Zbekiston respublikasi


Seminar mashg‘uloti uchun ajratilgan soatlar


Download 203.4 Kb.
bet7/10
Sana09.03.2020
Hajmi203.4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Seminar mashg‘uloti uchun ajratilgan soatlar
Маvzular

Qisqacha mazmuni

Soati

1

Sotsiologiyaning fan sifatida


Sotsiologiya fanining vujudga kelishida ijtimoiy-iqtisodiy, g‘oyaviy-nazariy va ilmiy shart-sharoitlar. O.Kont – pozitiv sotsiologiyaning asoschisi, uning sotsiologiyani mustaqil fan sifatida yaratishdagi dastlabki rejalari. Antik davrning qomusiy olimlari va Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy-falsafiy ta’limotlari (Platon, Aristotel, Forobiy, Ibn Haldun va boshqalar). G‘arb sotsiologiyasi klassiklarining ishlarida sotsiologiyaning ob’ekti va predmeti muammosi. Sotsiologiyaning turli yo‘nalishlarida sotsiologiyaning ob’ekti va predmeti muammosini yechish yo‘lidagi g‘oyaviy-nazariy izlanishlar.

Sotsiologiyaning boshqa fanlar bilan munosabati. Sotsiologiya va falsafa. Sotsiologiya va biologiya. Sotsiologiya va psixologiya, demografiya, genetika, sotsial geografiya. Sotsiologiya va tabiiy hamda texnik fanlar. Sotsiologiyaning fanlar tizimidagi tutgan o‘ziga xos o‘rni.2

2

Sotsiologiya strukturasi.

Fanda struktura tusshunchasi.Sotsiologiya strukturasi. Sotsiologiyaning strukturasi va asosiy tarkibiy qismlari tushunchasi. Sotsiologiyaning strukturasi elementlarining rivojlanish dinamikasi. Fundamental (asosiy) va amaliy sotsiologiya. Nazariy va empirik sotsiologiya. R.Mertonning “o‘rta darajali nazariyasi”. Empirik Sotsiologiyaningbunyod bo‘lishi va uning sotsiologiya nazariyasiga ta’siri. Sotsiologiyada maxsus va tarmoq yo‘nalishlar. Makrosotsiologiya va mikrosotsiologiya.

2

3

Jamiyat yaxlit tizim sifatida
Jamiyat va ijtimoiylik tushunchasi. Sharq mutafakkirlarining jamiyat to‘g‘risidagi qarashlari. G‘arb sotsiologiyasi asoschilarining ishlarida ijtimoiylikning ta’riflanishi. M.Veber konsepsiyasida totalitar jamiyat, uning belgilari va ijtimoiy-siyosiy tashkil etilish usullari. Jamiyat va davlat. Jamiyatning mexanistik, organistik va boshqa tarzlarda ta’riflanishi. T.Parsons nazariyasida jamiyat tushunchasi, uning to‘rt funksiyali paradigmasi. Hozirgi jamiyatning turlicha ta’riflari. An’anaviy jamiyat va industrial jamiyat, ularning belgilari. “Mo‘l-ko‘llik jamiyati”, “Ochiq jamiyat”, “Yopiq jamiyat”, “Iste’mol jamiyati”, “Postindustrial jamiyat” va boshqalar XX va XXI asr madaniy-tarixiy va siyosiy tizimlarni ta’riflash mezonlari sifatida.

2

4

Sotsial guruhlar va sotsial institutlar.

Sotsiologiyada sotsial guruh tushunchasi, uning asosiy belgilari. Sotsial guruh turlari: katta va kichik, rasmiy va norasmiy,birlamchi va ikkilamchi, inguruh va autguruh, referent guruhlar. Kvaziguruhlar. Qon-qarindoshlikka asoslangan guruhlar urug‘ qabila, oila, elat, millat.

Sotsiologiyada sotsial institut tushunchasi. Sotsial institut belgilari. Sotsial institutning asosiy funksiya va vazifalari. Sotsial institut turlari: oila, siyosat, din, iqtisod, ta’lim, huquq va boshqalar. Jamiyat hayotida sotsial institutlarning o‘rni. Sotsial institutlarning hayotiy sikllari. Oila va nikoh. Iqtisodiy institutlar. Ularning ko‘rinishlari va vazifalari. Iqtisodiy guruhlar va iqtisodiy hatti-harakat. Yashirin va norasmiy iqtisodiyot. Ishlab chiqarish, uning tarixiy shakllari va vazifalari. Ijtimoiy mehnat taqsimoti va kasb. Mehnat bozori, bandlik va ishsizlik. Davlat va jamiyatning siyosiy tizimi. Siyosiy institutlar, ularning agentlari va guruhlari. Elektoral xatti-harakatlarni tadqiq qilish. O‘zbekistonda huquqiy ongning o‘ziga xosligi.

Din sotsiomadaniy institut sifatida. Din funksiyalari, shakllari va xususiyatlari. Zamonaviy jamiyatda dinning o‘rni va uning davlat bilan o‘zaro munosabati. O‘zbekistonda diniylik va dunyoviylik munosabatlari. Ta’lim sotsial institut sifatida. Uning taraqqiyoti va shakllari. O‘rta va oliy ta’lim.2

5

Shaxs va deviant xulq-atvor.


Shaxs tushunchasi. Shaxs tushunchasining turli fanlardagi talqini. Shaxs, individ, inson tushunchalari. Shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar.Shaxs ijtimoiy munosabatlarning maxsuli sifatida.Shaxs to‘g‘risidagi asosiy nazariyalar.Shaxs strukturasi. Shaxs turlari.

Deviant xulq-atvor(og‘ma xulq-atvor) tushunchasi. Sotsial me’yor va anomiya deviant xulq-atvor nazariyasining markaziy tushunchasi sifatida. Sotsiologiyada deviant xulq-atvor muammosini o‘rganish. Deviant xulq-atvor to‘g‘risidagi nazariyalar. Deviant xulq-atvor belgilari, ularning strukturasi. Deviant xulq-atvor turlari: qonunni buzish, o‘z-o‘zini o‘ldirish, giyohvandlik, alkogolizm va boshqalar.

Deviant xulq-atvorning tibbiy-biologik, ijtimoiy-psixologik va ijtimoiy jihatlari. Deviant, delinkvent va kriminal hatti-harakatlar. Professional jinoyatchilik. Uyushgan jinoyatchilik. Dunyoda jinoyatchilik holati. Jinoyatchilikni oshishi va jamiyat kriminallashuvi sabablari va namoyon bo‘lish shakllari. O‘smirlar va yoshlar jinoyatchiligi. Jamiyatda korrupsiya muammosi.


2

6

Jamiyat sotsialstrukturasi va stratifikatsion jarayonlar.


Sotsial struktura tushunchasi va uning ahamiyati. Kishilik jamiyati tarixida sotsial struktura muammosining talqini. Sotsial struktura to‘g‘risidagi antik davr mutafakkirlarining ta’limotlari. P.A.Sorokinning sotsial stratifikatsiya to‘g‘risidagi nazariyasi. Stratifikatsiya asoslari va mezonlari: iqtisodiy holat, mavqe, ta’lim va hokimiyat. Stratifikatsiya va sotsial differensiya. Stratifikasion tizimlar: qullik, kasta, klan va sinf. Ochiq va yopiq tizimlar.

Sotsial stratifikatsiya va sotsial mobillik nazariyasi sinfiylik ta’limotiga qarshi g‘oya sifatida. Jamiyat sotsial strukturasi rivojining zamonaviy tendensiyalari. Bozor munosabatlari sharoitida sotsial strukturaning o‘zgarishi. Zamonaviy O‘zbekistonda sotsial stratifikatsiya va sotsial mobillik masalalari tahlili.

Sotsial mobillik to‘g‘risidagi sotsiologiya klassiklari: M.Veber, E.Giddens, T.Parsons, P.Sorokin va boshqalarning qarashlari. Sotsial mobillik tushunchasi va uning mohiyati. Mobillik belgilari. Mobillik turlari: gorizontal va vertikal sotsial mobillik. Guruhiy va individual mobillik. Avlod ichidagi va avlodlar o‘rtasidagi sotsial mobillik. Strukturaviy sotsial mobillik. Jamiyatda sotsial mobillik yo‘llari. Guruhiy berklilik. Mobillikning demografik omillari. Migrasiya va uning tarixiy shakllari. Emigrasiya va migrasiya. Mehnat va iqtisodiy migrasiya. Xorijiy ishchi kuchlar bozori. “Aqllar oqimi”. Majburiy migrasiya va qochqinlar.


2

7

Sotsial munosabatlar.

Sotsial munosabatlar. Sotsial munosabatlar tushunchasi, strukturasi, mohiyati. Sotsial munosabat turlari: hamfikrlik, kooperasiya, konfliktlar, kurash, begonalashuv, befarqlik, krizis, kamsitish, notenglik. Sotsial munosabatlar tizimidagi plyuralizm. Sotsial munosabatlarning asoslari. Sotsial munosabatlarning sub’ektiv jihatlari.

Hamfikrlik, barqarorlik va kooperasiya – sotsial tizimlarning muvaffaqiyatli ishlashining omillari sifatida. E.Dyurkgeym konsepsiyasida hamfikrlik tushunchasi. Kooperasiya ijtimoiylikning asosiy belgisi sifatida. Pozitivizm sotsiologiyasida barqarorlik va inqiroz ongi. Barqarorlikni strukturaviy-funksional asoslash.

Begonalashuv va tanazzul. E.Dyurkgeymning anomiya (qonunsizlik) konsepsiyasi, F.Tennis, M.Veber, G.Zimmel, ekzistensial va fenomenologik sotsiologiya asoschilari ta’limotlarida begonalashuv va jamiyatdagi krizis hodisalarining o‘zaro aloqodorligi to‘g‘risidagi fikrlari.Begonalashuv turlari va ularning ijtimoiy oqibatlari. Tenglik ijtimoiy tizim


2

8

Ijtimoiy taraqqiyot sotsiologiyasi.


Sotsiologiyada ijtimoiy taraqqiyot tushunchasi. Sotsial o‘zgarish va taraqqiyot tushunchalarining nisbati. Sotsial progress, regress, evolyusiya va revolyusiya sotsial o‘zgarishlarning shakli sifatida.

Sotsial progress muammolari. Sotsial taraqqiyot shakllari: evolyusion, revolyusion va reformistik taraqqiyotlar. Sotsial revolyusiyalar va ularning salbiy oqibatlari. Sotsial reformalar va ularning turlari. O‘zbek rivojlanish modelida milliy mentalitetning o‘rni. Rivojlangan mamlakatlar tajribasida milliy tafakkur tarzi ahamiyati.

Sotsial taraqqiyotni boshqarish. Funksiya va sotsial boshqarish elementlari tushunchasi. Menejment va uning xususiyatlari.


2

9

Empirik sotsiologik tadqiqotlar

Sotsiologik tadqiqot dasturi. Dastur konseptual va konstruktiv birlik sifatida. Dasturning strukturasi: nazariy-metodologik va metodik bo‘limlar. Dasturning asosiy elementlari: muammoni ta’riflash; tadqiqot maqsadi va vazifalarini, ob’ekti va predmetini aniiqlash; ob’ektni tizimli tahlil qilish, tushunchalarni nazariy va empirik izohlash, gipotezalarni ifodalash; ma’lumotlarni ishlab chiqish va tahlil qilish.

Sotsiologik informasiyani (axborotni) to‘plash metodlari. Sotsiologiyadagi ma’lumotlarni to‘plash metodlarining umumiy tasnifi: so‘rov, kuzatish, eksperiment, hujjatlarni o‘rganish metodlari, ularning o‘ziga xosligi

So‘rov metodi. So‘rovning turlari. Anketa (so‘rov varaqasi) so‘rov metodining markaziy elementi sifatida. Anketa tuzish texnikasi. Anketaning umumiy tuzilishi. Anketadagi savollarning turlari, asosiy talablar. Og‘zaki so‘rov va uning xususiyatlari. Intervyu olish uslubi.

Kuzatish metodi va uning mohiyati. Kuzatish xillari. Kuzatishning aniqligi muammosi va uni ta’minlash usullari. Kuzatish davrlari va tartibi. Kuzatish asboblari, kuzatish natijalarini qayd etish usullari.

Hujjatlarni o‘rganish metodi. Sotsiologiyada hujjat tushunchasi, uning turlari. Hujjatlarning informasiya manbai sifatidagi ishonchlilik muammosi. Hujjatlarni tahlil qilish turlari. Kontent-tahlil hujjatlarni o‘rganish metodining bir turi sifatida.

Eksperiment metodi. Eksperiment turlari. Ijtimoiy eksperiment strukturasi, uning bilish imkoniyatlari. Ob’ektni tanlash, eksperimental va nazorat guruhlarini shakllantirish, eksperimental vaziyat, natijalarni tahlil qilish. Xulosalarni tahlil qilish usullari. Eksperimental va nazorat guruhlarni tuzish parametrlari. Eksperiment o‘tkazish texnikasi.2

Жами

18


Talabalar mustaqil ta`limining mazmuni va xajmi
Mustaqil ta`lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarish muddati

Xajmi

soatda1

Sotsiologiya fanining predmeti va ob’ekti.


Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

1 - hafta


2

2

Sotsiologiya fanining vujudga kelishi va rivojlanishi.

Mavzu bo’yicha prezentatsiya tayyorlash.

2 - hafta


2

3

Sharq mutafakkirlarining jamiyat to‘g‘risidagi qarashlari.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish


3 - hafta


2

4

Sotsial institutlar va ularning turlari.

Mavzu bo’yicha taqdimotli slaydlar tayyorlash.

4 - hafta


2

5

Oila sotsiologiyasi

Mavzu yuzasidan ma’lumotlar yordamida individual topshiriqlarni bajarish.

5 - hafta


2

6

Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi.

Mavzu bo’yicha taqdimotli slaydlar tayyorlash.

6 - hafta


2

7

Ijtimoiy munosabatlar sotsiologiyasi.

Mavzu yuzasidan ma’lumotlar yordamida individual topshiriqlarni bajarish.

7 - hafta


2

8

Yoshlar sotsiologiyasi.

Mavzu bo’yicha prezentatsiya tayyorlash.

8- hafta


2

9

Mehnat sotsiologiyasi.

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

9- hafta


2

10

Madaniyat sotsiologiyasi

Mavzu yuzasidan ma’lumotlar yordamida individual topshiriqlarni bajarish.

10- hafta


2

11

Tafakkur tarzi sotsiologiyasi

Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish

11- hafta

2

12

Sotsiologik tadqiqotlar va ularning turlari.

Mavzu yuzasidan ma’lumotlar yordamida individual topshiriqlarni bajarish.

14- hafta


2

Jami:

24

Nazorat savollari.

“Sotsiologiya “ atamasining ma’nosi, bu fanning maqsadi va vazifalari..

2. Sotsiologiya fani predmeti.

3. Sotsiologiyaning o‘rganish ob’ekti.

4. Sotsiologiya strkuturasi.

5. Umumsotsiologik nazariya (sotsial ob’ektlar, jarayon va munosabatlar).

6. Maxsus sotsiologik nazariya (sotsial struktura, turmush tarzi, Fan, mehnat, ta’lim, shaxs va boshqalar)

7. Empirik sotsiologik tadqiqot (amaliy sotsiologiya)

8. Sotsiologiyaning metodi va metodologiyasi.

9. Sotsiologiyada tarmoq yo‘nalishlari.

10. Sotsiologik qonunlar, kategoriyalar, tushunchalar.

11. Sotsiologiyaning ijtimoiy fanlar tizimidagi o‘rni.

12. Sotsiologiya fanining hozirgi zamon tizimi.

13. Mustaqillik va O‘zbekistonda sotsiologiyaning shakllanishi.

14. Antik dunyo sotsiologiyasi va uning guruhlarga bo‘linishi.

15. Yunon sotsiologiya maktabi (Gomer, Millet, Fales, Pifagor).

16. Yunon demokratiyasi davri sotsiologiyasi (Geraklit, Zenon, Demokrit, Pratagor).

17. Sokrat, Platon, Aristotel sotsiologiyasi (“Oltin davr”).

18. Sharq mutafakkirlari sotsiologik qarashlarining xususiyatlari.

19. Zardusht jamiyatidagi yaxshilik va yomonlik kuchlari o‘rtasidagi kurash haqida.

20. Mitra timsolida murosa konsepsiyasining ifodalanishi.

21. Konfutsiyning jamiyatni boshqarish to‘g‘risidagi qarashlari.

22. Abu Mansur al-Moturiyning murosaviy muvozanat konsepsiyasi.

23. Al-Farobiyning sotsiologik qarashlari.

24. G‘arbiy Evropa sotsiologiya maktabi

25. Ogyust Kont-pozitiv sotsiologiya asoschisi.

26. Ingliz sotsiologi Gerbert Spenserning evolyusionizm g‘oyasi.

27. Nemis sotsiologi (Fernand Tyonnis, Georg Zimmel, Maks Veber).

28. Fransuz Emil Dyurkgeymning sotsiologik nazariyasi.

29. Hozirgi zamon g‘arb sotsiologiyasining asosiy konsepsiyalari.

30. Pitirim Sorokining sotsiologik nazariyasi.

31. Ijtimoiy munosabatlar sotsiologiyasi. (Ijtimoiy birdamlik va kooperatsiya tushunchalari)

32. Begonalashuv jarayoni va uning turlari.

33. Fan sotsiologiyasi, uning predmeti.

34. Din sotsiologiyasi. Dindagi aqidaparastlik (fundamentalizm).

35. Madaniyat sotsiologiyasi. Madaniyat statika va madaniy dinamika tushunchalari.

36. Axloq sotsiologiyasi.

37. Ijtimoiy stratifikatsiya sotsiologiyasi.

38. Yoshlar sotsiologiyasi.

39. Deviant hulq-atvor turlari.

40. Shaxs, jamiyat va davlat sotsiologiyasi tushunchalari.

41. Ijtimoiy boshqaruv sotsiologiyasi.

42. Iqtisod sotsiologiyasi, uning predmeti va ob’ekti.

43. Mehnat sotsiologiyasi, uning ob’ekti va predmeti.

44. Siyosiy sotsiologiya.

45. ta’lim sotsiologiyasi.

46. Oila sotsiologiyasi.

47. Mahalla va boshqa o‘z-o‘zini boshqaruv sotsiologiyasi.

48. Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi tushunchasi va uning asoslari.

49. Empirik sotsiologik tadqiqotlar dasturi.

50. Tadqiqotning maqsad va vazifalari.

51. Tadqiqotning ob’ekti va predmeti.

52. Sotsiologik tadqiqot usullari (so‘rov, kuzatish, anketalash, intervyu olish).

53. Sotsiologik tadqiqotlarni tashkil etish va o‘tkazish. Tadqiqot turlari va bosqichlari.

54. Sotsiologik tadqiqot natijalarini tahlil qilish va umumlashtirish.
Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o`quv qo`llanmalar ro`yxati.

Rahbariy adabiyotlar:


 1. Sh.M. Mirziyoev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016.

 2. Sh.M. Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib va intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.

 3. Sh.M. Mirziyoev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.

 4. Sh.M. Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.

 5. Karimov I.A “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”., T.: Ma’naviyat, 2008.

 6. Karimov I.A. Asarlar to‘plami. 1-24 jildlar.-T.: O‘zbekiston, 2016.Asosiy adabiyotlar:

 1. Aliev B., Rafiqov F., Sultonov T., Mullajonova M., Rahmonov B. va boshqalar. Sotsiologiya. (o‘quv qo‘llanma). -Toshkent: TDYUI nashriyoti. 2006.

 2. Sotsiologiya //o‘quv qo‘llanma. Ubaydullaeva R.A., Bekmurodov M.B., Ota-Mirzaev O.B. va boshq. -Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi, 2002.

 3. Sotsiologiya. Ma’ruzalar kursi. Aliqoriev N.S, Bekmurodov M.B., Ota-Mirzaev O.B., va boshq. - Toshkent, 2001

 4. Umumiy sotsiologiya. (Aliqoriev N.S va Ubaydullaeva R.T taxriri ostida) - Toshkent: 1999.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

 1. Abu Nosr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - Toshkent: A.Qodiriy nomidagi nashriyot, 1993.

 2. Veber M. Избранные произведение. - M.: Progress, 1990.

 3. Ganieva M.X. Этносоциология. Учебное пособие. - Tashkent: Universitet, 2006.

 4. Ganieva M.X. Vvedenie v sotsialnuyu rabotu. -Tashkent., 2011. 98 s.

 5. Garadja. V.I. Sotsiologiya religii. - M., 2005.

 6. Giddings E. Sotsiologiya. - Toshkent, 2002

 7. Kravchenko A.I. Sotsiologiya. - M., 2006.

 8. Sovremennaya zapadnaya sotsiologiya. Slovar. -M.: Progress, 1990.

 9. Latipova N.M. Politicheskaya sotsiologiya. Metodicheskoe posobie. -Tashkent., 2010

 10. Sotsiologiya //Uchebnoe posobie. Pod redak. d.f.n. Muxamedovoy Z.M., - Tashkent: Sanat, 2010

 11. Qodirov A.K,. Sotsiologiya. -Toshkent, 2006.

12.Xolbekov A.J., Idirov U.Yu. Sotsiologiya: izohli lug‘at-ma’lumotnoma. -Toshkent: Ibn-Sino nomidagi nashriyot, 1999.

13.Sotsiologiya. Ma'ruzalar kursi. -Toshkent: Akademiya, 2008Xolbekov. A.J. Boshqaruv sotsiologiyasi (o‘quv qo‘llanma). -Toshkent: Akademiya, 2007.

14.Ubaydullaeva R.A., Ota-Mirzaev O.B. va boshq. Sotsiologik tadqiqotlar amaliyoti (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). -Toshkent.: «Ijtimoiy fikr», 2001.

15.Farfiev B.A., Nurullaeva U.N. Sotsiologiya tarixi. (Uslubiy qo‘llanma). Toshkent: Universitet, 2009.

16. Bekmuradov M.B. Rol obshestvennogo mneniya v sotsialno-kulturnom razvitii obshestva: Dis.dok.sotsiol.nauk. - Tashkent, 1997.

17. Farfiev B.A. O‘zbekistonda jamiyatni demokratilashtirish jarayonida tafakkur tarzini takomillashtirishning ijtimoiy madaniy xususiyatlari: Dis.Sotsiol. fan.nom. -Toshkent:, 1999.

18. Kanonov K.K. O‘zbekistan O‘zini o‘zi boshqaruv tizimi dinamikasi taxlil qilishda avtoritetning tutgan o‘rni: Dis.sotsiol. fan.nom. -Toshkent, 2000.

19. Yunusov A.B. O‘smir yoshlarda ijtimoiy deviantlik holatlarining sotsiologik xususiyatlari: Dis.sotsiol. fan.nom. - Toshkent: O‘zMU, 2004.

20. Norbekov A.SH. O‘zbekistonda ijtimoiy kafolat tizimini yaratish muammolari: siyosiy-sotsiologik taxlil. Dis.sotsiol. fan.nom. - Toshkent, 2004.

21. Latipova N.M. Rol molodix spetsialistov v transformatsii sotsialnoy strukturi uzbekistanskogo obestva: Dis.kand.sotsiol.nauk. -Tashkent, 2009.

22. Ganieva M.X. Obshestvennoe mnenie kak faktor razvitiya mejnatsionalnix otnosheniy: Dis.dok.sotsiol.nauk. - Tashkent. -Tashkent. 2009

23. M.Muydinova, S.Qozoqov Sotsiologiya fanidan izohli lug‘at. Namangan, 2016 .

24. M.Muydinova, Sotsiologiya fanidan ma’ruzalar matni. Namangan, 2017


Download 203.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling