

π

+α

π2

3

απ

+

23

α

π2

απ

+

2α

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

α

α2

32

32

1

21

21

4

1)

2

3(

)

2sin(

β

πα

π

ctg

)

23

(

)2

sin(


β

π

απctg

β

αβ

α

tgtg

sin


sin

==

βα

tg

sin
- 21 - 

 

5. ni soddalashtiring 

Yechish: 

=-sin

(-tg


)=sin

tgJavob: sin

tg

 6. 

 ni soddalashtiring. 

Yechish: 

=(-cosx)


2

+(-sinx)


2

=cos


2

x+sin


2

x=1. 


Javob: 1 

7. tg1


0

tg2


0

…. tg88


0

tg89


0

 hisoblang. 

Yechish:  tg46

0

=ctg440

,  tg47


0

=ctg43


0

,  ….  ,  tg88

0

=ctg2


0

  va  tg89

0

=ctg1


0

 

bo’lishini hisobga olsak. tg1

0

tg20

….

tg880

tg89


0

=tg1


0

tg2


0

….

ctg20

ctg1


0

=                      

=tg1

0

ctg10

tg2


0

ctg2


0

…tg45


0

=1 1 … 1=1 

 

Javob: 1 8. 

ni soddalashtiring. 

Yechish: 

 

=-sin2

.     


Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling