1. Internetga ulanish uchun talab qilinadigan texnik vositalar?


Download 48.96 Kb.
Sana07.02.2023
Hajmi48.96 Kb.
#1174616
Bog'liq
Iqtisod 2022-2023 yakuniy IAKT


+++++
1.Internetga ulanish uchun talab qilinadigan texnik vositalar?
====
Zamonaviy kompyuter, modem va aloqa kanali(telefon va h.k.)
====
+++++
2.Intranet nima?
====
kompyuterlarning WWW texnologiyasi asosida ma’lumotlarni o‘qishga mo‘ljallangan mahalliy tarmoq.
====
+++++
3.Intеrnеt nimа?
====
Yagоnа stаndаrt аsоsidа fаоliyat ko’rsаtuvchi jаhоn glоbаl kоmpyutеr tаrmоg’i
====
+++++
Mijоz nimа?
====
4.Sеrvеr rеsurslаridаn vа хizmаtidаn fоydаlаnuvchi kоmpyutеr yoki dаstur.
+++++
Mintаqаviy tаrmоq nimа?
====
5.Bir-biridаn аnchа uzоq mаsоfаdа jоylаshgаn kоmpyutеrlаrni vа lоkаl kоmpyutеr tаrmоqlаrini bоg’lоvchi tаrmоq
====
+++++
6.Modem nima?
====
telefon tarmog‘i orqali boshqa kompyuterlar bilan ma’lumotlar almashishni ta’minlaydi.
====
+++++
7.Modemning qanday turlarini bilasiz?
====
ichki va tashqi
====
+++++
8.Protokol nima?
====
kompyuterlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni(ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish) aniqlab beradigan qoidalar majmui
+++++
9.Axborotlashtirish bu?
====
Yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratishning tashkiliy ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy jarayoni
+++++
10.O‘zbekiston Respublikasida quyidagi qonunlar qabul qilingan?

«Internet to‘g‘risida», «Axborot xavfsizligi to‘g‘risida», «Balog‘at yoshiga yetmaganlarni ma’naviy va jismoniy salomatliklariga zarar yetkazuvchi axborotlardan muhofaza qilish to‘g‘risida» va boshqalar.


«Axborot erkinligi to‘g‘risida», «Internet to‘g‘risida», «Axborot xavfsizligi to‘g‘risida» va boshqalar.

+++++
12.“Axborot” tushunchasiga berilgan ta’rifni ko‘rsating?


Cheklanmagan shaxslar doirasiga mo‘ljallangan bosma, audio va boshqa xabar va materiallar. Axborot tizimlaridagi (kutubxonalardagi, arxivlardagi, fondlardagi, ma’lumotlar banklaridagi va boshqalardagi) xujjatlar va xujjatlar massivlari.

+++++
13.“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi?


====
Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish

+++++
14.…-bu boshqaruv apparati faoliyatining ham dastlabki nuqtasi, ham natijasidir, shuningdek, amalga oshirilayotgan harakatlar mavjudligi sharti, mustahkamlash usulidir?


====
Axborot
+++++
15.Statistik axborotlar nimalar bilan farqlanadi?
====
turli-tumanligi, ommaviyligi va kelib tushishining davriyligi

+++++
16. “O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini yaratish to‘g`risida"gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida bosqichlar joriy qilindi va ular qaysilar?


====
Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; Davlat soliq inspeksiyalaridan iborat DSQ MIYaKТ ishlab chiqildi va amalga joriy qilindi.
+++++
17. Soliq to‘lovchilarning identifikatsiya raqamlari barcha to‘plami soliq to‘lovchilarning tiplarini aniqlashtiruvchi ikki turkumlash guruhiga jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilgan, jismoniy qanday kodlardan foydalaniladi?
====
40 000 000 X dan 79 999 999 X gacha
+++++
18. Qaydnomalarning vazifasi har xil ro‘yxatlar va hisobotlarni shakllantirishga imkon beradi hamda qanday tartibda shakllantiriladi?
====
asosiy kitob; yakuniy aylanish; schyotlar bo‘yicha yakun; valutada yakuniy natija; keltirilgan valuta; kassa kitobi; qaydnoma diagrammasi; tahlil.
+++++
19. Maxfiy axborot bu?

====
Foydalanilishi qonun hujjatlariga muvofiq cheklab qo‘yilgan hujjatlashtirilgan axborot


+++++
20. Axborotni muhofaza etish tushunchasi nimani anglatadi?
====
Axborot borasidagi xavfsizlikka tahdidlarni oldini olish va ularni oqibatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini
+++++
21. mijozlar (yuridik shaxslar) o'z hisob-raqamlarini mobil aloqa vositalariga o'rnatilgan maxsus dasturiy ta'minot orqali dunyoning istalgan nuqtasidan boshqarish imkoni- bu...?
====
internet banking

+++++
22. SMS habarlar almashish yordamida bankning mijozga ko’rsatadigan hizmati – bu…?


====
sms-banking
+++++
23. Qog’ozsiz texnologiyalar afzalligiga quyidagilar qaysi biri kirmaydi?
====
hujjatni qayta ishlashga mehnat sarfining keskin pasayishi.
+++++
24. O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistikasi Qo’mitasi qachon tashkil etilgan?
====
8-yanvar 2003 yil
+++++
25. …- tizimning mе'yoriy faoliyat yuritishi uchun muntazam nazorat qilish va tartibga solishni talab qiladigan elеmеnt?
====
boshqaruv obyekti
+++++
26. Soliq elementlari qaysi qatorda to’gri va to’liq keltirilgan?
====
soliq subyekti,soliq obyekti,soliq manbai,soliq stavkasi,soliq birligi, soliq og’irligi,soliq yuki
+++++
27. O’zbekistonning soliqqa tortish tizimini nimalarni o’rganadi?
====
soliq elementlari, soliq elementlarini tashkil qilish tamoyillari, soliq elementlarini tashkil qilish usullari
+++++
28. Axborot resurslari bu?
====
Axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, ma’lumotlar banki va ma’lumotlar bazasi
====
+++++
29. MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа //ссылка! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?
====
Yachеykа nоmеri nоto’g’ri ko’rsаtilgаn
====
+++++
30. MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа //число! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?
====
Kvаdrаt ildiz оstidа mаnfiy sоn hоsil bo’lgаn
====
+++++
31. MS Excelda argument qiymatining modulini hisoblaydigan funksiya nomini ko’rsating?
====
Abs
+++++
32. MS Excelda 0 va 1 oraliqdagi tasodifiy sonni hisoblaydigan funksiya nomini ko’rsating?
====
Rand
+++++
33. MS Excelda argumentlar ro’yxatidan eng kattasi (maksimal son)ni topadigan funksiya nomini ko’rsating?
====
Max
+++++
34. MS Excelda mantiqiy funksiya nomini ko’rsating?
====
If
+++++
35. MS Excelda odatda yaratilgan fayl qanday ataladi?
====
Ish kitob
+++++
36.MS Excelda oynaning asosiy qismi bulib uning ichida dastur bajariladi va ma‘lumotlar kursatiladi. Bu qanday nomlanadi?
====
Ish sohasi
+++++
37. MS Excelda oynaning bu satri asosan sarlovha satri tagida joylashadi va shu satr yordamida dasturning hamma buyruqlari bilan ishlashimiz mumkin, chunki bu satrda hamma buyruqlar saralanib guruxlarga bulingan. Bu qanday satr hisoblanadi?
====
Menyu satri
+++++
38. MS Excelda oynaning eng pastki satri. Bu satrda har xil qushimcha ma‘lumotlar kursatiladi. Bu qanday satr hisoblanadi?
====
Ma‘lumotlar satri
+++++
39. Ustunning kengligi nolga teng bо‘lishi mumkinmi?
====
Mumkin;
====
+++++
40. V8 katakda B4:G4 maydondagi sonlarning о‘rtachasini B5:G5 maydondagi sonlarning о‘rtachasiga bо‘lish uchun quyidagilarning qaysi biri bajariladi?
====
СРЗНАЧ(B4:G4)/СРЗНАЧ(B5:G5);
+++++
41. Vaqt va kun haqida ma‘lumotlar, klaviatura til standarti, tovush balandligi, printer, ekran va boshqa qurilmalar hamda har xil dastur belgilari joylashadi. Bu qaysi obyekt?
====
Ko’rsatkichlar sohasi
+++++
42. Yangi satr qanday qо‘yiladi?
====
Вставка, стороки;
+++++
43. Лист1 dagi B4:С7 maydondagi sonlarning yig‘indisini Лист2 dagi С7 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?
====
СУММ(Лист1!B4:C7).
+++++
44. Лист1 dagi B6:C9 maydon sonlaring eng kichik qiymatini Лист2 da hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?
====
МИН (Лист1! B6:C9);
+++++
45. Лист2 dagi B3:D6 maydon sonlarining kо‘paytmasini Лист1 dagi С5 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?
====
ПРОИЗВЕД(Лист2!B3:D6)
+++++
46. Лист2 dagi С2:D7 maydon sonlarining eng katta qiymatini Лист1 dagi D8 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?
====
МАКС(Лист2! С2:D7);
+++++
47. Asboblar panelidagi «Мастер диаграмм» nimaga mо‘ljallangan?
====
Diagrammalar yasashga;
+++++
48. Asosiy elektrosxema bo’lib unga protsessor, tezkor va kesh xotira mikrosxemalari, kontroller va adabter elektrosxemalari urnatiladi, kattik disk va disk yurituvchilari ulanadi. Bu qaysi qurilma?
====
Asosiy (ona) plata (mother board)
====
+++++
49. Axborot qanday sifatlarga ega bo‘lishi kerak?
====
ishonchli, qimmatli va to‘liq
====
+++++
50. Bu maxsus papka yordamida sizning kompyuteringizda joylashgan disklar, papkalar va ular ichidagi fayllarni ko’rish va ular bilan ishlash (har xil amallar bajarish) imkoniyat yaratadi. Bu qaysi obekt?
====
Мой компьютер
====
+++++
51. Bu egiluvchan va kompakt disklardagi ma‘lumotlarni ukish va ularga saqlash ishlarni bajaradigan qismi. Bu qaysi qurilma?
====
Disk yurituvchilari
+++++
52. Bu maxsus papka yordamida sizning kompyuteringizga tarmoqga ulangan kompyuterlardagi fayl, papka va disklar bilan ishlash imkoniyat yaratadi. Bu qaysi obekt?
====
Сетевое окружение
+++++
53. Bu maxsus papkada foydalanuvchi tomonidan ish jarayonida yaratilgan matn, rasm, jadval va boshqa fayllar saqlanadi. Bu qaysi obekt?
====
Мои документы
+++++
54. Excel dasturida formula bajarilish natijasida //Знач xatoligi sodir bo‘lsa, bu xatolik turini aniqlang?
====
argument sifatida sonning o‘rnida matn turibdi
+++++
55. Excelda ячейка(katakcha) nima?
====
jadval ustuni va satri kesishmasi
+++++
56. Kompyuterlarda ishlatiladigan amaliy dasturlar qanday dasturlar?
====
foydalanuvchiga aniq bir sohaga tegishli bo‘lgan zarur ishlarni bevosita bajarishga imkon beruvchidasturlar
+++++
57. Ma’lumotlar bazasi jadvallarida 1 yoki 0; ha yoki yo‘q; rost yoki yolg‘on kabi mantiqiy birliklar bilan ifodalanadigan maydon qanday nomlanadi?
====
Mantiqiy maydon
====
+++++
58. Elektron pochta manzili to‘g‘ri yozilgan javobni tanlang?
====
Qarmii@mail.ru
+++++
59. Glоbаl tаrmоq nimа?
====
Butun dunyodаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi
====
+++++
60. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nimа?
====
Gipеrmаtnlаrni uzаtish prоtоkоli
+++++
61. Quyidа kоmpyutеr tаrmоqlаri turlаri to’liq ko’rsаtilgаn jаvоbni tоping?
====
Lоkаl, mintаqаviy vа glоbаl
+++++
62. Tаrmоq tоpоlоgiyalаrini ko’rsаting?
====
Yulduzsimon, аylаnа, shina
+++++
63. Tаrmоqni nаzоrаt qiluvchi insоnni аtаlishi?
====
Аdminstrаtоr
====
+++++
64. Kоmpyutеr tаrmоg’i nimа?
====
Kоmpyutеrlаrning o’zаrо turli mа’lumоtlаr аlmаshish mаqsаdidа biriktirilishi
+++++
65. Kоmpyutеr tаrmоqlаrigа ulаnishdа qаndаy simlаr ishlаtilаdi?
====
Koaksial sim, optik tolali sim, juft o’ramli (vitaya para) sim
+++++
66. …- bu aqliy mehnat texnikasi, menejment tizimida axborotni qayta ishlash texnikasidir?
====
Menejment texnikasi
+++++
67. Yagona oyna Markazlari faoliyati yo‘nalishini ko‘rsating?
====
Bir joydan turib aholiga keng miqyosida ijtimoiy hizmatlarni ko‘rsatish

+++++
68. "Milliy axborot-kommunikatsiya tizimlarining kompyuter xavfsizligini ta‘minlash borasidagi qo'shimcha choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-167 sonli qarori qachon qabul qilindi?


====
5 sentabr 2005 yil
+++++
69. "Axborotlashtirish sohasida normativ huquqiy bazani takomillashtirish to'g'risida"gi №256 sonli qarori qachon qabul qilindi.
====
22 noyabr 2005 yil
+++++
70. G2C – nima?
====
davlat organlari bilan fuqarolar o'rtasida axborot ayirboshlash;
====
+++++
71. G2B-nima?
====
davlat organcb lari bilan tijorat sohasi faoliyat ko'rsatayotgan xususiy kompaniyalar, ishbilarmonlar o'rtasida axborot ayirboshlash;
+++++
72. G2G-nima?
====
davlat organlari bilan davlat organlari o'rtasida axborot ayirboshlash;
+++++
73. …- hujjatlar axborot oqimlari, aloqa kanallari va menejment obyektining texnikaviy vositalarini qamrab oluvchi murakkab axborot majmuidir?
====
Axborot tizimi
+++++
74. Maxfiy axborot bu?
====
Foydalanilishi qonun hujjatlariga muvofiq cheklab qo‘yilgan hujjatlashtirilgan axborot
+++++
75. Axborotni muhofaza etish tushunchasi nimani anglatadi?

====
Axborot borasidagi xavfsizlikka tahdidlarni oldini olish va ularni oqibatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini


+++++
76. …-bu boshqaruv apparati faoliyatining ham dastlabki nuqtasi, ham natijasidir, shuningdek, amalga oshirilayotgan harakatlar mavjudligi sharti, mustahkamlash usulidir?
====
Axborot
+++++
77. …- boshlang'ich va boshqaruvchi (rahbarlik) axborot turlariga bo'linadi?
====
Yo'nalishi bo'yicha axborot
+++++
78. …- hujjatlar axborot oqimlari, aloqa kanallari va menejment obyektining texnikaviy vositalarini qamrab oluvchi murakkab axborot majmuidir?

====
Axborot tizimi


+++++
79. …- bu aqliy mehnat texnikasi, menejment tizimida axborotni qayta ishlash texnikasidir?
====
Menejment texnikasi
+++++
80. Statistik axborotlar nimalar bilan farqlanadi?
====
turli-tumanligi, ommaviyligi va kelib tushishining davriyligi
====
+++++
81. Axborot xizmati ko‘rsatish vazifalarini yechish uchun axborot texnologiyalarining nechchi turidan foydalaniladi?
====
2

+++++
82. Axborot xizmati ko‘rsatish vazifalarini yechish uchun axborot texnologiyalarining qanday turidan foydalaniladi?


====
ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma’lumotlar banki va tayyor hujjatlar bankidan
+++++
83. MS Excelda oynaning eng yuqoridagi qismi. Bu satrda dastur belgisi, fayl nomi va dastur nomi, oynaning uchta asosiy tugmalari joylashgan buladi. Bu qanday satr hisoblanadi?
====
Sarlovha satri
+++++
84. MS Excelda oynaning turt tomonida joylashgan kalinchizikli sohalar. Ularni sichqoncha yordamida bosib turib siljitsak natijada oynani xajmini uzgaradi (chuziladi, kattalashadi yoki kichkinalashadi). Bu qanday nomlanadi?
====
Oyna chegaralari
+++++
85. MS Excelda oynaning uchinchi va to’rtinchi satri bulib bu satrda yordamchi qurollar (asboblar) tugmalari joylashgan, ular yordamida dasturning har xil asosiy va ko’p ishlatiladigan buyruqlarni tezkor bajarishimiz mumkin. Bu qanday satr hisoblanadi?
====
Uskunalar satri
+++++
86. MS Excelda sonning kvadrat ildizini hisoblaydigan funksiya nomini ko’rsating?
====
Sqrt
+++++
87. MS Excelda hosil qilingan fayllarning kengaytmasi nima?
====
xls;
+++++
88. MS Exceldа yachеykа (kаtаkchа) nimа?
====
Jаdvаl ustuni vа sаtri kеsishmаsi
+++++
89. MS Exceldа макс(B5: B10) funksiyasi nimаni hisоblаydi?
====
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kаttаsini tаnlаydi.
+++++
90. MS Exceldа мин(B5: B10) funksiyasi nimаni hisоblаydi?
====
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kichigini tаnlаydi.
====
+++++
91. Хаb(hub) nimа?
====
Ko’p mаnzilli qurilmа bo’lib, tаrmоq kаbеllаrini ulаsh uchun ishlаtilаdi
+++++
92. Ikkilik tizimiga asos solgan olim kim?
====
Djon Bul
+++++
93. Yuqori satxli tillar qachon paydo bo'lgan?
====
XX asrning ikkinchi yarmidan
+++++
94. EHM ni yaratishga asos solgan olim ?
====
Charlz Bеybidj
+++++
95. Agar A5 katakda 8, V5 katakda Корень(A5^2-15) formula bо‘lsa, V5 katakda quyidagi natija hosil bо‘ladi?
====
7
+++++
96. Berilgan kataklardagi sonlarning eng kattasini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?
====
МАКС
+++++
97. Matritsaning determinantini hisoblash funksiyasi qanday nomlanadi?
====
МОПРЕД
+++++
98. diskda joylashgan fayl yoki dasturgacha yo’llanma.
====
Yorliq
+++++
99. A1 katakka qanday qilib tez о‘tish mumkin?
====
Ctrl+Home
+++++
100. A1:A3 maydonda mos ravishda (1,2,3) sonlar, B1:B3 maydonda mos ravishda (-1,-2,-3) sonlar joylashgan. U holda СУММПРОИЗВ(A1:A3;B1:B3) formulaning qiymati nimaga teng?
9
+++++
101. A5 katakda «3» soni, B5 katakda «5» soni. C5 katakda qaysi son hosil bо‘ladi, agar unda A5*B5-B5/5 ifoda bо‘lsa?
====
14;
+++++
102. A6 katakda C3:G3 maydondagi sonlarning eng kattasini B5:G5 maydondagi sonlarning eng kattasiga bо‘lish uchun quyidagilarning qaysi biri bajariladi?
====
МАКС(C3:G3)/МАКС(B5:G5).
+++++
103. Excel dasturida formula bajarilish natijasida //Ссылка xatoligi sodir bo‘lsa, bu xatolik turini aniqlang?
====
yacheyka fdresi noto‘g‘ri ko‘rsatilgan
+++++
104. Excel dasturida turli yacheykalardagi matnlarni birlashtirish uchun qaysi belgi ishlatiladi?
====
&
+++++
105. Excelda jadvalga qanday turdagi ma’lumotlar kiritiladi?
====
matnli, sonli va formula
+++++
106. Excelda qaysi menyu buyrug‘i orqali formula satrini qо‘yish yoki olish mumkin?
====
Вставка;
+++++
107. Excelda qaysi menyu buyrug‘i orqali holat satrini qо‘yish mumkin?
====
Вид.
+++++
108. Excelda qaysi menyu buyrug‘i orqali katakka izoh qо‘yish mumkin?
====
Формат;
+++++
109. Excelda quyidagi qaysi ketma - ketlik «varaqni» yashirin holatiga о‘tkazadi?
====
Формат, лист, скрыт;
+++++
110. Excelda quyidagi qaysi ketma - ketlik yashiringan «varaqni» tiklaydi?
====
Формат, Лист, отобразит;
+++++
111. Excelda quyidagi qaysi ketma-ketlik «katakka» fon beradi?
====
Формат, ячейки, вид;
+++++
112. Excelda to‘g‘ri yozilgan formulani ko‘rsating?
====
A1+5*B5
+++++
113. Excelda varaqni yashirish mumkinmi?
====
Mumkin;
+++++
114. Faqat bosh harflarni kiritish kerak bo‘lganda qaysi tugmachani bosish kerak?
====
Caps Look
+++++
115. Provayder nima?
====
internet xizmatini ko‘rsatuvchi tashkilot
+++++
116. Lоkаl tаrmоq nimа?
====
Birоr bir tаshkilоtdаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi

+++++
117. Mintаqаviy tаrmоq nimа?


====
Bir-biridаn аnchа uzоq mаsоfаdа jоylаshgаn kоmpyutеrlаrni vа lоkаl kоmpyutеr tаrmоqlаrini bоg’lоvchi tаrmоq
+++++
118. Qаysi gеоgrаfik dоmеn O’zbеkistоn Rеspublikаsini аnglаtаdi?
====
uz

+++++
119. Axborot tizimlari yoki axborot resurslariga kim egalik qilishi mumkin?:


====
Yuridik yoki jismoniy shaxslar
+++++
120. Axborot resurslarida saqlanayotgan va ishlov berilayotgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va qog‘oz ko‘rinishidagi xujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan axborot nima deb ataladi?:
====
Elektron xujjat
+++++
121. Axborot resurslari bu:
====
Axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, ma’lumotlar banki va ma’lumotlar bazasi
+++++
122. «Elektron hukumat» nima?
====
Davlat organlarini maytlarining Internetdagi to‘plami
+++++
123. Oddiy ma’lumotnomalar andozaviy tuzilishga ega bo’lib ularga?
====
kod, nom, qo‘shimcha alomatlar (hujjatning nomi, o‘lchov birligi, schyot bo‘y- icha xizmatlar, harakat operatsiyalari).
+++++
124. …- bu, avvalam- bor, informatikaning zamonaviy axborot-kommunikatsion va dasturiy vositalari asosida faoliyat yurituvchi, interaktiv xizmatlarning marketing faoliyatini qo‘llab-quvvatlash maqsadlarida axborotlarni yig‘ish, saqlash, faollashtirish va ishlab chiqishni ta’minlovchi majmuadir?
====
Marketing axborot boshqaruv tizimlari
+++++
125. Ichki axborotlar tizimi?
====
interaktiv xizmat faoliyatining turli tomonlari va uni holatini aks ettiradi.
+++++
126. O‘zbekiston Respublikasida "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida" gi qonuni qachon qabul qilingan?
====
1997 yil 24 aprelda
+++++
127.1. Elektron raqamli imzoning algoritmi qanday?
====
imzo qo’yish, imzoni tekshirish
+++++
127. ERI ni qo’yish kim tomonidam amalga oshiriladi?
====
muallif
====
+++++
128. Quyidagilardan qaysi bir hozirda ERI tizimini yaratishning yo`nalishlariga kirmaydi?
====
assimmetrik shifrlash algoritmlariga asoslangan
+++++
129. Ma’lumotlarni o‘zgartirish utilitlari bu?
====
ma’lumotlarning arifmetik o‘zgarishlarini, turlarga ajratishning har xil shakllarini (shu jumladan, bir necha o‘zgarishlar banki), ma’lumotlarni agregatsiyalash (bitta alomat bo‘yicha tanlab olishni) bajaradi.
+++++
130. “O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini yaratish to‘g`risida"gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida nechta bosqich joriy qilindi?
====
3
+++++
131. “O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini yaratish to‘g`risida"gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida bosqichlar joriy qilindi va ular qaysilar?
====
Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; Davlat soliq inspeksiyalaridan iborat DSQ MIYaKТ ishlab chiqildi va amalga joriy qilindi.
+++++
132. O’zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining “Ma’lumotlarga ishlov berishning yagona kompyuter tizimini rivojlantirish” …. ishlab chiqildi
====
konsepsiyasi
+++++
133. …- turli shaxs guruhlari axborot manbalariga har xil kirishga egaligi va bunday kirishga cheklashlar doim bajarilishi kafolati;
====
tizimga kirishni nazorat qilish
+++++
134. …- hozir tizimga ulangan mijoz aniq o‘zini kim deb atagan bo‘lsa, aniq o‘sha ekanligining kafolati;
====
nazorat qilinishi
+++++
135. Qaysi printer chop etish quvvati bо‘yicha eng tezkor hisoblanadi?
====
Matritsali
+++++
136. MS Exceldа произвед(B5: B10) funktsiyasi nimаni hisоblаydi?
====
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrning ko’pаytmаsini hisоblаydi.

+++++
137. MS Power Point dаsturi ishgа tushgаnidа qаndаy shаrtli nоm bilаn fаylni nоmlаydi?


====
Prеzеntаtciya1. Ppt
+++++
138. MS Power Point dаsturidа аsоsiy ish sohаsi «презентация» bo’lib, u bir yoki bir nеchtа …lаrdаn tаshkil tоpgаn?
====
Слайд
+++++
139. Mа’lumоtlаr bаzаsi bilаn ishlаydigаn аmаliy dаsturni ko’rsаting?
====
MS Access
+++++
140. Mеnyu qаtоridаgi «показ слайдов» mеnyu bаndi qаysi dаsturgа tеgishli.
====
MS Power Point
+++++
141. Power pointda matnlarga, rasmlarga animatsiya o’rnatish uchun qaysi buyruq ishlatiladi?
====
Настройка анимации
+++++
142. Printerlarning qanday turlari mavjud?
====
Matrisali, sepuvchi va lazerli
+++++
143. Qanday qilib oxirgi qatorga tezda о‘tish mumkin?
====
Ctrl+End;

+++++
144. Qanday tugmachalar kombinatsiyasi yordamida matndagi kerakli sо‘zni tez qidirib topish mumkin?


====
Ctrl+F;
+++++
145. Qanday tugmachalar kombinatsiyasi yordamida matndagi sо‘zni kerakli sо‘z bilan almashtirish mumkin?
====
Ctrl+N;
+++++
146. Antivirus dasturlarini ko‘rsating?
====
drweb, nod32, Kaspersky
+++++
147. A7 katakda «5» soni, V7 katakda «7» soni berilgan. Agar S7 katakda (A7*V7-5)/6 formula berilgan bо‘lsa, uning natijasi nimaga teng?
====
5;
+++++
148. Agar kitobning har bir beti 30 ta satrdan va har bir satri 75 ta simvoldan iborat bo‘lsa, 250 betda necha kilobayt axborot bor?
====
562500
+++++
149. Aktiv dasturlar va fayllar nomlarni ko’rsatuvchi tugmalar joylashadi va ulardan yordamida bittasidan boshqasiga tezkor o’tish ta‘minlanadi. Bu qaysi obyekt?
====
Vazifalar qatori
+++++
150. ARPANET tarmog‘i nechanchi yili «harakatdagi tarmoq» maqomini oldi?
====
1980 yili
+++++
151. Berilgan kataklardagi sonlarning yig‘indisini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?
====
СУММ;
+++++
152. Berilgan kataklardan sonlarning о‘rta arifmetigini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?
====
СРЗНАЧ;
+++++
153. Bir dyum necha millimetr?
====
2,54
+++++
154. Birinchi avlod mashinalari nimaga asoslanib yaratilgan?
====
Elektron vakuumli lampalarga;
+++++
155. Birinchi EHMlar qachon yaratilgan?
====
XX asrning 40 yillarida;
+++++
156. Excel 2003 dasturida necha turdagi diagramma tuzish mumkin?
====
14
+++++
157. Excelda ПPОИ3ВЕД(В5: В10) funksiyasi nimani hisoblaydi?
====
B5 dan B10 gacha bo‘lgan yacheykalardagi sonli qiymatlarning ko‘paytmasini hisoblaydi.
+++++
158. Faqat multimedia dasturlari ko‘rsatilgan to‘g‘ri javobni ko‘rsating?
====
Windows Media, Windows Movie Maker, Звукозапись
+++++
159. Faqat qobiq dasturlar turlari ko‘rsatilgan to‘g‘ri javobni ko‘rsating?
====
Norton Commander, Ps Tools, Windows 3.1, Windows Commander
+++++
160. Ikkinchi avlod EHMlarining elektron bazasi nimadan iborat?
====
Tranzistorlardan;
+++++
161. Ixtiyoriy belgilar ketma-ketligining xotirada biror nom bilan saqlanishi qanday nomlanadi?
====
Fayl;
+++++
162. Jadval elementlari bilan ishlash muharrirlari to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating?
====
Super Calс 4, Microsoft Excel, Ms Access
+++++
163. Joriy satrning boshiga qanday qilib tez о‘tish mumkin?
====
Ctrl+Home;
+++++
164. Katakdagi A10*7 formuladan bitta pastki katakka nusxa olinganda qanaqa kо‘rinishga о‘tadi?
====
A11*7;
+++++
165. Katakdagi ma’lumotni tahrirlashdan voz kechishni qaysi tugmacha amalga oshiradi?
====
Enter yoki Tab;
+++++
166. Kattaliklarning qaysi turi katakning chap tomoniga tekislanadi?
====
Matnlar;
+++++
167. Kattaliklarning qaysi turi odatda katakning о‘ng tomoniga tekislanadi?
====
Sonlar;
+++++
168. Keltirilgan amallarning qaysi biri taqdimotlarni saqlash uchun mo‘ljallanmagan
====
Ctrl+F12 tugmalar birikmasi
+++++
169. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kompyuterlash-tirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risidagi» farmoni qachon qabul qilingan?
====
2002 yil 30 mayda

+++++
170.Quyidagi fikrlardan qaysi bir xalqasimon bog‘lanishga xos?


====
Kompyuterlar yopiq chiziq bo‘yicha bog‘langan bo‘ladi. Tarmoqning kirish qismi chiqish qismi bilan ulangan bo‘ladi. Axborot xalqa bo‘yicha kompyuterdan kompyuterga o‘tadi
+++++
171. Quyidagi fikrlardan qaysi biri shinali bog’lanishga xos?
====
Ma’lumotlar uzatuvchi kompyuterdan shina buyicha xar ikki tomonga uzatiladi
+++++
172. Quyidagi fikrlardan qaysi biri yulduzsimon bog’lanishga xos?
====
Markaziy kompyuter mavjud bo‘lib, unga qolgan barcha kompyuterlar bog‘langan bo‘ladi
+++++
173. U brauzer yorlig’i bo’lib, internet tarmog’ida ishlash imkoniyatini yaratib beradi. Bu yorliq yordamida internet tarmog’iga kirishimiz va unda ishlashimiz mumkin bo’ladi. Bu qaysi obekt?
====
Internet explorer
+++++
174. URL (Uniform Resource Locator) mаnzil nimа?
====
Intеrnеt хizmаtini ko’rsаtuvchi tаshkilоt mаnzili
+++++
175. URL manzil to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping?
====
http//www.gov.uz
+++++
176. “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi?
====
Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish
+++++
177. “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi?
====
Telekommunikatsiyalarni yaratish, ishlatish va rivojlantirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish

+++++
178. Axborot texnologiyalarini qo‘llab avvaldan shakllantirilgan davlat xizmatlarini fuqarolar, biznes va davlatning boshqa tarmoqlariga axborotlarni taqdim etish nima deb ataladi?


====
Elektron xukumat
+++++
179. Portalni shakllantirish yo‘li bilan internet orqali fuqarolarga barcha davlat xizmatlari majmuini taqdim etuvchi “elektron hukumat” tizimining tashkil etuvchisini ko‘rsating?
====
G2C – (Hukumat-Fuqaro)
====
+++++
180. Davlatni boshqarish organlari bilan biznes o‘rtasida samarali munosabatlarni shakllantiruvchi “elektron hukumat” tizimining tashkil etuvchisini ko‘rsating?
====
G2B – (Hukumat - Biznes)
+++++
181. Davlat organlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni shakllantiruvchi “elektron hukumat” tizimining tashkil etuvchisini ko‘rsating?
====
G2G – (Hukumat - Hukumat)
+++++
182. …- boshlang'ich va boshqaruvchi (rahbarlik) axborot turlariga bo'linadi?
====
Yo'nalishi bo'yicha axborot
+++++
183.Axborotni muhofaza etish qanday maqsadlarda amalga oishiriladi?
====
Shaxs, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi xavfsizligiga tahdidlarning, hamda axborotning mahfiyligini oldini olish maqsadida
+++++
184.Axborot xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan tadbirlarning majmui nima deyiladi?
====
axborot muhofazasi
+++++
185. …- aniq bir axborotga faqat tegishli shaxslar doirasigina kirishi mumkinligi, ya’ni foydalanilishi qonuniy hujjatlarga muvofiq cheklab qo‘yilib, hujjatlashtirilganligi kafolati?
====
maxfiylik
+++++
186. …- ishonchliligi, tarqatilishi mumkin emasligi, maxfiyligi kafolati?
====
Konfidensiallik
+++++
187. …- axborot boshlang‘ich ko‘rinishda ekanligi, ya’ni uni saqlash va uzatishda ruxsat etilmagan o‘zgarishlar qilinmaganligi kafolati?
====
Yaxlitlik
+++++
188. …- axborot zaxirasi egasi deb e’lon qilingan shaxs haqiqatan ham axborotning egasi ekanligiga beriladigan kafolat?
====
Autentifikatsiya

+++++
189. …- turli shaxs guruhlari axborot manbalariga har xil kirishga egaligi va bunday kirishga cheklashlar doim bajarilishi kafolati?


====
tizimga kirishni nazorat qilish
+++++
190. …- hozir tizimga ulangan mijoz aniq o‘zini kim deb atagan bo‘lsa, aniq o‘sha ekanligining kafolati?
====
nazorat qilinishi
+++++
191. Internet orqali o’z hisob raqamingizni boshqarishga imkon beruvchi interaktiv bank xizmati – bu...?
====
internet banking
+++++
192. Qaysi klavishlar kombinatsiyasi yordamida oldin bajarilgan operatsiyani bekor qilish mumkin?
====
Ctrl+Z;
+++++
193. Internet, yoki biror bir kommunikativ moslama (masalan lokal) tarmoq orqali sizga qulay bo`lgan vaqtda o`qitishga nima deb ataladi?
====
Masofadan o`qitish
+++++
194. Internetda yo'l ko'rsatish xizmati qanday nomlanadi?
====
http
+++++
195. Intеraktiv rеjimda matn, grafika, vidеo va multiplikatsiyani qo’llash imkoniyatini bеruvchi va shuningdеk kompyutеrni o’quv jarayoniga kirishini kеngaytiruvchi tеxnologiya- …….?
====
multimedia
+++++
196. Intеrnеt qаysi tаrmоq turigа kirаdi?
====
Glоbаl
+++++
197. Intеrnеt sаhifаlаrini o`qish vа ko`rish dаsturi qаndаy nоmlаnаdi?
====
brоuzеr
+++++
198. Intеrnеt tаrmоg`i хizmаtlаrini tаqdim etuvchi tаshkilоtlаr ……. ?
====
provaydеrlаr
+++++
199. Ko’pgina kompyuter tarmoqlaridan tarkib topgan va yagona standart asosida faoliyat yuritadigan jahon global kompyuter tarmog’i qanday ataladi?
====
internet
+++++
200. Konfidensial (maxfiy) axborot – bu … .
====
Qonun talablariga mos ravishda kirish huquqi cheklangan axborot
+++++
201. Masofadan o`qitishning tarkibiy belgilari?
====
O`qituvchi-kommunikatsiya-o`quvchi
+++++
202. Masofadan turib o’qitishning usullariga asoslangan holda aholining keng qatlamlariga taqdim etiluvchi zamonaviy ta’lim texnologiyasi nima deb ataladi?
====
masofaviy ta’lim
+++++
203. Qaysi tugmacha katakka ma’lumotlarni tahrirlash imkonini beradi?
====
F2;
+++++
204. Qaysi tugmalar kombinatsiyasi yordamida Wordda nusxalangan matnni qo’yish mumkin?
====
Ctrl+V;
+++++
205. Qaysi tugmalar kombinatsiyasi yordamida yangi Лист qо‘shish mumkin?
====
Shift+F11;
+++++
206. Quyidagi berilganlarning qaysi biri operatsion tizim hisoblanadi?
====
Windows, Linux, MSDOS, Macintosh
+++++
207. Quyidagi buyruqlarning qaysi biri yordamida Windows OTning ishchi stolida papka tashkil qilish mumkin?
====
sichqonchaning o‘ng tugmachasi bosiladi, ekranda kontekstli menyu paydo bo‘ladi, undan Sozdat(Papku buyrug‘i tanlanadi
+++++
208. Quyidagi fayllardan qaysi biri eng katta axborot hajmiga ega?
====
1 minutlik videoklip;
+++++
209. Quyidagilardan qaysi birlari kompyuterning tashqi qurilmalari tarkibiga kiradi?
====
Printer;
+++++
210. Quyidаgi fаyl mеnyulаridаn qаysi biri MS Excel gа tеgishli emаs.
====
Таблица
+++++
211. Skalyar kо‘paytmani hisoblash funksiyasi qanday nomlanadi?
====
ПРОИЗВЕД;
+++++
212. Teskari matritsani topish funksiyasi qanday nomlanadi?
====
МОБР;
+++++
213. Ular 3 xil bo’ladi: standart, trekbol va sensor panelli. Bu qayi qurilma?
====
Sichqoncha
+++++
214. Ushbu belgi yordamida biz yumshoq disketalardagi ma‘lumotlarni ko’rishimiz va ularni o’qishimiz mumkin. Bu qaysi obyekt?
====
Диск 3,5(А:)
+++++
215. Excelda СP3НАЧ(А5:A50) funksiyasi nimani hisoblaydi?
====
A5 dan A50 gacha bo‘lgan yacheykalardagi sonli qiymatlarning o‘rta arifmetigini hisoblaydi.
+++++
216. Excelda СУММ(G1: G100) funksiyasi nimani hisoblaydi?
====
G1 dan G100 gacha bo‘lgan yacheykalardagi sonli qiymatlarning yig‘indisini hisoblaydi.
+++++
217. V8 katakda B4:G4 maydondagi sonlarning о‘rtachasini B5:G5 maydondagi sonlarning о‘rtachasiga bо‘lish uchun quyidagilarning qaysi biri bajariladi?
====
СРЗНАЧ(B4:G4)/СРЗНАЧ(B5:G5);
+++++
218. Skanerni ishga tushuruvchi dastur nomini aniqlang.
====
Fine Reader;
+++++
219. «Plotter» qanday qurilma?
====
Chiqarish qurilmasi;
+++++
220. …… dasturi ……operatsion tizimi doirasida ishlaydi.
====
Power Point, Windows
+++++
221. …………..bu grafik dasturlar paketi bo’lib, elektron slaydlarni tayyorlash, ular bilan tanishishni uyushtirish va slaydfilmlarni namoyish etishga tayyorlaydi.
====
Power point
+++++
222. Aktiv katakka eslatma kiritish uchun quyidagi buyruqdan foydalaniladi:
====
Вставка, примечания.
+++++
223. Keltirilgan amallarning qaysi biri yordamida mavjud taqdimotni (prezentatsiya) yangi nom bilan saqlash mumkin
====
Файл-Сохранить как…
+++++
224. Klaviaturaning funksional tugmalari qaysi tugmalar hisoblanadi?
====
F1 dan А12 gacha
+++++
224. Kompyuter diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «.pptx» kengaytmali faylga sichqoncha ko‘rsatkichi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bo‘ladi
====
Microsoft Power Point dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
+++++
225. Kompyuter diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «.xls» kengaytmali faylga sichqoncha kо‘rsatkichi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bо‘ladi
====
Microsoft Excel dasturi ishga tushadi va Excel oynasining ishchi soxasida fayl tarkibi ochiladi.
+++++
226. Kompyuter diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «name.doc» kengaytmali faylga sichqoncha chap tugmasi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bo‘ladi
====
Microsoft word dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
====
+++++
227. Kompyuter ishini boshqarish, barcha hisob-kitoblar va buyruklarni bajarilishini ta‘minlaydi. U kichkina, turtburchak elektron sxema sekundiga bir necha yuz million amallarni bajaradi. Uning tezligi megagertslarda hisoblanadi va protsessor nomidan keyin yoziladi, masalan pentium 700. Bu qaysi qurilma?
====
Miroprotsessor
Download 48.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling