‘zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi

bet32/36
Sana15.02.2017
Hajmi
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
X X  
asrning  birinchi  yarm ida  bu  mamlakatda  yuz  bergan  voqea- 
hodisalar  tarixdan  yaxshi  m a ’lum.  Ya’ni,  ikkinchi  ja h o n   urushining 
«o‘chog‘i*  aynan  shu  yerda  paydo  b o id i.  Urushdan  oldingi  davr  matbuoti 
kimlarga  xizmat  qilganini  tasaw u r  etish  qiyin  emas.  Ilk  bosma  mashina 
ixtiro  qilingan  va  jahon  tarixida  birinchi  bosm axona  bunyod  etilgan 
mamlakatda  matbuot  shunga  yarasha  ravnaq  topdi.  Faqat  matbuotdek 
qudratli  kuch  ham  o ‘sha  davrda  fashizm  g‘oyalariga  xizmat  qilganini 
izohlab  o ‘tirishga  hojat  bo'lm asa  kerak.  U rushdan  keyingi  davrdagi 
Gei-maniya  haqida  so‘z  ketganda,  uning  m ash’um   tarixiyu,  ikkiga,  ya’ni. 
G D R   va  GFRga  bo'linib  qolgani  haqida  ham  eslab  o ‘tish  joiz.  Bu  davrda 
ularning  matbuotlari  ham  faoliyatini  ikki  xil  tarzda  davom   ettirdi.  1990- 
yiUarda  «Berlin  devori»  qulatilgach,  Germaniya  hayotida  yangi  davr 
boshlandi.  Mazkur  voqea-hodisalarda  o'sha  davr  m atbuoti  qanchalik  rol 
o ‘ynaganini tushunish  mumkin.

Shunisi  diqqatga  sazovorki,  urush  tugagan  yiliyoq  nemis  jum alist  va 
noshirlari  vayron  b o ig a n   mahatliy  m atbuotni  yangicha  tipda,  o ‘zgacha 
m hda  qayta  tiklashga  bel  bog'ladilar.  0 ‘sha  yili  ikkala  nemis  davlatida 
o ‘nlab  turli  gazetalar  tashkil  etilgani  va  yuz  minglab  nusxalarda 
chiqarilgani  sir emas.  Birgina  G F R d a  1945-yiIda  paydo  bo'lgan  «Aachener 
N achrichten*  (Aaxener  N axrixten,  40  ming  nusxa),  «Allgemeine  Zeitung* 
(Algemayne  Saytung,  100  ming  nusxa),  «Weser-Kurier*  (Vezer-Kurir,  120 
ming  nusxa),  «Hessische  Allgemeine*  (Gessishe  Algemayne,  72  ming 
nusxa),  «D arm stadter  Echo*  (D arm shtedter  exo,  50  ming  nusxa),  «N ürn­
berger  N achrichten»  (N yum berger  Naxrixten,  185  ming,  shanba  kunlari 
220  ming  nusxa),  «Rhein—N eckar—Zeitung*  (Reyn-N ekkar-Saytung,  63 
ming  nusxa),  «Stuttgarter  Zeitung*  (Shtutgarter  Saytung,  140  ming  nusxa) 
gazetalarining  muxlislari  tobora  ortib  bordi.  E’tiborli  tom oni  shundaki, 
1946—1950-yillar  m obaynida  ham   ko‘plab  nashrlar  paydo  b o iib ,  yuz 
minglab  muxlislar orttirishdi.
0 ‘sha  davrdayoq  3,5  million  nusxada  chop  etilgan  «Bild-Zeitung* 
(«Bild-Saytung*),  1,7  million  nusxada  chiqib  turgan  «Bild-Zeitung  am 
Sonntag»  (Bild-Saytung  am  Z onntag)  gazetalari  ham  o'ziga  xos  voqelik 
edi.
D unyoga  m ashhur  «Der  Spiegel»  (D er  Shpigel,  ya’ni  «Oyna*) jurnali 
ham  1947-yilda  Hamburg  shahrida  315  ming  nusxada chiqa boshlagan.
1950-yilda  G F R da  10  ta  yirik  nashriyotda  17  ta  gazeta  2506000 
nusxada  chiqib  turardi.  1959-yilga  kelib  mamlakatda  chop  etiladigan 
nashrlarning  um um iy  adadi  17  m illion  nusxadan  oshib  ketgani  nisbatan 
qisqa  davr  m obaynida  m atbuotning qanchalik  ravnaq topganini  ko‘rsatadi.
Shu  tariqa  XX  asr  o ‘rtalarida  Germaniya  Federativ  Respublikasi 
m atbuoti  dunyodagi  yetakchi  o ‘rinlardan birini  egaUay boshladi.
Italiya  m atbuoti  haqida gapirganda,  aw alo,  1848-yilda  Turin shahrida 
chiqa  boshlagan  «La  G azzetta  del  popolo*  (Gazetta del  popolo)  nashri  har 
kuni  ikki  m arta,  ya’ni,  tonggi  soni  —  55  ming,  kechki  soni  esa  30  ming 
nusxada  chiqib,  muxlislari  e ’tiborini  qozonganligini  eslash  lozim.  Kuniga 
ikki  m arotaba  chop  etiladigan  gazeta  xabariari  qanchalik  hoziijavob, 
dolzarb  boMishini  tasa w u r  etish  qiyin  emas.  Chinakam  axborot  manbayiga 
aylangan  nashm ing esa  muxlislari  o rtib   boraverdi.
Italiya  nashrlari  orasida  M ilanda  1876-yildan  chiqa  boshlagan  «II 
Coppiere  della  sera*  gazetasi  alohida  o ‘miga  ega.  1922— 1924-yillarda 
gazeta  1  m illion  nusxagacha  chiqdi.
«La  Ora»  gazetasi  1900  yildan  buyon  Palermoda  chop  etiladi.  Bu 
tungi  gazeta  sahifalarida  voqeliklar  haqqoniy  yoritilishi  bilan  muxlislari 
e ’tiborini  qozongan.  «Il  Giornale  d ’ItaLia»  mustaqil tungi  gazetasiga  1901- 
yilda  Rim da  asos  solingan.  1922-yilda  bu  gazetaga  «Jornale  d ’ltalia 
agrikolo»  (Italiya  qishloq  gazetasi)  haftaligi  ilova  qilib  chiqarila  boshladi. 
1930-yildan  maxsus  yakshanba  sonlariga  ilova  tariqasida  «Jomale  della 
dom enika»  (Yakshanbalik  gazeta)  ham   ko'pming  nusxalarda  chiqariladigan 
b o id i.  Aksariyat  rivojlangan  m anilakatlarda  gazetxonlar  sevimli  nashr- 
larining  aynan  yakshanba  sonlarini  maroq  bilan  o ‘qishlari  odatiy  holga

ayianib  qolgan.  Shunga  muvofiq  o'sha  kuni  c h o p   etiladigan  gazetalar 
odatdagidan  bir  necha  marta  katta  hajmda  va  k o 'proq  nusxalarda  chop 
etilardi.  M uhim  reklamalar  aynan  dam  oiish  kunlarí  yorítilishiga  reklama 
beruvchilar liam,  iste’molchilar ham  birdek ko'nikib qolishgan.
Italiyaning  m ashhur  «Italia»  gazetasíga  1912-yilda  asos  solingan  edi. 
M ilanda  katolik  guruhi  nashri  boigan  bu  gazeta  sahifalaridan  rang-barang 
mavzuiar  o ’rin  egallardi.  Azaldan  díniy-m a’rifiy  mavzuga  qiziqish  bilan 
qaragan  ko‘p sonli  mushtaríylar bu gazetaning doim iy  muxlisiga  aylanishdi.
XX 
asmiiig  birinchi  choragida  bu  o ‘lka!arda  fashizm  bayrog'i  ostidagi 
harakatlar qay darajaga  yetgani  tarixdan  yaxshi  m a’lum.  Bu  xatti-harakatlar 
o'zgacha  dunyoqarashga  asoslangan  nashrlam i  h a m   hazm   qila  olmasdi. 
Shu  bois  1924-yilda  Milanda  chiqa  boshlagan  Italiya  komfirqasi  markaziy 
oiganining  nashri  —  «L’Unita*  gazetasi  bir  yildan  so‘ng  fashistlar 
hokimiyatí tom onidan  taqiqtab qo'yitdi.  18-yildan  k o'proq  davr mobaynida 
yashirincha  chiqib  turgan  «L’Unita*  gazetasi,  nihoyat,  1944-yil  iyunidan 
boshlab  Rimda  yana oshkora chop etjla  boshladi.
Azaldan  diniy,  m a’rifiy  o'choqlardan  biri  b o ‘lib  kelgan  ko‘hna  Rimda 
turli  davrlarda  diniy  nashrlar chiqarish  urfga  aylangan.  Xristian-demokrartik 
partiyasi  markaziy  nashri  «II  Popolo»  gazetasi  shulardan  biri  edi.  Rimda 
1944-yildan  chop  etila  boshlagan  bu  gazeta  ixlosmandlari  G'arbdagi 
boshqa  mamtakatlarda  ham  kam  emasdi.
Yevropa  mamlakatlaridagi  ilg‘or  tajriba  biror  hududdagina  qolib 
ketmasdi.  Modomíki  gazetalari  q o sh n i  m am lakatlarga  ham  tarqalayotgan 
ekan,  demak,  unda  yoritilayotgan  mavzuiar  voqelikka  ayianib  boraveradi. 
Moliya-iqtisodiy  mavzulami  yoritishga  ixtisoslashgan  *11  Globo»  («Er 
shari»)  gazetasiga  1945-yilda  Rimda  asos  solingan.  Ushbu  nashr  ham 
butun yevropalik  moliyachi  mutaxassislar e ’tiborini jalb  etib turardi.
«The  Rome  Daily  American*  gazetasi  \946-yi\dan  Rim da  ingliz tilida 
chop  etila  boshladi.  Uning  faoliyati  Italiyadagi  amerikaliklar  siyosatini 
yoritishga  yo'naltirilgandi.
XX 
asming  birinchi  yarmida,  xususan,  Ikkinchi  jah o n   urushi  davrida 
Italiyada  ham  juda  murakkab  vaziyat  vujudga  kelgan  edi.  Bu  urush  bilan 
bogMiq  mushkulotlar  matbuot  taraqqiyotiga  o ‘z   ta ’sirini  o ‘tkazmasdan 
qolmasdi.
1948-yilda  m atbuot  to'g'risida  qonun  qabul  qilinishi  Italiyada  bosma 
so‘z  ravnaqini  yuksaltirishda  muhim  aham iyat  kasb  etdi.  Shu  yili 
demokratik  nihdagi  «II  Paese»  gazetasi  chiqishi  rimlik  gazetxonlarni 
mamnun  qildi.
«II  Paese  sera»  gazetasi  1949-yildan  chiqa  boshlagan.  Bu  tungi  gazeta 
haftada  to'rt  kuh  rimliklar  uchun,  ikki  marta  N eapol,  bir gal  Florensiya  va 
bir  marta  butun  mamlakat  aholisi  uchun  chop  etilardi.  Adadi  —  85  ming, 
shanba  kunlari  120  ming  nusxaga  yetardi.
Ikkinchi  jahon  urushidan  keyin  Italiya  m atbuoti  ham  asta-sekinlik 
bilan  yana  o'zanini  topa  boshladi.  M a’lum  fursat  tiklanish  davridan  so‘ng 
u taraqqiyot sari  odim lab ketdi.

Fransiya  m atbuoti  XX  asrning  birinchi  yarmida  jadal  sur’atlar  bilan 
rivojlandi.  Yevropada  ravnaq  topayotgan  m atbaachilik  fransuz  matbuotini 
yanada  yuksaltirishga  zamin  yaratdi.  Biroq  Ikkinchi  jahon  urushi  bu 
mamlakatni  ham   chetlab  ojtmadi.  Urush  qanchalik  tajovuz  qilmasin, 
yurtda  m atbuot  taraqqiyoti  uchun  kurash  besam ar  ketmadi.  Buni  aynan 
o'sha  yillarda  tashkil  etilgan  qator  gazeta-jurnallar  faoliyati  misolida  ham 
ko'rish  mumkin.
Fransiya  m atbuotida  yetakchi  o ‘rinlardan  birini  egallab  kelayotgan 
«Le  Figaro»  (Figaro,  1826-yilda  asos  solingan)  kundalik  gazetasi  qatoriga
XX  asrning  birinchi  yarmida  o ‘nlab  nashrlar  qo‘shildi.  Yo‘nalishlari 
turlicha  b o lg a n   gazeta-jurnallarda  turfa  dunyoqarashlar  o ‘z  aksini  topardi. 
«Figaro»  gazetasi  fransuz  siyosiy  kuchlarning  o*ng  tomonini  qo‘llab- 
quwatlashga  yo'naltirilgan  bo'lsa,  1903-yilda  tashkil  etilgan  «Les  Echos» 
(Eko)  gazetasi  fransuz  tadbirkorlariga,  sanoat  va  savdo  doiralariga  xizmat 
qilar  edi.  U nda  asosan  shu  sohalarga  oid  reklamalar,  birja  ma’lumotlariga 
keng  o ‘rin  berilardi.  Siyosiy  mavzulami  yoritishda  gazeta  ijodkorlari  sanoat 
va  savdo-sotiq  borasida  Fransiya  bilan  yaqindan  aloqa  qiladigan  davlatlar 
faoliyatiga  alohida  to 'x talar edilar.
1904-yiIda  tashkil  etilgan  «L’Humanité»  (Yumanite)  gazetasi  1920- 
yildan  e’tiboran  Fransiya  komfirqasi  markaziy  qo'mitasining  nashriga 
aylantirildi.  Bu  gazeta  safiga  1933-yilda  FK Pning  dehqonlar  gazetasi  — 
«La  Terre»  (Terr),  1948-yilda  «Yumanite»ning  shanbalik  soni  —  «Yuma- 
nite-dimansh»,  1945-yilda  «France  nouvelle»  (Frans  nuvel)  gazetalari  q o ‘- 
shildi.
AQSH,  Angliya  davlatJarida  boMgani  kabi  bu  mamlakatdagi  nashrlar 
tahririyatlarida  ham ,  aw alo,  ijodiy  muhit  yetarli  darajada  shakllantirilishiga 
alohida  e’tibor  qaratilgandi.  Ya’ni,  sanoqligina  xodim  ishlaydigan  biroita 
tahririyat  yo‘q  edi.  M odom iki,  biror  tahririyat  ommaga  axborot,  m a’naviy 
ozuqa  berish  m as’uliyatini  zimmasiga  olgan  ekan,  unda  ijodiy  kuch  yetarli 
darajada  b o iish i  zarurligini  fransuz  noshirlari  e ’tibordan  chetda  qoldirmas 
edilar.
Hatto  OAVni  eng  zarur  axborotlar  bilan  ta ’minlab  turish  maqsadida
1944-yilda  Parijda  tashkil  etilgan  «Frans-Press»  axborot  agentligida  ham  2 
ining  xodim,  jum ladan,  700  nafar  muxbir  faoliyat  ko'rsatardi.  G aze- 
talarning  tahririyatlarida  yana  yuzlab  ijodiy  xodimlar  faoliyat  ko‘rsatishini 
hisobga  olsak.  m azkur  gazetalar  nechogMi  serm azm un  bo‘lishini  tushunish 
qiyin emas.
1923-yilda  Parijda  ilg'or  fikrli  adiblar  tom onidan  tashkil  etilgan 
«Yeurope»  (Yerop)  oylik jurnalida  asosan  fransuz  adabiyoti va san'atiga  oid 
asarlar,  shuningdek,  xalqaro  maydonda  yuz  berayotgan  qîziqarli,  muhim 
voqea-hodisalar  haqida  maqolalar yoritilardi.
Xristian  dinining  Rim  papasi  mazhabidagi  katoliklar fransuziar orasida 
ham  kam  emasdi.  Ô ‘sha  katoliklar  bu  davrda  bir  nechta  nashrga  asos 
solishdi.  Shulardan  biri  1925-yilda  Parijda  tashkil  etilgan  «La  France 
catolique»  (Frans  katolik)  gazetasi  b o iib ,  unda  e ’ion  qilingan  katoliklar 
hayotiga  oid  rang-barang  materiallar,  diniy-m a’rifiy  mavzudagi  maqolalar

goho  bahs-munozaralarga  sabab  b o la rd i.  0 ‘sha  davrdayoq  gazeta  70  ming 
nusxa  atrofida  chop  etilgani  uning  muxlislari  qanchalik  ko‘p  boiganidan 
darak  beradi.  1934-yilda  Parijda  tashkil  etilgan  «La  France-m onde 
catolique»  (Frans-mond  katolik)  jum ali,  katoliklaming  1941-yilda  chiqa 
boshlagan  yana  bir  yangi  nashri  —  «Témoignage  Ç retien»  (Temuanyaj 
kreten)  gazetasi  ham  shu  yo‘nalishdagi  mavzularni  yoritish  orqali  ko'plab 
muxlislariga ega bo‘ldi.
Ikkinchi jahon  urushi  davom  etayotganiga  qaram asdan,  Fransiyada  bir 
nechta  gazeta-jurnal  tashkil  etilgani  e ’tiborga  molikdir.  «France  d'abord* 
(«Frans  d'abor»)  gazetasi  1941-yilda  frontdagi  qo‘shinlar  va  partizanlar 
Milliy  kengashining  nashri  sifatida  maydonga  chiqdi.  G azeta  urush 
yillarida  fransuz  xalqini  fashist  bosqinchilariga  qarshi  kurashga  chorladi. 
Unish  poyoniga  yetgunga  qadar  mahalliy xalq  uni  q o im a - q o i  o'qib bordi.
1944-yilda  esa  Parijda  «Telegramme  de  Brest»  («Telegramm  de 
brest»),  «La  tribune  des  nations*  («Tribyun  de  nason»),  «L’Oise  liberee» 
(«Uaz  libéré»),  «Ouest-France»  («Uest-frans»)  gazetalari  chiqa  boshladi. 
0 ‘sha  yili  Parijda  tashkil  etilgan  «France-Soir»  («Frans-suar»)  gazetasi  bir 
milliondan  ortiq  nusxada  chiqib  turdi.  Siyosat  bobida  ko‘proq  hukumat 
tutgan  yo‘lni  qo‘llab-quwatlaydigan  bu  tungi  gazeta  sahifalarida  asosan 
mamlakat  polisiyasi  faoliyatiga  oid  turli  materiallar,  h ar  xil  qiziqarli 
suratlar,  maroqli  hajviyalar,  ko'ngilochar  asarlarga  keng  o ‘rin  berilardi. 
Tabiatan  oqko'ngil  fransuzlar  orasida  bunday  mavzularga  qiziqadiganlar 
ko‘pchilikni  tashkil  etishi  bois  mazkur  gazetaning  muxlislari  tobora  ortib 
bordi.
Fashizm  ustidan  g ‘alaba  qozonilgan  1945-yilda  mam lakatda  yana  bir 
qator  yangi  nashrlar  paydo  b o ‘ldi.  «France  nouvelle»  (Frans  Nuvel), 
«Force  ouvrière»  (Fors  uvrier),  «L’Unite  paysanne»  (Yunite  peyzan) 
gazetalari,  «Les  Temps  modernes»  (Tan  m odem ),  «L’E cho  de  la  presse  et 
de  la  publicité»  (Eko  de  lya  press  e  de  lya  pyublisite),  «L’Information 
radical-socialiste»  (Enformatson  radikal-sotsialist),  «L’Usine  nouvelle» 
(Yuzin  nuvel)  jum allari  shular  jumlasidandir.  U lar  qatoriga  1948-yilda 
q o ‘shilgan  «Sud-Ouest»  (Syud-U est),  1950-yilda  asos  solingan  «France- 
observateur»  (Frans-observater),  «L’Information»  (Enform atson)  gazetalari 
ham  ommalashib  ketdi.  Bu  gazetalar  sahifalalarida  m amlakat  ichki  va 
tashqi  siyosatiga,  adabiyot  va  san’atga oid  xilma-xil  m ateriallar  yoritilardi.
Ko'rinib  turibdiki,  ilg‘o r  fikrli  fransuz  ziyolilari  mam lakatning  o ‘sha 
davrdagi  og'ir  iqtisodiy  sharoitida  ham  matbuotni  ravnaq  toptirish  yolida 
tinm ay  izlanganlar  hamda  inuayyan  maqsadlariga  erishganlar  ham.  Bu  esa, 
o ‘z  navbatida,  Fransiyaniiig  barcha  sohalarda  beqiyos  darajada  rivojlanib 
ketishiga  xizmat  qildi. 
.
.
.
Yaponiya  matbuoti  uchun  XX  asming  birinchi  yarmi  o'ziga  xos 
yuksalish  davri  bo'ldi.  Matbaachilik  sohasidagi  yangi-yangi  yutuqlar  nashr 
ishlarini  yanada  ravnaq  toptirishga  imkon  yaratdi.
Mo'jizalarga  boy  bo’lgan  bu  kunchiqar  m am lakat  matbuoti  haqida 
so’z  yuritganda,  aw alo,  taraqqiyot  bosqichida jahon  ahlini  hayratga  solgan 
ayrim  manzaralarga  nazar  tashlash  maqsadga  muvofiqdir.  Ba’zi  muta-

xassislar  XX  asrni  «Yapon  m o‘jizasi*  asri  bo‘lgan,  deya  ta ’riflashadi.  Agar 
shu  fikm i  e ’tiro f  etadigah  bo‘lsak,  o ‘sha  mo'jizani  Yaponiya  matbuoti 
m isoiida  ham   ko‘rish  mumkin.  O 'tgan  asrda  mamlakatning  yctakchi 
nashrlaridan  b o lg a n   «Asaxi  simbun*  gazetasining  tam al  toshi  1879-yilda 
Osaka  shahrida  qo*yilgan  edi.  1888-yili  tahririyat  Tokioga  ko‘chdi.  XX  asr 
boshlaridagi  turfa  voqealarni  haqqoniylik  va  hoziijavoblik  bilan  yoritib 
borgan  gazetaning  nufuzi  oshib,  shunga  monand  adadi  ham  muttasil 
ko‘payib  bordi.  Katta  adaddagi  gazeta  poytaxtdan  tashqari  Osaka,  1935- 
yildan  Kitakyusyu  va  Nagoya,  1959-yildan  Sapporo  bosmaxonalarida  ham 
chop  etilardi.
«Asaxi  simbun*  gazetasi  (saksoninchi  yillarda)  kuniga  ikki  m arta  -  
tonggi  soni  7,5  million,  tungi  soni  esa  4,8  million  nusxada  chop  etilardi. 
Yuz  sahifagacha  hajmda  chiqadigan  ushbu  gazetani  o ‘ta  m uhim  axborot, 
dolzarb  mavzudagi  maqolalar  bilan  muntazam  ravishda  «to'ldirish* 
m ashaqqatini  tahririyat  ishiga  um rini  baxshida  etgan  kishilargina  yaxshiroq 
tushunsalar  kerak.  Tahririyatda  o ‘sha  davrda  kam  emas  -   besh  mingdan 
ortiq  xodim   faoliyat  ko‘rsatishgan.  Keyinchalik  xodimlar  soni  yana  bir 
necha  m ing  kishiga ortgani  haqida  m a ’lum otlar bor.
1874-yilda  asos  solingan  «lom iuri  simbun*  gazetasi  ham  XX  asrga 
kelib  ju d a   om m alashib  ketdi.  1952-yildan  Osaka,  1959-yildan  Sapporo, 
1961-yildan  Takaoke,  1964-yildan  e ’tiboran  Kitakyusyu  shaharlaridagi 
bosm axonalarda  bir  vaqtning  o ‘zida  ertalab  8,9  million,  kechquruo 
4,9  m illion  nusxalarda  chop  etilishi  hayratomuzdir.  0 ‘n  mingdan  ortiq 
xodim  faoliyat  ko'rsatadigan  «lomiuri*  gazeta  kompaniyasida  ishlar  puxta 
reja  asosida  tashkil  etilgan.  G azetaning  o ‘nlab  muxbirlari  Nyu-York, 
London,  Parij,  Moskva,  San-Fransisko,  Bonn,  Jeneva,  N yu-D eíi,  Bang­
kok  va  boshqa  shaharlarda  faol  harakat  qilishadi.
Yaponiya  yuksalishiga  juda  katta  hissa  q o ‘shgan  «lomuri»  gazetasiga 
e’tibor  beraylik.  «lomiuri*  kompaniyasi  o ‘zining  aviasiyasiga,  alohida 
samolyotlariga,  xalqaro  miqyosda  hisob-kitob  yuritish  vakolatiga  ega 
b o ig a n   banklariga,  o ‘ta  muhim  axborotlardan  hoziijavoblik  bilan  xabardor 
qilib  turishga  xizmat  qiluvchi  qisqa  to ‘lqinli  radiostansiyasiga,  Tokioda  En- 
Ti-Vi,  O sakada  esa  «lomiuri  G e-R e-B i*  deb  nomlangan  telekom pa- 
niyalariga  ega  edi.  Markaziy  tahririyat  ayni  vaqtda  9  ta  haftalik  va  oylik 
jum allar  ham   ch o p   etardi.  1955-yildan  boshlab  Tokioda  hatto  ingliz  tilida 
«Deyli  iomiuri*  tonggi  gazetasini chop  eta boshladilar.
XX  asm ing  ikkinchi  yarmida  Yaponiya  xalqi  ham  murakkab  davmi 
boshidan  kechirayotganligiga  qaramay,  mamlakatda  qator  yangi  gazeta- 
jumallar  tashkil  etildi.  1928-yilda  «Akaxata*  (1946-yildan  e ’tiboran  «Sekki* 
nomi  bilan)  gazetasi  chop  etila  boshladi.  Shuningdek,  o ‘sha  davrda  «Tokio 
asaxi  simbun*,  «Miyako  simbun*,  «Nixon  simbun»,  «Tyuyu  simbun*,  «Tokio 
nitiniti  simbun*.  «Dziti  simpo*,  «Mayniti  simbun*,  «Yubin  xoti  simbun*, 
«Yamato  simbun*  kabi  gazetalar  faoliyatini  yolga  qo‘yishda  yuqorida  nomlari 
zikr etilgan  m ashhur nashrlar tajribasi  keng qollanildi.
1923-yiIda  yuz  beigan  kuchli  yer  silkinishi  oqibatida  Tokioda  ko’plab 
binolar  vayronaga  aylandi.  Bu  fojia  poytaxtdagi* qator  tahririyatlar  fao-

liyatiga  ham  jiddiy ta ’sir  ko‘rsatdi.  Bu  yerda  chiqadigan  «N itiniti»,  «Xoti», 
«Miyako»  gazetalari  ma’lum  m uddat  faoliyatini  to'xtatishga  majbur 
boiishdi.
Yaponiya gazetalari  ham ,  boshqa  davlatlar  kabi,  m arkaziy va  mahalliy 
nashrlarga  bo'linadi.  Shunisi  e ’tiborga  molikki,  m ahalliy  gazetalarga 
b o ig an   qiziqish  ancha  yuqori.  1934-yilda  mamlakatda  1219  nomdagi 
kundalik,  470  ta  haftalik  gazetalar  chop  etilardi.  S392  nom dagi  gazetalar 
esa  oyda  uch  marta chiqardi.  Vfazkur  nashrfaming qariyb  30 foizi  Tokio  va 
Osaka  shaharlari  bosmaxonalarida  chop  etilardi.  Bu  davrdagi  gazetalarning 
adadlari  o ‘rtacha  4  mingdan  1,5  million  nusxagacha  bo'lgan.  Qizig‘i 
shundaki,  Ikkinchi  jahon  urushigacha  biror  gazetada  adadi  ko‘rsatilmas 
edi.  Mutaxassislar  fikricha,  o ‘sha  davrdagi  MOO  ta  yapon  gazetasining 
umumty adadi taxminan  19  million  nusxa atrofida b o ig an .
Qadimiy  shahar  Osakada  ham   matbaachilik  va  shuning  barobarida 
matbuot  ancha  rivojlangan  edi.  0 ‘sha  davrda  shaharda  94  ta   kundalik 
gazeta  chop  etilardi.  Jumladan,  «Osaka  asaxi  simbun»  gazetasining  adadi
1,3  million  nusxani,  «Osaka  mayniti  simbun»  gazetasi  1,2  million  nusxani 
tashkil  etardi.  Ushbu  nashrlar qatoriga  1935-yilda  «Kyusyu  asaxi»  va  «Nisi 
mayniti» gazetalari  qo'shildi.
Ikkinchi  jahon  urushi  davridagi  iqtisodiy  bo'hronlar  yapon  matbuoti 
taraqqiyotiga  ham  salbiy  ta’sir  ko‘rsatdi.  1943-yildan  boshlab  ko‘plab 
gazeta  hajmlari  qisqara  boshladi.  Ya’ni,  40  sahifali  gazetalar  4—6  sahi- 
fagacha tushib qoldi.  Ayrim  nashrlarning  hatto  yopilishiga  olib  keldi.
XX  asr  o ‘rtaIaridan  e ’tiboran  dunyo  hamjamiyatida  munosib  o'rin 
egallay  boshlagan  Yaponiya  xalqaro  muomala  vositasi  hisoblanmish  ingliz 
tilida  ham  qator  nashrlami  chiqarishga  kirishdi.  C hunonchi,  «The  Japan 
Times*,  «The  Daily  Yomiori*,  «Mainichi  Daily  News»,  «Asahi  evening 
News*  kabi  gazetalarning  muxlislari  nafaqat  chet  ellarda,  balki  yapon 
ishbilarmonlari  orasida  ham  ko'plab  topiladi.  0 ‘tgan  asm m g  yetmishinchi 
yillarida  o'sha  gazetalarning  um um iy  adadi  36,5  million  nusxadan  oshgani 
diqqatga  sazovordir.  Dunyoni  ko'rm asdan,  dunyo  kishisi  b o ‘la  olmaysan, 
degan  aqidaga  amal  qilgan  davlatda  dunyoviy  tillarda  gazetalar  chiqarish 
ham  shu  mamlakat  taraqqiyotiga  xizmat  qilar  ekan,  buni  Yaponiya 
matbuoti  misolida  ham  ko‘rishim iz mumkin.
Yaponiya  jumallarining  dunyoga  kelish  tarixi  ham  XIX  asrga  borib 
taqaladi.  Mamlakat  tarixida  ilk  bora  olimlarning  jum ali  «Meykoru  dzassi»
1883-yilda  nashr  etildi.  1887-yilda  esa  «Marumaru  simbun»  satirik jurna- 
Iiga  asos  solindi.  Q ator  yillar  mobaynida  ular  saflga  «Xodan  dzassi*, 
«Tokio  sinsi*,  «Xomey  sinsi»,  «Suki  to  suppon»,  «Kagedu  sinsi»,  «Sim- 
bunsi*,  «Dzyogaku  dzassi»,  «Kyonku  xoti*,  «Tegakukay  dzassi*  «Kîppon- 
no  syonen*,  «Tayyo*  kabi  turli  yo'nalishlardagi jurnallar  ham   qo’shildi.  Bu 
nashrlarning  mushtariylari  XX  asrda  yanada  ko‘paydi.  Asr  boshida, 
aniqrog'i,  J904-yiIda  «Nitiro  scnso  syasin  gaxo*  nomli ju rn al  tipidagi  nashr 
paydo  bo'ldi.'  Uning  sahifalarida  asosan  rus-yapon  um shini  tasvirlovchi 
fotoyangiliklar yoritilgani  bois  adadi  ham  keskin  oshib  ketdi.

1920—30-yillarda  qator  om m abop  jurnallar  tashkil  etildi.  Ayniqsa, 
«Kodan»,  «Karabu*,  «Kingu*,  «Fudzin  kurabu»,  «Genday»,  «Xinode*, 
«Tyuo  koron*,  «Bungey  syundzyu»  kabi  jumallarda  yoritilayotgan  turli 
m avzulardagi  materiallar,  rangli  suratlar,  reklamalaming  ixlosmandlari  kun 
sayin  ortib  bordi.  Birgina  «Kingu*  jum alining  adadi  tez  orada  million 
nusxadan  oshgani  uning nechog'ii  o'qim ishli bo'lganidan  dalolat  beradi.
M am lakatda  jurnallar  soni  ortib  borayotgan  kezlarda  íkkinchi  jahon 
urushi  yaqinlashayotgan  edi.  Bu  urushda  Yaponiyaning  tutgan  o ‘rni, 
kim lar  bilan  ¡ttifoqchi  bo‘lgani  va  alal-oqibat  mamlakat  boshiga  qanday 
b a ld a r  yog'ilgani  tarixdan  m a’lum.  Shunday  qilib,  1937-yilda  12  ming 
nom da  chiqayotgan jurnallar  soni  1940-yilga  kelib  5200  taga  tushdi.  1944- 
yilda  esa  2  ming  atrofida  jurnallar  chop  etilardi.  Ulardan  530  nomdagisi 
rasmiy  nashrlar  bo'lsa,  300  tasi  turli  mavzularga  bag'tshlangan,  qolgan 
qismi  esa  sohaviy  hamda  o ‘quv jurnallari  bo ig an .  Mamlakat  boshiga  atom 
balosi  yog‘ilgan  1945-yilda  esa  atigi  300  nomdagi  jurnallar  qolgan  edi. 
U rush  yillari  iqtisodiy  qiyinchiliklar  bilan  bir  qatorda  qog'ozning  o ‘ta 
tanqisligi  ham   ko'plab jurnallarning  yopilishiga  sabab  bo‘ldi.
1945-yil  19-sentabrda  Amerika  hukumati  tomonidan  e'lon  qilingan 
«Yaponiyada  gazeta  nashr  etish  huquqi»  deb  nomlangan  hujjat  amalda  bu 
m am lakatda  «Matbuot  kodeksi»  sifatida  qabul  qilindi.  1947-yil  may oyidan 
e'tiboran  Yaponiyaning  yangi  Konstitutsiyasi  amal  qila  boshladi.  Bularning 
barchasi  mam lakatda  matbuot  taraqqiyoti  uchun  yangi  davrni  boshlab 
berdi.  1945-yil  1-dekabr  kuni  Tokioda  «Minio*  tungi  gazetasining  ilk  soiii 
bosm adan  chiqdi.  1946>yil  boshlarida  «Dzidzo  simpo*,  fevral  oyida  esa 
«Tokio  tayms»  va  boshqa  gazetalar  birin-ketin  chop  etila  boshladi.  Bir  yil 
o ‘tib  m am lakatda  125  nomdagi  yangi  nashrlar  paydo  bo‘ldi.  Ayni  paytda 
qator  jurnallar  ham  qaytn  tiklanib,  ular  qatoriga  «Sinsey»,  «Koron», 
«Genday*,  «Sintyo»  kabi  o ‘nlab  yangi  nashrlar qo‘shildi.
Yaponiya  matbuotining  ravnaq  topishida  1945-yilí  tashkil  etilgan 
«.iodo  susin  axborot  agentligi,  E n-Eych-K ey yetakchi  yapon  gazeta  hamda 
radioeshittirish  korporatsiyasi  kooperativ  birlashmasi  ham  m uhim  o'rin 
tutdi.
XX  asrning  birinchi  yarmida  ju d a   ko‘p  urushlarni  Cjurnladan*  1904—
1905-yilIardagi  rus-yapon  urushi,  Xitoy  va  Koreyani  mustamlakaga 
aylantirishga  qararilgan  harakatlar,  Ikkinchi  jahon  urushi  davrida  «Uchlar 
pakti»ga  ko‘ra  bosqinchilik  siyosatini  q o ‘llab-quwatlash  va  hokazo) 
boshidan  kechirgan  yapon  xalqi  1945-yil  avgust  oyida  atom   bombasining 
dahshatini  ham  ko‘rganidan  jahon  ahli  xabardor.  Shunga  qaramay, 
Yaponiya  tez  orada  yana  taraqqiyot  sari  dadil  odimlab  ketdi.  Mam- 
lakatning  bunday  taraqqiyotga  erishuvida  «hayot  ko'zgusi»  hisoblanmish 
matbiiotning  ham  benazir  xizmati  borligini  hech  kim  inkor eta  olmaydi.
Xitoy  m atbuoti  XX  asrning  birinchi  yarmida  og'ir  iqtisodiy  sharoitda 
rivojlanganini  kuzatish  mumkin.  Bu  davrda  Yaponiya  bilan  bo'Igan 
mojarolar,  Ikkinchi  jahon  urushi  davridagi  tahlikali  voqealarning  barchasi 
matbuot  ravnaqiga  ham  o ‘z  ta ’sirini  o'tkazm asdan  qohnadi.  Asr  o'rtalariga 
kelib  m am lakatda  253  nomdagi  gazeta  2,5  million  nusxada  chop  etilardi.

Aholisining  ko'pligi  jihatdan  dunyoda  birinchi  o 'rin d a   turadigan 
Xitoyda  kommunistik  partiya  hukm ron  ekanligi  yaxshi  m a’lum.  Shu  bois 
m amlakatda  chop  etiladigan  nashrlam ing  aksariyati  o 'sh a   mafkuiaga 
xizmat  qilishini  tasaw ur  etish  qiyin  enias.  Nima  bo'lganida  ham ,  o ‘ziga 
xos  taraqqiyot  yo‘lini  taulagan  X itoy  matbuotining  xalqaro  jurnalistika 


Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling