‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi

bet29/36
Sana15.02.2017
Hajmi
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36
2-fasl.
  Osiyo  matbuoti-milHy  va  siyosiy huquqlar  himoyachisi
Osiyo  m am lakatlarida  jurnalistikaning  rivoji  o ‘zgacha  tarzda  kechdi. 
Yevropa  m atbuotining  taraqqiyoti  u  yerdagi  ishbilarmonlik  muhitiga 
bog‘liq  holda  davom  etgan  bo‘lsa,  Osiyo  va  Sharq  mamlakatlarida  bu 
jarayon  G 'arb n in g   aralashuvi  va  mustamlakachilik  siyosati  sababli  ancha 
orqaga  surildi.  Siyosiy  va  ijtimoiy-iqtisodiy  ahvolning  og*irligi,  y a’ni, 
m azkur  davlatlarda  xalqning  mustabid  tuzum  sharoitida  turm ush  kechi- 
rishi,  aholining  savodsizligi  va  boshqa  qiyinchiliklar davriy  matbuot  rivojiga 
salbiy ta ’sir o 'tkazm ay qolmadi.
XIX  asm ing  birinchi  yarimida  Osiyo  va  Sharq  mamlakatlarida  matbuot 
mustamlakachilik  kayfiyatida  edi.  Gazeta  va  jumallar  asosan  mustamla- 
kachilar ham da  hokimiyat organlari  uchun  mo'ljallanib,  metropoliyalar tilida 
nashr  etilardi.  Shri  Lankaning  «Gavemment  gazett»  (1802),  Hindistomiing 
«Bengal  gazett*  (1816),  Singapuming  «Singapur  kronikl*  (1824),  Birmaning

«Moulmeyn  kronikl*  (1836)  singan  ingliz nashriarida,  Turkiyaning  «M onitor 
ottoman*  (1831),  Jazoiming  «M onitor  aljeren*  (1832)  kab¿  fransuz  tilidagi 
nasiirlarída  faqatgina  mustamlakachi  m a’muriyatning  qaror  va  farmoyishlarí 
chop  etilardi.  Ushbu  gazetalar  aslida  mustamlakacliilik  siyosatini  qo'llab- 
quwatlovchi vosita vazifasini o'tardi.
G azeta  va  jurnallam i  nashr  etishda  metropoliya  rahbarlari  ham  faol 
ishtirok  etishdi.  Filippinda  1811-yiIda  nashrdan  chiqqait  «Del  superior 
govierno»  gazetasi  ispan  mustamiakasining  gubernatori  tom onidan  tashkil 
etildi.  Seylonda  1832-yilí  chiqa  boshlagan  «Kolombo  djomal»  gazetasida 
esa  faqat  Kolumbiyada  turib orolni  boshqargan  gubeniator m aqolalari chop 
qilindi.  Shuni  aytish  kerakki,  o ‘sha  paytdagi  gazetalarda  metropoliya 
rahbarlarining  manfaatiarigina  ifodalanib  qolmay,  boshqa  mam lakatlar 
siyosiy  hayotidan  xabarlar  va  m adaniy  rivojlanishga  undovchi  maqolalar 
ham   e ’lon  qilib  turilardi.  M etropoliyalar  nashri  hisoblagan  ushbu  gaze­
talarda  taraqqiyparvarlik  kayfiyati  aks  etishiga  ularda  faoliyat  olib  borgan 
ajnabiy  jum alistlar  ham  zamin  yaratishdi.  Ular  o ‘z  mamlakatlaridagi 
mustamlakachilarni  tanqid  ostiga  olib,  mahalliy  ziyolilami  m atbuot  organ- 
larída faoliyat  ko'rsatishga  chaqirar edilar.
1818-yildan  boshíab  «Kalkatta  djornel*  gazetasini  nashr  etishga 
boshlagan  ingliz  Djeyms  Bakingem  shular  jumlasidandir.  Aynan  uning 
sa’y-harakatlari  tufayíi  O st-Ind  tadbiri  davomida  hukumat  va  politsiya 
vakillarining  o ‘z  vazifalarini suiiste’mol  qilganiigi,  Yevropa  bozorlarida  o ‘ta 
past  narxlarda  sotíb olingan  hind  hunarmandchiligi  nam unalarining savdosi 
ham da  xonlik  va  haramlaming  o'm arilishi  bitan  bog'liq  m a’lum otlar  keng 
om maga  m a’lum  qilindi.  D.  Bakingem  o ‘z  gazetasi  sahifalarida  hindlam i 
m amlakat  siyosiy  hayotida  faolroq  qatnashishga  da’vat  etardi.  Faoliyati 
davomida  ko‘p  bor  tazyiqlarga  uchragan  D.Bakingem  oxir-oqibat  H in- 
diston  hududidan  badarg'a qilindi.
20-yillarda  mahalliy  tillarda  ham   davriy  nashrlar  chiqa  boshladi. 
Ularning  ta ’sischilari  mustamlakachilarning  o'zlari  bo'lishlariga  qaramay, 
bu  holat  mahalliy  aholining  ijtimoiy  siyosiy  va  m adaniy  hayotda 
qatnashishiga  imkon  yaratdi.  Shunday  qilib,  1822-yilt  hindlam ing  gujaratiy 
tilida  «Bombey  samachar»  gazetasi  chop  etila  boshladi.  Shundan  so‘ng 
urdu,  maratxi  tillarida  ham gazetalar paydo  bo‘ldi.  Hindi tilida  esa  birinchi 
gazeta  1826-yili  chiqarildi.
Jazoirda  arab  tilida  «Axbor»  gazetasi,  Indoneziyada  ham  mahalliy  tilda 
gazeta  nashr etildi.  XIX asrnitig birinchi  yarmida  Osiyo  va  Sharqda  mahalUy 
va  metropoliya  tillarida  bir  qator  gazetalar  paydo  bo'ldi.  1847-yili  Jazoirda 
tashkil  etilgan  «Al-Mubashshir»  gazetasi  shulardan  biridir.  Ular  birdaniga 
fransuz va arab tillarida  chop etilardi.  Xuddi  shunday gazeta Tailandda  ingliz 
va tay tillarida  «Bangkok rekorder»  nom i  bilan chiqib  turdi.
Biroq  bu  nashrlami  miUiy  m atbuot  deb  bo‘lmaydi.  U lar  mahalliy 
aholi  o'rtasida  muvaffaqqiyat  qozona  olmadi.  Mustamlakachi  m a’muriyat 
tub  yerli  aholi  vakiilariga  gazeta  nashr  qilishga  ruxsat  berish jarayonini  har 
qanday  yo'llar  bilan  iloji  boricha  orqaga  surishga  harakat  qilardi.  Ruxsat 
berilgan  taqdirda  ham  jurnalistlar  faoliyatiga  to ‘sqinlik  qilish  holatlari

uchrardi.  Ko‘pincha  mahalliy  aholiga  matbuotda  ishlash  uchun  um um an 
yo‘l  berilmasdi.  M etropoliya  rahbarlari  mahalliy  em as,  balki  o'zlariga  . 
qarashli  nashrlar  rivojlanishidan  m anfaatdor  ekanligini  ochiqdan-ochiq 
t a ’kidlashardi.
XIX  asming  birinchi  yarm ida  Osiyo  va  Sharq  mamlakatlarida  milliy 
m atbuot  tizimi  degan  tushunchaning  o ‘zi  umuman  bo‘lmaganligini  alohida 
qayd  etish  lozim.  Biroq  Hindiston  kabi  ayrim  mustamlakalarda  milliy-siyosiy 
kuchlarning  manfaatlarini  aks  ettiruvchi  gazeta  va  jurnallar  mavjud  edi.
1820-yilda  buyuk  mutafakkir va jurnalist  Rammoxan  Roy tom onidan  bengal 
tilida  chiqarilgan  «Shoinbud  koumudi»  va  fois  tilidagi  «Mirât  al-Axbor* 
gazetalarini  hind  milliy  m atbuoti  deb  atash  mumkin.  Mustamlakachilikka 
q a t’iy  qarshilik  ko‘rsatmasalar-da  bu  nashrlarda  Bengaliya  va  Hindistonning 
ijtimoiy  va  madaniy  hayoti  aks  ettirilardi.  Roy  gazetalarida  Hindiston  ziyo- 
lilarini  siyosiy  faollikni  oshirishga  va  milliy  o ‘zlikni  anglashga  chaqiruvchi 
m aqolalar  chop  etilardi.  Taraqqiyparvar  nashrlar  mustamlakachilar  tomoni­
dan  turli-tum an tazyiqlarga duchor qilindi.
Bu  davrda  siyosiy jarayonlarga  missionerlar  katta  hissa  qo‘shdi.  Osiyo 
va  Sharq  mamlakatlarida  savodsizlikni  tugatish  va  m atbuotni  rivojlanti- 
rishga Yevropa dindorlarining  hissasi  nechog‘lik katta bo‘lganligini  tarixdan 
bilib  olish  mumkin.  M asalan,  1815-yili  Malayziyada  ingliz  missioneri 
Vilyam   M ilne  tom onidan  «Chashisu  meyyue  tunszichuan*  jum ali  nashr 
etilib,  Janubiy  Sharqiy  Osiyo  muhojirlariga  bepul tarqatildi.
Suriya  va  Livanda  xristian  missionerlari  alohida  faoilik  ko‘rsatishdi. 
U lar  tom onidan  Bayrutda  ta ’sis  etilgan  «AI-Mashriq*  gazetasi  Osiyodagi 
eng  yirik  nashrlardan  hisoblanardi.
Missionerlar,  shu  juniladan,  mahalliy  aholi  o'rtasida  shaxsiy  gigiena, 
m uom ala  madaniyati  va  shunga  o'xshash  ta ’limotlar tarqalishiga  ham   hissa 
qo'shdilar.  Shu  bilan  bir  qatorda,  missionerlar  mahalliy  aholi  o ‘itasida 
savodsizlikni  kamaytiiganliklaridan  tashqari  ularning  Osiyo  va  Sharq 
xalqlarini  qullikka  solishda  ham   xizmatlari  bor.  Bu  borada  Efiopiya  impe- 
ratori  Teodros  II  Fransiya  konsuliga  qarata  shunday  degan  edi:  «Men 
Y evropa  hukmdorlari  taktikasini  yaxshi  bilaman.  Agar  ular  Sharq  davlatini 
m aqsad  qilib  olishsa,  aw aliga  missionerlami  jo ‘natishadi.  So‘ngra  ularga 
yordam   tariqasida  konsullarni  yuboradi,  oqibatda  esa,  konsullarga  ko‘mak 
sifatida  mamlakatga batalonlar kirib  keladi*1.
M issionerlar  ta ’siri,  ayniqsa,  Filippinda  kuchli  edi.  M amlakatda  uch 
asr  davom ida  ispan  m ustam lakachilari  hukmronlik  qildi.  Yetakchi  siyosiy 
va  iqtisodiy  qudrat  esa  katolik  jam oasi  q o iid a   edi.  Aynan  ular  mustam­
lakalarda  tashviqot-targ'ibot  ishlari  bilan  shug'ullanishardi.  Yevropadan 
keftirilgan  bosma  uskunalar  katolik  rohiblar qo‘lida  bo‘lganligidan  tashqari, 
u la r tom onidan  senzura  ham  jo riy  etilgan edi.  Matbuot  tarqatish  masalalari 
ham   ayni  ushbu doirada  hal  etilardi.

Губер  А   А ,  Ким  Г.  Ф .,  Хейфец  А   Н.  Новая  история  стран  Азии  и 
А фрики.  М.:  1975, 223-с.

Filippin  rohiblarining  m atbuoti  mahalliy  aholi  ongiga  Sharqqa 
sivilizasiya  kirib  kelishida  hamda  uning  iqtiso4iy  rivojlanishida  G ‘arbning 
beqiyos  hissasi  va  o ‘rnini  singdirishga  urinardi.  Lekin  o ‘sha  paytlarda  ham 
missionerlaming  yolg'on  siyosatini  payqay  bilgan  ilg'or  fikrli  insonlar 
bo'lgan.  D.  Bredli  aytishicha,  Tailand  tarixiga  taraqqiyparvar  davlat  arbobi 
sifatida  kirgan  qiro!  Mongkut  «Bankok  rekorder»  gazetasi  tahririyatiga  o ‘z 
maqolalarini  tez-tez jo ‘natib  turardi-  G azeta  sahifalarida  u  G ‘art>  missio- 
neriariga  ochiq-oydin  qarshi  chiqib,  xalqining  mafkurasiga  o ‘tkazi!ayotgan 
m hiy  ta ’sirni  qoralardi.  Qirol  M ongkut  tanqidiy  maqolalari  gazetada 
albatta  chop  etilishini  talab  qilar  edi.  Ba’zi  missioner  nashrlar  o ‘sha  yerda 
ayg‘oqchilik  maqsadida  ma’lum ot  yig'ish  bilan  ham  shug‘ullanishardi. 
Amerikalik  missioneming  1832-yilda  Xitoyda  chiqarilgan 
«Chjunto 
sunbao» gazetasi bu  sohada,  ayniqsa,  ajralib  turardi.
XIX 
asrning  ikkinchi  yarmi  Osiyo  va  Sharqni  G ‘arb  uchun  arzon- 
garov  mol  va  xomashyo  bozoriga  aylantirish  jarayoni  to ‘xtashi  bilan  aha- 
miyatlidir.  M intaqada  feodal  tuzum ning  inqirozi  kuchaya  bordi.  Rivoj- 
langan  mamlakatiar  Osiyoning  must^qil  ravishda  taraqqiy  etishlga  jiddiy 
to'siqlar  yaratganiga  qaramasdan,  b u   yerda  ishlab  chiqarish  va  tadbirkorlik 
ravnaq  topa  boshladi.  Boshqa  tom ondan,  G'arbning  iqtisodiy  va  g ‘oyaviy 
ta ’siri  ma’lum  bir jihatdan xalqlarda o ‘zlikni  anglash  hissini  kuchaytirdi.
M intaqada  milliy ozodlik  harakatining  vujudga  kelishi  ham   bu  yerdagi 
davriy  nashrlar  faoliyati  bilan  cham barchas  bog‘liq  edi. 
M atbuot 
yordamida  ozodlik  liarakati  namoyondalari  targ'ibot-tashviqot  ishlarini  olib 
borishardi,  siyosiy  guruhlaming  maqsad  va  dastiirlarini  ishlab  chiqib, 
ommalashtirishardi.  Ulaming  fikricha,  gazetalar  yordamida  xalqning  turli 
qatlamlarida  vatanparvarlik  hissini  uyg‘otish  ko‘p jihatdan  siyosiy  faollikni 
belgilab  beradi.  Tabiiyki,  matbuoti  rivojlangan  davlatlarda  milliy  ozodlik 
harakati  ham  faolroq edi.
H indiston,  Xitoy,  Filippinda  mustamlakachilikka  qarshi  harakatlar 
matbuotda  siyosiy  qarashlaniing  shakllanishiga  turtki  bo‘ldi.  1857—1859- 
yillarda  Hindistonda  xalq  qo‘zg‘oloni  paytida  ingliz  tilidagi  gazetalardan 
farqli  o'laroq  hind  nashrlari  isyonchilarga  nisbatan  ijobiy  m unosabatlarini 
namoyish  etdi.  Bu  esa,  o ‘z  navbatida,  ularning  tazyiqqa  uchrashiga  sabab 
bo‘ldi.  Bostirilgan  qo‘zg‘olondan  so ‘ng  hind  matbuotining  bir  qismi 
mustamlakachilik  siyosatiga  qarshi  xatti-harakatlardan  tiyildi.  Lekin  o ‘z 
qarashlaridan  og‘ishmagan  nashrlar  ham   yo‘q  emasdi.  Milliy  m atbuotni 
iskanjaga  olish  maqsadida  Angliya  hukum ati  tomonidan  maxsus  qonun 
qabul  qilindi.  Bu  esa  mustamiaka  m a’muriyatiga  hind  tilidagi  nashrlar 
ustidan  nazoratni  kuchaytirishga  im kon  berdi.  1885-yilda  Bombey shahrida 
H indiston  Milliy  Kongressi  vujudga  kelishi  mamiakat  siyosiy  hayotida 
muhim  voqea  b oidi.  Mazkur  tashkilot  m atbuot  yordamida  ingliz  m us- 
tamlakacliiiarining  bosqinchilik  siyosatiga  ko‘rsatilgan  qarshilik  hind  xal- 
qida  ozodlikka  boMgan  ehtiyoj-intilishni  kuchaytirdi.  «Bengali»,  «Djugan- 
tar»,  «Tribyun*,  «Maxratta»  va  «Kesari»  kabi  gazetalar  Milliy  Kongress 
bilan yaqin  hamkorlik qilardi. 
*
«Maxratta»  va  «Kesari»  gazetalari  m uhaniri  B.  G.  Tilak  H indiston 
Milliy  Kongressida  radikal-demokratik  oqimning  rahbari  edi.  U  boylar

m anfaatini  emas,  o ‘rta  qatlam dan  chiqqan  ishbilarmonlar  manfaatlarini 
ifoda  etardi., Inglizlarga  qarshi  kayfiyat  tashkilotning  boshqa  a ’zolaridan 
ko‘ra  Tilak * faoliyatida  k o 'p ro q   natnoyon  b o ld i.  U   o ‘z  gazetalarida 
bosilgan  maqolalarida  hindlam i  haq-huquqlarini  talab  qUishga  da’vat  etib 
turdi.  U ning  tashabbnsi  bilan  m atbuotda  soliqlarni  toiam aslikka,  ingliz 
tovarlariga  boykot  e ’lon  qilishga  chaqiruvchi  harakat  boshlanib  ketdi. 
B unday faoliyati  uchun  Tilak  18  oylik qamoq jazosiga hukm   etildi.
Siyosiy  qarashlarining  aniqligi  bilan  ajralib  turmagan  H indiston  milliy 
m atbuoti  va  uning  yorqin  vakili  bo'lgan  B.  G.  Tilak  o ‘z  tarafdorlari  bilan 
qaltis  kurashdan  farqli  o ‘laroq  tin c h   yo‘lni  targ‘ib  qildi.  Mamlakat 
ishbilarm onlari  doirasidagi  dem okratik  oqim  Osiyo  mintaqasida  birinchilar 
q atorida  paydo  b o ld i,  lekin  u   o ‘z  faoliyatining  ilk  bosqichlarida  ko‘p 
qiyinchiliklarga  duch  keldi.  T urli  din  vakillari  orasida  o ‘zaro  murosa 
yo‘qligi  dem okratik oqimning  kuchga to ‘lishiga to ‘sqinlik qildi.
Filippin  matbuoti  o ‘sha  davr  tarixida  alohida  o ‘ringa  ega.  1872-yili 
mustamlakachilarga  qaishi  q o ‘zg‘olon  bostirilganidan  so‘ng  mamlakat 
islohotpaivarlari  metropoliyada  b ir  qator  nashrlarni  tashkil  etishdi.  Ulardan 
eng  ko‘zga  ko‘ringanlari  «Espanya  en  las  Filipmas*,  «La  solidaridad» 
gaze talari  bo‘lib,  birinchisining  tahririyatiga  vazmin  islohotparvar  oqim 
vakillari  kirgan  edi.  Ular  mustamlakachilikka  ochiqchasiga  qarshi  chiqishga 
botinolm ay,  gazetani  oddiy  axborot  manbasiga aylantirishga  intilishdi.  Lekin 
bu  safda  Xose  Risa!  va  G rasiano  Lolpes  Xaena  kabi  keskin  kayfiyatdagi 
jurnalistlar ham bor edi.  Ayniqsa,  bu jumalistlar faoliyatida  xalqning mazhim 
bo'lishida  asosiy  aybdor  deb  hisoblangan  cherkov  peshvolari  qattiq  tanqid 
ostiga  olinardi.  Grasiano  X aena  o ‘zining  Bogod  aka  haqidagi  pamfletida 
kelgindi  rohiblaming  xasisligi,  yolg'onchiligi,  g‘alamisligini  hajviy  usulda 
ko‘isatib  berdi.  Senzura  tom onidan  taqiqlangan  bo‘lsa-da,  bu  pamflet  butun 
Filippin b o ‘ylab tarqatilib,  katta  muvaffaqqiyat qozondi.
A w aliga  Barselonada,  so‘ngra  esa  Madridda  chop  etilgan  «La 
solidaridad»  gazetasi  Fillippindagi  siyosiy  va  ijtimoiy  islohotlami  qo‘llab- 
q u w atlab   turdi.  Shu  bilan  birga,  uning  qator  sahifalarida  metropoliyalaf 
siyosati  qattiq  tanqid  ostiga  olinardi.  Gazeta  fillipinliklarnuig  o zlikni 
anglash  hissini  kuchaytirishga  yo'naltirilgan  materiallari  bilan  mamlakatda 
m illiy  ozodlik  harakatining  jadallashuviga  katta  hissa  qo'shdi.  Mahalliy 
d em okratlam i  Fillippin  islohotparvarlari  faoliyatining  asosiy  davomclulan 
deyish  mumkin.  U lar  1896-yilda  mustamlakachilikka  qarshi  qo‘zg‘olon 
boshida  turib,  mamlakat  mustaqilHgiga  yo‘naltirilgan  shiorlarini  baralla 
ilgari surishdi.
0 ‘sha  davrda  tashkil  etilgan  gazetalardan  binning  nom i  ham  «Inde- 
peudensiya*  bo'lib,  uni  siyosiy  radikal  shaxs  va  publitsist  Apolinano 
M abini  boshqarardi.  G azetada  yoritilgan  maqolalar  nafaqat  ispaniyalik 
m ustamlakachilarga,  balki  vaqti-vaqtida  ular  bilan  o rin  almashib  turgan 
amerikaliklarga  ham qarshi yo'naltirilgan edi.
M atbuot  Osiyoning  Xitoy,  Tailand,  Koreya  kabi  davlatlanda'«milliy 
feodalizm» g‘oyasini targ‘ib qilishda  muhim rol o ‘ynadi.  Bu g‘oya  mintaqada 
milliy  ozodlik  tashkilotlarining  shakllanishiga  ham  o ‘z  ta ’sirim  o ‘tkazdi.

Xitoydagi  taypinlar  harakatini  bunga  misol  keltirish  mumkin.  «Milliy 
feodalizm»  g‘oyasi  asosan  mamlakaj  mustamlakachilari  bilan  bokimiyatni 
bo'Iishishni  istamagan  yuqori  tabaqa  vakillariga  q o ‘l  kelardi.  Osiyo  mam­
lakatlarida mustamlaka tizimining  kuchayishi  barobarida  m azlum xalqlaming 
ozodlik  yo'lidagi  harakatlari  ham  ayj  oldi.  Mahalliy  hukmdorlaming  olib 
borgan  kurashi,  bir  tom ondan,  mustamalakachi lam ing  bosqinchilik  hara- 
katlariga  to'sqinlik  qilgan  bo‘lsa,  boshqa  tom ondan,  hududda  feodal 
tizimning yanada barqarorlashuviga omil bo'ldi.
«Afyun  urush»lari  natijasida  Angliya  bilan  Yaponiya  Xitoyni  bir  qator 
sliartnomalami  qabul  qilishga  majbur  etdi.  Bu  esa  Xitoyning  yarim 
mustamlakaga  aylanishiga  olib  keldi.  Mamlakatning  Lin  Szesiya va Van  Tao 
kabi  yirik  siyosatchilari  xorij  ekspansiyasiga  qarshi  chiqishdi.  Lin  Szetsiya 
Chuanchjouda  chop  etgan  «Aomin  yuebao*  jurnalida  G ‘arbiy  Yevropadagi 
mavjud  siyosiy  va  harbiy  ahvol  yoritib  berildi.  Shuningdek,  unda  Lin 
Szetsiyaning  mamlakatga  qoradori  kiritilishga  qarshi  qaratilgan  hamda 
Xitoyni tashqi dunyodan ajratishga da Vat  etuvchi maqolalari berib borildi.
1851—1864-yillardagi  taypin  qo‘zg‘oloni  ishtirokchilari  bilan  yaqin 
munosabatda  bo‘Igan  Ban  Tao  esa  Xitoyda  ijtimoiy,  iqtisodiy,  madaniy 
islohotlarni,  qoloqlikka  barham  berishga  qaratilgan  ijtim oiy  tizimni  yoq- 
lardi.  Shuningdek,  uning  sa’y-harakati bilan  1860—1880-yillarda  Hongkong 
va  Shanxayda  yangi  gazetalar  tashkil  etildi.  Boshqa  gazetalardan  farqli 
o ‘laroq  Ban  Tao  nashrlari  to r  doirada  emas,  butun  Xitoyda  bo‘lib  o‘ta- 
yotgan voqealami  yoritib bordi.
Osiyo  davlatlarida  milliy  siyosiy  m atbuotning  rivojlanishida  islo- 
hotchilik  harakati  ham   muhim  omit  bo‘ldi.  XIX  asr  oxirlarida  vujudga 
kelgan  ushbu  harakatning  ko‘zga  ko'ringan  siyosiy  nam oyondalaridan  biri 
Kan  Yuvey  Xitoy  tarixida  birinchi  siyosiy  firqa  hisoblangan  «Vatan 
himoyasi  ittifoqi*  deb  nomlanuvchi  vatanparvarlar  jam iyati  boshida 
turgan1.  Davriy  nashr  Kan  Yuvey  va  uning  tarafdorlari  uchun  islohotlar 
g'oyasini  tarqatishda  samarali  qurol  edi.  Mazkur  partiya  tashabbusi  bilan 
mamlakatning  turli  shaharlarida  30  dan  ortiq  gazeta  ochildi.  Biroq  1888- 
yildagi  saroy  to'ntarishidan  keyin  imperator  xonim   Sisi  buyrug‘i  bilan 
islohotparvarlarga tazyiq o ‘tkazish  boshlandi.  Ularning  gazetalari  berkitildi.
Koreyada  siyosiy  jumalistika  tarixi  1883-yildan  boshlandi.  0 ‘sha 
paytda  bir  guruh  yosh  islohotchilar  Kim  Okkyun  boshchiligida  «Xanso 
sunbo»  gazetasini  bosib  chiqarishdi.  U  rasman  hukum at  nashri  hisoblansa- 
da,  aslida  Konfiisiy  a n ’analaridan  foydalanib,  feodal  qoloqlikka  qaishi 
kurashga  da’vat  etuvchi  islohotchilaming  targ'ibot  vositasiga  aylanib  qoldi. 
Gazeta  Xitoyga  qarshi  mavzularni  ko‘p  yoritardi.  U ndagi  maqolalar 
Koreya-Xitoy 
munosabatlarining 
istiqboli 
yo‘qligini 
tushuntirishga 
yo‘naltirilgan edi.
1890-yiIlarga  kelib  koreyslarda  vatanparvarlik  hissi  kuchaya  bordi. 
1894— 1895-yillardagi  yapon-xitoy  urushidan  keyin  Xitoyning  Koreyaga 
b o ig an   rejalari  ham  o (zgardi.  Mamlakat  bo'ylab  vatanparvarlam ing  har xil

u y u sh m a la ri  tu z ild i.  U larn in g   k o 'p c h ilig i  o ‘z   n ash rlarig a  ega  edi.  A yniqsa, 
islo h o tc h i  g u ru h la rn in g   n ash rlarid an   ib o rat  m a tb u o t  faollashib,  b u n d a n  
bu y o n   Y a p o n iy a n i  n a m u n a   sifatida  o lm a slik k a   c h a q ird i.
X IX  
a s m in g   o 'rta la rid a   T a ila n d d a   q iro l  M o ngkut  to m o n id a n   asr 
b o sh la rid a  
a m a lg a  
o sh irilg an  
islo h o t 
aso sid a  
m a m lak atn i 
z a m o n a - 
v iy lash tirish   siy o sa ti  avj  o ld i.  Q iro ln in g   o'gMi  C h u la lo n g k o rn e   va  nevarasi 
V ach irav u d  
ta s h a b u s s i 
b ilan  
« D u ru n a v a d x » . 
«B angkok  deyli 
m eyl* 
g a z e ta la ri,  « V ajirav an a»   ju rn a li  tash k il  e tild i.  M illiy  feo d alizm   g 'o y a la rin i 
ta rg ’ib  q ilu v c h i  b u   a rb o b la r  s a ’y -h a ra k a ti  b ila n   T a ila n d   m a tb u o li  siyosiy 
v o q elik k a  o c h iq c h a   ta n q id iy   m u n o s a b a t  b ild ira   o lad ig an   boMdi.
Y aq in   v a  O 'r t a   S h a rq d a   m a tb u o t  fao liy atin in g   rivojlanishi  o 'z ig a   xos 
d av o m   e td i.  T u rk iy a   h a m d a   b ir  q a to r  a ra b   m a m la k a tla rid a   sh ak lla n g a n  
m illiy  is h b ila rm o n lik   g 'o y asi  tu rli  siyosiy, 
m ad an iy , 
m a ’rifiy,  d in iy  
q a ra s h la r  t a ’s iri  o s tid a   b o 'ld i.  M u s ta m la k a c h ilik k a   qarshi  q a ra tilg a n   bit 
g*0 ya  Y e v ro p a n in g   m am lak atg a  iq tiso d iy   v a  siyosiy  t a ’sir  k u c h in i  p asay - 
tirish n i  h a m   m a q s a d   qilib  oigan  edi.  T u rk iy a d a   vujudga  k elay o tg an  
is h b ila rm o n la r  d o ira sid a g i  v a ta n p a rv a rla m in g   vazifa  v a  m aqsadlari  im p e n y a  
in q iro z in in g  
o ld in i 
o lish g a 
h a m d a  
u n in g  
Y evropa 
m u stam lak asig a 
a y la n ish ig a   y o 'l   q u y m a slik n i  k o ‘zlardi.
A rab   d a v la tla r id a   b o ig a n id e k .  T u rk iy a   m illiy -o zo d lik   h a ra k a tin m g  
s h a k lla n is h id a   h a m   m u s u lm o n   islo h o tlari  g 'o y a si  m u h im   rol  u y n a d i.  Bu 
islo h o td a n   a so s iy   m aq sa d   esa  islom   q o id a la rin i  z a m o n   talab larig a  m o s- 
lash tirish   e d i.  B u n d a n   ta sh q a ri,  m u s u lm o n   islo h o ti  g ’oyalari  islom   d in ig a 
e ’tiq o d   q ilu v c h i  d a v la tla r  xalqlarini  Y ev ro p a  ekspansiyasiga  q arsh i  k u ra sh d a  
b irla sh tirish g a   h a m   q a ra tilg a n d i.  S h a rq   x a lq la rid a   siyosiy  fao lh k   va  m illiy 
v a ta n p a rv a rlik   ru h i  sh ak llan ish ig a  J a m o lid d in   ai-A fg ‘o m y   va  M u h a m m a d  
A bdo  k a tta   h is sa   q o 's h d i.  Bu  so h a d a g i  h a ra k a tla r  Ja m o lid d in   a l-A fg 'o m y  
to m o n id a n ’  P a rijd a   n a sh r  e tila d ig a n   « A l-U rv a  al-V uska*  h a m d a   b o sltq a 
tu rk ,  a ra b ,  h in d   g a z e ta la rid a   o “z   ak sin i  to p d i.  M u su lm o n   islo h o ti  o z o d lik , 
m a d a n iy ,  m a 'r if iy   k u rash   g ‘o y a la rin i  ilgari  su rg an i  u c h u n   h am   ta r a q -
q iy p a rv a r  g 'o y a   sifa tid a   b a h o la n a rd i. 
,  r   .  •  io*.n_iQ M
T u rk   m illiy   ijtim o iy   siyosiy  m a tb u o tm in g   vujudga  kelisni  laoU  i x o i -  
v illard a  ta s h k il  e tilg a n   « T erjy u m o n i  ahvoU   va  «T asvir  efkyar»  g a z e ta la ri 
bilan  b o g ‘liq.  U s h b u   g a z e ta la m in g   x iz m a tc h ila ri  1865-yilda  vujudga  kelgan 
«Yangi  u s m o n lila r  u vushm asi*  m axfiy  siyosiy  tash k ilo tin in g   a   z o la ri  edi. 
M a q s a d i  m a m la k a td a   k o n stitu tsio n   m o n a rx iy a   tiz im in i jo riy   e tish d a n   iborat 
ta s h k ilo t  a ’z o la r in g   k o 'p c h ilig i  G ‘a rb d a   ta h s il  o ig a n   y o sh lar  bo*lib,  Y ev ro p a 
m a m la k a tla rin in g   d av Jatch ilik   siy o satin i  sh a k lla n tirish d a g i  ta jrib a sim   T u r ­
kiyada  q o i l a s h g a   u m id   q ilish ard i.  Y angi  u s m o n lila m in g   y ev ro p alash tirish  
h a m d a   is lo h o tla r   rejasin i  «T asvir  efkyar*  g a z e ta si  q a to ri  b o sh q a   ko  plab 
n a s h rla r  ijo b iy   b a h o la s h d i.  «T asvir  efkyar*  sah ifala rin i  m a m la k a tn in g  
ijtim o iy ,  iq tis o d iy   a h v o lig a  taailu q li  ta n q id iy   c h iq ish la r,  b a zi  a m a ld o rla r- 
n in g   firib g a rlik la ri  fosh  etilg an   m a q o la la r  eg allad i.  A yni  sh u   g azeta  «m illat 
ozo d lig i* ,  « v a ta n p a rv a rlik * ,  «inqilob*  kabi  s o 'z la m i  o m m a g a   sin g d irish g a 
h a ra k a t  q ild i.

«Tasvir efkyar*  gazetasining  barpo  etilishiga  sababchi  bo'lgan  «Muxbir* 
gazetasiga  keyinchalik  sulton  gvardiyachilari  tom onidan  amalga  oshirilgan 
to'ntarishga  urinish  uchun  qatl  etilgan  Yangi  usmonlilar  yetakcliisi  Ali  Suavi 
boshchilik  qilardi.  Ushbu  gazeta  tarixi  shunisi  bilaii  qiziqki,  mamlakat 
hukumati  uni  yopib  qo‘yganidan  so‘ng  Ali  Suavi  gazetani  chet  elda  chiqara 
boshladi.  «Hurriet»  muhojir gazetasi  singari  u  ham  Londonda  chop  etilaxdi. 
Bu  ikkala  gazeta  turk  liberal  muholifatining  birlashuvda  katta  rol  o 'y naydi- 
Yangi  usmonlilar mamlakatni konstitutsion  monarxiyaga  aylantirish  dasturini 
aynan shu  nashrlaming sahifalarida  e’lon qilishdi1.
Bundan  tashqari,  XX  asr  boshida  inqilobga  ayianib  ketgan  yosh 
turklar  harakatining  vujudga  kelishi  va  mustahkamlanishiga  ham  m at- 
buotning  hissasi  katta  bo‘ldi.  XIX  asr  oxirlarida  «Birdamlik  va  taraqqiyot 
tashkiloti»  Yangi  usmonlilar  harakatining  davom chisi  sifatida  ish  boshladi. 
U  Abdul  Xamid  II  tuzumini  ag'darish  orqali  Usm onlilar  imperiyasining 
Yevropa  mustamlakasiga  aylanishiga  yo‘l  q o ‘ymaslik  maqsadini  ko‘zlangan 
edi.  1908-yilga  qadar  bu  oqim  matbuoti  noqonuniy  hisoblanib  keldi. 
Uning  Q  ohira,  London  va  boshqa  mamlakatlarda  bosiladigan  gazetalarida 
tashkilot  mohiyatini  ifodalovchi  «usmonli*,  «sanjaq*,  «ittihod»  va  boshqa 
so‘zlar ko'plab  ko‘zga  tashlanardi.
Istanbulda  arab  tilida  cliiqadigan  siyosiy  nashilar  ichida  «Miraat-al- 
Alivol*  va  «Al-Javaib*  gazetalarini  alohida  qayd  etish  lozim.  «Miraat-al- 
Ahvol»  muxolifat  organi  bo'lib,  liberal  qarashlarni  yoqlagani  uchun  ko‘plab 
tazyiqlarga  uchrardi.  «Al-Iavaib*,  aksincha,  sultonni  ko'klarga  ko‘tarish 
evaziga  beriladigan  hukumat  subsidiyalari  hisobiga  yashardi.  Bu  gazeta 
misolida  ham  boshqariladigan  va  sotib  olish  mumkin  bo‘lgan  matbuot 
vujudga  kelganini  kuzatish  mumkin.  Biroq  bu  nashrlar  ham  yevropa- 
lashtirishga qarslu chiqib,  islom  hamjihatliligini  qo'llab-quwatlashardi.
XIX 
asr  oxirlariga  kelib  Misr  musulmon  olaminitig  siyosiy  va  matbuot 
markaziga  aylandi.  Mamlakat  matbuotining  rivojlanishiga  ko‘p  jihatdan 
suriyalik va  livanlik yetakchi  adabiyotchi  va jumalistlarning o ‘z davlatlaridagi 
mustabid  tuzumdan  aziyat  chekib,  bu  davlatga  qochib  kelishi  omil  bo'ldi. 
Misrda  ularning  faoliyati  uchun  sharoit  ancha  yaxshi  edi.  Suriyalik  mashhur 
mutafakkir  va  jurnalist  Adib  Ishoq  Qohirada  «Misr»,  «At-Tijara»  gazeta- 
larining,  livanlik  Al-Hamaviy  esa  «Al-Kavkab  ash-Sharqi»  haftaligimng 
nashrini  yo'lga  qo‘ydi.  Livanlik  muhojirlar  Selim  va  Bishara  Takla  1876-yili 
Iskandariyada  keyinchalik  Misrning  eng  nufuzli  nashrlaridan  biriga  aylangan 
<*Al-Ahrom»  gazetasini  ta ’sis  etishdi.  Gazeta  sahifalarida  buyuk  Misr 
publitsisti  Muhammad  -^Jxlo  maqolalariga  ham  o ‘rin  berilardi.  Jumladan, 
nashr  sonlaridan  birida  uning  millat  hayotida  matbuotning  o‘mi  va  aha- 
miyati  mavzuidagi  maqolasi  chop  etildi2.  Eron  taraqqiyparvar  publitsistlari 
ham  Misrda faoliyat  yuritish  imkoniyatiga  ega  edilar.
1 Желтяков А Л .  Печать в общественно-политической  и  культурной ж изни 
Турции (1729-1908).  М.:  1972,  140-е.
2  Долинина  А.А.  Очерки  истории  арабской  литературы  нового  времени. 
М.:  1977,  28-е.

Shunday  qilib,  Osiyo  va  Sharq  xalqlarida  milliy  va  siyosiy  ongning 
shakllanishida  jum alistikaning  o ‘m i  beqiyos  b o id i.  Garchand  ulaming 
siyosiy  faolligi  X IX   asrda  mustamlakachilik  tuzum ini  ag‘darish  uchun 
yctarli  bo‘lm asa-da,  o ‘sha  davr  voqeligi  va  m atbuoti  kelajakda  ozodlik 
harakatlarini  kuchaytirish  uchun  tajriba  to'plab,  mustaqillik,  demokratiya 
va erkinlik yo‘lidagi  kurashga  kuch bag'ishladi.


Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling