Zbekiston respublikasi


Download 203.4 Kb.
bet2/10
Sana09.03.2020
Hajmi203.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

MA’RUZA MASHG‘ULOT

7-mavzu: Sotsial munosabatlar.

Reja.
1.Sotsial munosabat strukturasi va tushunchasi.

2.Birdamlik va tanazzul.

3. Begonalashuv va uning turlari.

4.Milliy g‘oya va mafkura sotsial munosabatlardagi o‘rni.


Sotsial munosabatlar tushunchasi. Sotsial munosabat turlari: xamfikrlik, kooperatsiya, konfliktlar, kurash, begonalashuv, befarqlik, krizis, kamsitish, notenglik. Sotsial munosabatlar tizimidagi plyuralizm. Sotsial munosabatlarning asoslari.

Xamfikrlik, barkarorlik va kooperatsiya - sotsial tizimlarning muvaffaqiyatli ishlashining omillari sifatida. E.Dyurkgeym konsepsiyasida xamfikrlik tushunchasi. Kooperatsiya ijtimoiylikning asosiy belgisi sifatida. Pozitivizm sotsiologiyasida barkarorlik va inqiroz ongi. Barqarorlikni strukturaviy-funksional asoslash.

Begonalashuv va tanazzul. E.Dyurkgeymning anomiya (qonunsizlik) konsepsiyasi, F.Tyonnis, M.Veber, G.Zimmel, ekszenstensial va fenomenologik sotsiologiya asoschilari ta’limotlarida begonalashuv va jamiyatdagi inqiroz xodisalarining o‘zaro aloqadorligi to‘g‘risidagi fikrlari. Begonalashuv turlari va ularning ijtimoiy oqibatlari. Tenglik va plyuralizm ijtimoiy tuzum tamoyillari sifatida. Milliy g‘oya va milliy mafkuraning sotsial munosabatlar tizimidagi o‘rni. Sotsiologiyada ijtimoiy taraqqiyot tushunchasi. Ijtimoiy o‘zgarish va taraqqiyot tushunchalarining nisbati. Ijtimoiy progress, regress, evolyusiya va revolyusiya ijtimoiy o‘zgarishlarning shakli sifatida.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari


 1. Sotsial munosabat tushunchasi.

 2. Sotsial munosabatlarning asoslari Sotsial munosabatlar tizimidagi plyuralizm..

 3. Kooperatsiya ijtimoiylikning asosiy belgisi sifatida.

 4. Begonalashuv va tanazzul.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil.

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


MA’RUZA MASHG‘ULOT

8-mavzu: Ijtimoiy taraqqiyot sotsiologiyasi

Reja. 1. Ijtimoiy taraqqiyot tushunchasining mazmun-mohiyati.

 2. Evolyusion, revolyusion va reformistik taraqqiyotlar.

 3. Sotsial reformalar va ularning turlari.

 4. Sotsial boshqaruv.

Sotsial boshqaruv tushunchasi. Sotsiologiyada ijtimoiy taraqqiyot tushunchasi. Ijtimoiy o‘zgarish va taraqqiyot tushunchalarining nisbati. Ijtimoiy progress, regress, evolyusiya va revolyusiya ijtimoiy o‘zgarishlarning shakli sifatida.

Ijtimoiy progress muammolari. Ijtimoiy taraqqyot shakllari: evolyusion, revolyusion va reformistik taraqqiyotlar. Evolyusion rivojlanish va uning afzalliklari. Sotsial revolyusiyalar va ularning salbiy oqibatlari. Sotsial reformalar va ularning turlari. O‘zbek rivojlanish modelida milliy mentalitetning o‘rni. Rivojlangan mamlakatlar tajribasida milliy tafakkur tarzining ahamiyati.

O‘zbekistonda davlat Hokimiyati va boshqaruvni demokratiyalashtirish jarayonlarining o‘ziga xosligi. Ijtimoiy taraqqiyotni boshqarish. Menejment va uning xususiyatlari. Global ijtimoiy-iktisodiy tanazzullar va ularning ijtimoiy taraqqiyot jarayonlariga salbiy ta’siri. O‘zbekiston ijtimoiy-madaniy xususiyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy tanazzullarga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqishdagi ahamiyati.


Mavzu yuzasidan nazorat savollari

1. Ijtimoiy tarqqiyot tushunchasi.

2. Ijtimoiy progress va regress..

3. Ijtimoiy taraqqiyot shakllari.

4. Sotsial reformalar.

5. Global ijtimoiy tanazzullar.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil.

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


MA’RUZA MASHG‘ULOT

9- MAVZU: Empirik sotsiologik tadqiqot va uning metodlari.

Reja:
1.Sotsiologik tadqiqot dasturi.

2. Sotsiologik tadqiqot turlari.

3. Sotsiologik tadqiqot natijalarini umumlashtirish.

4.Xulosa va amaliy tavsiyalar berish.


Tadqiqot dasturining nazariy asoslari. Tadqiqotning dasturi. Muommoviy holat. Sotsial buyurtma. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning ob’ekti va predmeti. Tushunchalarga nazariy va empirik izoh berish. Tadqiqotning farazi (Gipotezasi). Sotsiologik tadqiqot usullari. Tanlov usuli. Reprezentativlik bosh majmua. Ikkilamchi majmua. Hujjatlarning tahlil qilishning an’anaviy usuli. Kontent – tahlil. Kuzatuv usuli. So‘rov usuli. Anketalash. Intervyulash. Sotsiologik tajriba. Sotsiologik tadqiqotlarni tashkil etish va o‘tkazish usullari. Konkret sotsiologik tadqiqotlarning turlari. Tadqiqotning asosiy bosqichlari. Dastlabki sinov(pilotaj) tadqiqotlar. Tasniflovchi tadqiqotlar. Tahliliy tadqiqotlar. Bir martalik tadqiqotlar. Bir mavzuda ko‘p marta o‘tkaziladigan tadqiqotlar. Sotsiologik tadqiqot natijalarini tahlil qilish va umumlashtirish. Ma’lumotlarni tahlil qilishning statistik usullari. Guruhlashtirish usullari. Dispersion tahlil usuli. Faktor tahlil usuli. Latent tahlil usuli. Sotsiologik ma’lumotlarga EHMda ishlov berish. Axborotlarni jamlash, ular asosida manitoring yaratish. Sotsiologik tadqiqotlarning natijalarini tahlil etish va umumlashtirish.. Ilmiy hisobotni tayyorlash.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari

 1. Sotsiologik tadqiqotlarni rejalashtirish.

 2. Sotsiologik tadqiqot dasturi.

 3. Tadqiqotlarni tashkil etish.

 4. Sotsiologik tadqiqot usullari.

 5. Sotsiologik tadqiqotning ob’ekti va predmeti.

 6. Sotsiologik tadqiqotda shartnoma.

 7. Sotsiologik tadqiqot o‘tkazishda ilmiy faraz.

 8. So‘rov usulining turlari.

 9. Kuzatish usuli va uning ahamiyati.

 10. Pilotaj tadqiqot usuli.

Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil.

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
«O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» kafedrasi


SOTSIOLOGIYA FANIDAN
SEMINAR MASHG‘ULOTI

bo‘yicha o‘quv materiallar

SOTSIOLOGIYA FANI BO‘YICHA

SEMINAR MASHG‘ULOT

1-MAVZU:SOTSIOLOGIYA fan sifatida. (2 SOAT)

Reja:
1.Sotsiologiya atamasi, , predmeti va ob’ekti.

2.O.Kont – pozitiv sotsiologiya asoschisi.

3.Antik davr olimlarining ijtimoiy siyosiy qarashlari.

4.Sotsiologiya fanining asosiy yo‘nalishlari va ijtimoiy fanlar tizimidagi o‘rni.


Sotsiologiya fan sifatida

Sotsiologiya fanining vujudga kelishida ijtimoiy-iqtisodiy, g‘oyaviy-nazariy shart-sharoitlar. O.Kont - pozitiv sotsiologiyaning asoschisi, uning sotsiologiyani mustaqil fan sifatida yaratishdagi dastlabki rejalari. Antik davrning qomusiy olimlari va Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy-falsafiy ta’limotlari (Platon, Aristotel, Forobiy, Ibn Xaldun va boshqalar) zamonaviy sotsiologiyaning muhim manbalari sifatida. G‘arb sotsiologiyasi klassiklarining ishlarida sotsiologiyaning ob’ekti va predmeti muammosi. Sotsiologiyaning turli yo‘nalishlarida fanning ob’ekti va predmeti muammosini echish yo‘lidagi g‘oyaviy-nazariy

izlanishlar.

Sotsiologiyaning boshqa fanlar bilan munosabati. Sotsiologiya va falsafa. Sotsiologiya va tarix. Sotsiologiya va psixologiya, demografiya, genetika, sotsial geografiya. Sotsiologiya va tabiiy hamda aniq fanlar. Sotsiologiyaning fanlar tizimidagi tutgan o‘ziga xos o‘rni.


Mavzu yuzasidan nazorat savollari

1. Sotsiologiya so‘zining ma’nosi.

2. Sotsiologiyaning predmeti.

3. Sotsiologiyaning ob’ekti va tuzilishi.

4. Sotsiologiyaning metodi va metodologiyasi.

5. Sotsiologiyaning nazariy yo‘nalishlari.

6. Sotsiologiya fanining sohaviy tizimi.

7. Sotsiologiyaning ijtimoiy fanlar tizimidagi o‘rni.

8. Sotsiologiya fanining umumiy tasnifi.

9. Sotsiologiya fanining hozirgi zamon tizimi.

10. O‘zbekistonda mustaqillik yillarida sotsiologiyaning o‘rni va ahamiyati.
Adabiyotlar:


 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

SEMINAR MASHG‘ULOT

2-MAVZU: Sotsiologiya strukturasi.

(2 soat)

Reja:

1. Fanda struktura tushunchasi..

2.Fundamental sotsiotsiologiya.

3.Nazariy va Amaliy sotsiologiya.

4.Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yo‘nalishlar

Sotsiologiya strukturasi. Fanda. struktura tushunchasi va uning ahamiyati. Sotsiologiyaning strukturasi va uning asosiy tarkibiy qismlari. Sotsiologiya strukturasi elementlarining rivojlanish dinamikasi. Fundamental(asosiy) sotsiologiya. Jamiyat hayotining fundamental muammolarini sotsiologik tahlili. Nazariy va amaliy sotsologiya ularning umumiyligi va farqi. Sotsologiya tarixida universal nazariyalarni ishlab chiqishga bo‘lgan intilishlar. Empirik sotsiologiyaning bunyod bo‘lishi va uni sotsiologiya nazariyasi rivojiga ta’siri.Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yo‘nalishlar.Makrosotsologiya va mikrosotsilogiya.


Mavzu yuzasidan nazorat savollari

1. Fanda struktura tushunchasi va uning ahamiyati.

2. Sotsiologiya strukturasi elementlarining rivojlanish dinamikasi.

3. Fundamental(asosiy) sotsiologiya.

4. Sotsiologiya tarixida universal nazariyalar.

5. Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yo‘nalishlar.

6. Makrosotsiologiya va mikrosotsiologiya.
Adabiyotlar:


 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.SEMINAR MASHG‘ULOT

3-MAVZU: Jamiyat yaxlit tizim sifatida. (2 SOAT)

Reja:

1. Jamiyat va ijtimoiylik tushunchasi.

2. Jamiyat va davlatsotsiologiyasi..

3. Zamonaviy jamiyat turlari.

4. SHarq olimlarining jamiyat to‘g‘risidagi qarashlari.

Jamiyat yaxlit tizim sifatida

Jamiyat va ijtimoiylik tushunchasi. Sharq mutafakkirlarining jamiyat to‘g‘risidagi qarashlari. Fap6 sotsiologiyasi asoschilarining ishlarida ijtimoiylikning ta’riflanshi. M. Veber konsepsiyasida totalitar jamiyat, uning belgilari va ijtimoiy-siyosiy tashkil etilish usullari. Jamiyat va davlat. Jamiyatning mexanistik, organistik va boshqa tarzlarda ta’riflanishi. T.Parsons nazariyasida jamiyat tushunchasi, uning to‘rt funksiyali paradigmasi. Zamonaviy jamiyatning turlicha ta’riflari. An’anaviy jamiyat va Industrial jamiyat. Ularning belgilari. "Mo‘l-ko‘llik jamiyati", "Ochiq. jamiyat", "Yopiq. jamiyat", "Iste’mol jamiyati", "Postindustrial jamiyat" va boshqalar XX va XXI asr madaniy-tarixiy va siyosiy tizimlarni ta’riflash mezonlari sifatida.


Mavzu yuzasidan nazorat savollari

 1. Jamiyat tushunchasi.

 2. Jamiyat va ijtimoiylik tushnchasi.

 3. SHarrq mutafakkirlarining jamiyat to‘g‘risidagi sotsiologik qarashlari.

 4. M.Veber sotsiologiyasida totalitar jamiyat.

 5. Jamiyat va davlat tushunchasi.

 6. T.Parsons nazariyasida jamiyat tushunchasi.

 7. Zamonaviy jamiyat turlari.

 8. An’anaviy jamiyat.

 9. Industrial va postindustrial jamiyat.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Abu Rayhon Beruniy. Qadim xalqlardan qolgan yodgorliklar. Toshkent; Tanlangan asarlar. Fan. 1970 y. 1 tom.

 7. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 8. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 9. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 10. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 11. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 12. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 13. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 14. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


SEMINAR MASHG‘ULOT

4-MAVZU: Sotsial guruhlar va sotsial institutlar. (2 SOAT)
Reja:

1. Sotsial guruh tushunchasi.

2.Sotsiologiyada sotsial institut tushunchasi va uning belgilari.

3. Din sotsiologiyasi..


Sotsial guruhlar va sotsial institutlar

Sotsial guruh tushunchasi, uning asosiy belgilari. Sotsiologiyada sotsial guruhlarga ajratish mezonlarining xilma-xilligi Sotsial gurux turlari: katta va kichik, rasmiy va norasmiy, birlamchi va ikkilamchi, ingurux va autgurux, referent guruhlar va boshqalar. Fapb sotsiologiyasida kichik guruhlar nazariyasi: sotsiometriya, guruh o‘zgaruvchanligi, psixoterapevtik va boshqalar sotsial guruhlarning shakllanishi, ishlashi va taraqqiy etishi konunlarini tushuntiruvchi nazariyalar sifatida. Kvaziguruxdar. Qon-qarindoshlikka asoslangan guruhlar: urug‘, qabila, qarindoshlar, oila, elat, millat. Ommani sotsiologik o‘rganish.

Sotsiologiyada sotsial institut tushunchasi. Sotsial institut belgilari. Sotsial institutning asosiy vazifalari. Sotsial institut turlari: oila, siyosat, din, iqtisod, ta’lim, huquq.va boshqalar. Jamiyat hayotida sotsial institutlarning o‘rni. Oila va nikoh. Iqtisodiy institutlar. Ularning ko‘rinishlari va vazifalari. Iqtisodiy guruhlar va iqtisodiy hatti-xarakat. Ishlab chiqarish, uning tarixiy shakllari va vazifalari. Ijtimoiy mehnat taqsimoti va kasb. Mexnat bozori, bandlik va ishsizlik. Davlat va jamiyatning siyosiy tizimi. O‘zbekistan sharoitida demokratik bozor islohotlarini va iqisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirish. O‘zbekistonda huquqiy ongning o‘ziga xosligi.

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish.

Din sotsiomadaniy institut sifatida. Dinning funksiyalari. Zamonaviy jamiyatda dinning o‘rni. din bilan davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabat. Ta’lim sotsial institut sifatida. Uning taraqqiyoti va shakllari. Umumiy, o‘rta-maxsus va oliy ta’lim. Oliy ta’lim va fan: tarkibi va ilmiy-pedagogik kadrlar. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimi va Evropa xamda AQSH universitetlari: umumiylik va xususiylik. Ta’lim tizimidagi islohotlar.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari


 1. Sotsiologiyada sotsial guruh tushunchasi.

 2. Sotsial guruh turlari.

 3. Sotsiometriya.

 4. Kvaziguruhlar.

 5. Ijtimoiy mehnat taqsimoti va kasb.

 6. Din va uning jamiyat hayotiga ta’siri.

 7. Ta’lim sotsial institut sifatida..

 8. Ijtimoiy nazorat institutlari.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


SEMINAR MASHG‘ULOT

5-MAVZU: Shaxs sotsiologiyasi va deviant xulq-atvor. (2 soat)

Reja:

1. Shaxs sotsilogiyasi.

2. Deviant-xulq atvor sotsiologiyasi.

3.Sotsial nazorat.Shaxs sotsiologiyasi va deviant xulq-atvor

Shaxs tushunchasi. Shaxs tushunchasini turli fanlardagi talqini. Shaxs, inson, individ tushunchalari. Shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar. Shaxs ijtimoiy munosabatlarning maxsuli sifatida. Shaxs to‘g‘risidagi asosiy sotsiologik nazariyalar. O‘z-o‘zini baholash va Men-ta’limotining shakllanishi, qadriyatlar va baholar. Shaxsning o‘z-o‘zini hurmat qilishi. Shaxs strukturasi. Shaxs turlari. Shaxsning an’anaviy va zamonaviy turlari.

Deviant xulk-atvor (og‘ma xulq-atvor) tushunchasi. Deviant xulq-atvor muammosini o‘rganish sotsiologiyadagi ilmiy yo‘nalish sifatida. Deviant xulq-atvor turlari: qonunni buzish, o‘z-o‘zini o‘ldirish, giyohvandlik, alkogolizm va boshqalar. E.Dyurkgeym, R.Mertonlarning deviant xulq-atvor nazariyalari, Z.Freyd va E.Frommlarning destruktivlik (strukturani buzilishi) nazariyalari.

Sotsial me’yor va anomiya deviant xulk-atvor nazariyasining markaziy tushunchasi sifatida. Deviant xulk-atvor belgilari, ularning strukturasi. Deviant xulk-atvorni turkumlash. Buzilgan xulk-atvor mexanizmi. Deviant xulk-atvorning tibbiy-biologik, ijtimoiy-psixologik va ijtimoiy tomonlari. Xrzirgi zamonda deviant xulk-atvorning tarkalishi va uzgarishi. Deviant, delinkvent va kriminal ' xatti-xarakatlar. Professional jinoyatchilik. Uyushgsi jinoyatchilik. Dunyoda jinoyatchilik xolati. Jinoyatchilikni oshishi va jamiyatning kriminallashuvi sabablari va namoyon bulish shakllari. Usmirlar va yoshlar jinoyatchiligi. Jamiyatda korrupsiya muammosi.

Sotsial nazorat. Sotsial nazorat kishilar xatti-xarakatini tartibga solish mexanizmi sifatida. P.Bergerning sotsial nazorat tugrisidagi ta’limoti. Sotsial nazorat elementlari: me’yorlar va sanksiyalar. Sotsial sanksiyalar turlari: pozitiv va negativ, rasmiy va norasmiy. Sotsial me’yorlar tasnifi. Sotsial me’yor turlari:' xukukiy, diniy, an’anaviy va axlokiy. Ichki va tashki nazorat. Uz-uzini nazorat kilish muammosi. Jamoatchilik fikri sotsial nazoratning shakli sifatida.


Download 203.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling