Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти


Avtomatikadan   Oraliq nazorat uchun  test variantlari


Download 6.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet28/29
Sana12.02.2017
Hajmi6.22 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Avtomatikadan   Oraliq nazorat uchun  test variantlari. 
1-variant. 
1. Avtomatika so‟ziga quyidagi javoblarning qaysi birida to‟g‟ri ta‟rif berilgan? 
    A) Energiya, natijalar va axborotlarni olish, o‟zgartirish, o‟zgarish va taqsimlash jarayonlaridagi 
barcha operasiyalarni berilgan programma bo‟yicha odam ishtirokisiz bajariladigan qurilma; 
    V) Energiya materiallar va axborotlarni olish jarayonlaridagi barcha operasiyalarni berilgan 
programma bo‟yicha bajaradigan qurilma; 
    S)Axborotlarni taqsimlash jarayonlaridagi barcha operasiyalarni berilgan programma bo‟yicha 
odamning ishtirokisiz bajaradigan qurilma; 
  !D)Ishlab chiqarish jarayonlaridagi operasiyalarni odamning ishtirokisiz bajaradigan qurilma; 
   Ye) Energiya materiallar va axborotlarni olish, o‟zgartirish tuzatish va taqsimlash jarayonlaridagi 
barcha operasiyalarni odamning ishtirokisiz bajaradigan qurilma. 
 
2. Avtomat boshqarish sistemalari (A.B.S.); 
    A) O‟zaro ta‟sirlashuvchi  boshqarish qurilmasi;  
    V) Boshqariluvchi ob‟ektlar;  
   !S)O‟zaro ta‟sirlashuvchi boshqarish qurilmasi bilan boshqariluvchi ob‟ektlar majmuyi;  
    D) qurilmani boshqarish jarayoni ; 
    Ye)  A-D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 

 
263 
 
 
3.Hozirgi vaqtda temperaturani necha xil o‟lchov shkalasi mavjud ; 
  !A)  2 xil;       V) 3 xil;        S)  4 xil;        D) 1 xil;      Ye) 5 xil. 
 
4. Ishlab chiqarish sarf o‟lchagichlarning necha turi ishlatiladi? 
     A)  3 ta;       !V)  4 ta;         S)  5 ta;          D)   2 ta;       Ye)  6 ta. 
 
5.  Absolyut va ortiqcha bosimni qaysi asbob o‟lchaydi: 
     A) Barometr;        V) Manometr;         S) Vakuummetr;  
     D) Monovakuummetr;      Ye) Naporometr. 
 
6. Elektr qarshiligining termik koeffisienti:  
    A) R
Q
 = R

[1+


(

 - 

0
)] ;        !B) 


= R

–R
O
/R
O
 (

 - 

 
0
); 
    C) 

Q
=V
O
(1+

);      D) 

 
=V
O
- V
O
 

 ;       E) R
O
(T)=R
T
R
sh
/R
T
+R
Sh

 
7. Quyidagi  ifodalarning  qaysi  birlari  oqimning  siqilish koeffisienti   formulalari?  
     1. 

=S
2
/S
0
 ;      2. v
1
S
1
=v
2
S
2
;         3. S
0


 d
2
/4;     4. S
1
=

D
2
/4;   
     5. M=(d/D)

;
   
   6. 

=

/
2
2
m
1;      7. Q
v
=S
2
O
2

      A)1, 3, 6;     V) 2, 4, 7;    S) 5, 6, 7;      D) 5, 6;     !E)1, 5. 
 
8. Quyidagi ifodalarning qaysi birilari gazlar uchun sarfnihisoblash formulasi? 
 


/
2
S
q
.
1
0
v
 ;    


2
S
q
.
2
0
m
 ;     


2
S
q
.
3
0
m
;        
    


/
2
S
q
.
4
0
v
;     
2
2
m
1
/
.
5


;      
m
v
v
.
6
2
1

 
     A) 1, 3 ;       !V) 2, 4 ;       S) 5, 6;         D) 1, 3, 5;       Ye) 2, 4, 6. 
 
9. Avtomatik rostlash sistemasi (ARS) deb: 
    A) Roslovchi parametrning o‟zgarmas bo‟lishini ta‟minlaydigan qurilma. 
     V)Roslovchi parametrning  berilgan qonunga muvofiq o‟zgarishini ta‟minlaydigan qurilmaga.  
   !S)Roslovchi parametrning o‟zgarmas bo‟lishini yoki berilgan qonunga muvofiq o‟zgarishini 
ta‟minlaydigan qurilma. 
     D)Texnologik jarayonni o‟zgarmas bo‟lishini  ta‟minlaydigan sistema . 
      Ye) Texnologik jarayonni berilgan qonunga muvofiq o‟zgarishini ta‟minlaydigan sistema. 
  
10. Ushbu rasmda avtomatika                             X
k
          X
12
 
      elementlari qanday ulangan? 
      A)  ketma-ket;                     
 
    X
k
     X
k
        X
22
    X
2
 
     !V)  paralel;                                                             
      S)  teskari bog‟lanish;                                   
      D)  aralash;                                          . . . . . . . . . . . . . .  
      Ye)  A – D javoblar ichida  
            to‟g‟ri javob yo‟q.                               X
k
               X
n2
 
 
11. Ushbu ifodalarning qaysi biri paralel ulangan elementlarning  ekvivalent signal uzatish 
koeffisienti? 
    !A) n
1
1
k
К
i
;     V) n
1
1
k
К
i
;    S)  K=k
1
/(1

k
1
k
2
);
       
D)  X
r
= K∙X
k     
     Ye) A-D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
264 
 
 
12. Inersiyasiz zveno quyidagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalanadi?  
    !A)  X
r
=kX

;
              
         
V)  T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k

     S)  T
1
2
d
2
x
r
(t)/dt+T
2
dx
2
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
;  
     D)  X
r
(t)=k/T X
k
dt; 
    Ye)   X
r
=Tdx
k
/dt. 
 
13. Integrallovchi zveno quyidagi ifodalarning qaysi biri bilan    ifodalanadi? 
    A)  X
r
=kX

;
                
    V) T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k

    S) T
1
2
d
2
x
r
(t)/dt+T
2
dx
2
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
 ; 
   !D) X
r
(t)=k/T X
k
dt; 
    Ye)  X
r
=Tdx
k
/dt. 
 
14. Ushbu grafiklardan qaysi biri rostlash qiyin bo‟lgan noturg‟un o‟tish jarayonini ifodalaydi? 
  
             
 
                                                
      !A) 1;  
  B) 2;    C) 3;    D) 4;      
      E) A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
15. Ushbu grafiklardan qaysi biri tebranib sunuvchi jarayonni ifodalaydi? 
 
              
 
 
          A) 1;       B) 2;       C) 3;       !D) 4;  
          E) A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
16. Yuqori tartibli tenglamalar bilan ifodalanadigan murakkab (ARS) larning turg‟unligini analiz 
qilishning umumiy usulini:  
   A)  Mixaylov;  
   V)  Raus – Gurvis; 
 !S) Lyapunov; 
   D) Laplas;  
   Ye) Teylor tavsiya qilgan. 
 

 
265 
 
17. ARS ning xarakteristik tenglamasi 3-tartibli bo‟lsa 
      (Q
0
P
3
+Q
1
P
2
+Q
2
 P + Q
3
 =0)  sistemaning turg‟unligi uchun:  
!A) Q
0
 

0,   Q
1

0,    Q
2

0 , Q


0  va Q
1
Q

 - Q
0
 Q
 3 

0; 
  V) Q
0
 <0,   Q
1
<0,    Q
2
<0 , Q

<0  va Q
1
Q

 - Q
0
 Q
 3 

0; 
  D) Q
0
 <0,   Q
1
<0,    Q
2
<0 , Q

<0  va Q
1
Q

 - Q
0
 Q
 3 
<0; 
  S) Q
0
 

0,   Q
1

0,    Q
2

0 , Q


0  va Q
1
Q

 - Q
0
 Q
 3 
<0; 
   Ye) Q
0
 

0,   Q
1

0,    Q
2

0 , Q


0  va Q
1
Q

 - Q
0
 Q
 3 
=0  bo‟lishi zarur        va  yetarli. 
 
18. Regulyatorning roslash qonunlari  necha guruhga bo‟linadi?  
   A)  3 ta; 
   V)  4 ta; 
  !S)  5 ta; 
    D)  6 ta; 
    Ye)   7 ta. 
 
19. PI-regulyator qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator? 
    
A)  proporsionallik; 
V)  integrallash; 
S)  uzliksiz; 
D)  diferensiallash; 
       !E) proporsionallikhamda integrallash. 
 
20. Quyidagi rasmlarning qaysi birida sistemaga ta‟sir qiluvchi garmonik signal to‟g‟ri ko‟rsatilgan?  
 
           
 
 
A)  a;   
V)  b;   
!S)  v;  D)  g;   
E)  d. 
 
21. Inersiyasiz zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida to‟g‟ri 
keltirilgan? 
!A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;             
 
V) 
1
)
(
)
(
)
(
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;     
S) 
1
)
(
)
(
)
(
2
2
2
1


p
T
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;           D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
E) A-D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
22. Integrallovchi zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida to‟g‟ri 
keltirilgan? 
 
A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;             
 
 V) 
1
)
(
)
(
)
(
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;     
S) 
1
)
(
)
(
)
(
2
2
2
1


p
T
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;      !D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
Ye) A-D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 

 
266 
 
 
23. Integrallovchi (I) regulyatorning struktura sxemasi quyidagi rasmlarning qaysi birida to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan ? 
        !A)   
 
  X 
k
(p)                                                       X(p)     
 
 
 
          V) 
  X 
k
(p)                                                                  X(p)     
 
 
       
          X 
k
(p)                                           X 
k
(p)    
  S) 
                                                             X(p)     
 
 
 
 
    
D)   

k
(p)                              X 
k
(p)                                  
 
 
 
 
 
 
E) 
                               
                                  
      X 
k
(p)                                      X 
k
(p) 
 
 
 
 
 
24. P regulyator - 
   !A) proporsionallik qonuniga muvofiq
    V)  integrallash  qonuniga muvofiq
    S)  proporsionalhamda integrallash qonuniga muvofiq; 
     D) proporsional, integrallashhamda differensiallash qonuniga  
muvofiq, uzliksiz ishlaydigan regulyator; 
    Ye)  uzilishli (diskret) qonun bo‟yicha ishlaydigan regulyator.   
 
25. Quyidagi ifodalardan qaysi biri o‟lchashning asosiy  tenglamasi? 
 A) Q=k

q ;   B) Q=m

q ;  !C) Q=N

q;  D)Q=N

k;  Ye) Q=N

m. 
 
  
26. Quyidagi qaysi javob to‟g‟ri? 
    !A) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan diskret ko‟rinishidagi xabarlarni belgilangan qonuniyat 
asosida kodlar kombinasiyasiga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
     V) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan o‟zgaruvchan ko‟rinishidagi xabarlarni belgilangan 
qonuniyat asosida kodlar kombinasiyasiga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
  
S) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan o‟zgarmas ko‟rinishidagi        xabarlarni 
belgilangan qonuniyat asosida kodlar kombinasiyasiga  qurilmalarga aytiladi. 
p
Tu

1
 
pH
T
K
p
T


 
К

p
Tu

1
 
К

К

p


1
 
pH
T
K
p
T


 
К

К

К

p


1
 
 
К
Tб 
К

К

p


1
 
 
1


p
T
K
p
T

 

 
267 
 
D) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan o‟zlikni    ko‟rinishidagi  xabarlarni belgilangan qonuniyat 
asosida kodlar kombinasiyasiga  aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
E) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan rangli ko‟rinishidagi   xabarlarni belgilangan qonuniyat 
asosida kodlar kombinasiyasiga   aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
 
27. K155LAZ mikrosxemada yig‟ilgan generator: 
A)   RL  - generator turkumiga kiradi. 
V)   LG  - generator turkumiga kiradi. 
  !C)   RC - generator turkumiga kiradi. 
D)  RLC - generator turkumiga kiradi. 
 RCL - generator turkumiga kiradi. 
 
28. Quyidagi rasmlarning qaysi birida «Fotorezistor»ning  tipik ulanish sxemasi to‟g‟ri ko‟rsatilgan? 
 
                                                     V)        
    A)     E           R                     E                    
                              C                                    C      
                                                                                           
                              
 
                             Kuchaytirgichga                    Kuchaytirgichga                                                                  
                                             
                                                                                                                                          
 
 
   S)                                              D)         R 
     Ye            R   
 
 
                    E                                                                                                                                 
 
                    C                                     
                                                                                                         
 
 
                          kuchaytirgichga        
 
 
                    R     
                                                                        R    kuchaytirgichga                                           
 
 
 
  !E)  
 
              Ye                 
                              S  
                                                                               
                                
 
 kuchaytirgichga   
                           R         
 
 
 
29. Qaysi javob to‟g‟ri? 
 
A) Rele-uchta stabilholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan elektromagnit ulagichdir; 
!V)  Rele-ikkita stabilholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan     elektromagnit ulagichdir

 
268 
 
S)  Rele-to‟rtta stabilholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan elektromagnit ulagichdir; 
D) Rele-uchta uzliksizholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan elektromagnit ulagichdir; 
Ye)  Rele-ikkita uzliksizholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan elektromagnit ulagichdir. 
 
30. Quyidagi rasmlardan qaysi birida RPN – tipidagi rele tasvirlangan. 
 
 
 
!A)  1;       B)  2;      C)  3;      D)  4;     E)  5. 
31. Quyidagi rasmlardan qaysi birida RGO – tipidagi rele tasvirlangan? 
 
           
 
 
 
        A)  1;       B)  2;      C)  3;      D)  4;     !E)  5. 
 
32. Quyidagi rasmlardan qaysi biri o‟ziga tenglashishli statik   ob‟ektning o‟tish grafigi? 
 
               
 
   
!A)  1. 

>0;      V)  2. 

=

 ;      S) 3. 

=0;   
D)  4. 

 0;       
  Ye) A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 

 
269 
 
 
33. Quyidagi ifodalardan qaysi biri  modda yoki energiya miqdorini ifodalaydi? 
         A)    
)
Q
f
dt
d;        V) 
у
я
Q
Q
Q;       S)  
с
С


;       
  D)  
C
Q
dt
d ;      Ye)  A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
  
34. Quyidagi ifodalardan qaysi biri absolyut xatolik formulasi? 
 
A)  

n
=(

X/X
ha±
)

100%;       !B)  

X=X
kur
- X
ha±
;      C)  S=

U/

X;  
         D)   S=

X/

U ;                      E)  S=1/S. 
 
35. Elektron emissiyali fotoelementlarda-        
 
A) yorug‟lik energiyasi elektr energiyasiga aylantiriladi; 
B) yarimo‟tkazgich materiallarning elektr sezuvchanligining yorug‟lik 
oqimi kuchi ta‟siri ostida o‟zgarishi o‟lchanadi; 
C) mexanik energiya elektr energiyasiga aylantiriladi;    
         !D) yorug‟lik energiyasi ta‟sirida elektronlar emissiyasi vujudga keladi; 
E) yorug‟lik nurihosil qilinadi. 
36. Quyidagi ifodalardan qaysi biri «Fotoqarshilikli fotoelementlarda»hosil bo‟ladigan fototok 
formulasi? 
          
   
A)  I
f
=e
f
/F ;         B)  I
f
=K
f

F;        C)  S
f
=

I/

F;  
                    D)  I
f
=U/R ;       !E)  I
f
= U/(R
f
+R
N
). 
 
2-variant. 
 
1.   Avtomatik boshqarish: 
    A) Sexni bajarish jarayoni;  
   !V) Ob‟ektni boshqarish jarayoni;  
     S) Zavodni boshqarish jarayoni;  
     D) Liniyani boshqarish jarayoni;  
     Ye) Qurilmani boshqarish jarayoni. 
 
2. Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish: 
 A) Ilgari odam bajaradigan boshqarish va nazorat qilish funksiyalari asboblar, avtomatik qurilmalar 
zimmasiga yuklanadigan mashinali ishlab chiqarishni rivojlantirish jaryoni; 
 V) Odam boshqaradigan ishlab chiqarish jarayoni; 
 S) Ishlab chiqarish  mahsulotini  tayyorlash va qayta ishlash jarayoni; 
   !D) Energiya, materiallar va axborotlarni olish jarayonidagi barcha operasiyalarni berilgan 
programma bo‟yicha bajaradigan qurilma; 
 Ye) A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
3. Temperatura – 
  A) Elektronlarharakatining o‟rtacha kinetek energiyasi o‟lchovi; 
  V) Ionlarharakatining o‟rtacha kinetik energiyasi o‟lchovi; 
!S)  Molekulalar xaotikharakati  o‟rtacha kinetik energiyasining o‟lchovi; 
  D) Jismning kinetik energiyasi  o‟lchovi; 
  Ye) Jismning potesial energiyasi o‟lchovi. 
 
4. Avtomatik boshqarish sistemalarning turlar: 
    A) 1 ta;      !V) 2 ta;       S) 3 ta;     D) 4 ta;        Ye) 5 ta. 
  

 
270 
 
5. Absolyut bosim deb:  
  A) Gazning idish devoriga ko‟rsatgan bosimiga aytiladi; 
  V) Suyuqlikning idish devoriga ko‟rsatadigan bosimiga aytiladi; 
 !S) Gaz va suyuqlikning idish devoriga ko‟rsatadigan bosimiga aytiladi;  
   D) Gaz va suyuqlikning jismlarga ta‟siriga aytiladi;  
   Ye) Atmosaera bosimiga aytiladi.  
 
6. Quyidagi ifodalarning qaysi biri oqim tezligining nazariy ifodasi? 
 
1
0
2
1
S
/
S
v
v
)
A;      !
2
2
m
1
/
1
v
)
B


1
2
1
1
P
P
/
2
;       
2
0
v
v
S
q
)
C


;      


/
2
S
q
)
D
0
v
;           


2
S
q
)
E
0
m

 
7. Quyidagi ifodalarning qaysi birilari suyuqliklar uchun sarfnihisoblash formulasi? 
 


/
2
S
q
.
1
0
v
;          


2
S
q
.
2
0
m
 ;        


2
S
q
.
3
0
m
;        


/
2
S
q
.
4
0
v
;       
2
2
m
1
/
.
5


;        
m
v
v
.
6
2
1

 
!A) 1, 3 ;      V) 2, 4 ;      S) 5, 6 ;         D) 1, 3, 5 ;         Ye) 2, 4, 6. 
 
8. Qarshilik termometrlarini   tayyorlashda: 
     A) Kimyoviy sof mis, alyuminiy va yarim o‟tkazgichlardan   tayyorlangan simlardan foydalaniladi; 
     V) Kimyoviy sof alyuminiy, platina va yarim o‟tkazgichlardan  tayyorlangan simlardan 
foydalaniladi; 
      S) Kimyoviy sof mis volfram va platinadan tayyorlangan simlardan foydalaniladi ; 
   !D) Kimyoviy sof mis platina va yarim o‟tkazgichlardan tayyorlangan simlardan foydaniladi; 
     Ye) Kimyoviy sof  platina, volfram va alyuminiy simlardan foydaniladi. 
 
9. Avtomatik roslash sistemasi (ARS) asosan- 
  A)  regulyatordan iborat; 
  !V)  regulyator va ob‟ektdan iborat;  
  S)  regulyator, ob‟ekt va ijrochi elementdan iborat
  D)  regulyator  va ijrochi elementlardan iborat;  
  Ye)  ob‟ekt va ijrochi elementdan iborat. 
 
10. Ushbu rasmda avtomatika elementlari qanday ulangan?  
     !A) ketma-ket; 
      V)  paralel;  
     S)  teskari bog‟lanish;    X
k
      X
12
     X
22         
X
33    
     D)  aralash;                            X
2k
     X
3k        
X
4k
 
     Ye)  A – D javoblar ichida  
        to‟g‟ri javob yo‟q. 
11. Ushbu ifodalarning qaysi biri ketma-ket ulangan elementlarning ekvivalent signal uzatish 
koefisienti? 
    A) n
1
1
k
К
;     !V) n
1
1
k
К
;      S) K=K
1
/1

K
1
K

;
         
D)X= KX

;
    
    Ye) A-
 
D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q.  
 
12. Inersiyali (aperiodin) zveno quydagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalani?  
 
271 
 
    A) X
r
=kX

;
               
 
   !V) T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k

    S) T
1
2
d
2
x
r
(t)/dt+T
2
dx
2
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
 ; 
    D) X
r
(t)=k/T X
k
dt; 
    Ye) X
r
=Tdx
k
/dt. 
 
13. Deferensiallovchi zveno quyidagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalanadi?  
     A) X
r
=kX

;
                
     V) T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k

     S) T
1
2
d
2
x
r
(t)/dt+T
2
dx
2
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
 ; 
     D) X
r
(t)=k/T X
k
dt; 
    !E) X
r
=Tdx
k
/dt. 
 
14. Ushbu grafiklardan qaysi biri noturg‟un o‟tish jarayonini ifodalaydi? 
 
     
 
       
   A) 1;        !B) 2;         C) 3;           D) 4;   
 
  E) A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
15. Quyidagi rasmlarning qaysi birida sistemaga ta‟sir qiluvchi sakrashsimon signal to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan?   
 
           
 
 
        !A)  a; 
 
V)  b;   
S)  v;  D)  g;   
E)  d. 
 
 
16. ARS ning  xarakteristik tenglamasi 1-tartibli bo‟lsa (Q
0
=P+Q
1
=0)  sistemaning turg‟unligi uchun:  
        A) Q
0
 

0,   Q
1
<0; 
        V) Q
0
 <0,   Q
1

0; 
       !S) Q
0
 

0,   Q
1

0; 
        D) Q
0
 <0,   Q
1
<0; 
        Ye) Q
0
 =0,   Q
1
=0   bo‟lishi zarur va  yetarli. 
 
17. n-tartibli ARS turg‟un bo‟lishi uchun tenglama D(jw) vektorining golografi kompleks yuza 
tekisliginihaqiqiy o‟qi Q ni W=0 nuqtasidan boshlab soat strelkasiga teskari tomonga aylantirilganda 
ketma-ket : 

 
272 
 
 
A) n+2;      V) n+1;       !S) n;         D) n-1;       Ye) n-2 
      kvadratni bosib o‟tishi kerak 
 
18. P-regulyator qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator: 
     A) uzilishsiz; 
     V) integrallash; 
     S) uzliksiz; 
     D)diferensiallash; 
    !E) proporsionallik. 
 
19.  PND-regulyator qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator: 
    !A) proporsionallik, integrallash hamda diferensiallash; 
      V) proporsionallik, uzliksiz hamda  diferensiallash; 
      S) uzliksiz, integrallashhamda diferensiallash; 
      D) uzliksiz, integrallashhamda diferensiallash; 
      Ye) proporsionallik, integrallash hamda uzliksiz.  
 
20. Quyidagi rasmlarning qaysi birida sistemaga ta‟sir qiluvchi to‟g‟ri chiziqli signal to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan?  
 
         
 
A)  a;   
V)  b;   
S)  v;   
!D)  g; E)  d. 
 
 Inersiyasiz zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida to‟g‟ri keltirilgan: 
       A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;                           !V) 
1
)
(
)
(
)
(
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;     
S) 
1
)
(
)
(
)
(
2
2
2
1


p
T
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;       D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
 
Ye) A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
 Differensiallovchi zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida to‟g‟ri 
keltirilgan: 
 
 A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;            V) 
1
)
(
)
(
)
(
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;     
!S) 
p
T
p
X
p
X
p
k
k
r)
(
)
(
)
(
;        D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
    
  E) A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
23. Proparsional (P) regulyatorning struktura sxemasi quyidagi rasmlarning qaysi birida to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan ? 

 
273 
 
 
   A)   
  X 
k
(p)                                                      X(p)     
 
 
 
   !V) 
  X 
k
(p)                                                                  X(p)     
 
 
 
 
    S) 
 
  X 
k
(p)                                                           X(p)     
 
 
 
 
 
  
 
     D) 
   

k
(p)                              X 
k
(p)                                  
 
    
 
 
    E) 

k
(p)                               
                                  X 
k
(p)                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. I regulyator -: 
    A) proporsionallik qonuniga muvofiq; 
    !V)  integrallash  qonuniga muvofiq; 
    S)  proporsionalhamda integrallash qonuniga muvofiq; 
     D) proporsional, integrallashhamda differensiallash qonuniga  
 muvofiq, uzliksiz ishlaydigan regulyator; 
    Ye)  uzilishli (diskret) qonun bo‟yicha ishlaydigan regulyator.    
 
25. Logik I elementlarining shartli ko‟rinishi quyidagi rasmlarning qaysi birida to‟g‟ri ko‟rsatilgan: 
 
      A)                          B)                         C)   x
1
    
    x                              x
1                                                                 
     
                         y                          y             x
2
...                y 
                   
x
y

              x
2
                          x

                                       y=x1

x2                y=x1

x2

x3. . . 
pH
T
K
p
T


 
К

p
Tu

1
 
К

К

p


1
 
p
Tu

1
 
pH
T
K
p
T


 
К

К

К

p


1
 
 
К
Tб 
К

К

p


1
 
 
1


p
T
K
p
T

 
    1 

 
274 
 
               
     !D)    x
1
                             Ye)    x 
             x
2
..          y                                   y         
             x
n
  
 
 
         y=x1

x2

x3

...

xn                  y=x1

x2.        
                              
26. Quyidagi qaysi javob to‟g‟ri: 
         A)  Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan 
xabarlarni  o‟zgaruvchan xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi.  
         V)  Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan 
xabarlarni  o‟zgarmas xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
         S) Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan xabarlarni  
uzlikli xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
         D) Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan xabarlarni  
rangli xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
        !E) Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan xabarlarni  
diskret xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
27. K155LAZ mikrosxemada yig‟ilgan generatorning ishlash chastotasi: 
A)   f=1/(R

L); 
V)   f=1/(

L

R); 
C)   f=1/(R

C); 
 f=1/(R

L

C); 
      !E)  f=1/(R

C). 
 
28. Quyidagi rasmlarning qaysi birida «Fotodiodlar»ning ventilli rejimda ulanish sxemasi to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan?                                      
       !A)                                                       B) 
 
    
 
 
 
                                                                                                
          C)                                                     D) 
 
    
 
 
 
 
 E)  A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q.  
 
29. Relening asosiy xarakteristikalari quyidagi javoblarning qaysi birida to‟g‟ri ko‟rsatilgan? 
 
A) Vaqt, kirish kuchlanishi, statik va dinamik; 
V)  Vaqt, chastota, statik va dinamik; 
       C)  Chastota, statik va dinamik; 
      !D)  Statik va dinamik; 
       E)  Astatik va dinamik. 
 
  

 

 
275 
 
30. Quyidagi rasmlardan qaysi birida RES– tipidagi rele tasvirlangan? 
            
 
     
 
A)  1;       !B)  2;       C)  3;       D)  4;       E)  5. 
 
31. Quyidagi rasmlardan qaysi birida RPG-tipidagi rele tasvirlangan? 
 
           
 
 
 
A)  1;       B)  2;      C)  3;      D)  4;     !E)  6. 
 
32. Quyidagi rasmlardan qaysi biri o‟ziga tenglashishli statik   ob‟ektning o‟tish grafigi? 
   
 
             
 
 
 A)  1. 

>0;      !V)  2. 

=

 ;      S) 3. 

=0;   
D)  4. 

 0;       
 
 Ye)   A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 
 
33. Quyidagi ifodalardan qaysi biri  modda yoki energiya miqdorini ifodalaydi? 
   A)  
у
я
Q
Q
Q;       V)  
C
Q
dt
d;        !S)  s =S/

;       
k=1/

=du/d(

q)=X
ch
/X
k
;    
 
Ye)  A – D javoblar ichida to‟g‟ri javob yo‟q. 

 
276 
 
 
 
34. Quyidagi ifodalardan qaysi biri nisbiy xatolik formulasi? 
 
!A)  

n
=(

X/X
ha±
)

100%;       B)  

X=X
kur
- X
ha±
;      C)  S=

U/

X;  
           D)   S=

X/

U ;                    E)  S=1/S. 
 
35. Fotoqarshilikli fotoelementlar-        
 
 A)  yorug‟lik energiyasi ta‟sirida elektronlar emissiyasini vujudga keltiradi
 B) yorug‟lik energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi o‟lchagich; 
C) mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantiradi;    
        !D) yarimo‟tkazgich materiallarning elektr sezuvchanligining yorug‟lik oqimi kuchi ta‟siri ostida 
o‟zgarishi xususiyatiga asosan ishlaydi;  
E) yorug‟lik nurihosil qiladi. 
 
36. Quyidagi ifodalardan qaysi biri «Ventilli fotoelementlarda»hosil bo‟ladigan fototok formulasi? 
 
 
A)  I
f
=K
f

F;       B)  I
f
= U/(R
f
+R
N
);      C)  S
f
=

I/

F;  
 
         D)  I
f
=U/R ;       !E)  I
f
=e
f
/ R
N
 . 
 

Download 6.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling