‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi

bet31/36
Sana15.02.2017
Hajmi
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
2 G azeta jurnallaming  adadlariga  oid  ma’lumotlar ular  olingan  kitob  (manba)lar 
yaratilgan  davrdagtga  asosan  olxndi.  Tabiiyki,  bugungi  kungacha  bu  ko‘rsatkichlar 
o ‘zgarib  kctgan.

XX 
asming  birinchi  yarmida  gazetalar  bilan  bir  qatorda  «Commercial 
and  Financial  Chronicle»,  «Afro-Americao*.  «Baltimore  Cun*,  «Wa- 
chington  Evning  Star»,  «Journal  o f  Commerce  and  Commercial»,  «Wa- 
chington  Post  and Times  Herald*,  «Des  Moines  Register*,  «Denver Post*, 
«Los  Angeles  Times*,  «New  York  Herald  Tribune*,  «New  York  Times* 
gazetalari,  «Iron  Age*,  «Cosmopolitan*,  «Farm  Journal*,  «The  Saterday 
Evening  Post*  kabi  jum allar  ham  tobora  om m alashib  bordi.  Jumallar 
adadi  bir  necha  yuz  mingdan  tortib  12  million  nusxadan  ham  oshgani 
e ’tiborga molikdir.
AQSHda  gazeta-jum al  nashr  etishning  o ‘ziga  xos  maktabi  yaratildi. 
T o ‘rt,  sakkiz  sahifadan  iborat  bo‘lib  chiqadigan  gazeta  o ‘zini  oqlay 
olmasligi,  bunday  nashrlar  asosan  muassis  yoxud  m a ’lum  bir  guruh 
kishilargagina  m a’qui  fikrlami  yoritib,  keng  om m aning  axborotga  bo‘lgan 
ehtiyojini  qondira  olmasligi  to ‘g“ri  anglashildi.  Shu  bois  gazetalar yetmish, 
sakson,  hatto  yuz sahifagacha  hajmda  chiqib turishi  odatiy  holga  aylangan. 
Gazeta  bir  necha  o ‘n   sahifadan  iborat  bo'lgandagina  unda  keng  xalq 
ommasining  talablarini  qondira  oladigan  axborot 
berish  va  turli 
mavzulardagi  maqolalami  yoritish  mumkinligi o ‘z  isbotini  topdi.
Amerikalikiar  asosan  dam  olish  kuni  gazeta-jurnallam i  bafuija  mu- 
tolaa  qilishga  vaqt  topishini  hisobga  olgan  tahririyatlar  o ‘z  gaze-talarining 
yakshanba  sonlarini  besh  yuz  sahifagacha  liajmda  ham da  odatdagidan  ikki 
barobar  ko‘p  nusxada  chop  etishardi.  Shunisi  qlziqki,  bir  necha  million 
nusxada  chop  etiladigan  besh  yuz  sahifalik  gazetalam ing  ham  sotuvda 
etishmay qolish  hollari  k o 'p  uchrardi.
Ko'rilayotgan  foydaning  to ‘rtdan  uch  qism i  e ’lon  qilinayotgan 
reklamalar  hisobidan  olinar  edi.  Qolgan  qismi  esa  gazeta  savdosidan 
tushardi.  G azeta-jum allar  narxini  belgiiashda  muassis  yo  tahririyatlar  ko‘p 
hollarda  o ‘z  foydasini  birinchi  o ‘ringa  qo'ym as  edilar.  Bil’aks,  tannarxi, 
masalan,  taxminan  ikki  dollarga  tushadigan  gazetani  uch-to‘rt  barobar 
arzonga  (ta’bir  joiz  bo‘lsa  —  zarariga!)  sotish  «taomil*ga  aylandi.  O'quv- 
chilar  manfaatini  ko'zlab  qilingan  bu  xayrli  ishning  mevasidan  aslida 
noshirlar  ko‘proq  bahramand  bo'lishadi.  Ya’ni,  nashm ing  adadi  misli 
ko‘rilmagan  darajada  ortib  boraveradi.  Qanchalik  ko‘p   nusxada  bosilsa, 
nashming  tannarxi  shunchalik  kamayishi  turgan  gap. 
Ikkinchidan, 
tadbirkor  va  ishbilarmonlar  o ‘z  reklamalarini  adadi  ko‘p  gazetalar  orqali 
yoritishni  afzat  ko‘rishardi.  Demak,  gazetani  sotishdan  ko‘rilgan  ba’zi 
zararlar  reklamadan  olinadigan  foyda  hisobiga  qoplanib,  qo4shimcha 
daromadlarga  ham  erishiladi.
AQSH  matbuoti  taraqqiyotida  1948-yili  asos  solingan  «Associated 
Press*  («Matbuot  uyushmasi*)  axborot  agentligining  roli  katta  bo‘ldi.  Bu 
agentlik  asr  o ‘rtalariga  kelib  3460  dan  ortiq  gazeta-jum alga,  shuningdek, 
qator  radiostansiya  va  telestudiyalarga  xizm at 
ko‘rsatardi,  agentlik 
dunyodagi  160  ta  yirik  shaharda  faoliyat  yuritayotgan  2500  dan  ortiq 
muxbiriga  ega  edi.  Assoshieyted  Press  maxsus- byurolari  orqali  jahonning 
100  dan  ortiq  shahrida  chop etiladigan  1763  ta   gazeta  bilan  teletayp  orqali 
aloqani yo‘Iga qo‘ydi.

Shiddatkor  davr  hisoblangan  XX  asm ing  birinchi  yarmida  mamla- 
katda  chop  etila  boshlagan  ayrim  nashrlar  haqida  to ‘xtalish  maqsadga 
muvofiqdir.
AQ SH da  gazetalar  bilan  bir  qatorda  jum allarga  ham  qiziqish  baland 
ckanligi  kuzatilgan.  Buni  XIX  asm ing  ikkinchi  yarmida  tashkil  etilgan 
qator ju m a lla r  navbatdagi  asr  avlodlarining  ham   e ’tiborini  qozonganidan 
bilsa  bo‘ladi.  Vashingtonda  «N ational  Geographic»  oylik  bezakli  ilmiy- 
omm abop  ju m a li  1888-yilda,  Nyu-Yorkda  «Cosmopolitan»  oylik  adabiy- 
sivosiy  ju m a li  1886-yilda,  ayollarga  mo'ljallangan  «Vogue»  oylik  bezakli 
jum ali  1892-yilda,  «American  Weekly»  rangli-bezakli  haftalik jum ali  1896- 
yilda,  «New  York  Times»  gazetasi  ilovasi  bo‘lgan  «New  York  Times 
Magazine*  ju m a li  1896-yilda,  «Me  Calls*  ayollar  oylik  bezakli  jum ali
1897-yilda  tashkil  etildi.  XX  asm ing  birinchi  yarmidayoq  bu  jum allar 
adadi  bir  nech a  yuz  mingdan  13  milliongacha  nusxani  tashkil  etgani 
ulam ing  naqadar om m abop ekanügidan dalolatdir.
Jurnallam ing  aksariyati  har  haftada,  oyda bir yoki  ikki  marotaba  chop 
etilardi.  Shunga  yarasha  mushtariylarining  soni  ham   ortaverdi.  Jurnallarga 
b o ig an   talab-ehtiyojlar  oshgani  bois  1900-1950-yillarda  ular  safiga  yana 
qator  yangi  nashrlar  qo‘shildi. 
1902-yilda  «Chemical  Engineering* 
jum alini  m ushtariylar  qiziqish  bilan  kutib  oldilar.  Asosan  muhandislik 
kimyosi  sanoati  m uam m olarini  yoritishga  m oijallangan  bu jum al  har  ikki 
haftada 44589  nusxada chop qilinar edi.
1914-yili  ta ’sis  etilgan  «Current  History*  oylik  jum ali  yangi  tarix 
mavzularini  yoritishni  o ‘z  oldiga  maqsad  qilib  qo‘ydi.  Unda  AQSHning 
xalqaro  m aydonda  tutgan  o ‘mi,  ichki  va  tashqi  siyosatiga  oid  rang-barang 
mavzularga  keng  o ‘rin  berilardi.  Ishbilarmon  hamda  tadbirkorlarga 
moMjallangan  «Forbes*  jum aliga  1917-yilda  asos  solingan.  Bu  jum al  ham 
har  oyda  ikki  m arotaba  chiqariladi.  «Barron’s  National  Business  and 
Financial  Weekly*  haftalik jum ali  1921-yilda  Bostouda  chiqarila  boshladi. 
97000  dan  o rtiq   nusxada  chop  etilgan  bu  jum alda  AQSHdagi  etakchi 
m onopoliyachilar,  ishbilarmonlar  va  ilg‘o r  moliyachilar  faoliyati  aks 
ettirilardi.  Ju m a ld a   AQSHning  siyosiy  faoliyatiga  ham  xolis  munosabatlar 
bildirilar edi.
Boshqa  xalqlar  qatori  amerikaliklarda  ham   adabiyotga,  m a’naviyatga 
qiziqish  m udom   yuqori  boMgan.  «The  Readers  Digest*  oylik  adabiy-siyosiy 
jum ali  1922-yilda  Plezantvill  shahrida  tashkil  etilganidayoq  o ‘ziga  xos 
voqelik  b o ‘lgandi.  Zero,  17  tilda  chiqadigan  ushbu  jum alning  umumiy 
adadi  XX  asr  oxiriga  kelib  30  million  nusxaga  etgani  uning  qay  darajada 
om m alashganini  ko'rsatadi.
0 ‘sha  davrda  Nyu-Yorkda  q ato r  jum allarga  asos  solindi.  1922-yilda 
«Foreign  Affairs*,  1923-yilda  «Time*,  1924-yilda  «American  Mercury*, 
1925-yilda  «New  Yorker  The*,  1929-yilda  «Busineess  Week*,  1930-yilda 
«Fortune*,  1933-yilda  «Newsweek*  jum allari  tashkil  etildi.  M a’naviyatga 
tashna  m ushtariylar  orasida  bu  jum allar  tezda  ommalashib,  umumiy 
adadlari  ham   b ir  nech a  yuz  mingdan  10  million  nusxagacha  etdi.  Dem ak, ' 
AQSHdagi  nashrlar  ham   m azm unan juda  boy,  sifatli,  o ‘quvchi  didiga  mos 
bo‘lgandirki,  ulam ing  mushtariylari soni tobora  ko‘paya  bordi.

0 ‘sha  nashrlaming  muassis  va  ta ’sischilan  o'quvchilar  sonining 
ko'payishidan  manfaat  ortishini  t o ‘g ‘ri  hisob-kitob  qilib,  gazeta-jum allarni 
haqiqiy  tannarxidan  ham  arzonga  sotishardi.  Chunki  bu  sohada  faqat 
daromad  ketidan  quvganlar  uzoqqa  bora  olmasligini,  tez  orada  bozori 
kasodga  uchrashini  amerikalik  noshirlardan  tortib  muassislargacha  yaxshi 
bilishlardi.
AQSHlik  mushtariylarning  sevimli  nashrlaridan  biri—  «Life»  rangli- 
bezakli  jurnaliga  1936-yili  asos  solingan.  Umumiy  adadi  6041778  nusxa 
bo'lgan  bu  xalqaro  miqyosdagi  ju m a l  ikki  haftada  bir  m arta  chop  etila 
boshiagan.  Jahon  miqyosida  o 'z   o'quvchilariga  ega  bo'lgan  ushbu  nashr 
Lotin  Amerikasi  mamlakatlari  u chun  Parijda  ispan  tilida  ham  chop 
etilardi.  Ikkinchi  jahon  urushidan  so ‘ng  jum al  «XX  asr  —  Amerika  asri», 
«AQSH  dunyo  rahnamosidir»  shiorlari  ostida  chiqariladigan  bo'ldi.
Diinyo  miqyosida  miixlislariga  ega  bo'lgan  «Look»  jurnaliga  1937-yilda 
Nyu-Yorkda  asos  solindi.  Ikki  haftada  bir  marta  5623413  nusxada  chop 
etiladigan  jumalda  rang-barang  suratlar  bilan  bir  qatorda  qiziqarii  hikoyalar, 
kinoyulduzlar  haqida  ocherklar  yoritiladi.  «Nigoh»  degan  nomiga  yarasha  bu 
ommabop  nashr  sahifalarida  o ‘z  aksini  topadigan  AQSH  va  boshqa 
davlatlaming 
ijtimoiy-siyosiy 
hayotiga 
daxWor 
muammolar, 
xususan, 
mamiakat  boshqaruvida  uchrashi  mumkin  bo'lgan  korrupsiyaga  oid  tanqidiy 
maqolalar ham o'qnvchilar e ’tiborini o'ziga tortib turadi.
Nyu-Yorkda  tashkil  etilgan  yana  ikkita  jumal  haqida  to'xtalib  o'tish 
joiz.  «Parade*  haftalik  ommabop  jurnaliga  1941-yilda  asos  solindi.  H ar 
yakshanba  kuni  chiqadigan  bu  bezakli  jum al  22  million  (oyiga  88  million!) 
nusxada  chop  etilishi  uning  qanchalik  sermazmun,  qiziqarii  ekanligini 
ko'rsatadi.  Jurnalxonlar  talab-ehtiyojini  muntazam  kuzatib  borgan  mutaxa- 
ssislar  zamonga  mos  yangi  nashrlar  chop  etish  ustida  muttasil  izlandilar. 
Shunday  izlanishlar  samarasi  o ia r o q   1949-yilda  tashkil  etilgan  «Reporter» 
siyosiy jumali  ham  millionlab  muxlislariga ega ekantigi  bejiz emas.
XX 
asrning  birinchi  yarmidagi  AQSH  matbuoti  haqida  s o 'z   ketganda, 
m ashhur  kompaniya  rahbari  G e n ri  Lyus  faoliyati  haqida  ham   to'xtalib 
o'tish  joizdir.  0 ‘zi  bosh  m uharrir  sifatida  ish  boshiagan  Lyusning 
kompaniyasiga  qarashli  jurnallarning  bir  galgi  umumiy  adadi  11  million 
nusxadan ortiq  edi.
«Xerst  konsolideyted  pablikeyshnz,  ink.»  yirik  noshirlik  konserni  XIX 
asming  oxirlarida  tashkil  etilgan  b o ‘lsa-da,  1930-yil  o'rtalarida  ’chinakam 
ravnaq  topa  boshladi.  Bu  paytga  kelib  konsernda  28  ta  kundalik  gazeta  va 
13  ta jurnal  chop  etilardi.  Bundan  tashqari  u  o'zining  axborot  agentligiga, 
matbuot  markazi,  radiostansiyasi,  kinofirmasiga  ham  ega edi.
AQSH  gazetalari  haqida  s o 'z   yuritganda  ham,  avvalo,  XIX  asrda  yuz 
bergan  ayrim  voqea-hodisalarga  bir  bora  nazar  tashlash  maqsadga 
muvofiqdir.  Negaki,  bu  davrda  navbatdagi  asr  matbuotining  ravnaqi  uchun 
zamin  yaratilgandi.  Dunyoda d ong  taratgan  «New  York Times»  (Nyu-York 
Tayms)  gazctasiga  ham  ayni  shu  davrda  —  1851-yilda  asos  solindi.  «Nyu- 
York  tayms  kompani»  deb  uom laugan  kompav\iya  tom onidan  har  kuni 
chop  etiladigan  gazetaning  adadi  623588  nusxa.  yakshanba  kunlari  esa

1261800  nusxadan  kam  bo‘Lmagan.  Har  kuni  80—120  sahifada  chop 
etiladigan  gazetaning  yakshanba  sonlari  400—500  sahifagacha  yetishi  odatiy 
holga aylangan.
D am   olish  kungi  soniga  ju m a l  tipidagi  ikkita  ilova  —  «Nyu-York 
taym s  megezin*  va  «Nyu-York  taym s  buk  revyu»  ham  q o ‘shib  chiqarilishi 
yo‘lga  q o ‘yilgan.  Uiardan  tashqari,  «New  York  Times»ning  30  ga  yaqin 
ilovalari  chiqib  turadi.  Uning  Lotin  Amerikas!  uchun  Limada  (Peru)  va 
Yevropa  davlatlari  uchun  Parijda  nashriyot  uylari  mavjud.  Gazeta 
xodim larining  umumiy  soni  5000  nafardan  ortiq  kishini  tashkil  etadi, 
aynan  tahririyat  shtatida  esa  900  xodim  muntazam  faoliyat  ko‘rsatadi. 
A Q SH ning  17  ta   yirik  shahrida  ham da  29  ta   mamlakat  poytaxtlarida  bu 
gazeta  doim iy byurolariga  ega.
«M akkorm ika—Patterson»  gazeta  tresti  mamlakatdagi  yirik  nashrlarga 
asos  solgan.  0 ‘sha  nashrlarning  umumiy  adadi  3,4  million,  yakshanba 
sonlari  esa  5  million  nusxadan  oitiqroqdir.  Xristianlik  ilmini targ‘ib  etuvchi 
«C hristian  Science  M onitor» gazetasiga  1908-yilda  Bostonda  asos solingan. 
19 1
7-yilda  M edisonda  (Viskonsin  shtati)  chiqa  boshlagan  «Capital  Times» 
kundalik  m ustaqil  gazetasida  asosan  ijtimoiy  mavzudagi  maqolalarga  keng 
o 'rin   beriladi.
«The  N ew   York  Daily  News»  (Nyu-York  kundalik  haqiqati) 
gazetasining  nom idanoq  m azm un-m ohiyatini  anglash  mumkin.  1919-yilda 
asos  solingan  bu  gazeta  sahifalarida  asosan  reklamalar  yoritiladi.  Uning 
tahririyatida  3000  dan  ortiq  xodim  faoliyat  ko'rsatadi.  G azeta  adadi  o ‘tgan 
asr  o 'rta la rid a   2056521  nusxani,  yakshanba  sonlari  esa  3455033  nusxani 
tashkil  etardi.
A Q SH   m atbuoti  taraqqiyotida  1919-yilda  tashkil  topgan  «Federated 
Press»  axborot  agentligining  ham   salmoqii  hissasi  bor.  K o'plab  gazetalar 
eng  m u h im   axborotni  shu  agentlikdan  olardilar.  Uning  uchta  b o iim i  Nyu- 
York,  V ashington  va  Detroyt  shaharlarida joylashgan.
«W ashington  Daily  News»  haftalik  gazetasi  1921-yildan  chiqa 
boshlagan.  Bu  gazeta  asosan  Skripss-Govard  tresti  siyosiy  yo‘nalishidagi 
m avzularni  kengroq  yoritardi.  Rang-barang  materiallar  bilan  bir  qatorda 
turli  ko‘ngilochar suratlar va  rrlaqolalar ham  muxlislami  xushnud etardi.
M am lakatdagi  yetakchi  gazetalardan  biri  —  «New  York  Herald 
T ribune»ga  1924-yilda asos  solingan.  Bugungi  kunda  ushbu gazeta  yetakchi 
nashrlardan  deb  topilgan.  G azetaning  «Yevropa  nashri*  Parijda  chiqadi.
XX  asr  o ‘rtalarida  500000  nusxa  atrofida  chiqib  turgan  gazeta  50—80 
sahifadan,  yakshanba sonlari  esa  300—400 sahifadan  kam  bo‘Lmasdi.
1924-vildan  chiqa  boshlagan  yana  bir  gazeta  -   «New  York  Daily 
Mirror*  N yu-Y orkning  kundalik  ko‘zgusi  hisoblangan.  Gazeta  sahifalarida 
asosan  am erikalik  monopoliyachilarning  qarashlari  o ‘z aksini  topardi.
«This  Week*  haftaligi  1935-yili  Nyu-Yorkda  chiqa  boshlashi  bilanoq 
o ‘z  m uxlislarini  topdi.  Yakshanba  kunlari  39  ta  ilovasi  bilan  chop 
etiladigan  bu  nashm ing  umumiy  adadi  11685200  nusxadan  oshardi.  Asosiy 
m aqsadi  reklamalarni  yoritish  boMgan  ushbu  haftalik  sahifalarida  hikoya, 
ocherk,  siyosiy  va  ijtimoiy  mavzudagi  maqolalar  ham  tez-tez  yoritilib 
turgani  uning  ixlosmandlari  sonini  ko'paytirishga  xizmat  qilardi.

Kasaba  uyushmalarining  1942-yili  San-Fransiskoda  tashkil  etilgan 
nashri  —  «The  Dispatcher»  mustaqil  gazetasi  asosan  ishchi-xizmatchilar 
manfaatini  himoya  qilishga  yo'naltirilgandi.  U lam ing  erkin  minbari 
hisoblangan  mazkur  gazetada  dunyo  miqyosida  kasaba  uyushmalarining 
ilg'or tajribalari,  bu sohadagi  m uam m olar yoritilardi.
Odamlarda  ijtimoiy,  siyosiy  mavzulardagi  maqolalarga  qiziqish  katta 
ekanligini  anglagan  chikagolik  jum alistlar  va  noshirlar  1947-yili  «Chicago 
Sun—Times»  gazetasini  tashkil  etdilar.  Bu  davrda  kurrai  zaminda  turfa 
siyosiy  voqea-hodisalar  avj  olayotgan  edi.  SSSRdagi  qonli  qatag'onlar, 
Yevropada  Ikkinchi  jahon  urushining  o ‘choqlari  paydo  bo'layotgani 
haqidagi  xabar  va  sharhlar  amerikaliklaming  ham  e ’tiborini jalb  qilmasdan 
qoimasdi.  Boshqa  yetakchi  gazetalar  qatori  «Chicago  Sun—Times*  gazetasi 
sahifalarida  ham  bu  mavzular atroflicha yoritib borildi.
Agressiya  va  urushlaiga  hamisha  qarshi  turadigan  «N ational  Gardian» 
taraqqiyparvar  gazetasiga  1948-yiIi  Nyu-Yorkda  asos  solingan  edi.  Ko‘p 
o ‘tm ay  bu  gazeta  nihoyatda  ommalashib  ketdi.  Dunyoning  barcha 
burchaklarida  uning  muxlislari  topiladi.
XX 
asr  birinchi  yarmida  AQSHda  matbuot  ravnaqini  yuksak  pog'o- 
nalarga  ko‘tarishda  «Ogdena»,  «Nyuxauz»,  «Perri»,  «Ridder»,  «Skripps- 
Govard*,  «Skripps»,  «Tayms—M irror  kompani»,  «Xerst»  kabi  gazeta  tresti, 
konsemi  va  birlashmalari  salmoqli  o'rinda  bo'lishdi. 
Ular  o ‘nlab 
gazetalarni  million-million  nusxalarda  chop etishgani  yaxshi  m a’lum.
Shunisi  e ’tiborga  molikki,  AQSHda  ingliz  tilidagi  nashrlar  bilan  btr 
qatorda  boshqa  millat  o ‘quvchilariga  mo'ljallangan  gazetalar  ham  emin- 
erkin  chop etilardi.  Masalan,  1905-yüdan  Bostonda  latish  tilida  «Amerikas 
Latweeties»  (Amerikas  Latvietis),  1909-yildan  N yu-Y orkda  eston  tilida 
«Uus  Ilm»  (Uus  Ilm),  1917-yildan  Nyu-Yorkda  rus  tilida  «Russkiy 
Golos»,  litva  tilida  esa  191 t-yildan  Nyu-Yorkda  «Laisve»  (Laysve)  va 
1923-yiIdan  Chikagoda  «Vilnis»  («Vllnis»),  N yu-Y orkda  ukrain  tilida 
«Hromadsky  Holos»  (Gromadskiy  Golos), 
1938-yildan  Nyu-Yorkda 
arm an  tilida  «Lraper»  (Lraper)  gazetalari  ham  ko‘pm ing  nusxalarda  chop 
etilgani bu  yurtda  demokratiyaning ravnaq  topganidan  dalolatdir.
AQSH  matbuoti  tarixida  XX  asming  birinchi  yarm ida  boshiangan 
ilg‘o r  usullar  va  an ’analar  dunyo  matbuoti  taraqqiyotiga  ham  sezilarli 
darajada  ta’sirini o ‘tkazib  kelayotir.
Angliya  matbuoti  ham  XX  asming  birinchi  yarm ida  ravnaq  topdi. 
O 'sha  davrdayoq  angliyaliklarning  amerikalik  o'quvchilarga  nisbatan  ikki 
marta,  fransuzlarga  qaraganda  uch  barobar  ko‘p  gazeta-jum al  xarid 
qilishlari  kuzatilgan.  Angliya  gazetalarini  shartli  ravishda  besh  guruhga 
ajratish  mumkin:
MUliy  (markaziy)  ronggi  gazetalar.  Bular  sirasida  Londonda  chop 
etitadigan  16  nomdagi  gazetani  sanash  m umkin.  8  tasi  yirik,  yetakchi 
«Tayms»,  «Deyli  telegraf»,  «Deyli  meyl»,  «Deyli  ekspress».  «Deyli  gerald», 
«Deyli  Uorker»,  «Deyli  mirror*  va  «Deyli  sketch»  gazetalari  bo‘lib,  o ‘sha 
davrdayoq ulaming  umumiy adadi  13  million  nusxadan  oshardi.

londonning  fungi  gazetalari  «Ivning  nyus»,  «Ivning  standard»ning 
umumiy adadi  2,  7  m illion  nusxadan ortiqroq edi.
Tonggi  vo  fungi mahalliy  (turli joylardagi) gazetalar.  Angliya  va  Uelsda 
19  ta  tonggi  va  67  ta   tungi,  Shotlandiyada  7  ta   tonggi  va  8  ta  tungi,  Shi- 
moliy  Irlandiyada  uchta tonggi va bitta  tungi,  Men  hamda  Channelda bitta 
tonggi gazeta  chiqib turgan.
Yakshanba  kungi  gazetalar  umumiy  adadi  32  million  nusxadan 
oshardi.  Bu  davrda  Angliyada  140  ga  yaqin  kundalik  (va  yakshanbalik) 
gazetalar  ch o p   etilardi.  Londonda  chiqadigan  «Sandi  tayms*,  «Observer», 
«Sandi  ekspress»,  «Nyus  o f  Uorld»,  «Pipl»,  «Reynolds  nyus»  va  boshqa 
yirik  nashrlar  muxlislarining  soni  tobora  ortib bordi.
Mahalliy  (joylardagi)  kundalik  gazetalar.  0 ‘sha  davrda  Buyuk  Bri- 
taniyada  1200  d an   ziyod  gazeta  va  4000  dan  oitiq  jurnal,  bulardan 
tashqari,  h ar  yili  m a’lum otnom a  ham da  yilnoma  tipidagi  1000  dan  oshiq 
nashrlar  ham   ch o p   etib  turilardi.  Aynan  XX  asrning  birinchi  yarmidagi 
matbuot  ravnaqi  shunda  ko'rinadiki,  qator  kichik-kichik  nashrlar  yirik 
m onopoliyachilar  ko‘magida  ulkan  nashrlarga aylantinidi.
Angliya  m atbuotining  taraqqiyotida  uchta  axborot  agentligi  m uhim  
o ‘rin  tutadi.  Y a’ni,  Reyter,  Press  Assoshieyshn  va  Ekscheynj  Telegraf 
axborot  agentliklari  mahalliy  OAVni jahondagi  eng  muhim  siyosiy  xabarlar 
bilan  ta'm in lab   turadi.  Ayni  vaqtda  mamlakat  hayotiga  oid  axborotlarni 
ham  asosan  shu  agentliklar tarqatadi.
H ar 
b ir 
m am lakat 
matbuotining  qiyofasini 
yetakchi 
nashrlar 
belgilaydi.  Angliyada  XX  asrning  birinchi  yarmida  paydo  bo'lgan  shunday 
gazeta-jum allar  m am lakat  ijtimoiy  hayotida  katta  voqelikka  aylandi.  Bu 
davrda  L ondonda  q ato r  yangi  nashrlar paydo  b oidi.  Shulardan  b in   bo‘lgan 
«Daily  Express»  gazetasiga  1909-yilda  asos  solingan.  12—14  sahifadan  ibo- 
rat  bu  gazeta  b ir  vaqtning  o ‘zida  London,  M anchester  va  Glazgoda  jam i 
4,3  million  nusxada  chop  etilardi.  Keyinchalik  gazetaning  sahifalari  ham, 
adadi  ham   keskin  ko‘paydi.  Uning  muxlislari  nafaqat  Yevropada,  hatto 
Amerika  va  Osiyo  q it’alarida  ham  kam  emasdi.
Angliyaliklarning  yangilikka  intiluvchanligi  ularning  matbuotga  b o i-  
gan  ishtiyoqini  kuchaytiradi.  Yangi  nashrlar  hamisha  qiziqish  bilan  kutib 
olinganini  esa  ularning  adadlari  keskin  oshib  borganidan  ham  bilsa  bo‘ladi. 
«Daily  M irror»  (K undalik  ko‘zgu)  rangli,  bezakli  gazetasiga 
1903-yilda 
asos  solingan  edi.  Dastlab  bir  necha  o ‘n  ming  nusxalarda  chop  etilib,  tez 
orada  G 'arb iy   Yevropa  va  Amerikada  ko'plab  muxlislariga  ega  bo'lgan  bu 
gazetaning adadi  4,5  milliondan  oshib  ketdi.
O m m abop  gazetalar  qatoriga  1909-yilda  «Daily  Sketch»  (Kundalik 
ocherk)  gazetasi  ham   q o ‘shildi.  14-16  sahifadan  iborat  rangli  gazeta  adadi 
1,2  million  nusxadan  kam  bo‘lmasa-da  unga  bo'lgan  talab-ehtiyoj  tobora 
ortib  borardi.  X o‘sh,  bu  gazetalarning  muxlislari  bunchalik  ko‘p  bo‘lgan- 
ligining  boisi  nim ada  edi?  Ushbu  savolga  yuqorida  bir  qadar  javob 
topgandek  b o'ldik.  Y a’ni,  bu  tahririyatlarda  yuzlab,  minglab  xodimlar  fao- 
liyat  ko‘rsatishardi.  Bundan  tashqari,  o'sha  gazetalarning  maxsus  mux- 
birlari  o ‘nlab  m am lakatlarda  faol  harakat  qilishardi.  Ko‘pdan  ko‘p  fikr

chiqadi,  deganlaridek,  har  kuni  o ‘nlab  sahifadan  iborat  gazetalar  axborotga 
boy,  sermazmun  bo'lganligi  bilan  bir  qatorda  ularning  sifatli  chiqishiga 
ham   katta e ’tibor berilardi.
Eng  muhim  va  dolzarb  axborotni  ishonchli  m anbadan  olib,  hoziija- 
voblik  bilan  yoritish  Angliya  matbuotining  o ‘ziga  xos  xususiyatlaridan 
biriga  aylangan.  0 ‘quvchilami  bezdirib  qo'yishi  yoxud  ularda  norozilik 
kayfiyati  uyg‘otishi  mumkin  b o ‘lgan  oldi-qochdi,  saviyasi  past,  mazmunan 
sayoz  materiallarga  uncha-m uncha  gazeta  sahifalarida  o ‘rin  berilmasdi. 
Shu  bois  ham  1912-yilda  asos  solingan  «Daily  Herald»  (K undalik  axborot) 
gazetasining  adadi  1,5  million  nusxadan  oshganligi  tabiiy  holdek edi.  1915- 
yilda asos  solinib,  mohiyatan  oddiy fuqarolaming  erkin  m inbariga  aylangan 
«Sunday  Pictorial»  yakshanbalik  gazetasi  3,5  m illiondan  ortiq  nusxada 
chiqardi.  «Sunday  Express*  yakshanbalik  gazetasiga  1918-yilda  asos  solin­
gan.  18—20 sahifadan  iborat bu gazeta  3,5  million  nusxada  c h o p  etilardi.
Bularning barchasi  zabardast jurnalistlar zalvorli  m ehnatining  samarasi 
bo‘lganini  izohlab  o ‘tirishga  hojat  yo'q.  M uhimi,  rivojlanish  y o iin i  tan- 
lagan  boshqa  mamlakatlaming jum alistlari,  m atbuot  u ch u n   m as’ul  kishilari 
ham  ana  shu  tahririyatlaming  sinalgan  tajribalaridan  foydalanib,  ko‘zlagan 
maqsadlariga erishganlari sir emas.
Gazeta-jurnallarning  ko'pligi  va  adadlarining  yuqoriligi  jihatdan  etak- 
chi 
0
‘rinda  turgan  Buyuk  Britaniya  matbuoti  XX  asrning  birinchi  yarmida 
jahonda  yuksak  mavqega  ega  bo‘idi.  Matbuot  taraqqiyoti,  shak-shubhasiz, 
mamlakat  ravnaqiga  ulkan  hissa qo'shdi.
Gerroaniya  matbuoti  haqida  so‘z  yuritishdan  a w a l  besh  asr  ilgari  bu 
yurt  matbaaning  beshigi  bo'lganini  eslab  o ‘tish joizdir.  Jam oatchilik  fikrini 
shakllantirishda  gazeta  nech o g ii  m uhim  rol  o ‘ynashini  to ‘g‘ri  anglagan 
o 'sh a  davrdagi  nemis  ziyolilari  bu  ishga  jiddiy  kirishgan  edilar.  Ayrim 
manbalardan  ma’lum  bo'lishicha,  1725-yildan  «General-ansayger*  (*Ham- 
m abop  xabarnoma»),  1850-yildan  «Algemayne  saytung»  («Umumiy  ga­
zeta»),  1898-yildan  «Berliner  morgenpost»  («Berlin  tonggi  xabarlari») 
gazetalari  chop  etila  boshladi.  Ular  sirasiga  boshqa  q a to r  gazeta-jurnallar 
ham  qo‘shildi.


Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling