Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти


-rasm. Gazlarni vodorod sulfiddan mishyak – soda eritmasi bilan tozalash    jarayonini


Download 6.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet26/29
Sana12.02.2017
Hajmi6.22 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

5-rasm. Gazlarni vodorod sulfiddan mishyak – soda eritmasi bilan tozalash    jarayonini 
avtomatlashtirish sxemasi. 
 
Yonish pechi 3 ga sarflar nisbatini rostlagich 17 yordamida havoni uzatishni rostlovchi klapan 
18 ga tasir ko‟rsatish yo‟li bilan uzatiladigan yonilg‟i gazi, havo sarflari nisbatini rostlash. 
Gazni vodorod sulfiddan tozalashning boshqa keng tarqalgan katalitik jarayoni  gazni mishyak kislota 
tuzlari  ishqoriy  eritmasi  bilan  yuvish  hisoblanadi.Ishqor  sifatida  odatda  soda  (  natriy  karbonat  ) 
eritmasi  qo‟llaniladi.Jarayonning  texnologik    sxemasi  va  avtomatlashtirish  sxemasi  5-rasmda 
keltirilgan.Vodorod  sulfidi  bo‟lgan  gaz  absorber  1  ga  keladi.Absorbsiya  natijasida  chiquvchi 
gazlardagi  N
2
S  ning  0,8  –  1  mg/  m
3
  gacha  pasayadi.Absorberdan  chiqayotgan  tasirlangan  eritma, 
issiqlik almashgich 2 dan o‟tib,oksidlanish apparati 3 ga tushadi, u erda havodagi kislorod bilan o‟zaro 
tasirlashadi  va  oltingugurt  hosil  bo‟lishi  bilan  qayta  tiklanadi  (  regeneratsiyalanadi).  Keyin  qayta 
tiklangan ( regeneratsiyalangan ) eritma jarayonga berilayotgan soda eritmasi bilan aralashib, absorber 
1 ga ( yuvishga) tushadi. 
 
Rostlashning  asosiy  konturlaridan  biri  absorbentni  absorber  1  ga  uzatishni  dastlabki  gazdagi  
vodorod  sulfid  miqdoriga  proporsional  rostlash  hisoblanadi,  bu  rostlash  blok  4  da  gazni  tozalashga 
sarflash  datchigi  5  dan  va  dastlabki  gazdagi  N
2
S  gaz  analizatori    6  dan  keladigan  signallarni  qish 
signali  absorbentni  uzatishni  rostlovchi  klapan  8  ga  tasir  qiluvchi  absorbent  7  sarf  rostlagichining 
topshiriq kamerasiga tushadi. 
 
Rostlagichning  boshqa  muhim  konturi  absorber  1  ga  keladigan  dastlabki  gaz  va    oksidlash 
apparati 3 ga uzatiladigan havo sarflari nisbatini rostlash konturi hisoblanadi.Bu rostlash sarflar nisbati 
rostlagichi  9  yordamida  havoni  uzatishni  rostlovchi  klapan  10  tasir  qilish  yo‟li  bilan  amalga 
oshiriladi.Bundan  tashqari,  quyidagi  parametrlarni    nazorat  qilish  ko‟zda  tutilgan  :  absorber  1  ning 
chiqishida  tozalangan  gazda  N
2
S  ning  miqdorini  gaz  analizatori  11  yordamida  ;  absorbentdagi  rN 
ko‟rsatkichini datchik 12 yordamida. 
 
Quyidagi  parametrlarni  barqarorlashtirish  ko‟zda  tutilgan  :  qayta  tiklangan  ( 
regeneratsiyalangan  )  eritma  bilan  absorberga  uzatiladigan  soda  eritmasi  sarfini  soda  eritmasini 
uzatishni rostlovchi klapan 14 ga tasir qiluvchi sarf rostlagichi 13 yordamida ; issiqlik almashgichdan 
keyin to‟yingan eritma temperaturasini  temperatura rostlagichi 15 yordamida bug‟ uzatishni rostlovchi 
klapan 16 ga tasir qilish yo‟li bilan. 
 
Zararli oqava suvlarni tozalash jarayonlarini avtomatlashtirish

 
234 
 
Sanoatning  kimyo  va  oziq-ovqat  tarmoqlarining  ko‟pchilik  ishlab  chiqarish  obektlari  oqava 
suvlarining  ifloslanishi  tarkibi  va  konsentrasiyasi  ularni  suv  havzalarini  oldindan  ishlov  bermasdan  ( 
zarasizlantirmasdan) tashlashga imkon bermaydi. 
 
Oqava  suvlarni  zarasizlantirishning  quyidagi  asosiy  uslublari  mavjud  :  mehanik  (  suzib 
o‟tkazish,  tindirish,  filttrlash);  kimyoviy  yoki  reagentli  (  kislota  va  ishqorlarni  neytrallash,  metallar 
ajratish,  organik  birikmalarni  kimyoviy  oksidlash,  reagentlar  qo‟shish  hisobiga  yupqa  dispersli 
zarrachalarni  zarasizlantirish,  koagulyasiyalash)  ;  fizik-kimyoviy  (  ionli  almashuv,  elektrokimyoviy 
oksidlanish va tiklanish, ekstraksiya, kuydirib termik ishlov berish va boshq) ; biokimyoviy ( organik 
moddalarning biokimyoviy oksidlanish, anaerob achish ). 
 
Bu  uslublarning  har  biri  alohida  yoki  malum  to‟plamda  barcha  ishlab  chiqarishlarda  oqava 
suvlarni  tozalashda  qo‟llaniladi.Masalan,  suniy  tola  korxonalarining  umumiy  oqavalarini  tozalash 
bunday    sxema  bo‟yicha  quriladi;  hamma  oqavalarni    aralashtirish,  ularni  neytrallash,  tindirish, 
ishqorlash va biokimyoviy tozalash. 
 
Reagentli  ishlov  berish  va  biokimyoviy  tozalash  sanoatning  asosiy  ,  azot  va  neft  –  kimyoviy 
tarmoqlari  korxonalari  ,  sintetik  kauchuk,  plastik  massalar  va  boshqa  ishlab  chiqarishlar  chiqarib 
tashlagan oqava suvlarni tozalashning bevosita va asosiy usullari hisoblanadi. 
 
Quyida kimyoviy, fizik-kimyoviy va biokimyoviy tozalash usullari qarab chiqilgan. 
 
Kimyoviy tozalash. Kimyoviy tozalash stansiyalarda oqava suvlarni turli reagentlar bilan ishlov 
berish keng tarqalgan.Ishlab chiqarishdagi  oqava suvlarni reagentli  tozalashdan ko‟pincha kolloid va 
muvozanatli  moddalarni koagulyasiyalash , kislota va ishqorlarni neytrallash, og‟ir metallar ionlaridan 
ozod  qilish,  zaharli  moddalarni  (  sionidlar,  xrom  va  boshq)  zararlantirish  uchun  qo‟llaniladi.  Bu 
uslublar  organik  va  sirt  aktiv  moddalarni  parchalash  uchun  ham  qo‟llaniladi.Vazifalarning  bunday 
hilma-hilligiga qaramay, oqava suvlarni reagentli tozalash uchun qurilmalar inshoatlarining tarkibi va 
jihozlarining turlari bo‟yicha u yoki bu jihatdan bir hildir. 
 
Quyida  suniy  tola  ishlab  chiqarish  zavodi  oqava  suvlarni  tozalash  kompleksini  
avtomatlashtirish va nazorat qilish sistemasi ishlab chiqilgan (6-rasm). 
 
Kislotali  va  ishqorli  ovqatlarga  ishlov  berish  texnologiyasida  ularning  o‟zaro  neytrallanishi, 
reagent ishlov berib, keyin zarralarni  
 
 
6-rasm. 
Oqava suvlarni tozalash kompleksini avtomatlashtirish sxemasi. 
 
tindirish  va  gazlarni  puflash,  filtrlash,  filtratni  yakuniy  neytrallash,  cho‟kindini  zichlashtirish  va  uni 
mehanik suvsizlantirish. 
 
Kislotali  va  ishqorli  oqavalar  tozalash  maqsadida  idishlar  1  va  2  ga  alohida  beriladi,  u  erda 
oqavalar  tarkibi  biroz  tenglashadi.Aralashtirgich  3  da  k  islotali  va  ishqorli  oqavalar  o‟zaro 

 
235 
 
neytrallanadi  hamda  uglerod  sulfidi  va  vodorod  sulfidning  asosiy  qismi  tindiriladi.Keyin  oqavalar 
aralashtirgich 4 ga tushadi, u erda ohakli suv bilan ishlov beriladi. Aralashtirgichdan chiqishda rN= 9 – 
10  o‟zgarmas  qiymatni  saqlab  turish  zarur.Bunda  suvda  erigan  rux  sulfati  kam  eruvchan  rux 
gidroksidiga o‟tadi.Hosil bo‟lgan cho‟kma tindirgich 5 ga tushadi.Bundan keyin rangsizlantirilgan suv 
rangsizlantirgich  (  osvetlitel  )  6  da  qo‟shimcha  tozalanadi.Tozalangan  suv  yuqori  darajada 
ishqoriylikka ega bo‟lgani  uchun uni kanalizasiyaga tashlashdan oldin u kislotalanadi.Buning uchun 
uni aralashtirgich 7 ga yo‟llanadi, uning kirishiga sulfat kislota eritmasi uzatiladi. Aralashtirgich 7 ning 
doimiy  qiymati  saqlab  turilishi  kerak.Neytrallangan  oqavalar  7  dan  so‟ng  kanalizasiyaga 
oqiziladi.Tindirgich  5 dagi 98 % li namlikka ega cho‟kma dekantator  8 da zichlanadi va namligi 96 % 
gacha  pasaytirilgandan  so‟ng  barabanli  vakuum-filtr  9  ga  suvsizlantirish  uchun  uzatiladi.Vakuum  – 
filtr  9  dan  chiqqan  suv  resiver  10  dan  o‟tib,  rezervuar  11  ga  tushadi  va  keyinchalik  kontakt 
yoritkichlarni yuvishda foydalaniladi. 
 
Idishlar  1  va  2  dagi  oqava  suvlar  sath  balandligini  sath  datchiklari  19  va  20    nazorat  qiladi, 
dekontator  8  dagi  sathni  esa  datchik  21  nazorat  qiladi.,  rezervuar  (  idish)  11  dagi  sathni  22  nazorat 
qiladi.Tindirgich  5  ga  kirishdagi  qayta  ishlanadigan  oqavalarning  sarfini  datchik  23  nazorat  qiladi, 
kanalizasiyaga  oqiziladigan  oqavalar  sarfini  esa  datchik  31  nazorat  qiladi.Tindirgichning  ishi  loyqa 
datchigi  24  yordamida  nazorat  qilinadi.Resiver    10  dagi  suyuqlik  sathi    dekantanni  uzatish  quvurida 
klapan  26  ni  boshqaruvchi  rostlagich  25  tomonidan  rostlanadi.Aralashtirgich  3  va  4  lardagi  rN 
kattalikni  rostlagich  28  va  29  lar  avtomatik  rostlab,  ular  aralashtirgich  3  va  4  da  ohakli  eritmani 
dozalovchi dozator 17 va 18 larning  yuritmalariga tasir ko‟rsatadi. 
 
Kislotali  aralashtirgich  7  ga  uzatish  rostlagich  pH  30    va  rostlovchi  klapan  27  yordamida 
rostlanadi. 
 
Zamonaviy  tozalash  inshoatlarida  eng  qiyin,  mehnat  talab  texnologik  operasiyalardan  biri 
reagentlarni  tayyorlashdir.  Shuning  uchun  reagent  bo‟g‟inlarni  avtomatlashtirishga  katta  ahamiyat 
beriladi.Bazi toza eritmalarni masalan, nitrat kislota eritmasini tayyorlash bo‟g‟inlarida,texnologik sikl 
shu  tarzda  qurilganki,  unda  hizmat  ko‟rsatuvchi  hodimlarning  bevosita  ishtirokisiz  amalga  oshirish 
mumkin. 
 
Kislota  eritmasini  tayyorlash  bo‟g‟inini  avtomatlashtirishning  prisipial  sxemasi  7–  rasmda 
ko‟rsatilgan.Konsentrlangan nitrat kislota zaxirasi ko‟rsatilgan.Konsentrlangan nitrat kislota zahirasi ( 
idish) 1 da saqlanadi. Eritma idishlari  2 va 3 mos ravishda nasoslar 4 va 5 bilan va bosim bochkalari 6 
va  7  bilan  navbatma-navbat  ishlaydi.Navbatdagi  eritma  baki  2  yoki  3  ag‟darilganda  tegishli  sath 
signalizatori  8  yoki  9  dan    kelayotgan  impuls  bo‟yicha  programmaviy  buyruq  berish  bloki  10 
yordamida  tegishli  nasos  (  4  yoki  5)  o‟chiriladi  (  to‟xtatiladi),  bosim  quvuridagi  klapan  yopiladi, 
ikkinchi  nasos  ulanadi  va  eritmani  ikkinchi  bosimli  bochkaga  uzatish  uchun  uning  klapani 
ochiladi.Ikkinchi eritma bakida bu vaqtga kelib,  kislotaning eritmasi tayyorlangan bo‟ladi.Bir vaqtda 
bakka  suv  uzatish  liniyasida  klapan  ochiladi.  Yuqori  sathga  etganda  suv  berish  to‟xtatiladi.Keyin 
birinchi  bakka  konsentrlangan  kislotali  uzatish  klapani  ochiladi.Quyilayotgan  suv  miqdori  kislota 
klapanlarini  boshqaruvchi  programmaviy  buyruq  berish  bloki  10  ning  vaqt  bo‟yicha  sozlanishiga 
bog‟liq.Kislota  klapani  yopilgandan  so‟ng  birinchi  nasos  ishga  tushiriladi  va  eritma 
aralashtiriladi.Aralashtirishning davomiyligini blok 10 belgtlaydi.Nasos to‟xtatilgandan so‟ng birinchi 
bak  ishga  tayyor  bo‟ladi.Ikkinchi  eritma  baki  ag‟darilgandan  so‟ng    shunga  o‟xshash  operasiyalar 
amalga oshiriladi.  
 
Termik  ishlov  berish.Keng  tarkibli  va  yuqori  konsentrasiyali  (  masalan,  kaprolaktam  ishlab 
chiqarishdagi oqavalar ) organik va mineral moddalarga ega sanoat oqavalarini mehanik, biokimyoviy, 
kimyoviy  va  boshqa  usullarni  qo‟llab  tozalash  ijobiy  samara  bermaydi  yoki  iqtisodiy  jihatdan 
maqsadga  muvofiq  emas.Bunda  termik  usul  istiqbolli  usul  bo‟lib,  sanoat  oqavalarini  olov  bilan 
zarasizlantirishning  eng  samarali  va  universal  qurilmalari    uyurma  turidagi    apparatlar,  xususan  
siklonli  reaktorlardir.Termik  zarasizlantirish  jarayoni  organik  chiqindilarning  to‟la  yonishi    ΣSO
2
  + 
SO
3
 va NSI ning kamera hajmida neytrallash va  chiqarilayotgan mineral tuzlar eritmasini tutib qolish 
uchun mo‟ljallangan vertikal siklon kamerada ro‟y beradi. 

 
236 
 
 
Zarasizlantirish  jarayonini  rostlash  siklongel  berilayotgan  oqavarning  uzluksiz  o‟zgarayotgan 
tarkibi  bilan,  shuningdek  zarasizlantirishga  bir  vaqtda  tarkibi  bo‟yicha  3  ta  turlicha  oqim  :  kubaviy 
qoldiqlar  (  moylar  ),  miqdoriy  va  kislotali  oqavalar  kelishi  bilan  murakkablashadi.Yig‟indi  oqava 
tarkibini va uning ayrim tashkil etuvchilari tarkibini  aniqlash sinovlar  o‟tkazish va uzoq laboratoriya 
olib borish bilan bog‟liq.SHuning uchun oqavalarni termik zarasizlantirish jarayonining samaradorligi 
ko‟p jihatdan jarayonni avtomatik rostlash sistemasi bilan aniqlanadi. 
 
 
 
7-rasm. Kislota eritmasini tayyorlash jarayonini avtomatlashtirish sxemasi. 
 
 
8-rasmda  sanoat  oqavalarini  termik  zarasizlantirishni  avtomatik  boshqarish  sistemasining 
tuzilish sxemasi keltirilgan. Yonilg‟ini yoqish va siklon 1 da oqava suvlarni termik zarasizlantirishdan 
hosil bo‟lgan chiquvchi gazlar to‟plagich 2 orqali o‟tadi va dum qismiga gaz tutib qolgan qurilmasida 
olib  qolinib  undan  xromatografik  gazanalizator  3  ga  ulardagi  vodorod  va  uglerod  oksidi  miqdorini 
analiz  qilish  uchun  tushadi.Vodorod  konsentrasiyasiga  proporsional  signal  summator  4  ga  keladi  ( 
unda  vodorodning  joriy  va  berilgan  qiymatlari  orasidagi  farq  signali  shakllanadi  )  va  keyin  yonilg‟i 
havo sarflari nisbati rostlagich 5 ning kirishiga keladi.Rostlagich 5 ning chiqish signali birlamchi havo 
siklon  1  ga  uzatuvchi  rosilovchi  klapan  6  ga  uzatiladi.Uglerod  oksidi  konsentrasiyasiga  proporsional 
signal gazanalizator 3 dan summator 7 ga tushib, uning chiqishida uglerod oksidi konsentrasiyasining 
joriy va berilgan qiymatlari orasidagi farq signali shakllanadi.Bu signal oqava suvlar:ikkilamchi havo 
sarflari nisbati rostlagichi 8 ning kirishiga keladi, u ikkilamchi havo sarfini rostlovchi klapan 9 orqali 
boshqaradi.Tutun gazlarining to‟plagich 2 dagi temperaturasi temperatura datchigi 10 bilan o‟lchanib, 
uning chiqish signali yonilg‟ini siklon 1 ga uzatish rostlovchi klapani 12 ga tasir qiluvchi oqava suvlar 
yonilg‟i sarflari nisbatini rostlagich 11 ga keladi. 

 
237 
 
  
 
8-rasm. 
Sanoat oqavalarini termik zararsizlantirishni avtomatik boshqarish  sistemasining sxemasi. 
 
Temperatura  bo‟yicha  signal  sarflar  nisbati  rostlagichi  11  ga  temperaturaning  kritik  nuqtadan  pastga 
tushmasligini    cheklash  (  pasaymasligi  )  maqsadida  (  bunda  oqava  suvlarning  tashkil  etuvchilarining 
oksidlanish  reaksiyasi  ancha  sekinlashadi)  oqava  suvlarning  o‟zgaruvchan  tarkibi  sharoitida  siklonli 
reaktorning ishonchli ishlashini taminlash uchun uzatiladi. 
 
Biokimyoviy  tozalash.  Oqava  suvlarni  biokimyoviy  tozalash  qurilmalari  tozalash  majmuining 
pirovard bo‟g‟ini hisoblanadi.Uni oqavalardagi organik moddalarni oksidlash yo‟li bilan apparatlarda ( 
aerotenkalarda ) yoki suv havzalarida ( ko‟l, kanallarda) o‟tkaziladi. Oqava suvlar aerotenkdan so‟ng 
tindirgichga  yo‟llanadi,  u  erdan  esa  tozalangan  oqavalar  kanalizasiyaga  oqib  o‟tadi,  bakteriyasi  bor 
loyqaning  bir  qismi  esa  aerotenkga  resirkulyasiya    qilinadi.Olingan  loyqa  aralashmasini  yaxshilab 
aralashtirish va kislorod bilan to‟yintirish uchun aerotenkning pastki qismiga havo beriladi. 
 
Biokimyoviy  tozalash  avtomatlashtirishning  asosiy  vazifasi  oqava  suvdagi  va  aktiv  loyqadagi 
organik  moddalar  va  erigan  kislorod  miqdori,  aktiv  loyqa  konsentrasiyasi  va  boshqa  parametrlar 
o‟zgarib  turadigan  sharoitda  mikroorganizmlarning  (  oksidlovchilarning  )  xayotiy  faoliyatini 
taminlovchi bir qator omillarni optimal darajada saqlab turishdan iborat.9-rasmda “aerotenk-tindirgich 
“  blokini  avtomatik  rostlash  sistemasi  keltirilgan  bo‟lib,  u  uchta  rostlash  konturidan  iborat:erigan 
kislorod 
konsentrasiyasi, 
aktiv 
loyqaga 
nagruzka 

yuklanish) 
va 
ortiqcha 
loyqani 
chiqarish.
 

 
238 
 
9-rasm. Aerotenk – tindirgich blokini avtomatik rostlash sistemasi. 
 
Erigan kislorod konsentrasiyasi rostlagichi 3 loyqa aralashmasining butun hajmiga erigan kislorodning 
berilgan konsentrasiyasini saqlab turish uchun aerotenk 1 ning xavo yurish yo‟lidagi romtlovchi klapan 
15 ga tasir ko‟rsatadi.Nagruzka ( yuklanish) ning ARS aktiv loyqaga shunday tarzda tasir ko‟rsatadiki, 
bunda  aerotenkga  tushayotgan  iflosliklarning  miqdori  va  qaytayotgan  loyqa  miqdori  orasidagi  nisbat 
doimiy  qolsin.Organik  birikmalar  konsentrasiyasi  datchigi  7  dan  va  oqava  suv  datchigi  4  dan 
chiqayotgan  signallar  ko‟paytirish  bloki  9  bilan  ko‟paytirilib,  uning  chiqish  signali  sarflar  nisbati 
rostlagichi 11 ga uzatiladi.Sarflar nisbati rostlagich 11 qaytadan loyqa sarfini o‟zgartiruvchi rostlovchi 
klapan 13 ga tasir ko‟rsatadi. 
 
Ortiqcha  loyqani  chiqarishni  rostlash  ARS  shunday  tasir  qiladiki,  bunda  aerotenk  1  dagi 
umumiy  va  tindirgich  2  dagi  umumiy  loyqa  massasi  o‟zgarmas  qolsin.Oqava  suv  ortiqcha  loyqa 
sarflari datchiklari 4 va 6 dan, aktiv loyqa konsentrasiyasi datchigi 8 dan va ko‟paytirish blklari 9 va 
10  dan  chiqqan  signallar  hisoblash  bloki  12  ga  keladi,  u  esa  tozalash  sistemasidagi  aktiv  loyqa 
massasini  hisoblaydi.Hisoblash  bloki  12  sistemadan  chiqariladigan  loyqa  miqdorini  o‟zgartiruvchi 
rostlovchi klapan 14 tasir qiladi. 
Gazlarni qattiq aralashmalardan tozalash jarayonlarini avtomatlashtirish. 
Kimyo  korxonalaridan  atmosferaga    chiqayotgan  gazlarning  eng  keng  tarqalgan  ifloslanish 
turlaridan biri qattiq zarralar  ( qurum, kul, chang) hisoblanadi.CHunki gazlarni qattiq aralashmalardan 
tozalash uchun quruq va ho‟l usullar qo‟llaniladi.Quruq tozalash elektrofiltr yordamida siklon turidagi 
apparatlarda, ho‟l tozalash esa asosan Venturi skubberida amalga oshiriladi. 
Gazlarni  siklonlarda tozalash.Bu aparatlar  gaz oqimidan diametri  5 mkm dan katta zarralarni ajratish 
uchun  qo‟llaniladi.  Siklonlar  boshqa  chang  tutgich  apparatlar  bilan  birgalikda  gazlarni  tozalashga, 
qattiq qotishmalarning xossalari va dispers tarkibiga qo‟yiladigan talablarga bog‟liq holda qo‟llanilishi 
mumkin. 
Siklonlarning ishlash prinsipi gaz oqimining aylanma ilgarilama harakatida rivojlanadigan markazdan 
qochma kuchdan foydalanishga asoslangan .Bu kuch tasirida qattiq zarrachalar siklon devorlari tomon 
ortib yuboriladi va gazlarning bir qismi bilan bunkerga tushiriladi. Gaz oqimi tezligining ortishi bilan 
siklonda tutib qolish yaxshilanadi.Biroq katta tezliklarda siklonning foydali ish koeffisientining o‟sishi 
sekinlashadi va hatto pasayadi, bu esa cho‟kib qolgan qattiq zarrachalarni olib keluvchi uyurmalarning 
paydo  bo‟lishi  bilan  bog‟liq.  Shuning  uchun  siklonga  kirishda  gazning  tezligini  optimal  darajada 
barqarorlashtirish  katta  ahamiatga  ega,  buning  uchun  tozalangan  gazning  bir  qismini  quvurdan 
siklonning kirishiga oqib kiritishni tashkil etish lozim. 
10-rasmda gaz oqimining siklon turidagi apparatga kirish tezligining barqarorlashuvini amalga 
oshiriuvchi    avtomatik  boshqarishning  prinsipial  sxemasi  keltirilgan.Tozalanadigan  gaz  siklon  1  ga 
keladi;  yuqoridan  ventilyator  2  bilan  tozalanadigan  gaz  chiqariladi.Tozalangan  gazning  bir  qismi 
tozalanadigan gaz liniyasiga resirkulyasiyalanadi( qayta yuboriladi). 
Gazning  siklonga  kirishdagi  tezligi  oqimi  (struyali)  kompensasion  zlchagich  bilan  o‟lchanadi 
va  rostlagich  4  bilan  berilgan  qiymatda  saqlab  turiladi.Gazning  kirish  oqimi  haqiqiy  tezligi  berilgan 
qiymatdan  og‟ganida  rostlagich  4  romtlovchi  klapanlar  5  va  6  ga  buyruq  beradi,  natijada  ular  gaz 
chiqishi  va  resirkulyasiyasi    quvurlarining  o‟tuvchi  kesimlarini  shunday  tarzda  o‟lchaydiki,  bunda 
tozalangan gazning bir qismini siklonning kiritishga uzatish bilan tozalanadigan gaz oqimining kirish 
tezligining barqarorlashtirish mumkin bo‟lsin.Tutib qolingan chang bunker 3 da to‟planadi.Bunkerning 
ortiqcha  yuklanish  (  nagruzkasi  )  ni  yo‟qotish  va  siklonni  to‟xtamasdan  undan  changni  yo‟qotish  
uchun  oqimli    sath  o‟lchagich  va  bunker  to‟lganda  rostlagich  7  va  rostlovchi  klapan  8  yordamida  u 
avtomatik yopiladi. 

 
239 
 
 
10 – rasm. 
Gaz oqimining siklon turidagi apparatga kirish tezligini barqarorlashuvini avtomatik 
boshqarish sxemasi. 
 
Gazlarni  elektrik  tozalash.  U  elektrofiltrda  ionlar  hosil  qilish  uchun7  sharoit  yaratishga 
asoslangan. Gazlarni elektrik tozalash  samaradorligini oshirish uchun kondisionirlovchi reagent  – 25 
% li ammiakning suvdagi eritmasi qo‟llaniladi, u elektrofiltrning gaz yo‟lida purkaladi. 
Ideal    holda  kondisionirlovchi  reagentni  changning  ideal  elektr  qarshiligini    hisobga  olgan 
holda uzatish zarur.Biroq bunday asbob yo‟q. Shuning uchun elektrofiltrda gazlarni tozalash jarayonini 
kondisionirlovchi reagentni  qo‟llab avtomatik boshqarish uchun bu reagentning elektrofiltrning volt-
amper xarakteristikasida bog‟liqligidan foydalaniladi.(11-rasm). 
Elektrofiltr  1  ga  tozalanadigan  gaz  va  kondisionerlovchi  reagent  uzatiladi.  Elektrofiltr  
taminlash  manba  bloki    2  yordamida  taminlanadi,  uning  kuchlanishi  va  tok  kuchi  datchik  3  va  4  lar 
yordamida  o‟lchanadi.Hosila  tok  va  kuchlanishga  bog‟liq  holda  rostlovchi  klapan  7  ga  tasir  qiluvchi 
kondisionerlovchi 
reagent 
 
sarfi 
rostlagichi 6 ga topshiriq beriladi.   
  
 
11- rasm. Gazlarni elektrik tozalash 
jarayonini avtomatik boshqarish 
sxemasi. 
Gazlarni 
ho‟l  tozalash.  Bu 
gazlarni  changdan  tozalashning  eng 
mashhur usullaridan biridir.CHangni ho‟l 
holda  cho‟ktirish  oddiy  tuzilishdagi 
apparatda  Venturi  skubberida  amalga 
oshiriladi,  u  gazni  tutib  qolinayotgan 
komponentning 
istagan 
qoldiq 
konsentrasichsidan  tozalashga  imkon  beradi.Venturi  trubasida  gaz  kiradigan  joyda  toraygan  qismi  ( 
konfuzor)  bor  va  chiqishdagi  sekin  kengaygan  qismi  (  diffuzor)  bor.Skubberning  ish  rejimini  tutib 
qolinayotgan  qattiq  zarrachalarning  fizik-kimyoviy  xossalariga  va  gazni  tozalashning  talab  qilingan 

 
240 
 
samaradorligiga bog‟liq holda tanlanadi.Masalan, Venturi trubalarining bo‟ynida gazning tezligi  30-
200 m/ s oraliqda, solishtirma yuvish esa 0,1-6 l/m
3
 ni tashkil etadi. 
Venturi  skubberlarining  muhim  kamchiligi  ular  ishining  samaradorligining  gidravlik 
qarshilikka  bog‟liqligidir.Texnologik  agregat  ishining  rejimi  bilan  bog‟liq  bo‟lgan  gaz  hajmining 
kamayishi  chang    tutish  samaradorligining  pasayishi  bilan  birga  kechadi.Bu  kamchilik  skubberlarini 
avtomatik  boshqarish  sistemasi  yordamida  bartaraf  etiladi.  Datchik  1  bilan  o‟lchanadigan  gidravlik 
qarshilikning  chetlashishida  bosim  keskin  o‟zgarganda  Venturi  skruberi  2  da  bosimning  keskin 
o‟zgarishi  rostlagichi  3  dan  kelayotgan  signal  mehanizm  4  ga  keladi,  u  skrubber  bo‟yinining 
ko‟ndalang  kesimini  tozalash  jarayoni  gidrodinamik  rejimi  sabab  bo‟lgan  cheklagich  diapazoni 
chegarasida  o‟zgartiradi.Berilgan  bosim  o‟zgarishi  chegaraviy  qiymatga  etganda  (  minimal  yoki 
maksimal)  yuvuvchi  suyuqlik    safi  rostlagichi  5  ulanadi,  u  rostlovchi  klapan  6  ga  tasir  ko‟rsatib, 
sug‟oruvchi suyuqlikni bosimning berilgan keskin o‟zgarishiga etgungacha o‟zgartiradi. Rostlashning 
bunday sistemasi Venturi skrubberidagi bosim o‟zgarishini faqat bo‟yinining o‟tish kesimini avtomatik 
rostlash bilangins emas, balki solishtirma yuvishni o‟zgartirish bilan  ham barqarorlashtirishgna imkon 
beradi. 
 

Download 6.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling