‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi

bet18/36
Sana15.02.2017
Hajmi
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36
IVqism.  YANGI  ZAMON VA MA’RIFAT DAVRI  MATBUOTI
IX  bob. XVII  ASR YEVROPA JURNALISTIKASI
XVI 
asrd a  Venetsiya  Yevropadagi  u lkan  savdo  m arkazlaridan  biri  edi. 
Yirik  m ulkdorlar  (burjua)  vakillari,  savdogarlar,  kem a  kapitanlari  ushbu 
shaharda  to v arlar  sotish  va  sotib  olish  b ila n   shug'ullanardilar.  S huning 
uchun  ulam i  m ahsulotlar  narxi,  kem alar  liarakati  va  iqtisodiy-siyosiy 
voqealar  k o 'p ro q   qiziqtirardi.  O ldingi  b o b la rd a  aytib  o'tilganidek,  b unday 
axborotlam i  tayyorlab  tarqatishni  esa  m axsus  byurolar  o ‘z  zimmasiga  oldi. 
Asosiy  vazifasi  «yangiliklar  yozish»dan  ib o rat  b o ‘lgan  byurolar  sh unday 
xabarlar  bitilgan  q o ‘lyozm a  varaqalam i  chiqarish  bilan  m ashg‘ul  edi. 
Varaqalar  m ayda  tanga  -   gadzettaga-sotilardi.  Biz  bugun  OAVdan  biriga 
nisbatan  q o ‘Ilaydigan  «gazeta»  so 'zi  aslida  a n a   sh u   qadim gi  V enetsiya 
kum ush  tangasi  no m id an   olingan.  V enetsiyada  hozirgacha  «G adzettino* 
nom li  gazeta  ch iq ib   turadi.
X abarlarni  sh u   tarzda  yig‘ib,  t o ‘p la b   obunachilarga  yetkazish 
gazetaning  vujudga  kelishi  tom ón  qo'y ilg an   y an a  b ir  qadam   bo ‘ldi.  XVI 
asrning  ikkinchi  yarm ida  bu  ish  bilan  nem is  F uggerlar  savdo  uyi  xodim lari 
muvaffaqiyat  bilan   shug'ullana  boshlashdi.  U la r  nafaqat  qo'lyozm a  usulida 
tayyorlangan  x abarlar varaqasini tarqatishgan,  balki  bosm a dastgohdan  ham  
foydalatiishgan,  d eg an   taxm inlar  bor.  U sh b u   tia sh rlam i  bevosita  bugungi 
gazetalam ing  u zoq  ajdodi  deyishimiz m um kin.
Zam onaviy  tipdagi  gazetalam ing  h aq iq iy   ajdodlari  esa  faqat  X V II 
asrga  kelib  to ‘Uq  shakllandi.  1603-yili  A ngliya  taxtiga  M ariya  S tyuaitning 
o ‘g ‘li  shotland  qiroli  Iakov  (1603—1625)  o ‘tird i.  Aslida,  Styuartlar  sulolasi 
hukm ronligida  m atbaachilikning  ahvoli  y a n a d a   yom otüashgan  edi.  Bu 
davrda  asosan  pu ritan lar  va  in d e p en d e n tla m in g   asarían  ta ’qib  ostiga 
olingandi.
O ldingi  davrdagi  qalin  kitoblar  o 'm in i  en d ilik d a  «uchar  varaqalar»  va 
risolalar  egallay  boshladi.  Styuartlar sa lta n atid a  ah o li  o 'rtasid a  protestantlik 
oqim iga  m oyillik  kuchii  b o ‘lsa-da,  sulolaning  o ‘zi  katolîsizm   tarafdorl  edi. 
O m m ada  to 'la   erkinlikka,  shaxsiy  e ’tiqodga,  d in iy   m ustaqillikka  intilish 
kuchii  bo'lganligiga  qaram asdan,  S tyuartlar  b u   bilan  hisoblashishni  xayol- 
lariga  ham   keltirm asdilar.  Q am oqqa  olishlar,  q iy n o q la r  va  boshqa  ch o ra - 
tadbirlar  o 'sh a  davr  u ch u n   xos xususiyat  b o ‘lib  qolgandi.
B unday  tazyiqlar  siyosatiga  m isol  q ilib  Y ulduzlar  palatasi  to jnonidan 
1637~yilda  qabul  qilingan  kitob  nashri  haqidagi  d ek retn i  keltirish  m um kin. 
M azkur dekret  3 3 -m oddadan  iborat  b o 'lib ,  u n d a   nashriyot  m ahsulotlari  va

c h e td a n   keltirilgan  k ito b la r  senzura  qilinishi  q a t’iy  belgilab  quyildi.  Shunga 
b in o a n ,  yuridik  y o ‘nalish d ag i  kitoblar  oliy  sud  m ah k am asi,  siyosiy  m az- 
m u n d ag i  kitoblar  d av lat  kotiblari,  qolgan  adab iy o tlar  esa  K enterberiy 
arxiepiskopi  va  L o n d o n   episkoplari  ixtiyoriga  berilib,  ular  ko‘rigidan 
o ‘tkazilardi.  Q o ‘ly o z m alar  senzuraga  ikki  nusxada  ta q d im   etilib,  ingliz 
cherkovi,  davlat  va  h u k u m a t  m anfaatlariga  h am da  m illiy  qadriyatlarga  zid 
kelm agan  k ito biarnigina  n a s h r  etishga  ijozat  berilardi.  N a sh rd an   chiqqan 
h a r   q an d ay   kitob  sh u   v aq tn in g   o ‘zidayoq  M a tb aa ch ilar  kom paniyasining 
r o ‘yxatlar  kitobida  q ayd  e tilib ,  u   yerda  m atbaachi  n o sh ir  va  m uallifning 
n o m la ri  k o ‘rsatilardi.
B osm axonalarni  esa,  aw alg id ek ,  L ondon,  O ksford,  Kem brij  kabi 
sh a h arlard an   ta sh q arid a  ta sh k il  etish  m um kin  em asdi;  qolaversa,  ulam ing 
so n i  hatto   ushbu  sh a h a rla rd a   ham   qat’iy  chegaralab  q o ‘yilgandi.  M at- 
baachilik  sohasi  b ilan   sh u g ‘u llanuvchilar m a’lum   talablarga javob  berishlari 
va  h a r  b ir  m asalada  ru h o n iy la r  ham da  oliy  kom issiya  a ’zolarining  ruxsatini 
olishlari  kerak  edi. 
X orijiy  nashrlar  bojxonalarda  ushlanib,  qattiq
tekshiruvdan  o ‘tk azilardi.
K arl  I  to m o n id a n   parlam entsiz,  Y ulduzlar  palatasi  va  favqulodda 
sudlarning  shafqatsiz  ta d b irlari'y o rd a m id a  am alga  oshirilgan  o ‘n  b ir  yillik 
bo sh q am v   davrida  s h o tla n d   qo'zg 'o lo n i,  U zoq  p arla m en t,  o   zaro  ichki 
u rush  h am da  «sotqinligi  v a   ichki  urushni  keltirib  chiqarganligi  uchun* 
qirolni  qatl etish  voqealari  bo ‘lib  o ‘tdi.  Karl  I  hayotligi  davridayoq,  1641-yilda 
U zo q   parlam ent  Y u ld u z la r  palatasini  tugatdi,  sh u   bilan   birga  uning 
m atb u o t  ishlari  b o ‘y ic h a  chiqargan  barcha k o ‘rsatm alari  h a m   bekor qilindi.
Lekin  m atb u o t  erk in lig i  uzoqqa  cho'zilm adi.  Ikkala  palataning  1643- 
yil  14-iyundagi  q aro rig a  k o 'ra ,  «din  va  h ukum atni  y an a d a  ulug‘lash»ni 
k o ‘zlab  sen zu rad an   o ’tk a zilm ag a n   va  M atbaachilar  kom paniyasining  ro ‘y- 
x atlar  kitobida  q ayd  etilm a g an   ko‘plab  kitoblar  ch iq ib   ketdi.  Shundan 
keyin  kitoblam i  o ld in d a n   se n zu ra  ruxsatini  olm asdan  va  «eski  odatlarga 
k o ‘ra*  K om pan iy an in g   r o ‘yxatlar  kitobida  qayddan  o 'tk az m asd an   turib 
ch o p   etish  yana ta q iq la n d i. 
.
B undan  ta sh q ari, 
Kom paniya  agentlari  va  parlam en tn in g   ba  zi 
a ’zolariga  «ruxsat  e tilm a g a n   joylarda  o'rnatilgan  b o sm a  dastgohlarni  gohi- 
goh id a  obdan  te k sh irib   chiqish*  ixtiyori  beriladi.  Ayg‘oqchilarga  bosm a 
dastgohlarni, 
u la rn in g   egalarini,  taqiqlangan 
k itoblarni  ch o p   etgan 
m ualliflar  va  u m u m a n ,  b u n d a y   ishga  aloqador  b arc h a  shaxslam i  qam oqqa 
olish  huquqi  berildi.  B e k o r  qilingan  qonunlarga  qaytilishiga  parlam entdagi 
partiyalarning  tu rli  m a sla k d a  ekanliklari  sabab  b o ‘ldi.  R espublika  e  Ion 
qilinishini  xalq  h o k im iy ati  va  e ’tiqod  erkinligi  ta ra fd o ri  bo ‘lgan  inde- 
p en d e n tla r  partiyasi  y o q la b   chiqadi.  Lekin  turli  tarzd ag i  cheklovlar  va 
asosan  qattiq  se n zu ra ta ra fd o rla ri  b o ‘lgan  presvitarianlar  parlam entda  ustun 
kelishadi.  Bunga  m a s h h u r  publitsist  Jon  M ilton  o ‘zining  «A reopagetika»1

Мильтон  Д.  О  свободе  печати.  Речь  к  английскому  парламенту. 
(Ареопагстика).  М.:  1907.  «История  печати.  Акгалошя*  китобида.  М.:  «Аспект 
Пресс*.  2001, 9-64-с.

asari  bilan  keskin  qarshi  chiqadi.  Bu  haqda  keyingi  boblarda  alohida 
.  to'xtalam iz.
Angliyada  Karl  II  (1660—1685)  va  Iakov  (1685—1888)  S tyuart  hukm - 
ronlik  qilgan  davrlar  p u ritan  tartiblari  va  o ‘zaro  ichki  urushlarga  qarshi 
h arakatlar  bilan  xarakterlanadi.  U rushlardan  ch a rc h a g a n   b u tu n   aholi 
tinchlikni  qo'm sayotgan  edi.  Taxtga  qaytgan  S ty u artla r  bundan  ustalik 
bilan  foydalanishdi.  M atbuot  haqidagi  q o n u n ch ilik   sohasida  ulam ing 
siyosati  eski  usulga,  ya’ni,  1662-yilda  lord  K larend  to m o n id a n   o ‘tkazi!gan 
U ch   yUlik  ruxsat  haqidagi  Aktga  («Licensing  A ct»;  m atb u o t  tarixiga  oid 
zam onaviy  adabiyotlarda  k o 'p in ch a  «Litsenziya  haqidagi  akt»  deb  ham 
yuritiladt)  qaytishdan  iborat  edi.  U shbu  hujjat  1637-yilgi  dekretni  deyarli 
qayta  tikladi.  Unga  m uvofiq,  b undan  keyin  b o sm a x o n alam i  faqat  L ondon, 
O ksford,  Kem bridj  va  Y ork  shaharlarida  ochishga  ruxsat  berildi.  20  dan 
ortiq   bosm axonani  ochishga  ijozat  bo'lm adi.  U la m in g   egalaridan  garov 
talab  qilindi.
H ar  bir  chop  etilgan  asarda  senzor  ko'rsatm asiga  ko‘ra,  m atbaa  va 
muallifning  ismi  sharifini  yozish  shart  qilib  quyildi.  T arixiy  va  siyosiy 
kitoblam i  senzura  qilish  stats  (davlat)  kotibiga  top sh irild i,  L ondon  va 
K enterberiy  episkoplari  zim m asiga  diniy,  tibbiy  va  falsafiy  asarlarni  ko‘rib 
chiqish 
yuklatiidi. 
Z ararli  deb  topilgan  asarlam in g  
m ualliflari  va 
noshirlarini  ta ’qib  qilish  va  shafqatsiz qatl  etishlar  q ay ta jonlanadi.
N osliirlik  jinoyati  u ch u n   ayovsiz  jazolash  Yvilduzlar  palatasi  uchun 
xarakterli  xususiyat  edi.  M asalan,  1632-yilda  m a sh h u r  presvitarian  cher- 
kovining  a ’zosi  Prayn  saroy  teatrini  (keyingi  ikki  yil  d avom ida  te a tr  haqida 
40  000  ga  yaqin  kitob  nashr  ettirilgan  va  qirolich an in g   o ‘zi  sahnada  rol 
o ‘ynagan)  qattiq  tan q id   qilgani  u chun  5000  funt  sterling  jarim a  solinib, 
qattiq  tartibdagi  q am oq  jazosiga  hukm  etildi.  B u n d a n   tashqari,  u 
universitet  diplom idan  m ahrum   qilinadi  h am d a  ikki  q u lo g 'i  kesilgan  va 
peshonasiga  qizdirib  tam g ‘a  bosilgan  holda  y o g 'o ch   u stu n g a  bog‘lab  q o ‘yi- 
ladi.  Besh  yil  o 'tg ach ,  dinni  tanqid  qilgani  u chun  u   y a n a   yog‘och  ustunga 
bog'lashga  va  qam oq  jazosiga  hukm   etiladi.  Bu  safar  ikki  qulog‘ini  kesish 
✓  jazosi  ikki  yuziga  ta m g 'a   bosish  bilan  alm ashtiriladi.  O ra d a n   uch  yil  o ‘tib 
cherkov  boshqaruviga  qarshi  chiqqan  Bastvik  va  B y o rto n la r  bundan  ham  
qattiq jazoga  loyiq deb  topiladiiar.
N oshirlik  jinoyatlari  u chun  shafqatsiz  jazolashlar,  ayniqsa,  Karl  II 
zam onida  va  senzor  h am da  dastlabki  ingliz  «Siyosiy  m erkuriy» gazetasining 
xo'jayini  sifatida  faoliyat  yuritgan  Lastranj  davrida  avj  nuqtasiga  chiqdi. 
S hunga  qaram asdan,  birinchi  ingliz  gazetalarining  p aydo  b o iis h i  ayni  shu 
davrga  to ‘g ‘ri  keldi.
G az eta  xizm atidan  hukum at  m anfaati  yo 'lid a  foydalanishga  dastlabki 
o ‘rinishlar  Yelizaveta  davridan  boshlangan. 
1588-yilda 
Ispaniyaning 
yengilm as  dengiz  floti  Angliya  qirg'oqlariga  yaqinlashgach,  o 'sh a   paytdagi 
b irinchi  vazir  Burley  davlat  ishlari  haqidagi  h ar  xil  m ish-m ishlarga  barham  
berish  m aqsadida  m am lakatning  turli  burchaklariga  hukum at  xabarno- 
m alarini  tarqatishni  buyuradi.  M a n a  shu  x a tti-h a ra k a t  rasm iy  «Angliya 
m erkuriy*  gazetasining  dunyoga  kelishiga  asos  b o i i b   xizm at  qilgan.  Shax-

siy  q o ‘liarda  ushbu  gazetaning  ba’zi  nusxalari  saqlanib  qolgan.  Uning 
birinchi  sonlari  1589-yilga  to ‘g‘ri  kelsa,  oxirgisi  1604-yilga  taalluqlidir. 
Britaniya  m uzeyida  «Angliya  merkuriy»ning  4  ta  matbaa  va  3  ta  qoiyozm a 
nusxasi  saqlanadi.  Uzoq  vaqtlar  ushbu  nusxalar  haqiqiy  deb  hisoblab 
kelindi,  lekin  1839-yili  ularning  qalbaki  ekanligi,  nusxalar  1740-yilda 
qaytadan  ¡shlanganligi aniqlandi.
«Angliya  merkuriy»  chiqishdan  to ‘xtaganidan  ko‘p  utmay,  1622-yil 
23-mayda  londonlik  qog‘oz  savdogari  N ataniel  Bugger  va  Tomas  Archer 
o ‘zlarining  «Italiya,  Germaniya  va  boshqa  joylardan  kundalik  xabarlar» 
nomli  xususiy  gazetasini  chop  eta  boshlashadi.  Shu  yilning  25-sentabrida 
Bugger  va  Sheffordlar  «Xristianlikning  katta  qismidan  xabarlar»  nomi 
ostida  kundalik  gazeta  nashr  etishga  kirishadilar.  1641-yil  noyabrda 
Parlament  yig‘ilishlari  haqidagi  hisobotlar  birinchi  m aita  gazeta  shaklida 
chop  etiladi.  Fuqarolar  urushi  davrida  gazetalar  soni  20  dan  oshdi, 
partiyalar  ular  vositasida  qalam  kuchi  bilan  o ‘zaro  kurash  olib  borishardi.
1642—1649-yiUar  orasida  170  ga  yaqin  gazeta  nashr  etilgan.  1649-yildan 
«respublika  himoyasi va  xalqni  xabardor qilish  uchun*  hukumat  tomonidan 
ta ’sis etilgan  kundalik  «Siyosiy  Merkuriy»  gazetasi  nashr etila boshladi.
1657-yil  16-iyunda  «Public  Advertiser» 
(FTaÔJiMK  3^D3TaH3ep) 
gaze- 
tasida  birinchi  m arta  shokolad  haqida  e ’lon  beriladi.  1658-yilda  «Siyosiy 
Merkuriy»da  kitoblar,  choy,  yo'qolgan  narsalam i  topganlarni  mukofotlash 
haqida  va  hokazo  e ’lonlar  paydo  bo'la  boshlaydi.  1660-yili  Karl  II  bu 
gazetada  sevimli •  itini  yo'qotib  q o ‘yganligi  haqida  ham  xabar  beradi. 
Shundan  keyin  gazetalarda  dori  vositalari,  nikoh  tuzishda  vositachilik,  qo'l 
jangiga  chorlash  kabi  turli  mavzudagi  e'lonlar ko‘paya bordi.
XVIII  asrga  kelib  «Merkuriy»  nomi  ostida  ko‘plab,  masalan,  tibbiy, 
diniy,  dengiz  floti  sohalariga  oid  gazetalar  chop  etilgan.  Hatto,  fransuz 
tiiida  ham  gazeta  nashri  yo‘lga  q o ‘yilgan.  Masalan,  rasmiy  «London 
gazetasi» 
2 2
-yil  mobaynida  ingliz  va  fransuz  tillarida  chop  etilib  turgan. 
1660-yilda  gazetalar  10  ta  bo'lgan  bo‘lsa,  1688-yilga  kelib  ular soni  70  dan 
oshib  ketgan.  H am m a  nashrlar  turli  muntazamlikda:  kundalik,  oylik,  ikki 
haftalik  tarzida  chiqib  turgan.  Faqat  1702-yildan  «Deyli  kurant»  gazetasi 
kundalik  nashr  sifatida  chop  etila  boshlagan.  1724-yilda  Londonda  chiqa- 
digan  18  ta  gazetadan  faqat  ikkitasigina  o ‘z  muddatida,  ya’ni,  har  kuni 
chiqardi.
Karl  II  hukmronligining  boshida  ikkita  rasmiy  gazeta-dushanba 
kunlari  «Jamoat  xabarlari»  hamda  payshanba  kunlari  «Siyosiy  Merkuriy» 
chiqib  turgan.  1663-yilda  Römer  Lestranj  m atbuot  buyicha  Inspektor  etib 
tayinlangach,  ushbu  ikki  rasmiy  gazeta  ham  uning  ixtiyoriga  topshiriladi. 
1665-yili  Karl  II  yangi  «Oksford  gazetasi»  chiqishiga  ruxsat  beradi.  Bu  o ‘z 
manfaatiga  zid  kelishini  payqagan  yangi  inspektor  yangi-yangi  gazetalar 
chiqishiga  ruxsat  berib  yuboradi.  U lar  bir-biri  bilan  raqobatlashgan  holda 
rivojlanib,  «Oksford  gazetasi»ning  daromadini  pasaytiradi,  deb  umid  qilgan 
am aldor q a y sid irm a ’iioda o ‘z  inaqsadiga  erishadi  ham.
Angliyada  jum alistikaning  shiddat  bilan  rivojlanishiga  qaramasdan, 
siyosiy  nashrlar  yetishmas  edi.  1653-yili  Parlament  tarqatilishi  bilanoq

Kromvel  parlament  hisobotlarini  stats-kotibning  ruxsatisiz  chop  etishni 
taqiqlab  quydi.  Shundan  keyingi  ikki  yil  ham  siyosiy  nashrlarni  ta ’qib  etish 
bilan  o ‘tdi.  XV1I1  asming  boshlanishi  bilanoq  siyosiy  gazetalaming  paydo 
boiishida  sezilarli  taraqqiyot  ko‘zga  tashlandi.
1620-yilda  chiqqan  «Kurant  d  Italie  Alman»  Fransiyadagi  birinchi 
gazeta  bo'ldi.  Lekin  «La  Gazette»  deb  nomlangan  bosma  tarzdagi  ilk 
gazetani  nashr  ettirish  1631-yilda  tibbiyot  olimi  Teofrast  Renodo  chekiga 
tushdi.  1612-yili  28-yoshli Teofrast  Parijga  kelib,  o'sha  vaqtda  o ‘ta  qudratli 
b o ig an   Rishele  bilan  tasodifan  tanishib  qoladi  va  uni  o ‘zining  shijoati 
hamda  betakror  aqli  bilan  maflun  etadi.  Shundan  keyin  u  qirollikdagi 
barcha  kambag‘allaming  bosh  komissari  etib  tayinlanadi.  Sliu  bilan  birga 
saroy vrachi  lavozimini olishga  ham  erishadi.
Shaharning  kambag'allar  qatlamiga  yaqinlashgan  Teofrast  ular  ichida 
o'zining  tibbiy  amaliyotini  keng  tatbiq  qila  boshlaydi.  Bu  faoliyat  esa  uni 
kambag‘aüar  og‘ir  ahvolda  qolgan  paytlarda  ularga  yordam  bera  oladigan 
bir  idora  tuzish  fikriga  olib  keladi.  U  birdaniga  ushbu  g‘oyasini  amalga 
oshirib,  barcha  uchun  ochiq  bo‘lgan  shunday  idorani  tashkil  etadi.  Parij 
hayotini  kuzatib  borgan  Renodo,  b ir  tom ondan,  o ‘z  bilimi,  m ehnatini 
taklif  qilayotgan  va,  ikkinchi  tom ondan,  ushbu  xizmatga  m uhtoj  aholi
0
‘rtasida  hech  qanday munosabat,  m uloqot  yo'qligiga e ’tiborini  qaratadi.
Bunday  holatni  bartaraf  yetish  uchun  Renodo  manzillar  idorasini 
(«Burean  d'adresse  et  de  rencontre»)  tuzadi  va  odamlar  u  yerdan  o ‘zlari 
uchun  zarur  m a’lumotlarni  olib  turishadi.  Renodo  o'sha  davr  talabini 
to 'g 'ri  anglab  etgan  edi,  ushbu  idora  atrofida  juda  ko'p  mijozlar  to ‘p- 
lanishadi  va  shu  bilan  birga  bu  yerda  turli  xabarlar  ham  yig‘ila  boshlaydi. 
Yuzaga  kelgan  imkoniyatdan  foydalanish  maqsadida  Renodo  homiysi 
Rishele  yordamida  bir  nashr  tashkil  etadi,  birinchi  soni  1631-yiI  30-mayda 
chop  etilgan  bu  nashmi  odamlarga  ancha  tanish  oddiygina  «Gazeta»  so‘zi 
bilan  nomlaydi.  «Gazeta»  boshida  haftasiga  bir  marta,  dushanba  kunlari 
nashr  etib  turiladi.  Ikkkinchi  yili  uning  hajmi  ikki  baravar  kengaytirilib, 
birinchi  bo‘Iimi  eski  nomda,  ikkinchi  b o iim i  esa  «Nouvelles  ordibnaries 
de  divers  endroits»  (Turli  joylardan  kelgan  oddiy  xabarlar)  nom i  ostida 
chiqa  boshlaydi.  Bundan  tashqari,  gazetaning  so‘nggi  oydagi  voqealar 
sharhi  berilgan  oylik  ilovasimng  nashri  ham  yo'lga  q o ‘yiladi.  Renodo 
o ‘limidan  keyin  gazetani  uning  o ‘g‘illari  chiqarishda  davom  etishadi.  1762- 
yildan  u  haftasiga  ikki  marta,  dushanba  va  chorshanba  kunlari  «Fransiya 
gazetasi»  nom i  bilan  chiqarila  boshlaydi  va  ushbu  nomda  hozirgacha  chop 
etümoqda.
Renodoning gazetasi  uzoq  yillar  davom ida tengsiz bo‘lib  keldi,  chunki 
uning  asoschisi  istisno  holda  ushbu  gazetani  «chop  etish,  sotish, 
tarqatishni,  ham  ichki,  ham  tashqi  xabarlarni  yetkazishni  boshqa  shaxslar 
amalga  oshirishi  mumkin  emas»  degan  imtiyozga  ega  edi.  Albatta,  bu  kabi 
imtiyoz boshqa  kundalik nashrlar  rivojiga  to ‘sqinlik qilib  turdi.
Barcha  matbuot  nashrlari  uchun  qulay  sharoit  faqat  Buyuk  fransuz 
inqilobidan  keyin  paydo  bo‘ldi.  G archi  1785-yil  2-m artda  «Qonunchilik, 
yurisprudensiya  masalalari  liaqida  yozishni  hamda  qirollik  qonunlarini

sharhlashni  taqiqlash  haqida»  buyruq  chiqarilgan  bo‘lsa-da,  erkinlik  alla- 
qachon  havoda  kezib  yurardi.  Inqilobgacha  amal  qilgan  matbuot  qonun- 
chiligi  haqida  fikr  yuritishdan  oldin  mutlaq  islohot  davrini  esdan  chiqar- 
maslik  kerak.  U ndan  keyin  reaksion  katolitsizmning  kuchayishi  o ‘rta  asr- 
lardagi  monarxiya  qatlam ini  absolutizmga  olib  keldi.  Qachonlardir  davlat 
hokim iyatini  qirol  bilan  baham   ko‘rib  kelgan  ushbu  qatlam  vakillarj  o ‘z 
mavqelarini  yo'qota  boshlagan  edi.  Ular oxirgi  marta  1614-yilda  o ‘z yig‘in- 
larini  o ‘tkazib,  shundan  keyin  175-yil  davomida  to ‘planmadi!ar.  Doimiy 
arm iyaga  suyangan  davlat  hokim iyati  bu  qatlamning  mavqeyini  yo‘qqa 
cliiqara  bordi.  Mahalliy  boshqaruv  markaz  buyrug‘iga  bo'ysunadigan  huku- 
m at  mulozimlarining  qo'liga  o ‘ta   boshlagan,  ular  esa  o ‘zlari  harakat 
qilayotgan joylaming  m anfaatlarini  unutishgan edi.
Qirol  hukumati  kuchaygan  sari  lining  matbuotga  munosabati  shaf- 
qatsiz  tus  ola  bordi.  Shu  bilan  birga,  hukmdorlar  qirol  hokimiyatining 
ilohiy  kelib  chiqishi  haqida  iezuitlar  ilgari  surgan  ta’limotdan  ham  unumli 
foydalanishardi.  Bu  nazariyaga  ko‘ra,  qirollar  xalqni eng  Oliy  Zot  irodasiga 
binoan  boshqaradilar  va  xalq  oldida  javobgar  emaslar.  1757-yildagi 
Deklaratsiyada  «dinga  nisbatan  hujumga  yoki  aqlni  qarshi  qo‘yishga,  qirol 
hukum atini  haqorat  qilishga  va  davlat  tartibini  buzishga  chorlaydigan 
m ateriallar  yozgan  yoki  chop  etgan»  har  bir  kimsa  o'lim  jazosiga  tortiladi, 
deb  belgilab quyildi.
Dyuponning  ina’iumotiga  qaraganda,  1660-yildan  1756-yilgacha  869 
muallif,  matbaachi,  kitob  sotuvchi  va  gazetachi  Bastiliya  qamoqxonasida 
yotib  chiqqan.  Rokenning  guvohlik  berishicha,  1715-yildan  to  1789-yil- 
gacha  Davlat  kengashi,  parlam ent,  Parij  sudi  va  Katta  kengash  tomonidan 
m uhokam a  qiiingan  850  ga  yaqin  turli  nashrlar  yo‘q  qilingan  yoki  taqiq- 
langan.  Bulardan  tashqari,  m atbaa  nashrlari  mhoniylar  sudi  va  mahalliy 
fuqarolar  tribunalining  senzurasi  tom onidan  ham  turli  tazyiqlarga  uchra- 
gan.  Lekin  ushbu  hujum lar  halokatga  yuz  tutgan  absolutizmning  oxirgi 
chiranishlari  edi..  Chunki  ushbu  eski  tartiblarni  1789-yilgi  Buyuk  inqilob 
ag'darib  tashladi.
Bu  davrda  m ashhur  m atbaachi  Iogann  Karolus  1609-yilda  Germ a- 
niyada  birinchi  marta  dunyo  yuzlni  ko'rgan  ikki  gazetadan  biri  -   «Re- 
latsion»ni  nashr  eta  boshladi.  Ikkinchi  gazeta  «Avizo*  (E ’lonlar)  deb 
atalib,  Volfenbyuttelda  chop  etildi.  XVII  asming  30-yillari  oxiriga  kelib 
30  ga  yaqin  gazeta  nashr  etilgan  b o is a ,  XVIII  asr  boshida  bu  raqam  200 
d an   oshib  ketdi.  Ushbu  nashrlarning  ko'pchiligi  aloqa  idoralari  tomonidan 
chop  etilardi.  0 ‘sha  vaqtdagi  nashrlarning  adadi  350  dan  400  nusxagacha 
b o ‘lib,  Hamburgda  chiqadigan  haftalik  «Pedant»  va  «Frankfurten  jurnaU 
esa  1,  5  ming  nusxa  adadga  ega  edi.
Birinchi  kundalik  gazeta  b o ‘lgan  «Leypsiger  saytung*  («Leypsig  gaze- 
tasi*)  1661-yildan  chiqa  boshladi.  Kundalik  nashrlar  asosan  Germaniya 
siyosiy  hayotini  aks  ettirardi,  shu  bilan  birga  ko‘ngilochar  nashrlar  («Say- 
tung  oust  und  nuts»-Xursandchilik  va  rohat  uchun  gazeta)  ham  chiqib 
turdi.  1712-yilda  H am burgda  tashkil  etilgan  «Firqasiz  Hamburg  muxb'iri* 
gazetasi  bir necha  o ‘n  yillar  davom ida o ‘z  muxlislarini  topib  keldi.  Mazkur

gazetalarda  asosan  e'Ionlar  va  iqtisodiy  xabarlar  bosi!ardi.  Ba’zi  gazetalar 
imperatorntng  farmoiji  bilan  tashkil  etiigan.  Masalan,  1763-yilda  «Impe­
rator  aloqa-idora  gazetasi*  shu  tarzda  paydo  bo‘lib,  1795-yilda  u  «Kyoln 
gazetasi»  deb o ‘zgartirildi.
XVII 
asrdan  Germaniyada,  asosan  Mayn  daryosi  b o ‘yidagi  Frank- 
furtda  jurnallar  nashr  etiia  boshladi.  «Akta  publika»  (1621),  «Teatrum 
ayropeum*  (1634—1635),  «Diarium  ayropeum»  (1659—1681)  kabi  nashrlar 
hozirgi  tarixiy-siyosiy jurnallarnmg  ajdodlari  edi.  XVII  asrda  ixtisoslashgan 
adabiy  va  ilmiy-ommabop  nashrlarning  asosi  shakllana  boshladi.  1641— 
1649-yillarda  Nyumbergda  «Frauensimmer  geshprexsshpile»  (Ayollar  xo- 
nasi  —  suhbatlar  o'yini)  nomli  xotin-qizlar  jum ali  nashr  etiia  boshlagan, 
Hamburgda  esa  1663-  yilda  «M onats  geshprexe»  (Oylik  suhbatlar)  jum ali 
tashkil  etildi.  XVII  asr  oxiriga  kelib  ikkita  ilmiy jum al-«Akta  eroditorum* 
(1682-yilda  lotin  tilida)  va  «Monats  geshprexe»  (1688-yilda  ne^mis  ttlida) 
jurnallarining  nashri  yo‘lga  qo‘yildi.
Xbob.  XVII  ASR  INGLIZ  IN Q IL O B I  PU B L IT SIST IK A Sl


Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling