Zamerajte sa na prípravu výroby n ajmä pri technologicky náročných


Download 27.52 Kb.
Pdf ko'rish
Sana02.12.2017
Hajmi27.52 Kb.

Zamerajte sa na prípravu výroby

N

ajmä pri technologicky náročných prevádzkach môže byť zefektívne-

nie predvýrobného procesu znač-

ným prínosom pre konkurencieschop-

nosť fi rmy. Pozornosť by mala byť veno-

vaná najmä prípravnej časti výroby, a to 

i vo väzbe na konštrukciu. Záleží však od 

typu výroby – pri produkčnom obrábaní vo 

veľkých sériách sú prípravné práce inten-

zívne, po začatí výroby tlak na prípravu vý-

roby značne klesá. Pri kusovej, maloséri-

ovej alebo prototypovej výrobe je tlak na 

TPV trvalý, a preto má každé skvalitnenie 

v tejto časti veľký vplyv nielen na samotnú 

výrobu, ale aj na výsledný ekonomický 

efekt pre celý podnik.

Zjednodušenie vnútrofi remných 

procesov

Z tohto hľadiska je potrebné venovať po-

zornosť najmä previazanosti konštrukcie 

a technológie. Ak ide o podnik zameraný 

na kooperáciu, je určite dôležité zamerať 

pozornosť na získanie maximálne kvali-

tných podkladov (súborov a dát) od zadá-

vateľov práce. Ak má fi rma kvalitné CAD/

CAM pracovisko (Edgecam), môže si ne-

chať posielať papierové výkresy (môže ich 

prekresliť v parametrickom Edgecam Part 

modelári), ale aj v rozličných CAD formá-

toch (SolidWorks, SolidEdge, NX, Auto-

desk Inventor, Pro/ENGINEER či dokonca 

v CATII). Samozrejmosťou sú 2D formáty 

ako DWG, DXF alebo plošný IGES, prí-

padne STEP atď. Veľkou výhodou previa-

zanosti týchto dát s technológiou je ná-

sledné rýchle a bezproblémové načítanie 

do Edgecam, a to aj v prípade, keď sú dáta 

upravené alebo zmenené. Edgecam vyu-

žíva tzv. asociativitu. Znamená to, že roz-

pozná zmeny na modeloch, a ak sú už na 

modeli vytvorené dráhy, aktualizuje ich 

podľa rozpoznanej zmeny. Perfektne fun-

gujúca spolupráca medzi konštruktérom 

a technológom je rozhodujúca pre dosia-

hnutie maximálnej efektivity a produktivity 

vo výrobe. Neraz sa v praxi vyskytuje úplný 

opak, až po nezáujem obidvoch skupín 

vyhovieť si. Vedenie o týchto problémoch 

často nevie. Nedostatky pripisuje nevedo-

mosti jednotlivých pracovníkov, zlým CAD/

CAM aplikáciám alebo nesprávne nasta-

veným CNC strojom vo výrobe. Pritom by 

stačilo správne nastaviť proces toku dát 

a vymedziť kompetencie. Samotná tvorba 

technológie obrábania kladie nemalé ná-

roky na kvalifi káciu technológa a, samo-

zrejme, aj na nástroje, ktoré má k dispozí-

cii. Ak sú k dispozícii kvalitné dáta z kon-

štrukcie alebo kvalitná výkresová doku-

mentácia, existuje niekoľko ciest, ako sa 

dostať k požadovanému NC kódu.Ručné programovanie je neefektívne

Stále často používaným spôsobom je 

programovanie priamo na paneli pri stroji. 

O výhodách tohto variantu možno disku-

tovať snáď len vtedy, ak ide o ojedinelý 

jav, prípadne ak fi rma vyrába veľmi jed-

noduché diely. Potom je vhodné položiť 

si otázky: „Prečo bol zakúpený CNC stroj? 

Nebolo by ekonomickejšie tieto ojedinelé 

kusy kooperovať ako kupovať výkonný, 

cenovo nákladný CNC stroj?“

Nasadenie CAM systému

Podstatne efektívnejším spôsobom je 

programovanie pomocou CAM systému. 

Odpadávajú  neproduktívne časy pri sa-

motnom programovaní stroja, ladenie 

programu či zabraňovanie kolíziám. Je 

možné využiť stroj na maximum, a tak do-

siahnuť podstatne lepšie výsledky vo vý-

robe. Okrem toho je v Edgecam možné 

jednoduché vŕtanie naprogramovať mno-

honásobne rýchlejšie a presnejšie ako na 

samotnom stroji. Navyše je priamo s NC 

kódom generovaný tzv. upravovací list, 

ktorý všetky údaje spojené s prípravou vŕ-

tania uloží na zvolené miesto, napríklad na 

ďalšie použitie v budúcnosti alebo na evi-

denciu využitia stroja, prípadne pre pláno-

vanie použitých nástrojov. Pre tvorbu zlo-

žitejších alebo tvarových súčiastok či fo-

riem už nie je nutné polemizovať o vhod-

nosti CAM systému. V týchto prípadoch 

je potrebné venovať pozornosť tomu, čo 

jednotlivý CAM ponúka. Systém Edge-

cam ponúka kompletné možnosti pre 

obrábanie nielen v oblasti frézovania, sú-

struženia, ale aj v oblasti drôtového reza-

nia, a to pri všetkých typoch CNC strojov. 

Od začiatku vývoja je považovaný za ne-

TEXT/FOTO: Ing. Petr Blažek

V súčasnosti, keď počúvame nie veľmi povzbudzujúce správy o stave nášho priemyslu, stojí veľa 

fi riem pred kľúčovým rozhodnutím – ako ďalej? Zmraziť všetky investície a počkať, kým sa situácia 

zlepší? Urobiť dôkladnú vnútornú inventúru a zamerať sa na skvalitnenie procesov vo vnútri 

podniku? Ak pri výrobnej fi rme nebudeme brať do úvahy náklady spojené so zamestnancami, 

ktoré sú určite veľké, mal by byť na druhom mieste záujem sústrediť sa na výrobu. Presnejšie – 

na predvýrobnú časť.

86

5/2009    www.strojarstvo.skINFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Príklady zákazkových listovzávislý a komplexný technologický systém 

pre trieskové obrábanie. Jeho veľkou vý-

hodou sú kvalitné a vyvážené prostredia 

vo všetkých disciplínach. To znamená, že 

ak sa fi rma rozhodne ísť cestou nasadenia 

Edgecam, napríklad vo frézovaní, nič jej 

nebráni, aby časom rozšírila konfi guráciu 

aj o sústruženie alebo drôtovku. Aj v tomto 

prípade ide o maximálnu snahu ušetriť fi r-

mám náklady spojené s ďalším rozširova-

ním systému.

NC kód a jeho úpravy

Pri porovnaní ručného písania NC kódu 

na paneli a vygenerovania NC súboru 

prostredníctvom CAM sú diametrálne roz-

diely. Pri jednotlivých dieloch môže ísť 

podľa zložitosti daného kusu rádovo až 

o hodiny. Alfou a omegou je vždy kvalitne 

odladený postprocesor pre konkrétny 

CNC stroj. Vždy platí, že každý stroj je špe-

cifi cký a len zriedka sa podarí bez ďalších 

zásahov použiť jeden postprocesor pre 

viac strojov. Záleží od spôsobu využitia da-

ného stroja a od typu výroby. Podstatným 

faktorom sú skúsenosti obsluhy stroja. Ed-

gecam môže ponúknuť modul Konštruktér 

postprocesorov, ktorý je súčasťou inšta-

lačného balíka. Modul umožňuje využiť už 

hotové šablóny podľa jednotlivých riadia-

cich systémov a počtu riadených osí. Uží-

vateľ sa tak môže veľmi jednoducho do-

stať do fázy, keď má hotový postprocesor 

a môže na stroji ihneď pracovať. Rovnako 

si môže kedykoľvek sám upraviť už hotový 

postprocesor. Práca s modulom je veľmi 

jednoduchá a výsledok je takmer okam-

žitý. Na to, aby sa užívateľ mohol pustiť 

do zložitejších operácií, je potrebná kva-

litná technická podpora, ktorú majú klienti 

Edgecam zdarma k dispozícii na Zelenej 

linke technickej podpory. Edgecam umož-

ňuje programovať z jedného miesta ľubo-

voľné množstvo strojov pre rôzne výrobné 

odvetvia. Užívateľ môže napríklad pláno-

vať kapacitu stroja a porovnávať strojné 

časy, a to len voľbou postprocesora alebo 

konkrétneho CNC stroja.Návratnosť vloženej investície

Investícia do CAD/CAM nie je jednodu-

chým rozhodnutím. Od začiatku je po-

trebné venovať pozornosť zázemiu dodá-

vateľskej fi rmy a kvalite jej pracovníkov. 

Výhodou fi rmy Nexnet, a. s., dodávateľa 

systému Edgecam pre slovenský a český 

trh, je priama väzba na výrobu vďaka vlast-

nej nástrojárni, kde je Edgecam nasadený 

na všetkých strojoch. Spolupráca s dodá-

vateľom systému, fi rmou Planit Software Li-

mited, umožňuje nielen testovanie apliká-

cií pre ďalší vývoj, ale aj uplatnenie požia-

daviek slovenských a českých užívateľov. 

V čase nasadenia CAD/CAM systému je 

jednou z kľúčových otázok návratnosť vlo-

ženej investície. Zo skúseností možno po-

vedať, že nábeh na plný výkon v systéme 

Edgecam, vrátane potrebných školení 

a tvorby postprocesorov, trvá  pri stredne 

veľkých fi rmách približne tri mesiace. Pri 

malých fi rmách s jedným alebo dvoma 

CNC strojmi je to mesiac až dva. Vždy 

však záleží od zložitosti výroby a skúse-

ností jednotlivých pracovníkov. Počas nie-

koľkých týždňov je možné dosiahnuť skrá-

tenie programovacích časov a zvýšiť vy-

ťaženosť strojov o 30 – 50 %. Návratnosť 

sa môže pohybovať v rozmedzí niekoľ-

kých mesiacov, čo určite stojí za zváženie. 

Najmä v dnešnej dobe, keď sa kladie dô-

raz na konkurencieschopnosť.                

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

  

www.engineering.sk    5/200987

Prijmite naše pozvanie na MSV v Nitre a navštívte nás na Edgepointoch v pavilóne M2, stánok 31 a v pavilóne M5, stánok 16.

Karusel s priemerom 22 m od fi rmy Shibaura 

je plne riadený systémom Edgecam
Download 27.52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling