Ўзбеистон республиаси олий ва ўрта максус таълим вазирлиги абу райкон беруний номидаги


Download 274.5 Kb.
Sana19.03.2020
Hajmi274.5 Kb.

ЎЗБЕИСТОН РЕСПУБЛИАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАКСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ АБУ РАЙКОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИТОШЕНТ ДАВЛАТ ТЕКНИА УНИВЕРСИТЕТИ

Энергетиа фаультетиИссиқли энергетиаси” афЕдрасиИККиЛАМЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИ
фанидан
Баалавриатуранинг 5520100–«Иссили энергетиаси» йўналиши бўйича таълим олувчи талабаларга

амалий машгулотлар учун услубий ўрсатма


TOШEНT - 2015
Ушбу услубий кўлланмада саноатдаги ииламчи энергия манбаларини ќисоблаш, улардан фойдаланиш натижасида тежаладиган ёкилђи микдорини ќисоблаш ва саноат печларида чикинди газлардан фойдаланишни ќисоблашга оид масалалар елтирилган.

ўлланма “Иссикли энергетиаси” йўналиши бўйича баалаврлар тайёрловчи олий ўкув юртларининг талабалари учун мўлжалланган.


Тузувчилар: “Иссикли энергетиаси” афедраси доценти Мукиддинова Я.Д.

“Иссили энергетиаси” афедраси

атта уитувчиси Азимова М.М.

Абу Райкон Беруний номидаги Тошент Давлат Текниа Университети Энергетиа фаультети илмий-услубий енгашида тавсия қилинган.

(200___ йил «____» _____даги «____» -сонли баённома)

Таризчилар: ТДТУ «Энергия тежаморли» афедраси

доценти Бадалов А.А.

ириш
Саноат орконаларида ииламчи энергети манбалардан (ИЭМ) фойдаланиш муаммоси асосан иинчи жакон урушидан ейин юзага елди. Бу даврга елиб катор мамлаатларнинг кудрати юса даражага эришган эди. Ииламчи энергети манбалардан фойдаланиш бўйича, айниса металлургия саноатида дастлаби сезиларли ва атта амалий натижаларга эришилди. Металлургия саноатида яна бир энг муким йўналиш бўйича – энерготекнологи омбинациялаш сокасида атта ютукларга эришилди. Иссиклидан фойдаланувчи жуда ўп курилмалар 300-17000С ли иссиклини атроф мукитга ташлаб ишлайдилар. Уларнинг фойдали иш оэффициенти 10-35%, шунинг учун йўкотилаётган ўп мидордаги иссиклини (65-90%) бошка текнологи жараёнларда фойдаланиш атта акамиятга эга. Оддий кисоблар шуни ўрсатадии, бу масалани тўђри кал этиш мамлаат микёсида ёкилђи сарфини амида ии баробар амайтириш имонини беради.

Козон курилмаларидан чикиб етувчи газлар кўшимча иссикли олиш учун муќим манба ќисобланади. Бу иссиклидан буђ ёи иссик сув олиш учун фойдаланилади.

Козонконадан чикиб етувчи газларнинг сарфи куйидаги тенгламадан аникланади:
Vr =nBFV0F + ( - 1)V0 (t + 273)/ 273
бундан n- козон сони, ВЂ - ёкилђининг ќисобий сарфи, г/с.

Vог - газларнинг кисобий ќажми, м3/г,  кавонинг ортикли оэффициенти, t-газларнинг иссикли алмаштиргичга ириш жойидаги ќарорати ОС.Газлар томонидан иссикли алмаштиргичга берилаётган иссикли микдори


бунда VOГ.ЎР. - чикиб етаётган газларнинг ўртача сарфи, м3/с, СГ.ЎР. газларнинг ўртача ќажмий иссикли сиђими, Жоул/м30, t, газларнинг чикиш ќарорати, 0С.

II. Текнологи печларда чикиб етувчи газларнинг иссиклигидан буђ олиш учун фойдаланишга бађишланган баъзи масалалар ечимиини елтирамиз.Чикиб етувчи газларнинг иссиклигидан фойдаланувчи курилмаси (утилизатор)да буђ œринишида ишлаб чикарилган иссикли микдори:

Q=B(Iг-I)(1-), Ж/с.

бунда: Iг- печдан чикувчи газларнинг энтальпияси, Ж/г

Iг- чикиндидан фойдаланувчи козоннинг чикиш жойидаги газларнинг энтальпияси, Ж/г.

 - иссикли курилмалари (печь ва козон) нинг иш ќолатлари бир-бирига мос елмаслигини ќисобга олувчи оэффициент.

-атроф-муќит козондан иссикли йœкотилишининг оэффициенти.

Ииламчи энергети манбалар ќисоблига тежалган шартли ёкилђи микдори:Втек=, г/с.

Бунда: ќ.ќ.-козонконанинг фойдали иш оэффициенти.1 - МАСАЛА
Чикиб етувчи газлар сув эономайзерга бераётган иссикли микдори аниклансин.

Эономайзерга ираётган газларнинг ќарорати t=320 0C, ундан чикиш пайтида эса t,=2000С. Ќавонинг ортикли оэффициенти =1,4, газларнинг ўртача иссикли сиђими Сг.ур.=1,415 Ж/г·0С ва битта козон курилмасига ёкилђининг сарфи ВЂ=0,25 г/с.

Козонконада иита бир кил козон курилмаси ўрнатилган бўлиб, улар Донец тошўмирида ишлайди.

Бу ўмирнинг тариби: ишчи массаси бўйича, Си=49,3%; Ни=3,6%; Sи=3,0%; Nи=1%; Аи=21,8%; Wи=13%.


Ечиш:

ерали ќавонинг ќисобий ќажми:


V0=0,089Cи + 0,266Ни+0,033(Sи-Oи) =

=0,089·49,3+0,266·3,6 + 0,033(3,0-8,3)=5,17 м3/г.


Газларнинг ќисобий ќажми:
V=0,0187(Cи+0,375Sи)+0,79V0+0,8Nи/100+0,0124(9Hи+
+Wи) + 0,0161V= 0,0187(49,3+0,375·3)+0,79·5,17+

+0,8+0,0124(9·3,6+13)+0,0161·5,17= 5,17 м3/г.
Чикиб етувчи газларнинг эономайзер якинидаги сарфи:

Vг = nBђ(Vг+(-1)V0)=

= 2·0,25(5,67+(1,4-1)·5,17)=8,4 м3/с.

Чикиб етувчи газларнинг œрта сарфи:Чикиб етувчи газлар эономайзерга бераётган иссикли микдори:
Q=Vг.ўр.Сг.ўр(t-t)=7,55·1,415(320-200)=1282 Ж/с.
2 – МАСАЛА
Чикиб етувчи газлар сув эономайзерига бераётган иссикли микдори аниклансин.

Эономайзерга ираётган газлар ќарорати t=3500C, ундан чикиш пайтида эса t=2000C, ќавонинг ортиклиги =1,3, газларнинг œртача ќажмий иссикли сиђими Сг.œр.=1.415 Ж/м3 ва битта козон курилмасига ёкилђининг сарфи В=0,3 м3/с. Козонконада иита бир кил козон œрнатилган, козон агрегати ишлаётган табиий газнинг тариби: СО2=0,2%; СН4=98,8%; С2Н6=0,3%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; Н2=0,4%.


Жавоб: Q=3437 Ж/с.
3 – МАСАЛА

Чикиб етувчи газлар сув эономайзерига бераётган иссикли микдори аниклансин.

Эономайзерга ираёган газлар ќарорати t=3400C, ундан чикиш пайтида эса t=2000С, ќавонинг ортикли оэффициенти =1,4, газларнинг ќисобий ќажми Vo=10,62 м3/г, газларнинг œртача ќажмий иссикли сиђими Сг.œр=1,415 Ж/м3 ва битта козон курилмасига ёкилђининг сарфи В=0,2 г/с. Козонконада учта бир кил козон курилмаси œрнатилган, улар мазут ёкилђисида ишлайди.
Жавоб: Q=3714 Ж/с.
4 – МАСАЛА

Печнинг кизиган газлари иссиклигидан фойдаланувчи козон курилмасида ишлаб чикарилган иссикли (буђ œринишида) аниклансин. Печдан чикувчи газлар ќарорати t=700 0C, ќавонинг ортикли оэффициенти =1,3, печда ёкилђининг сарфи В=0,05 м3/, иш ќолатларининг мос елмасли оэффициенти =1,0 ва иссиклининг атмосферага йœкотилиш оэффициенти =0,1. Печда табиий газ ёкилади, унинг тариби: СО2=0,2%; СН4=98,2%; С2Н6=0,4%; С3Н8=0,1%; С4Н10=0,1%; N2=0,4%.Ечиш: Ќавонинг ќисобий ерали ќажми:
V0=0,0478(0,5(CO+H2)+1,5H2S+2CH4+)=

= 0,0478(2 · 98,2+3,5·0,4+5·0,1+6,5·0,1)=9,51 м33Уч атомли газларнинг ќажми:
V= 0,01(CO2+CO+H2S+)=

= 0,01(0,2+98,2+2·0,4+3·0,1+4·0,1) = 1,0 м33.


Азотнинг ќисобий ќажми: