Zakon o najmu stanova (nn 91/96)


Download 398.5 Kb.
Sana13.10.2018
Hajmi398.5 Kb.Zakon o najmu stanova (NN 91/96)

 • Zakon o najmu stanova (NN 91/96)

 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 115/07)

 • Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04, 38/09)

 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08)

  • Pravila o ugovoru o zakupu (čl. 519-549)
  • Pravila o ugovoru o najmu (čl. 550-578)
  • Opća pravila o ugovorima


U našem pravu – općenito se smatra da najam ovlašćuje na uporabu stvari, a zakup na korištenje stvari (uporaba + pribavljanje plodova)

 • U našem pravu – općenito se smatra da najam ovlašćuje na uporabu stvari, a zakup na korištenje stvari (uporaba + pribavljanje plodova)

Ugovorom o najmu stana obvezuje se najmodavac predati stan za stanovanje najmoprimcu uz za to određenu najamninu.

 • Ugovorom o najmu stana obvezuje se najmodavac predati stan za stanovanje najmoprimcu uz za to određenu najamninu.

 • Da bi bio valjan, ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku.

 • Sklapa se s jednom osobom kao najmoprimcem, iznimno s oba bračna druga.

 • Može biti sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme.

 • Pravila Zakona ne primjenjuju se ako se stan koristi za privremeni smještaj (turisti i đaci) kao i za stanove koji se daju na korištenje u svezi s obavljanjem poslova najmodavca (službeni stan)Konsenzualan

 • Konsenzualan

 • Kauzalan

 • Naplatan

 • Formalan

 • Može se upisati u zemljišnu knjigu, ali djeluje prema trećima i bez upisaStanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

 • Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.

 • Sporedne prostorije u zgradi koje najmoprimac koristi također mogu biti predmet ugovora o najmu, ali se za njihovo korištenje plaća posebna naknada.U ugovoru o najmu stana naročito se naznačuju:

 • U ugovoru o najmu stana naročito se naznačuju:

  • Ugovorne strane
  • Opis stana ili dijela stana koji se daje u najam
  • Visina najamnine i način njezina plaćanja
  • Vrste troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način njihova plaćanja
  • Osobe koje će zajedno s najmoprimcem koristiti stan
  • Vrijeme trajanja najma
  • Odredbe o održavanju stana i uporabi zajedničkih prostorija
  • Odredbe o primopredaji stana


Dvije su vrste najamnina:

 • Dvije su vrste najamnina:

  • Slobodno ugovorena najamnina
   • Kod ugovora na neodređeno vrijeme, ne može se mijenjati prije isteka 1 godine od sklapanja ugovora
   • Može se povećati najviše do 20% od prosječne slobodno ugovorene najamnine u istom naselju
   • Ako je novopredložena najamnina veća, odluku o njezinoj visini donosi sud
   • Podatke o visini prosječne najamnine daje upravni odjel jls. nadležan za poslove stanovanja
  • Zaštićena najamnina – određuje se na temelju kriterija koje je odredila Vlada RH Uredbom o određivanju..., a plaćaju je:
   • Osobe koje se koriste stanovima izgrađenim sredstvima namijenjenim za osobe slabijeg imovnog stanja
   • Branitelji
   • Osobe koje su do stupanja tog zakona imale položaj nositelja stanarskog prava
   • Druge osobe određene posebnim zakonima


Najmodavac ima pravo zahtijevati od najmoprimca da plaća najamninu u iznosu, na način i u vrijeme kako je to određeno ugovorom o najmu.

 • Najmodavac ima pravo zahtijevati od najmoprimca da plaća najamninu u iznosu, na način i u vrijeme kako je to određeno ugovorom o najmu.

 • Kao osiguranje za naplatu najamnine i štete prouzročene na stanu, najmodavac ima zakonsko založno pravo na unesenom pokućstvu i ostalim pokretninama najmoprimca i članova njegovog obiteljskog domaćinstva.Najmodavac je dužan:

 • Najmodavac je dužan:

  • Predati stan za stanovanje najmoprimcu na način i u vrijeme kako je ugovoreno, odnosno u stanju pogodnom za stanovanje,
  • Održavati stan u stanju pogodnom za stanovanje te snositi troškove nužnih popravaka u stanu i na zajedničkim dijelovima zgrade.
  • Odgovara za materijalne i pravne nedostatke iznajmljenog stana


Najmoprimac ima pravo:

 • Najmoprimac ima pravo:

  • Koristiti iznajmljeni stan za stanovanje zajedno s osobama navedenim u ugovoru
  • Koristiti se zajedničkim prostorijama u zgradi koji su nužni za stanovanje kao i zemljištem koje služi zgradi
  • Dati stan ili njegov dio u podnajam, ali jedino uz suglasnost najmodavca.


Najmoprimac je dužan:

 • Najmoprimac je dužan:

  • Plaćati najamninu
  • Koristiti se stanom na način da ga se čuva od oštećenja
  • Suzdržavati se od vršenja preinaka u stanu ili zajedničkim prostorijama bez suglasnosti najmodavca
  • Dopustiti najmodavcu ili osobi koju je on odredio ulazak u stan radi izvođenja nužnih radova i kontrole načina korištenja stana
  • Nakon prestanka najma predati stan u posjed najmodavcu u stanju u kojem ga je primio, uzimajući u obzir promjene uslijed redovitog korištenja
  • Odgovarati za štetu koju on ili korisnici prouzroče na stanu ili zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade
   • Za štetu, ali i za najamninu solidarno odgovaraju najmoprimac i članovi njegova obiteljskog domaćinstva


Ugovor o najmu stana može prestati:

 • Ugovor o najmu stana može prestati:

  • Sporazumom strana
  • Protekom vremena na koje je sklopljen
  • Otkazom
  • Raskidom


Otkazom u prvom redu prestaje ugovor o najmu stana koji je sklopljen na neodređeno vrijeme.

 • Otkazom u prvom redu prestaje ugovor o najmu stana koji je sklopljen na neodređeno vrijeme.

 • Otkazati ugovor o najmu stana mogu i najmodavac i najmoprimac.Najmoprimac može otkazati ugovor o najmu stana u svako doba i bez ikakvog obrazloženja.

 • Najmoprimac može otkazati ugovor o najmu stana u svako doba i bez ikakvog obrazloženja.

 • O otkazu je dužan obavijestiti najmodavca najmanje tri mjeseca prije dana kad namjerava iseliti iz stana.Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana čak i kad je sklopljen na određeno vrijeme, ako se ispune zakonom predviđene pretpostavke.

 • Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana čak i kad je sklopljen na određeno vrijeme, ako se ispune zakonom predviđene pretpostavke.

 • Najmodavac je dužan dati otkaz u pisanom obliku, uz obrazloženje, a uručuje se neposredno najmoprimcu uz njegov potpis ili preporučenom poštom.Najmodavac može otkazati ugovor:

 • Najmodavac može otkazati ugovor:

  • Ako se najmoprimac ili drugi korisnici koriste stanom suprotno Zakonu i ugovoru
   • Neplaćanje najamnine
   • Davanje stana u podnajam, bez odobrenja najmodavca
   • Ometanje drugih stanara zgrade
   • Korištenje stana od strane osobe koja nije upisana u ugovor u periodu dužem od 30 dana, a nije riječ o bliskim srodnicima najmoprimca
   • Nekorištenje stana za stanovanje
   • Najmodavac ne može otkazati ugovor ako prethodno nije pisano opomenuo najmoprimca da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz, osim ako najmoprimac više od dva puta postupi suprotno ugovoru
  • Ako se u taj stan namjerava useliti sam ili namjerava useliti svoje potomke, roditelje ili osobe koje je prema posebnim propisima dužan uzdržavati.


Najmodavac može otkazati i ugovor o najmu na neodređeno vrijeme sklopljenog sa zaštićenim najmoprimcem:

 • Najmodavac može otkazati i ugovor o najmu na neodređeno vrijeme sklopljenog sa zaštićenim najmoprimcem:

  • ako nema riješeno stambeno pitanje za sebe i svoju obitelj,
   • a temeljem posebnog propisa ima pravo na stalnu socijalnu pomoć, ili je
   • stariji od 60 godina.


3 mjeseca u slučaju korištenja stana od strane najmoprimca suprotno ugovoru

 • 3 mjeseca u slučaju korištenja stana od strane najmoprimca suprotno ugovoru

 • 6 mjeseci u slučaju da u stan želi useliti sam

 • Počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen

 • Odbije li najmoprimac primiti pisani otkaz, otkazni rok počinje teći od dana kad je obavijest o otkazu predana na poštiNajmodavac ima pravo raskinuti ugovor o najmu:

 • Najmodavac ima pravo raskinuti ugovor o najmu:

  • Ako najmoprimac ili drugi korisnici zajedničkim prostorijama, uređajima i dijelovima zgrade svojom krivnjom nanose štetu koju u roku od 30 dana nisu popravili
  • Ako najmoprimac preinačuje stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca
 • Ugovor se raskida u pisanom obliku, s obrazloženjem i rokom iseljenja koji ne može biti kraći od 15 danaUgovor o najmu prestaje protekom vremena na koji je sklopljen.

 • Ugovor o najmu prestaje protekom vremena na koji je sklopljen.

 • Ali, ugovor se smatra prešutno obnovljenim na isto razdoblje ako ni jedna ugovorna strana najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena ne obavijesti u pisanom obliku drugu stranu da ne namjerava sklopiti ugovor za daljnje razdoblje.Ugovor o najmu stana u pravilu ne prestaje smrću ugovornih strana.

 • Ugovor o najmu stana u pravilu ne prestaje smrću ugovornih strana.

 • Ako umre ili prestane postojati najmodavac, prava i dužnosti najmodavca prelaze na njegova nasljednika ili pravnog slijednika.

 • Ako umre najmoprimac, njegova prava i dužnosti prelaze na njegova bračnog druga, a kad ga nema, na dijete, pastorka ili najmoprimčeva posvojenika koji je naveden u ugovoru o najmu.

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određeni poslovni prostor, a zakupnik se obvezuje platiti mu za to određenu zakupninu.

 • Ugovorom o zakupu poslovnog prostora obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određeni poslovni prostor, a zakupnik se obvezuje platiti mu za to određenu zakupninu.

 • Pravila Zakona ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja ili u slične svrhe.

 • Poslovnim prostorom smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.Poslovna zgrada je zgrada namijenjena za obavljanje poslovne djelatnosti ako se pretežnim dijelom koristi u tu svrhu.

 • Poslovna zgrada je zgrada namijenjena za obavljanje poslovne djelatnosti ako se pretežnim dijelom koristi u tu svrhu.

 • Poslovna prostorija je jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti koje, u pravilu, čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz

 • Garaža je prostor za smještaj vozila

 • Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garažiUgovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku.

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku.

 • Ako se sklopi u obliku ovršne isprave, ovrha ispražnjenja prostora provodi se na temelju tog ugovora.Konsenzualan

 • Konsenzualan

 • Kauzalan

 • Naplatan

 • Formalan

 • Može se upisati u zemljišnu knjigu, ali djeluje prema trećima i bez upisaPoslovni prostori u vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daju se u zakup putem javnog natječaja.

 • Poslovni prostori u vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave daju se u zakup putem javnog natječaja.

 • Najpovoljnijom se smatra ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

 • Prije sklapanja ugovora, mora se zatražiti mišljenje nadležnog državnog odvjetništva o njegovoj pravnoj valjanostiUgovor o zakupu poslovnog prostora mora sadržavati:

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora sadržavati:

  • Naznaku ugovornih strana
  • Podatke o poslovnom prostoru
  • Podatke o djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru
  • Odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga i rok njihova plaćanja
  • Rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
  • Vrijeme na koje se sklapa
  • Iznos zakupnine i rokove plaćanja
  • Odredbe o prestanku ugovora
  • Mjesto i vrijeme sklapanja ugovora


Ako bi ugovor o zakupu istog prostora odvojeno sklopila dva ili više zakupnika, pravo na zakup ima onaj zakupnik koji je prvi sklopio ugovor o zakupu.

 • Ako bi ugovor o zakupu istog prostora odvojeno sklopila dva ili više zakupnika, pravo na zakup ima onaj zakupnik koji je prvi sklopio ugovor o zakupu.

 • U tom slučaju, oštećeni zakupnik može zahtijevati naknadu štete od zakupodavca prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.Zakupodavac ima pravo:

 • Zakupodavac ima pravo:

  • na zakupninu koju mu je zakupnik dužan plaćati u visini, na način i u vrijeme kako je to ugovoreno,
   • ako nije drukčije ugovoreno, zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petoga dana u mjesecu
  • izvršiti za trajanja zakupa radove u svrhu uređenja prostora ili radi sniženja troškova energije i održavanja
   • mora pisano obavijestiti zakupnika o vrsti, početku i opsegu radova, roku trajanja radova i novoj visini zakupnine u roku od tri mjeseca prije početka radova


Zakupodavac je dužan:

 • Zakupodavac je dužan:

  • predati zakupniku poslovni prostor u roku i u stanju utvrđenom ugovorom
  • održavati poslovni prostor u stanju određenom ugovorom odnosno u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom
  • odgovarati zakupniku za materijalne nedostatke poslovnog prostora


Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom ili zakonom, zakupnik ima pravo:

 • Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom ili zakonom, zakupnik ima pravo:

  • tražiti razmjerno sniženje zakupnine
  • pozvati zakupodavca da otkloni nedostatke te na teret zakupodavca sam dovesti poslovni prostor u potrebno stanje, ako se zakupodavac ogluši
  • raskinuti ugovor


Zakupnik ima pravo u zakupljenom prostoru obavljati djelatnost za koju je zakupio prostor, a koja je navedena u ugovoru

 • Zakupnik ima pravo u zakupljenom prostoru obavljati djelatnost za koju je zakupio prostor, a koja je navedena u ugovoru

 • Ima pravo dati stvar u podzakup jedino ako je to izričito ugovorenoZakupnik je dužan

 • Zakupnik je dužan

  • Plaćati zakupodavcu ugovorenu zakupninu u roku utvrđenom u ugovoru
  • Plaćati troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi
  • Snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora
  • O svom trošku izvršiti popravke oštećenja prostora koje je sam prouzročio
  • Obavijestiti zakupodavca pisanim putem i bez odlaganja o potrebi da se na poslovnom prostoru, radi njegova održavanja, obave određeni popravci
  • Predati zakupodavcu poslovni prostor nakon prestanka zakupa u stanju u kojem ga je primio


Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je sklopljen.

 • Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je sklopljen.

 • Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom, nakon što protekne otkazni rok, s time da se ugovor ne može otkazati prije isteka jedne godine od njegova sklapanja, osim ako drukčije nije ugovoreno.Ako ugovorom nije određen, otkazni rok iznosi 3 mjeseca, a može se dati prvog ili petnaestog u mjesecu.

 • Ako ugovorom nije određen, otkazni rok iznosi 3 mjeseca, a može se dati prvog ili petnaestog u mjesecu.

 • Otkaz se daje pisanim putem, a dostavlja se preporučenom poštom ili putem javnog bilježnika.

  • Ako se ugovor otkazuje putem javnog bilježnika, javni bilježnik o priopćenom otkazu sastavlja zapisnik i poduzima radnje propisane posebnim zakonom
  • Zapisnik koji sadrži izjavu potpisanu po protivnoj strani da se ne protivi otkazu ima snagu ovršen isprave
  • U tom slučaju, ovrha se provodi na temelju ugovora o zakupu i zapisnika.


Obje ugovorne strane mogu otkazati ugovor ako druga strana ne izvršava svoje obveze, i to neovisno o tome je li sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme.

 • Obje ugovorne strane mogu otkazati ugovor ako druga strana ne izvršava svoje obveze, i to neovisno o tome je li sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme.Zakupodavac može otkazati ugovor u svako doba i bez otkaznog roka:

 • Zakupodavac može otkazati ugovor u svako doba i bez otkaznog roka:

  • ako zakupnik i nakon opomene koristi prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatnu štetu koristeći ga bez dužne pažnje
  • ako zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana od priopćenja pisane opomene
  • ako je zakupodavcu poslovni prostor potreban za obavljanje njegove djelatnosti, jer se bez svoje krivnje više ne može koristiti poslovnim prostorom u kojem je obavljao tu djelatnost


Zakupnik može otkazati ugovor u svako doba, bez otkaznog roka:

 • Zakupnik može otkazati ugovor u svako doba, bez otkaznog roka:

  • ako zakupodavac u primjerenom roku koji mu je zakupnik ostavio ne dovede poslovni prostor u stanje u kojemu ga je dužan predati odnosno održavati


Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne prestaje kad treća osoba kupnjom ili po drugoj osnovi stekne poslovni prostor od zakupodavca.

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne prestaje kad treća osoba kupnjom ili po drugoj osnovi stekne poslovni prostor od zakupodavca.

 • Treća osoba stupa na mjesto zakupodavca, preuzimajući njegova prava i obveze.Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne prestaje smrću zakupnika, već njegovi nasljednici stupaju u ugovorni odnos umjesto njega, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne prestaje smrću zakupnika, već njegovi nasljednici stupaju u ugovorni odnos umjesto njega, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.
Download 398.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling