Zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi akademiyasi inson huquqlari umumiy nazariyasi


Inson  huquqlarining  ilk  bor  mustahkamlanishi  milliy  xartiyalar


Download 2.94 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/34
Sana09.02.2017
Hajmi2.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Inson  huquqlarining  ilk  bor  mustahkamlanishi  milliy  xartiyalar, 
deklaratsiyalar, konstitutsiya normalari shaklida amalga oshirilgan. 1789 yildagi 
Inson va fuqaro huquqlari fransuz deklaratsiyasi ancha ta’sirchan qonunchilik 
hujjati bo‘lib xizmat qiladi va uning tarixda shaxs huquq va erkinliklarining e’tirof 
etilishi va himoyasining muhim belgisi bo‘lganligi bejiz emas. Deklaratsiyadagi 
demokratik tezisning e’tiborga molik jihati shundaki, unga ko‘ra, huquqlardan 
foydalanish ta’minlanmaydigan, hokimiyatlar bo‘linishi amalga oshirilmagan jamiyat 
konstitutsiyaviy hisoblanmaydi (16-m.). Shaxsiy hayot, mulk, xavfsizlik sohasidagi, 
hokimiyatning javobgarligi, jumladan diniy va boshqa fikr-mulohazalar tabiiy, 
ajralmas va muqaddas huquq va erkinliklarga kiritilgan.
Fransuz Deklaratsiyasi bilan bir qatorda tarixda inson va fuqaro huquqlari 
ifodalangan ingliz Xabeas Korpus Akti, Amerika Qo‘shma Shtatlarining 
Mustaqillik deklaratsiyasi, AQSH Konstitutsiyasi va huquqlar to‘g‘risidagi Bill 
hamda boshqa bir qator hujjatlar ham muayyan ahamiyatiga ko‘ra ajralib turadi.
XX asrning boshlarida shaxs va davlat o‘rtasida asosiy huquq va erkinliklarning 
e’tirof etilishiga asoslangan shartnoma munosabatlari prinsipi Yevropa, Lotin 
Amerikasi va mustamlakachilik asoratidan xalos bo‘lgan bir qator Osiyo davlatlarida 
qonuniy asosda qabul qilindi. Ushbu jarayon asta-sekin mustaqillikka erishgan Afrika 
va Osiyo davlatlariga ham yoyildi. Ayniqsa, kishilarning bir davlat kuchi bilan huquq 
va erkinliklarni to‘liq va kerakli darajada himoya qilib bo‘lmasligiga ishonchi orta 
boshladi. Xalqaro gumanitar aloqalarga bo‘lgan ehtiyoj tobora o‘sib bordi.
Inson huquqlarining, birinchi navbatda. har kimning yashash huquqini dahshatli 
va ommaviy ravishda buzilishiga olib kelgan Ikkinchi jahon urushi mazkur sohada 
davlatlar va xalqlarning o‘zaro keng hamkorligiga aylanib, inson huquqlarining 
baynalmilallashuvida keskin burilish pallasi bo‘ldi. 1945 yili Birlashgan Millatlar 
Tashkilotini tuzilishning asosiy maqsadlardan biri Inson huquqlari va asosiy 
erkinliklari uning irqi, jinsi, tili va e’tiqodidan qat’i nazar hamma uchun bir 
xilda hurmat qilinishini rag‘batlantirish va rivojlantirish ekanligi bejiz emas 
(BMT Nizomining 1-m).
1948 yilning 10 dekabrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 
tomonidan tom ma’noda tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan muhim hujjat — Inson 
huquqlari umumjahon deklaratsiyasi e’lon qilindi. Uning matni insoniyat oilasining 
hamma a’zolariga xos qadr-qimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish 
erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligidan iborat insonparvarona iboralar 
bilan boshlanadi. Deklaratsiya rasman yuridik majburiy hujjat hisoblanmasa-da, 
ammo aksariyat ko‘pchilik davlatlar tomonidan umume’tirof etilganligi bois, u 
hozirgi kunda tom ma’noda shunday hujjatga aylandi.
Keyinchalik BMT boshchiligida inson huquqlariga bag‘ishlangan o‘nlab boshqa 
bir qator hujjatlar qabul qilindi. Ular qatorida Fuqarolik va siyosiy huquqlar 

18
to‘g‘risidagi Xalqaro pakt (unga 1966 yildagi tegishli fakultativ protokolni 
ham qo‘shib) va Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro 
pakt alohida ahamiyatiga ko‘ra ajralib turadi. Ular shartnomalar sifatida namoyon 
bo‘ladi va ishtirokchi tomonlar uchun majburiy yuridik kuchga ega bo‘lib, ularning 
har biri rasmiy ravishda mazkur hujjatlarning qoidalariga rioya qilishga rozi bo‘ladi.
Yuqorida zikr etilgan Deklaratsiya va Paktlar yig‘indisi Inson huquqlari 
to‘g‘risidagi Xalqaro Bill deb ataladi. U ijtimoiy turmushning barcha sohalarida 
individning eng muhim huquq va erkinliklari ro‘yxatini o‘z ichiga oladi va davlatlarning 
shaxsning huquqiy maqomini qonuniy mustahkamlashiga yo‘naltirilgan umumiy 
demokratik andoza sifatida xizmat qiladi. Bu o‘rinda yashash, erkinlik va shaxsiy 
daxlsizlik, qiynoq hamda boshqa shafqatsiz muomala va jazo turlaridan ozod bo‘lish; 
sud orqali himoyalanish; erkin harakatlanish va yashash joyini tanlash erkinligi
turar joy daxlsizligi; so‘z erkinligi; vijdon va din erkinligi, tinch yig‘ilishlar erkinligi, 
mulkka egalik qilish huquqi, mehnat, dam olish, ijtimoiy ta’minot, bilim olish va 
boshqa shu kabi huquqlar to‘g‘risida so‘z yuritiladi.
Aytish joizki, “inson huquqlari” va “inson erkinligi” tushunchalarining muvoziy 
ravishda ishlatilishi ular o‘rtasida qat’iy farq borligini bildirmaydi. Insonning shaxsiy va 
siyosiy turmush sohasidagi ayrim qonuniy huquqlari davlatning asossiz aralashuvidan 
himoyalanish maqsadida tarixan erkinlik sifatida shakllangan.
Endilikda dunyodagi aksariyat ko‘pgina mamlakatlarning konstitutsiyaviy 
qonunchiligidan inson huquqlari to‘g‘risidagi asosiy xalqaro hujjatlarga mos 
keladigan insonning asosiy huquq va erkinliklari ro‘yxati joy olgan. Ular davlatlar 
tomonidan yuridik mustahkamlangan boshqa huquqlar bilan birgalikda u yoki bu 
mamlakat inson va fuqarolarining huquq va erkinliklari ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. 
Bunda muayyan-tarixiy va milliy xususiyatlar, iqtisodiy va siyosiy-huquqiy tuzilish, 
axloqiy an’analar va shu kabilar hisobga olinadi. Bu yerda “inson huquqlari” va 
“fuqaro huquqlari” tushunchalarining asoslantirilgan mutanosibligi yotadi.
Xozirgi zamon tushunchasida “inson huquqlari” va “fuqaro huquq lari” 
zamonaviy tushunchada u yoki bu mamlakatning qonunlarida mustahkamlanganligi, 
shaxsning fuqaroligidan qat’i nazar, umumijtimoiy, falsafiy, axloqiy, tabiiy ravishda 
vujudga keluvchi va ajralmas qat’iy-yuridik mezon sifatida e’tirof etiladi. Fuqaro 
huquqlari faqat muayyan davlatning normativ hujjatlari bilan o‘rnatiladi va bir vaqtning 
o‘zida uning ma’lum fuqarolik majburiyatlari ham belgilab qo‘yiladi.
Tabiiy huqlarni tan olmagan holda,ularni o‘zboshimchalik bilan cheklash, amalga 
oshirildishiga to‘sqinlik qilish, asossiz ravishda taqiqlar kiritish orqali har qanday 
davlat, agar bunday taqiqlarni narmativ ravishda qonunlashtirsa, qonunga xilof 
foliyat yuritgan bo‘ladi. Agar, hatto inson huquqlari umuman milliy qonunchilikda 
mustahkamlanmagan bo‘lsa ham ular yuridik kuchidan, yuksak ma’naviy salohiyatidan 
mahrum bo‘lmaydi. Xalqaro huquqda e’tirof etilganidek, ularsiz indivit umuman 
mukammal hayot kechira olmaydi.
Inson huquqlari sohasidagi cheklash haqida so‘z yuritganda, bu haqida Inson 
huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 29-moddasida umumiy tartibda quyidagilar 
keltirib o‘tilgan:

19
1.  Har bir inson jamiyat oldida burchlidir, faqat shu holatdagina uning shaxsi 
erkin va to‘liq kamol topishi mumkin.
2.  Har bir inson o‘z huquqi va erkinliklaridan foydalanishda o‘zgalarning huquq 
va erkinliklarini demokratik jamiyatda yetarli darajada bo‘lishini hamda hurmat 
qilinishini ta’minlash, axloq, jamoat tartibi, umum farovonligining odilona talablarini 
qondirish maqsadidagina qonunda belgilangan cheklanishlarga rioya etishi kerak.
3.  Ushbu huquq va erkinliklarni amalga oshirish Birlashgan Millatlar Tashkilotining 
maqsad va prinsiplariga aslo zid bo‘lmasligi kerak.
Ota-onalarning bolalarni himoya qilishga majburiyligi, hozirda ham eng dolzarb 
muammolardan biri bo‘lib, dunyoning ko‘plab mamlakatlarining qonunchiligida o‘z 
tasdig‘ini topgan. “Bolalar sog‘lig‘ini himoyalash va ularning o‘sishini ta’minlash” 
haqidagi 1990 yil 30 sentabrda qabul qilingan Umumjahon Deklaratsiyaning 
18-moddasida: “Jamiyatning barcha muassasalari, ota-ona va boshqa vasiylarning 
bolalarini oila sharoitida boqish va ularga g‘amxurlik ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan 
urinishlarni hurmat qilishlari va qo‘llab-quvvatlashlari zarur” deyiladi. “Inson huquqlari 
umumjahon deklaratsiyasi”ning 25-moddasining birinchi qismida “Har bir inson 
o‘zining hamda oilasining salomatlik va farovonligini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan 
turmush darajasiga ega bo‘lish, jumladan kiyim-kechak, oziq-ovqat, tibbiy xizmat va 
zarur ijtimoiy xizmatga ega bo‘lishga hamda ishsizlik, kassalik, nogironlik, bevalik, 
qarilik yoki unga bog‘liq bo‘lmagan sharoitlarga ko‘ra tirikchilik uchun mablag‘ bo‘lmay 
qolgan boshqa hollarda ta’minlanish huquqiga ega”,
1
 – deyiladi “Inson huquqlari 
umumjahon deklaratsiyasi”ning 25-moddasining ikkinchi qismida. “Onalik va bolalik 
alohida g‘amxurlik va yordam huquqini beradi. Barcha bolalar, nikohda yoki nikohdan 
tashqarida tug‘ilishdan qati nazar, bir xil ijtimoiy himoyadan foydalanishi kerak
2
.
Ota-ona o‘z burch va majburiyatlarini to‘g‘ri anglagan holda, bolaning rivojlanishiga 
shart-sharoit yaratmoqlari lozimligi O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksida 
mustahkamlab qo‘yilgan. Jumladan, Oila kodeksining 11-bobida voyaga yetmagan 
bolalarning oilada yashash huquqi, ota-onalarning bag‘rida, qarindosh-urug‘i 
qamrovida tarbiyalanish, o‘z ism-familiyasiga ega bo‘lish va uni o‘zgartirishga doir 
huquqlari qonunlashtirilgan. “Voyaga yetmagan bola qonunga muvofiq to‘la muomala 
layoqatiga ega deb e’tirof etilsa, u o‘z huquq va majburiyatlarini, shu jumladan himoya 
huquqini mustaqil amalga oshirishga haqlidir”.
Shu tarzda xulosa qilsa bo‘ladi, inson huquqlari barcha huquq sohalariga qaraganda 
alohida ahamiyat kasb etadi, chunki unda butun insoniyatning hayoti, erkinligi, qadr-
qimmati, shaxsiy mustaqilligi kabi asosiy qadriyatlari alohida to‘la mujassamlashadi. 
Ushbu qadriyatlar inson huquqlarida o‘zining normativ mustahkamlangan aksini topib 
huquqiy vositalar va institutlar ko‘magida amalga oshirilishi kafolatlanadi. Ammo 
inson huquqlari konsepsiyasining ichki mazmuni va maqsadi faqatgina qonuniy 
tartibga solishning tor doirasi bilangina cheklanib qolmaydi. Sivilizatsiyalashgan 
1  Qarang: Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. Deklaratsiyaning 60 yilligiga bag’ishlangan 
nashr 1948–2008. — B. 10.
2  Ko‘rsatilgan manba, o‘sha joy.

20
jamiyatda inson huqularni ta’minlashni huquqiy usullari standartlar va umumiy hayot 
normadagi muammolarining muhim qismi hisoblanadi. Inson huquqlari sohasidagi 
boshqa qo‘shimcha huquqiy kafolatlar boshqa me’yoriy-qadriyat tizimlarida va eng 
avvalo, axloqiy tizimda aks etadi.
O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlarini ta’minlash va himoya qilish borasida 
tizimliylik asosida ishlar olib borilmoqda, bir qator qonunchilik hujjatlari tizimi 
ishlab chiqilgan va qabul qilingan, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish milliy 
institutlari tashkil etilgan va samarali faoliyat ko‘rsatmoqda.
Ko‘pchilik demokratik davlatlar tajribasi inson huquqlari, va ayniqsa, birinchi 
avlod deb ataladigan
1
 huquq va erkinliklarning ta’minlash va himoya qilishning milliy 
darajadagi samarali mexanizmini yaratmay turib, fuqarolik jamiyati va demokratik 
davlatni shakllantirib bo‘lmasligini isbot qildi. Shaxsiy huquq va erkinliklarning 
aniq ta’minlanishi har qanday davlatning barqaror va dinamik rivojlanishining asosi 
hisoblanadi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov O‘zbekiston Respublikasi Oliy 
Majlis Senati va Qonunchilik palatasining qo‘shma majlisida qilgan “Mamlakatimizda 
demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish 
konsepsiyasi” nomli ma’ruzasida ta’kidlaganidek: «… biz o‘z oldimizga qo‘ygan 
uzoq muddatli strategik maqsadlar, ya’ni zamonaviy rivojlangan demokratik 
davlatlar qatoriga kirish, iqtisodiyotimizning barqaror o‘sishini ta’minlash, hayot 
sifatini yaxshilash va jahon hamjamiyatida munosib o‘rin egallash borasidagi 
sa’y-harakatlarimizga bugungi kun nuqtai nazaridan xolisona baho berishimiz 
tabiiydir»
2
.
Boshqa davlatlar tajribasidan kelib chiqib, inson huquqlarining hozirgi zamon 
konsepsiyasini, muammoning tarixi va nazariyasi bilan bog‘liq masalalarni tadqiq 
etish, O‘zbekiston yuridik fani oldida turgan nihoyatda dolzarb vazifa hisoblanadi.
2.2. Inson huquqlari konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari
Huquq va erkinliklarning tarixiy rivojlanish bosqichlarining xar biriga huquq 
subyekti bo‘lishi insonning va uning huquq va majburiyatlari, erkinligi va erksizligiga 
oid tasavvurlari muvofik o‘z yuridik konsepsiyasi mos va xosdir. Bu ma’noda huquq 
tarixi — inson huquqlariga oid oddiy, cheklangan va hozirga qadar rivojlanmagan 
tasavvurlarning shakllanishi va evolutsiyasi tarixidir. Eng umumiy shaklda aytish 
joizki, u yoki bu jamiyatda inson huquqlarining tan olinganligi va himoyalanganligi 
choralari uning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi, umumtaraqqiy rivojlanish darajasi, 
insonparvarligi va liberallashganligi bilan belgilanadi.
Inson huquqlari — insonning huquqiy layoqatliligi va huquq subyekti ekanining 
e’tirof etilishidir. Huquqiy layoqatligining hajmi va huquq subyektlarining doirasiga 
1  Birinchi avlod inson huquqlariga shaxsiy (fuqarolik) va siyosiy huquqlar kiradi. 20–chizma.
2  Karimov Islom. Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllanti-
rish — mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir. — T. 19, — T.: 2011. — B. 35–36..

21
ko‘ra turli davrlarda ushbu xususida huquq tizimi odamlardan kimni qay darajada 
huquqqa ega bo‘lganligini e’irof olishi masalasida turlicha fikr yuritish mumkin.
Inson huquqlari tarixi — bu odamlarni insoniylashtirish tarixi, u yoki bu 
munosabatlar doirasi uchun u yoki bu odamlarning inson sifatida huquqiy tan 
olishning tobora kengayib borishi tarixidir.
Shu bois inson va fuqaro huquqlarining vujudga kelishi va rivojlanishi turli davrlar 
va turli jamiyatlardagi formal (huquqiy) tenglik prinsipining mazmuni evolutsiyasi 
bilan chambarchas bog‘liqdir.
Inson huquqlari to‘g‘risidagi bilimlarning rivojlanishi, ularning asta-sekin xalqaro-
huquqiy mustahkamlanib borishi huquqlar katta guruhining tarixiy izchilligi haqida 
xulosa qilishga olib keldi va ularning rivojlanish bosqichlari sifatida tasavvur hosil 
qilish mumkin.
Qadim zamonlarda vujudga kelgan odamlarning umumiy tengligi g‘oyasi (ya’ni 
shu bilan birga, odamning inson sifatidagi huquqlari g‘oyasi) o‘rta asrlarda ham 
amalga oshirilmagan, biroq u unutib yuborilmagan va turli pozitsiyalar, turli shakl va 
yo‘nalishlarda rivojlanishda (masalan, o‘rta asrning ruhoniy mualliflari, aqidaparast 
mafkurachilarining ijodi, o‘rta asr faylasuflari, huquqshunoslari asarlarida) davom etgan.
Jumladan, “Avesto”da mujassamlangan normalar jamiyat a’zolari hayotida to‘liq 
tatbiq etilgan. So‘g‘d hujjatlari bunga yaqqol misol bo‘lib hisoblanadi. So‘g‘d hujjatlari 
o‘sha davr uchun mukammal bo‘lgan huquq tizimi va oila-nikoh normalari amal 
qilganligini qo‘rsatadi. Unda huquqiy munosabatlar ishtirokchilari tarkibi, ularning 
huquq va majburiyatlari, shartnoma shartlari , shartnomaning bajarmaganlik oqibatlari, 
sharnoma tuzish vaqti va joyi batafsil aks etgan.
O‘sha davrlarda ushbu g‘oyaning huquqiy hujjatlardagi amaliy ifodasi muqarrar 
ravishda tabaqaviy-cheklanganlik xususiyatiga ega bo‘lgan hamda tabaqaviy huquq va 
erkinlikni (ozodlikni) mustahkamlashni o‘zida aks ettirgan. Shu bilan bir qatorda bu 
o‘z navbatida, inson huquq va erkinliklarining inson huquqlari to‘g‘risidagi zamonaviy 
tasavvurlari bilan bog‘liq an’analari va yuridik konstruksiyalari shakllanishiga ta’sir 
ko‘rsatuvchi tarixiy istiqbolli yo‘nalish bo‘lgan. Va inson huquqlari tarixi nuqtai 
nazaridan, xususan, ingliz Erkinlikning buyuk xartiyasi (1215 y.), Huquqlar 
to‘g‘risida petitsiya (1628 y.) Habeas Corpus Act (1679 y.), Huquqlar deklaratsiyasi 
(1688 y.), Huquqlar to‘g‘risidagi Bill (1689 y.), Virginiya huquqlari to‘g‘risida 
amerika deklaratsiyasi (1776 yil 12 iyun), Amerika Qo‘shma Shtatlarining 
mustaqillik deklaratsiyasi (1776 yil 4 iyun), AQSH Konstitutsiyasi (1787 y.), 
Huquqlar to‘g‘risidagi Bill (1789–1791 y.), Inson va fuqaro huquqlari to‘g‘risida 
fransuz deklaratsiyasi (1789 y.), Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948 
y.) va inson huquqlari to‘g‘risidagi keyingi xalqaro paktlarning mazmunan bir-biri 
bilan bog‘liqligi, muayyan mantiqiy izchilligi, vorisiyligi hamda rivojlanish davrlari 
haqida alohida ta’kidlamoq joiz.
Sanab o‘tilgan huquqiy hujjatlarning mazmunida inson huquq va erkinliklari 
sohasidagi yuridik norma va konstruksiyalarning mantiqiy shakllanish yo‘llarini 
ko‘rish mumkin; bu norma va konstruksiyalarni dastlab tabaqaviy-cheklangan 
variantda, keyinchalik dastlabki modelni (u yoki bu modifikatsiya va modernizatsiya 

22
qilish bilan) rivojlantirish, uning mazmunini boyitish, uni ijtimoiy qatlamlar va 
mamlakat bo‘ylab tarqatish, va nihoyat, zamonaviy dunyo hamjamiyati tomonidan 
inson huquqlari sohasidagi universal xususiyatga ega bo‘lgan yutuqlar hamda ularning 
barcha rivojlangan davlatlar va milliy huquqiy tizimlarda tasdiqlanishidan kelib 
chiquvchi (davlat ichki imkoniyatlari va sa’y-harakatlari bilan uyg‘unlashgan holda) 
xalqaro-huquqiy shakl va vositalari e’tirof etiladi.
Bu kabi barcha jarayonlarda odamlarning huquqiy tengligi (avvalo, davlatning 
milliy va keyin xalqaro darajada) va inson huquqlari to‘g‘risidagi qoidalarning asta-
sekinlik bilan universallashuvida insonning davlatchilik sohasida ham saqlanib qolgan, 
tan olinish kerak bo‘lgan hamda ommaviy hokimiyat va qonunlar bilan kafolatlangan 
tabiiy va ajralmas huquqlariga oid tasavvurlar jiddiy rol o‘ynagan.
Fransuzlarning barcha kishilarning erkinliklari va huquqiy tengligi e’lon qilingan 
1789 yilgi “Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi” abadiy tarixiy ahamiyatga 
ega bo‘ldi. Unda ijtimoiy shartnoma g‘oyasi ruhida har qaysi davlat uyushmasining 
maqsadi insonning tabiiy va ajralmas huquqlarini ta’minlashdan iborat deb qayd etilgan. 
Bunday huquqlarga Deklaratsiyada erkinlik, mulkchilik, xavfsizlik va kamsitishga 
qarshilik ko‘rsatish kabilar kiritilgan. Inson huquqlari sifatida shuningdek, fikr va 
mulohazani erkin shu jumladan, diniy masalalar bo‘yicha ham ifodalash huquqlari 
ham tan olingan. Barcha fuqarolarning qonun oldida tengligi prinsipi umumiy irodani 
ifodalash singari e’lon qilindi. Deklaratsiyada suverenitet manbai mohiyat e’tiboriga 
ko‘ra millatga tayanadi deb qayd etilgan.
1789 yili fransuz Deklaratsiyasida e’lon qilingan inson va fuqaro huquq va 
erkinliklari, umumjahon ahamiyatiga ega bo‘ldi va ijtimoiy hamda davlat tartiblarini 
yangilash va insonparvarlashtirish imperativiga aylandi.
Inson huquq va erkinliklarining oldingi tajribasi ta’sirini (xususan, Huquqlar 
to‘g‘risidagi billni tashkil etish va qabul qilishda anglosakson an’analarini, AQShning 
1776 yildagi Mustaqillik deklaratsiyasi, AQSh Konstitutsiyasi va hokazo) aks 
ettirgan bu Deklaratsiya, kelgusida, o‘z navbatida, birgalikda inson va fuqaro 
huquqlarini tan olish va himoya qilish, huquqiy davlat g‘oyasini tom ma’noda amalga 
oshirish uchun butun dunyoda “eski rejimga” qarshi kurash jarayoniga juda katta ta’sir 
ko‘rsatdi. U inson va fuqaro huquqlari tarixida huquqiy tenglikni rivojlantirish, huquqiy 
davlat qurishga intilishning yangi sahifasi bo‘lib qoldi. Inson va fuqaro huquqlari 
sohasidagi nazariya va amaliyotning kelgusi barcha rivoji, huquqiy davlatchilik, 
huquqning hukmronligi, bu tarixiy hujjatning xayrli ta’sirini u yoki bu darajada his 
etgan va his etmoqda. 1789 yildagi Deklaratsiya butunjahon ahamiyatiga ega bo‘ldi 
va inson va fuqaro huquq va erkinliklarini tan olish va himoya qilishda ustuvor 
yo‘nalishni belgilab berdi. 
Xalqaro hamjamiyat so‘nggi yillarda inson huquqlari sohasidagi xalqaro hamkorlikni 
rivojlantirish ishida salmoqli yo‘lni bosib o‘tdi. Avvalo, 1945 yilda BMTning asosiy 
maqsadlari sifatida barcha insonlarning irqi, jinsi, tili va dinidan qat’i nazar, asosiy 
huquq va erkinliklarini rag‘batlantirish va hurmatlashni e’lon qilgan holda BMT 
Ustavi, shuningdek 1948 yilda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul 
qilindi, Hozirgi kunga kelib, inson huquqlari sohasida bir qator shartnomalar va 

23
xalqaro organlar tizimi tashkil etilgan. Ammo erishilgan barcha yutuqlarga qaramay, 
inson huquqlari sohasidagi xalqaro hamkorlik tizimi hozirgi kunda takomillashuvdan 
ancha yiroq. Bundan tashqari, hozir jahonda inson huquqlariga nisbatan ilgari mavjud 
bo‘lmagan yangi tahdid va da’vatlar paydo bo‘lmoqda. Bunga so‘nggi yillarda 
yangi shakl kasb etayotgan va tahdid doirasi tobora kengayib borayotgan terrorizm 
muammosini kiritish mumkin. Shu bilan bir qatorda, inson huquqlari sohasida boshqa 
muammolar ham mavjud hamda hozirgi kunda yangicha ahamiyat kasb etib, ularga 
yangicha yondashuv ehtiyoji tug‘ilmoqda.
Inson huquqlarining rivojlanish bosqichlarini ko‘rib chiqayotganda inson 
huquqlarining avlodlari deb ataladigan davrlarga bo‘lish bilan bog‘liq yana bir 
vaziyatga to‘xtalib o‘tmaslikning iloji yo‘q. Xalqaro amaliyotda umume’tirof etilgan 
bunday tizimlashtirishdan biri inson huquqlarining “uch avlodi” hisoblanadi.
 Birinchi avlodga shaxsiy (fuqarolik) va siyosiy huquqlar kiradi. Bu umume’tirof 
etilgan inson huquqlarining eng “eski” avlodi bo‘lib, o‘n sakkizinchi asr yevropa 
va amerika siyosiy-huquqiy falsafasidan o‘sib chiqqan. Ular BMTning dastlabki 
hujjatlari — Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948 y.) va mintaqaviy 
bitimlarda o‘z ifodasini topgan.
Bu huquqni ayrim olimlar “negativ” deb ataydilar, chunki ko‘pchilik davlatlar 
implementatsiya uchun biror-bir aniq harakatni bajarmasliklari mumkin, faqat ularni 
ayrim shaxslar tomonidan amalga oshirilishiga aralashmasliklari kerak.
Bu asosan Buyuk Fransuz inqilobi vujudga keltirgan konsepsiya edi. Ushbu 
huquqlarga quyidagilar kiritildi: yashash huquqi; qadr-qimmat huquqi; vijdon erkinligi; 
harakatlanish erkinligi; shaxsiy xavfsizlik (daxlsizlik); xususiy mulk huquqi
Inson huquqlarining ikkinchi avlodi — ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy huquqlar 
bo‘lib, «pozitiv» huquqlar deb ataladi, chunki ularning amalga oshirilishi uchun 
davlatning aniq harakati talab qilinadi. Ularning tan olinishi davlat bilan turli siyosiy 
tizimlar o‘rtasida g‘oyaviy, huquqiy kelishuvlar natijasi hisoblandi. Yevropada bunday 
huquqlarning tan olinishi, ehtimol mamlakatlarning ijtimoiy yo‘nalishi (oriyentatsiyasi), 
mehnatkashlarning o‘z huquqlari uchun kurashishi, kasaba uyushmalari harakatiga 
ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa ajab emas.
Bunday huquqlarga quyidagilar kiradi: mehnat qilish huquqi; mulk huquqi; 
tadbirkorlik huquqi; ijtimoiy ta’minot huquqi; bilim olish huquqi; tibbiy xizmatdan 
foydalanish huquqi; ijod erkinligi; turar joy huquqi; meros huquqi.

Download 2.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling