Zoologiya. 3- guruh


Download 41.22 Kb.
Sana04.09.2020
Hajmi41.22 Kb.
#128516
Bog'liq
xalqaali
ТошДАУ Андижон филиали Заковат низоми, Xalq so'zi gazetasi-218-2019-10-22 (2), Xalq so'zi gazetasi-218-2019-10-22 (2), Молия бозори тест, Молия бозори тест, Funksiya, АКТ 2-маъруза, BIOLOGIYA.docx 1, Aniq integral, 3-mavzu. Diskret tasodifiy miqdorlar, 4-Amaliy. ishlab chiqarish funksiyalari, 8-amaliy.Iqtisodiy matematik model turlari, 14-amaliy tenglamalar sistemasini iteratsiya usulida yechish, fazoda yugri chiziq va tekislik

Zoologiya. 3- guruh.
1.Tanasi bosh, ko`krak, qorin bo`limlaridan iborat, mozaik ko`rishga xos bo`lgan organizmlarni aniqlang.

1.sariq chayon 2.buzoqbosh 3.zorka 4.langust 5.krevetka 6.trixogramma 7.drozofila

A)2,3,6 B)1,2,3,7 C)1,3,6,7 D)1,4,5,7
2. Go`shti uchun ovlanadigan ikkipallali molluska(a) va qisqichbaqasimon(b) ni aniqlang.

A)a-ustiritsa, midiya, taroqcha b-omar, langust, krevetka

B)a-osminog, kalmar, karakatitsa b-bitiniya, tridakna, dresera

C)a-ustiritsa, krab, osminog b-kalmar, karakatitsa, krevetka

D)a-midiya, taroqcha, langust b-mangust, krevetka, krab
3.Faqat odam ichagida parazitlik qiladigan organizmlarni aniqlang.

1.jigar qurti 2.exenakok 3.tasmasimon 4.askarida 5.cho`chqa tasmasimoni 6.bo`rtma nematoda 7.bolalar gijjasi

A)1,2 B)3,4 C)5,6 D)4,7
4. Daryo qisqichbaqasining faqat sinf xos bo`lgan xususiyatni aniqlang.

1.tashqi po`sti polisaxariddan iborat 2. ikki juft mo`ylovga ega 3.qon aylanishi ochiq, yuragi rivojlangan 4.yurish oyoqlari to`rt juft 5.qorin bo`limida 7 juft qorinoyoqlari mavjud 6.qorin nerv zanjirga ega

A)2,5 B)4,6 C)4,5 D)3,6
5.Evalutsiyada ko`p tukli halqalilardan qaysi hayvonlar kelib chiqqan(a) va ko`p tukli halqalilar(b) qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

A)a-bo`g`imoyoqlilar, molluskalar b-yassi chuvalchanglar

B)a-kam tukli halqalilar b-ichaksiz kiprikli chuvalchanglar

C)a-so`rg`ichli, tasmasimon b-kam tukli halqali

D)a-kiprikli chuvalchang b- yassi chuvalchang
6. Tanasi boshko`krak bo`limlaridan iborat bo`lmagan mozaik ko`rishga ega bo`lgan organizmlarni aniqlang.

1.omar 2.buzoqbosh 3.zorka 4.langust 5.krevetka 6.trixogramma 7.drozofila

A)2,3,6 B)1,2,3,7 C)1,3,6,7 D)1,4,5,7
7. Tilchasi yordamida suvo’tlar va bakteriyalarni qirib oladigan hayvon qanday nafas oladi?

A) butun tana sathi bilan B) o’pkasi bilan

C) jabralari bilan D) traxeyalari orqali
8.Daryoqisqichbaqasi organlarini ular bilan juftlang.

a)10ta b)8ta c)6ta d)4ta e)2ta

1.mozaik ko`zlar 2.dum suzgichi 3.pastki jag`lari 4.yurish oyoqlari 5.qisqichlari 6.ikki shoxli qorin oyoqlari 7.mo`ylovlar 8.jag`oyoqlari 9.yuqori jag`lari

A)a-6 b-4 c-8 d-2,3,7 e-1,5,9 B)a-6 b-4 c-8 d-3,7 e-1,2,5

C)a-6 b-4 c-8 d-2,7,9 e-1,3,5 D)a-6 b-4 c-8 d-7,9 e-1,2,5,9
9.Qon aylanishi ochiq, chuchuk suvda yashovchi organizmlarni aniqlang.

1.baqachanoq 2.tridakna 3.gulmoy 4.keta 5.langust 6.siklop 7.dafniya

A)1,6,7 B)1,2,5,6,7 C)1,3,6,7 D)2,5
10. Ayrim jinsli(a) va germofrodit(b) organizmlarni ko’rsating.

1.oq planariya 2.bolalar gijjasi 3.dreysena 4.bitiniya 5.bedapoya shillig’i 6.ustritsa 7.askarida 8.exinokokk

A) a-2.3.4.7 b-1.5.6.8 B) a-2.3.6.8 b-1.4.5.7

C) a-2.4.5.7 b-1.3.6.8 D) a-2.3.6.7 b-1.4.5.8


11. Baqachanoqning yopuvchi muskullar (1), og’iz teshigi atrofidagi paypaslagichlar (2), nerv tugunlari (3), jabralari sonini aniqlang (4)

a) 1 juft b) 2 juft c) 3 juft

A) 1-a 2-a 3-c 4-a B) 1-a 2-b 3-c 4-a

C) 1-b 2-a 3-c 4-b D) 1-b 2-a 3-c 4-a


12. Suv shillig'ining chig'anoq ichida halqasimon buralib joylashgan a'zosi (a) va odam askaridasining tana bo'shlig'ida buralib joylashgan a'zosini (b) ko'rsating.

A) a-nerv sistemasi; b-jinsiy sistemasi

B) a-ichagi; b-nerv sistemasi

C) a-jinsiy sistemasi; b-nerv sistemasi

D) a-ichagi; b-jinsiy sistemasi

13. Yomg’ir chuvalchangi hamda baqachanoqni umumlashtiruvchi xususiyatni aniqlang.

A) qon aylanish, ayrish, nerv sistemalarida

B) sezgi organlarida

C) nerv sistemasida

D) ko’payishi


14. Qaysi javobda eshakqurt va yomg’ir chuvalchanglar uchun umumiy bo’lgan xususiyatlar to’g’ri ko’rsatilgan?

1) qon aylanish sisemasi; 2) ikki uchu ochiq ayrish sistemasi; 3) o’simlik qoldiqlari bilan oziqlanish; 4) suv havzalarini tozalashda ishtirok etish; 5) tuproqni yumshatishdagi ishtiroki; 6) bir uchi berk ayrish sistemasi; 7) tana bo’shlig’ining mavjudligi va pardalar bilan bo’lmalarga bo’linganligi; 8) halqum atrofi nerv halqasining mavjudligi

A) 2,4,5,7 B) 2,5,8 C) 3,4,6 D) 1,3,5,7
15. Chuchuk suv shillig’ining so’lak bezlari….., jigari….. hazm qilish shirasi ishlab chiqaradi.

A) og’iz bo’shlig’iga/ halqumiga

B) halqumiga/ oshqozon bo’shlig’iga

C) halqumiga/ ichak bo’shlig’iga

D) qizilo’ngachka/ mantiy bo’shlig’iga
16.Daryo qisqichbaqasining nerv tugunlaridan qaysi a’zolariga nervlar borishini aniqlang.

1.halqumusti 2.halqumosti 3.qorin nerv tugunlari

a) tana o’simtalariga b) ichki azolariga c) jag’lariga d) ko’zlariga, mo’lovlariga

A) 1-d 2-c 3-a,b B) 2-c 2-a,d 3-v

C) 1-a,d 2-v 3- c D) 1-v 2-a 3-c,d
17.Quydagi organizmlarning qaysi birlari qon aylanish sistemasiga ega emas?

1.oq planariya 2.yomg’ir chuvalchangi 3.lansetnik 4.o’rgimchak 5.askarida 6.qoramol tasmasimoni 7.suv shillig’i 8.exinokokk 9.baqachanoq 10.daryo qisqichbaqasi 11.jigar qurti

A) 1,5,6,8,11 B) 1,3,5,7,9,11

C) 2,4,6,8,10,11 D) 1,5,6,7,8,11


18.Baqachanoqning jabralari(a) va kiprikchalari(b) qayerda joylashgan?

A) a) kirish sifoning ichida; b) jabralar sirtida

B) a) oyog’ining ikki yonida; b) og’iz teshigi atrofida

C) a) mantiya bo’shlig’ida; b) kirish sifonida

D) oyog’ining ikki yonidagi mantiya bo’shlig’ida; b) mantiya pardasida
19.Perlovitsaning nafas olishi qaysi a’zosi bilan bog’liq?

A) jabralar B) o’pka va traxeya

C) o’pkalar D) butun tana satxi
20.Qoramolda voyaga yetguncha (a) va voyaga yetganda (b) parazitlik qiluvchi organizm.

A) a) qoramol tasmasimon chuvalchangi b) cho’chqa tasmasimon chuvalchangi

B) a) qoramol tasmasimon chuvalchangi b) jigar qurti

C) a) jigar qurti b) qoramol tasmasimon chuvalchangi

D) a) cho’chqa tasmasimon chuvalchangi b) qoramol tasmasimon chuvalchangi
21. Quyidagi parazit organizmlarni qaysilari finna(a), sista(b), tuxum(c) orqali odamga yuqishini aniqlang.

1) gijja; 2) exinakokk; 3) jigar qurti; 4) qoramol solyotori; 5) askarida; 6) cho’chqa solyotori

A) a- 1,2,5; b- 6,4; c- 3 B) a- 6,4; b- 3; c- 1,2,5

C) a- 2,4; b-3; c- 1,5 D) a- 1,5; b- 2,4,6; c- 3


22. Suv shillig’i buyuragining kengaygan uchi qayerga ochiladi?

1. mantiya chetiga 2. haltasimon o’pkaga 3. jigarga 4.tirik

yurak oldi bo’lmasiga

A) 1,2 B) 1,4 C) 2,3 D) 3,4


23.Yomg’ir chuvalchangi tanasining ko’ndalang kesimida nimalarni ko’rish mumkin?

1) qon tomirlar; 2) tana bo’shlig’i; 3 )sezgi organlar; 4) ayrish organlari; 5) halqa va bo’ylama muskullar; 6) og’iz; 7) nerv tuguni; 8) halqum; 9) tuklar; 10) ichak

A) 2,4,6,3,9 B) 1,2,5,7,10

C) 1,5,7,9 D) 2,4,6,8,10


24. Yomg`ir chuvalchangining hazm qilish organlarini to`g`ri ketma-ketlikda joylashtiring.

1) og`iz; 2) halqum; 3) jig`oldon; 4) qizilo`ngach;

5) oshqozon; 6) ichak; 7) anal teshigi

A) 1,2,4,5,6 B) 1,2,4,3,5,6,7

C) 1,2,3,4,5,6,7 D) 1,2,3,4,6,7
25. Boshoyoqli mollyuskalarga xos belgilarni ajrating.

1) gavdasi bosh va tana qismlariga ajralgan; 2) oyoqning oldingi qismlari paypaslagichlarni hosil qiladi; 3) tanasi qalin muskulli mantiya bilan o‘ralgan; 4) tanasi segmentlarga bo‘lingan; 5) og‘iz atrofida 8-10 ta paypaslagichlari bo‘ladi; 6) paypaslagichlarida so‘rg‘ichlar bo‘ladi; 7) bosh miyasi kuchli rivojlangan; 8) bosh miyasi sust

rivojlangan; 9) oyoqlari asosida voronkalar joylashgan; 10) siyoh xaltasi mavjud; 11) chig‘anog‘i yo‘q; 12) chig‘anog‘i spiralsimon shaklli

A) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 B) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11

C) 4, 5, 6, 8, 9, 12 D) 1, 5, 6, 8, 12
26,Anal teshigi bo`lmagan (a) va bo`lgan (b) chuvalchanglarni juftlab ko`rsating.

1. exinokok 2. cho`chqa tasmasimon chuvalchangi 3.nereida 4. bolalar gijjasi 5. jigar qurti

A) a-1,5; b-2,3,4 B) a-1,3,5; b-2,4

C) a-1,2,5; b-3,4 D) a-2,5; b-1,3,4


27. Halqali chuvalchanglarning teri-muskul xaltasi qanday qismlardan iborat?

A) tashqi epiteliy, bo`ylama va qiyshiq muskullardan

B) xitin qavati, tasma shaklda joylashgan bo`ylama muskullardan

C) tashqi va ichki epiteliy, halqasimon va bo`ylama muskullardan

D) tashqi va ichki epiteliy, halqasimon, bo`ylama va qiyshiq muskullardan
28.To’garak chuvalchanglar tipiga berilgan to’g’ri tarifni toping.

1. ayrim jinsli 2. germofrodit 3. tana bo’shligi yo’q 4. tana bo’shligi bor 5. orqa ichagi, anal teshigi bor 6. ichagi shoxlangan 7. tanasi bo’gimlarga bo’linmagan 8. ko’ndalang kesimi to’garak shakilda

A) 1,3,5,8 B) 2,4,5,8 C) 4,1,5,8 D) 1,4,6,7
29. Chuchuk suvlarda yashaydigan qizil chuvalchang qaysi hayvonlar tipiga va sinfiga xos?

A) yassi chuvalchanglar tipi, sorg’ichlilar sinfi

B) halqasimon chuvalchanglar tipi, kam tuklilar sinfi

C) yassi chuvalchanglar tipi, kipriklilar sinfi

D) halqasimon chuvalchanglar topi, ko’p tuklilar sinfi
30.Yomgir chuvalchangining har qaysi tana bo’g’imida qaysi organlar takirorlanmaydi?

1. qizil o’ngach 2.qon tomiri 3.ayrish naychalari 4. ichak

5.nerv tuguni 6.tuxumdon 7. muskullar

A) 2,7,5,3 B) 6,5,3,2,1C) 7,1,3,5 D) 1,5,2,4
Gohida muvaffaqiyatga erishish uchun, yana bir marotaba harakat qilib ko`rish kerak…….

Harakat qiling--- unda bugun ham hech narsa o`zgarmaydi…Download 41.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling