Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах политехника институти


Download 1.92 Mb.
bet7/68
Sana02.10.2020
Hajmi1.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68

Саволлар:


 1. Ишқаланиш кучининг фойдали ва зарарли хоссаларини айтиб беринг?

 2. Ишқаланиш кучининг пайдо бо`лиш сабаби нима?

 3. Ишқаланиш кучи реал бог`ланишлардами ёки идеал бог`ланишларда пайдо бо`ладими?

 4. Сирпаниб ишқаланиш қонунини формуласини ёзиб беринг?

 5. Сирпаниб ишқаланиш коеффитсиенти нималарга бог`лиқ о`згаради?

 6. Сирпаниб ишқаланиш бурчаги нима?

 7. Думалаб ишқаланиш коеффитсиенти нима?

 8. Думалаб ишқаланиш коеффитсиенти нимага бог`лиқ о`згаради?

 9. Сирпаниб ишқаланиш кучи бо`лмаса г`илдирак текислик устида думалайдими, айланадими ёки илгарилама ҳаракатланадими?

 10. Думалаб ишқаланиш ва cирпаниб ишқаланиш коеффитсиентлари қандай бирликларда о`лчанадилар?5-Маруза, 2 соат.
Мавзу: Параллел кучларнинг марказларини аниқлаш. Қаттиқ жисмларнинг ог`ирлик марказларини аниқлаш. Бир жинсли оддий геометрик фигуралардан ташкил топган қаттиқ жисмларнинг ог`ирлик марказларини аниқлаш. Бир жинсли мураккаб конструктсияларнинг ог`ирлик марказларини аниқлаш.


Мавзунинг мақсади: Ҳаракатланувчи ҳар бир автомобил, самолёт, сув ости ва сув усти кемаларнинг, коинотдаги қуёш системасига кирувчи планеталарнинг, ҳар бир қурилиш иншоотининг, борингки ҳаракатланувчи ҳамма қаттиқ ҳисмларнинг ҳаракат қонунлари, уларнинг ог`ирлик марказлари қаерда жойлашганлига узвий бог`лиқ бо`лади.

Ундан ташқари қо`зг`алмас иншоотларда ҳам, уларнинг ог`ирлик марказлари қанча ко`ра пастроқ жойлашган бо`лсалар, уларнинг зил-зилабардошлиги шунчалик яхши бо`лади. Шунинг учун ҳар бир қурилиш конструктсиянинг ог`ирлик марказларини аниқлашни о`рганиш назарий механика фанининг асосий вазифаларидан ҳисобланади.


Таянч со`з ва иборалар: Параллел кучлар системаси, Ог`ирлик маркази, ог`ирлик марказини аниқлаш формулалари, айлана, доира, ёй, сектор ва шарсимон фигураларнинг ог`ирлик марказлари, учбурчак, то`г`ри то`ртбурчак, параллелограмм шаклдаги фигураларни ог`ирлик марказлари, симметрия о`қи ва текислигига эга бо`лган фигураларнинг ог`ирлик марказлари.
Баёни:

1.Параллел кучларнинг марказини аниқлаш.
Параллел кучларнинг марказини аниқлаш учун қуйидаги иккита қоидани бажарилиши шарт:

 1. Марказини аниқланадиган параллел кучларни о`з тасир чизиқлари бо`йича бир нуқтадан иккинчи нуқтага ко`чириш мумкин эмас, яни уларнинг қо`йилган нуқталари о`згармай қолишлари шарт. Масалан ог`ирлик кучлари шундай кучлар гуруҳига кирадилар.

 2. Марказини аниқланадиган параллел кучларнинг сон қийматлари о`згармас бо`лиши шарт, акс ҳолда марказнинг о`рни муқим бо`лмай қолади.

 3. Агар параллел кучларнинг модуллари вақт мобайнида о`згарувчан бо`лса, уларнинг маркази бо`лган С нуқтанинг координаталри ҳам о`згарувчан функтсиядан иборат бо`лади.

Агар ушбу шартлар бажарилса, ҳарқандай параллел кучлар системаси учун шундай бир нуқта топиш мумкинки, шу кучлар системасини ҳоҳлаган томонга бурилганда ҳам у нуқта шу кучларнинг маркази бо`либ қолаверади.

Назарий механика фанида бу нуқтани лотинча С ҳарфи билан белгилаш қабул қилинган бо`либ, лотинча cентрум- доиранинг маркази деган манони англатади.

Енди юқоридаги шартлар бажарилган параллел кучлар системаси учун уларнинг марказини аниқлашни ко`риб чиқайлик.

Фараз қилайлик берилган координата системаларининг С1, С2, С3, .............СН нуқталарига модуллари Р1, Р2, Р3, .................РН га тенг бо`лган Н - та параллел кучлар қо`йилган бо`лсин, ва бу кучлар Оз о`қига параллел равишда ё`налган бо`лсинлар.Ҳар бир куч қо`йилган нуқтанинг тегишли координаталари берилган бо`лсин, улар тегишлича С1111), С2222), С3333),............... СНННН) ларни ташкил этсин. Энди биз уларнинг тенг тасир этувчиси Р - нинг модулини аниқлайлик, бу жуда осон масала бо`либ, у қуйидаги битта тенглама орқали аниқланади, яни
 (9.1)
Варинон теоремасига биноан, ҳарқандай кучларнинг бирор о`ққа нисбатан олинган моментларининг йиг`индилари, шу кучларнинг тенг тасир этувчисини шу о`ққа нисбатан олинган моментига тенг. Шунга ко`ра қуйидаги тенглик о`ринли бо`лади, яни
 (9.2)

ушбу тенгламадан , худди шу каби барча кучларнинг моментларини Оу о`қига нисбатан олиб, , ни аниқлаймиз.

Енди тенг тасир этувчининг Оз о`қидаги координатасини аниқлаш учун, барча кучларни о`з қо`йилган нуқталари атрофига бир томонга 90о га бурамиз, ва айтайлик улар Оу о`қига параллел ҳолига келдилар, деб фараз қилиб, шу кучларни яна бир марта Ох о`қига нисбатан моментларини олиб, , ни ҳам аниқлаймиз.Шундай қилиб, биз ҳарқандай параллел кучлар системасининг тенг тасир этувчисининг қо`йилган нуқтасининг (марказининг) координаталарини аниқловчи формулаларни келтириб чиқардик, яни

, , ва , (9.3)

ларни келтириб чиқардик.


2.Қаттиқ жисмларнинг ог`ирлик марказларини аниқлаш.
Ернинг атрофида жойлашган ҳарқандай заррачага уларнинг массаларига пропортсионал равишда эрнинг тортиш кучи, бошқача айтганда ог`ирлик кучлари тасир этади. Умуман олганда заррачаларнинг ораларидаги масофа катта бо`лса, ушбу ог`ирлик кучларининг ё`налишлари бир бирларига параллел эмас.

Лекин заррачалар орасидаги масофа эрнинг радиусига нисбатан жуда кичкина масофани ташкил этган ҳолларда ог`ирлик кучларини о`заро параллел деб қабул қилинади. Уларнинг ё`налишлари ва модуллари о`згармас бо`лганликлари учун, ҳарқандай қаттиқ жисмнинг ог`ирлик марказлари о`згармас бо`лади. Қуйида шу нуқталарни аниқлаш билан шуг`улланамиз.

Фараз қилайлик, Н - заррачалардан иборат қаттиқ жисм берилган бо`лсин, ва ҳар бирининг ог`ирлик кучлари тегишлича Р1, Р2, Р3, .................РН ларга тенг бо`либ, уларнинг координаталари тегишлича С1111), С2222), С3333),............... СНННН) дан иборат бо`лсин, у ҳолда бу қаттиқ жисмнинг умумий ог`ирлиги - Р, қуйидаги формуладан аниқланади, яни

 (9.4)

га тенг бо`лсин.

Енди бу кучлар параллел бо`лганликлари учун уларнинг маркази, яни жисмнинг ог`ирлик маркази юқорида исботланган формулалар орқали аниқланади, яни


, , , (9.5)
Шундай қилиб қаттиқ жисмнинг ог`ирлик маркази , унинг шундай бир нуқтасики жисмни қайси томнга айлантиришдан қатий назар унинг умумий ог`ирлигининг тасир чизиг`и шу нуқтани албатта кесиб о`тади. Бу нуқтани юқорида такидлаганимиздек лотинча С - ҳарфи билан белгилаймиз.

Бази ҳолларда қаттиқ жисмнинг ог`ирлик маркази жойлашган нуқта бо`шлиқдан иборат бо`лиши ҳам мумкин, масалан ҳалқанинг ог`ирлик маркази унинг геометрик маркази яни бо`шлиқда ётади. Бошқача қилиб айтганда қаттиқ жисмнинг ог`ирлик маркази, бу шундай нуқтаки унинг атрофидаги массалар шу нуқтага нисбатан симметрик равишда жойлангандирлар.Download 1.92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling