Zbekiston respublikasi


Mavzu yuzasidan nazorat savollari


Download 203.4 Kb.
bet3/10
Sana09.03.2020
Hajmi203.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Mavzu yuzasidan nazorat savollari

 1. SHaxs va jamiyat.

 2. SHaxs va davlat.

 3. Ijtimoiy boshqaruv asoslari.

 4. Iqtisod sotsologiyasi.

 5. Mehnat sotsiologiyasi.

 6. Tashkilotlar sotsiologiyasi.

 7. Mahalla sotsiologiyasi.

 8. Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi.

 9. Mahalliy boshqaruv.

 10. Mahala demokratiyasi.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

SEMINAR MASHG‘ULOT

6-MAVZU:Jamiyat sotsial strukturasi va stratifikatsion jarayonlar.

Reja.

1.Sotsial struktura tushunchasi.

2.Stratifikatsion tizimlar: qullik,kasta, klan va sinf.

3.Sotsial stratifikatsiya va sotsial harakatchanlik(mobillik).

4.O‘zbekistonda mavjud stratifikatsion tuzilmalar
Sotsial struktura tushunchasi. Kishilik jamiyati tarixida sotsial struktura muammosining talkini. Sotsial struktura tugrisidagi antik davr mutafakkirlarining ta’limotlari. P. Sorokinning sotsial stratifikatsiya tugrisidagi nazariyasi. Stratifikatsiya asoslari va mezonlari: iktisodiy xolat, mavke, ta’lim va xokimiyat. Stratifikatsiya va sotsial differensiya. Stratifikatsion tizimlar: qullik, kasta, klan va sinf. Ochiq. va yopiq. tizimlar.

Sotsial stratifikatsiya va sotsial xarakatchanlik (mobillik) nazariyasi sinfiylik ta’limotiga qarshi g‘oya sifatida. Jamiyat sotsial strukturasi rivojining zamonaviy tendensiyalari. Bozor munosabatlari sharoitida sotsial strukturaning o‘zgarishi. O‘zbekistonda sotsial stratifikatsiya va sotsial mobillik jarayoni.

Sotsial xarakatchanlik (mobillik) to‘g‘risidagi sotsiologiya klassiklari: M.Veber, E. Giddens, T. Parsons, P. Sorokin va boshqalarning qarashlari. Sotsial xarakatchanlik belgilari. Sotsial harakatchanlik turlari: gorizontal va vertikal sotsial harakatchanlik. Guruxiy va individual harakatchanlik. Avlod ichidagi va avlodlar o‘rtasidagi sotsial harakatchanlik. Strukturaviy sotsial harakatchanlik. Jamiyatda sotsial harakatchanlik yo‘llari. Sotsial harakatchanlikning demografik omillari. Migratsiya va uning tarixiy shakllari. Emigratsiya va migratsiya. Mehnat va iqtisodiy migratsiya. Xorijiy ishchi kuchlar bozori. "Aqllar oqimi".
Mavzu yuzasidan nazorat savollari


 1. Sotsial struktura tushunchasi .

 2. Jamiyati tarixida sotsial struktura muammosining talkini.

 3. P. Sorokinning sotsial stratifikatsiya to‘g‘risidagi nazariyasi. Stratifikatsiya asoslari va mezonlari: iktisodiy xolat, mavke, ta’lim va xokimiyat.

 4. Sotsial stratifikatsiya va sotsial xarakatchanlik (mobillik) nazariyasi sinfiylik ta’limotiga qarshi g‘oya sifatida.

 5. Jamiyatda sotsial harakatchanlik yo‘llari.

 6. Migratsiya va uning tarixiy shakllari.

 7. Mehnat va iqtisodiy migratsiya.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

SEMINAR MASHG‘ULOT

7-mavzu: Sotsial munosabatlar.

Reja.
1.Sotsial munosabat strukturasi va tushunchasi.

2.Birdamlik va tanazzul.

3. Begonalashuv va uning turlari.

4.Milliy g‘oya va mafkura sotsial munosabatlardagi o‘rni.


Sotsial munosabatlar tushunchasi. Sotsial munosabat turlari: xamfikrlik, kooperatsiya, konfliktlar, kurash, begonalashuv, befarqlik, krizis, kamsitish, notenglik. Sotsial munosabatlar tizimidagi plyuralizm. Sotsial munosabatlarning asoslari.

Xamfikrlik, barkarorlik va kooperatsiya - sotsial tizimlarning muvaffaqiyatli ishlashining omillari sifatida. E.Dyurkgeym konsepsiyasida xamfikrlik tushunchasi. Kooperatsiya ijtimoiylikning asosiy belgisi sifatida. Pozitivizm sotsiologiyasida barkarorlik va inqiroz ongi. Barqarorlikni strukturaviy-funksional asoslash.

Begonalashuv va tanazzul. E.Dyurkgeymning anomiya (qonunsizlik) konsepsiyasi, F.Tyonnis, M.Veber, G.Zimmel, ekszenstensial va fenomenologik sotsiologiya asoschilari ta’limotlarida begonalashuv va jamiyatdagi inqiroz xodisalarining o‘zaro aloqadorligi to‘g‘risidagi fikrlari. Begonalashuv turlari va ularning ijtimoiy oqibatlari. Tenglik va plyuralizm ijtimoiy tuzum tamoyillari sifatida. Milliy g‘oya va milliy mafkuraning sotsial munosabatlar tizimidagi o‘rni. Sotsiologiyada ijtimoiy taraqqiyot tushunchasi. Ijtimoiy o‘zgarish va taraqqiyot tushunchalarining nisbati. Ijtimoiy progress, regress, evolyusiya va revolyusiya ijtimoiy o‘zgarishlarning shakli sifatida.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari


 1. Sotsial munosabat tushunchasi.

 2. Sotsial munosabatlarning asoslari Sotsial munosabatlar tizimidagi plyuralizm..

 3. Kooperatsiya ijtimoiylikning asosiy belgisi sifatida.

 4. Begonalashuv va tanazzul.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


SEMINAR MASHG‘ULOT

8-mavzu: Ijtimoiy taraqqiyot sotsiologiyasi

Reja.
1. Sotsiologiyada ijtimoiy taraqqiyot tushunchasi.

2. Ijtimoiy progress, regress, evolyusiya va revolyusiya ijtimoiy o‘zgarishlarning shakli sifatida.

3. Sotsial reformalar va ularning turlari.
Sotsiologiyada ijtimoiy taraqqiyot tushunchasi. Ijtimoiy o‘zgarish va taraqqiyot tushunchalarining nisbati. Ijtimoiy progress, regress, evolyusiya va revolyusiya ijtimoiy o‘zgarishlarning shakli sifatida.

Ijtimoiy progress muammolari. Ijtimoiy taraqqyot shakllari: evolyusion, revolyusion va reformistik taraqqiyotlar. Evolyusion rivojlanish va uning afzalliklari. Sotsial revolyusiyalar va ularning salbiy oqibatlari. Sotsial reformalar va ularning turlari. O‘zbek rivojlanish modelida milliy mentalitetning o‘rni. Rivojlangan mamlakatlar tajribasida milliy tafakkur tarzining ahamiyati.

O‘zbekistonda davlat Hokimiyati va boshqaruvni demokratiyalashtirish jarayonlarining o‘ziga xosligi. Ijtimoiy taraqqiyotni boshqarish. Menejment va uning xususiyatlari. Global ijtimoiy-iktisodiy tanazzullar va ularning ijtimoiy taraqqiyot jarayonlariga salbiy ta’siri. O‘zbekiston ijtimoiy-madaniy xususiyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy tanazzullarga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqishdagi ahamiyati.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari

1.Ijtimoiy tarqqiyot tushunchasi.

2.Ijtimoiy progress va regress..

3.Ijtimoiy taraqqiyot shakllari.

4.Sotsial reformalar.

5. Global ijtimoiy tanazzullar.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


SEMINAR MASHG‘ULOT

9-10 MAVZU: Empirik sotsiologik tadqiqot va uning metodlari.

Reja:
1.Sotsiologik tadqiqot dasturi.

2. Sotsiologik tadqiqot turlari.

3. Sotsiologik tadqiqot natijalarini umumlashtirish.

4.Xulosa va amaliy tavsiyalar berish.Tadqiqot dasturining nazariy asoslari. Tadqiqotning dasturi. Muommoviy holat. Sotsial buyurtma. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning ob’ekti va predmeti. Tushunchalarga nazariy va empirik izoh berish. Tadqiqotning farazi (Gipotezasi). Sotsiologik tadqiqot usullari. Tanlov usuli. Reprezentativlik bosh majmua. Ikkilamchi majmua. Hujjatlarning tahlil qilishning an’anaviy usuli. Kontent – tahlil. Kuzatuv usuli. So‘rov usuli. Anketalash. Intervyulash. Sotsiologik tajriba. Sotsiologik tadqiqotlarni tashkil etish va o‘tkazish usullari. Konkret sotsiologik tadqiqotlarning turlari. Tadqiqotning asosiy bosqichlari. Dastlabki sinov(pilotaj) tadqiqotlar. Tasniflovchi tadqiqotlar. Tahliliy tadqiqotlar. Bir martalik tadqiqotlar. Bir mavzuda ko‘p marta o‘tkaziladigan tadqiqotlar. Sotsiologik tadqiqot natijalarini tahlil qilish va umumlashtirish. Ma’lumotlarni tahlil qilishning statistik usullari. Guruhlashtirish usullari. Dispersion tahlil usuli. Faktor tahlil usuli. Latent tahlil usuli. Sotsiologik ma’lumotlarga EHMda ishlov berish. Axborotlarni jamlash, ular asosida manitoring yaratish. Sotsiologik tadqiqotlarning natijalarini tahlil etish va umumlashtirish.. Ilmiy hisobotni tayyorlash.
Mavzu yuzasidan nazorat savollari

 1. Sotsiologik tadqiqotlarni rejalashtirish.

 2. Sotsiologik tadqiqot dasturi.

 3. Tadqiqotlarni tashkil etish.

 4. Sotsiologik tadqiqot usullari.

 5. Sotsiologik tadqiqotning ob’ekti va predmeti.

 6. Sotsiologik tadqiqotda shartnoma.

 7. Sotsiologik tadqiqot o‘tkazishda ilmiy faraz.

 8. So‘rov usulining turlari.

 9. Kuzatish usuli va uning ahamiyati.

 10. Pilotaj tadqiqot usuli.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent SHarq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov. I.A. «YUksak ma’naviyat-engilmas kuch” Toshkent. 2008 y.

 5. Karimov I.A. «Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari”. Toshkent. 2009 y.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999 yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekistonda jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya. Darslik mualliflar jamoasi. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
«O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» kafedrasi
SOTSIOLOGIYA” FANIDAN
MUSTAQIL ISH MAVZULARI

Mustaqil ish
1-Mavzu: Sotsiologiyaning ob’ekti va predmeti

(2 soat)
Reja:

1.Sotsiologiya atamasi, predmeti va ob’ekti

2.Sotsiologiya jamiyat haqidagi fan ekanligi.

3.Sotsiologiya fanining sohaviy tizimlari va ijtimoiy fanlar tizimidagi o‘rni.


Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent Sharq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov I.A. “O‘zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo‘li” T. 2007.

 5. I.A.Karimov. «Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch». T. «Ma’naviyat» 2008.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999. yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekiston jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya darslik muallifliklar jamoati. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

 14. Jo‘raev N. Tarix falsafasi. T. Ma’naviyat. 1999 yil.Mustaqil ish
2- mavzu: Sotsiologiya fanining vujudga kelio‘i va rivojlanishi.

(2 soat)
Reja:

1. Antik dunyo sotsiologiyasi

2. G‘arbiy Evropa sotsiologlarining nazariyalari.

3. XIX va XX asr sotsiologlarining nazariyalari.Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent Sharq nashriyoti 1999 yil.

 2. Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

 3. Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

 4. Karimov I.A. “O‘zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo‘li” T. 2007.

 5. I.A.Karimov. «Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch». T. «Ma’naviyat» 2008.

 6. Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999. yil

 7. Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

 8. Bekmurodov M “O‘zbekiston jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

 9. Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

 10. Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

 11. Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

 12. Sotsiologiya darslik muallifliklar jamoati. T. 2002 yil.

 13. Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

 14. Jo‘raev N. Tarix falsafasi. T. Ma’naviyat. 1999 yil.


Mustaqil ish
3- mavzu: Sharq mutafakkirlarining jamiyat to‘g‘risidagi qarashlari

(2 soat)
Reja:

1. Qadimgi Xitoy olimlarining jamiyat haqidagi qarashlari.

2. Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy jarayonlar va ijtimoiy jamoalarga munosabatlari.

3. Islom dinining shu erda istiqomat qiluvchi xalqlarga ta’siri.


Adabiyotlar:

1.Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent Sharq nashriyoti 1999 yil.

2.Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

3.Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

4.Karimov I.A. “O‘zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo‘li” T. 2007.

5.I.A.Karimov. «Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch». T. «Ma’naviyat» 2008.

6.Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999. yil

7.Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

8.Bekmurodov M “O‘zbekiston jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

9.Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

10.Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

11.Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

12.Sotsiologiya darslik muallifliklar jamoati. T. 2002 yil.

13.Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

14.Jo‘raev N. Tarix falsafasi. T. Ma’naviyat. 1999 yil.


Mustaqil ish


4-mavzu Sotsial institutlarva ularning turlari.

(2 soat)
Reja:

1. Sotsial institut tushunchasi.

2.Sotsiologiyada sotsial institut tushunchasi va uning belgilari.

3. Din sotsiologiyasi.


Adabiyotlar:

1.Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent Sharq nashriyoti 1999 yil.

2.Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

3.Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

4.Karimov I.A. “O‘zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo‘li” T. 2007.

5.I.A.Karimov. «Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch». T. «Ma’naviyat» 2008.

6.Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999. yil

7.Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

8.Bekmurodov M “O‘zbekiston jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

9.Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

10.Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

11.Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

12.Sotsiologiya darslik muallifliklar jamoati. T. 2002 yil.

13.Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

14.Jo‘raev N. Tarix falsafasi. T. Ma’naviyat. 1999 yil.

Mustaqil ish
5-mavzu: Oila sotsiologiyasi (2 soat)

Reja:
1.Oilaning jamiyat taraqqiyotidagi muhim o‘rni.

2.Oila sotsiologiyasining asosiy yo‘nalishlari.

3. Nikohning turlari.

Adabiyotlar:

1.Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent Sharq nashriyoti 1999 yil.

2.Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

3.Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

4.Karimov I.A. “O‘zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo‘li” T. 2007.

5.I.A.Karimov. «Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch». T. «Ma’naviyat» 2008.

6.Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999. yil

7.Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

8.Bekmurodov M “O‘zbekiston jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

9.Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

10.Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

11.Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

12.Sotsiologiya darslik muallifliklar jamoati. T. 2002 yil.

13.Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

14.Jo‘raev N. Tarix falsafasi. T. Ma’naviyat. 1999 yil.

Mustaqil ish
6-mavzu: Jamoatchilik fikr sotsiologiyasi

(2 soat)
Reja:


 1. Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi tushunchasi.

 2. Jamoatchilik fikri sotsiologiyasini shakllantirishda G‘arb va SHarq olimlarining tadqiqotlari va ularning talqinlari.

 3. Jamoatchilik fikrining dolzarb yo‘nalishlari.Adabiyotlar:

1.Karimov I.A. “Barkamol avlod orzusi” Toshkent Sharq nashriyoti 1999 yil.

2.Karimov I.A. “Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot pirovard maqsadimiz” Toshkent 2000 yil O‘zbekiston nashriyoti.

3.Karimov I.A. “Milliy istiqlol mafkurasi” T. O‘zbekiston nashriyoti 2000 yil.

4.Karimov I.A. “O‘zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo‘li” T. 2007.

5.I.A.Karimov. «Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch». T. «Ma’naviyat» 2008.

6.Aliqoriev N.S. va b. Umumiy sotsiologiya. T. ToshDU. 1999. yil

7.Bekmurodov M. “Sotsiologiya asoslari” T. Fan. 1994 yil

8.Bekmurodov M “O‘zbekiston jamoatchilik fikri” T. Fan. 1999 yil.

9.Bekmurodov M, O.Otamirzaev, N.Aliqoriev va boshqalar “Sotsiologiya” T. 2000 yil.

10.Begmatov A “Sotsiologiyaga kirish” Andijon 1995 yil.

11.Nosirxo‘jaev S. Bekmurodov M, va boshqalar. Sotsiologiya asoslari. Ma’ruzalar matni. T. 2001 yil .

12.Sotsiologiya darslik muallifliklar jamoati. T. 2002 yil.

13.Xolbekov A, Idirov U. “Sotsiologiya” lug‘at T. Ibn Sino 1999 yil.

14.Jo‘raev N. Tarix falsafasi. T. Ma’naviyat. 1999 yil.


Download 203.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling