1. Sistema. Klassifikasiyasi. Sistema holat tenglamalarii


Download 98 Kb.
Pdf ko'rish
Sana05.01.2022
Hajmi98 Kb.
#225480


1.Sistema.Klassifikasiyasi.  

2. Sistema holat tenglamalarii.  

3.  Termodinamik  sistema,  izolyasiyalangan  sistema,  yopiq  sistema,  ochiq  

sistema, gomogen va geterogen sistemalar, uzluksiz sistema.  

4. Termodinamik parametrlar.  

5.  Termodinamik  jarayonlar,  aylanma  jarayon,  izobar,  izoterm,  adiabat,  

izoxor,  izobar-izoterm  va  izoxor-izoterm  jarayonlar,  qaytar  va  qaytmas  

jarayonlar.  

6. Intensiv va ekstensiv kattaliklar.  

7.Termodinamikaning nolinchi qonuni.  

8. Termodinamikani birinchi qonunining ta’riflari.  

9. Termodinamika birinchi qonunining matematik ifodasi, uning integral,  

differensial hamda xususiy ko’rinishlari.  

10.  Kalorik  koeffisiyentlar.  Termodinamikaning  birinchi  qonunini  

kalorik koeffisiyentlar orqali ifodalash.  

11.Termodinamika birinchi konunining turli jarayonlarda tatbiki.  

12.Termodinamika birinchi konunining kimyoviy reaksiyalarda tatbiki.  

13.Gess konuni va undan kelib chiqadigan xulosalar.  

14.Kirxgoff konuni.  

15. Kirxgoff konunini uchinchi aniqlikda hisoblash.  

16.Termodinamikaning  ikkinchi  qonuni  va  uning  ta’riflari:  Tomson  

(Kelvin), Ostvald, Klauzius, Karateodori.  

17. Entropiya tushunchasi va uning mohiyati.  

18. Karno sikli. Foydali ish koeffisiyenti.  

19.  Qaytar  jarayonlar  uchun  termodinamikaning  ikkinchi  qonuni.  Entropiya  

ekstensivlik faktori ekanligi.  

20. Entropiyaning tartibsizlik o’lchovi ekanligi.  

21. Termodinamikaning ikkinchi qonunini turli jarayonlarga tatbiqi.  

22.Termodinamikaning uchinchi qonuni.  

23. Nernstning issiqlik teoremasi.  

24. Plank postuloti. Plank postulotidan kelib chiqadigan xulosalar. 

25.Absolyut entropiyani xisoblash.  

26.Termodinamik potensiallar.  

27. Xarakteristik funksiyalar.  
28.Izobarik-izotermik potensiallar.  

29.Izoxorik-izotermik potensiallar.  

30.Gibbs  va  Gelmgols  energiyalari.  Gibbs-  Gelmgols  tenglamalari.  

31.Kimyoviy potensial.  

32.Massalar ta’siri qonuni.  

33.Muvozanat konstantalari.  

34.Kimyoviy  reaksiyaning  izoterma  tenglamasi  (Vant-Goff  tenlamasi).  

35.Kimyoviy reaksiyaning izobarik tenglamasi.  

36.Kimyoviy reaksiyaning izoxorik tenglamasi.  

37.Muvozanat konstantasining temperaturaga boglikligi.  

38.Muvozanat  konstantasini  Temkin  va  Shvarsman  usulida  xisoblash.  

39.Gibbsning fazalar koidasi.  

40. 1-tur fazaviy muvozanatlar.  

41. 2-tur fazaviy o’tishlar.  

42. Ernfest tenglamalarii.  

43. Klauzius-Klapeyron tenglamalari.  

44.Kimyoviy moyillik.  

45.Energiya va sistema holatining tartibsizligi.  

46.Mikroxolatlar va Gibbs ansambllari.  

47. Klassik mexanik statistikaning asosiy postulotlari.  

48.Mikroxolatlarni Bolsman bo’yicha xisoblash.  

49.Termodinamik ehtimollik va entropiya.  

50.Bolsman qonuni.  

51.Xolatlar bo’yicha molekulyar summani aniqlash.  

52.Xolatlar bo’yicha yig’indilarning termodinamik funksiyalar va muvozanat  

konstantasi bilan bog’liqligi.  

53.Elektrolit eritmalarning tuzilishlari haqida tushunchalar.  

54. Ionlarning o’zaro ta’sirini termodinamik nuqtai nazaridan ifodalash.  

55. Solishtirma elektr o’tkazuvchanlik.  

56. Ekvivalent elektr o’tkazuvchanlik.  

57.Ionlar xarakatchanligi va Kolraush qonuni.  

58.Tashish soni.  

59.Ostvaldning suyultirish qonuni.  

60.Elektrokimyoviy jarayonlar termodinamikasi.  
61. Muvozanatdagi elektrokimyoviy zanjirlar va ularning EYuK.  

62. Nernst tenglamasi.  

63. Gibbs-Gelmgols tenglamalari.  

64.Elektrod potensiallar.  

65.Elektrodlarni klassifikasiyasi.  

66. Birinchi tur elektrodlar.  

67. Ikkinchi tur elektrodlar.  

68. Uchinchi tur elektrodlar.  

69. Kimyoviy zanjirlar.  

70. Konsentrasion zanjirlar.  

71.Kimyoviy kinetika mohiyati.  

72. Kinetikani o’rganishning nazariy va amaliy axamiyati.  

73.Kinetik chiziqlar va ularni tuzish usullari.  

74.  Gomo-  va  geterogen  reaksiyalarga  massalar  ta’siri  qonunini  qo’llash.  

75.Differensial va integral kinetik tenglamalar.  

76. Reaksiyalarning tartibi va molekulyarligi.  

77.  Reaksiya  tartibini  topishning  Ostvald-Noyes,  Vant  Goff  va  boshqa  

usullari.  

78. Kimyoviy reaksiyalarning tezlik doimiysini xisoblash usullari.  

79.  Reaksiya  tezligiga  ta’sir  etuvchi  omillar:  reagentlar  konsentrasiyasi,  

sterik omil, harorat, erituvchining tabiati, ion kuchi.  

80. Kinetikaning nazariyalari: faol to’qnashuvlar nazariyasi va o’tish holat  

nazariyasi (faollanish kompleksi).  

81.Murakkab reaksiyalar kinetikasi.  

82. Yonma-yon va ketma-ket ketadigan reaksiyalar kinetikasi.  

83. Fotokimyoviy reaksiyalar kinetikasi. Fotokimyoviy chiqish.  

84.Fermentativ  reaksiyalar  kinetikasi.  Mexaels-Minten  tenglamasi.  

85.Gomogen va geterogen katalitik jarayonlarning tabaqalanishi.  

86.Gomogen katalizning nazariyalari va mexanizmlari.  

87.Geterogen kataliz.  

88.Geterogen katalitik reaksiyalarning asosiy bosqichlari.  

89.Geterogen katalizatorlar yuzasidagi faol markazlarning mavjudligi.  

90.Geterogen katalizdagi oraliq birikmalar.  

91.Bir komponentli sistemalarning holat diagrammasi.  
92.Suv, oltingugurtning holat diagrammasi.  

93.Ikki komponentli sistemalarning holat diagrammalari.  

94. Uch komponentli sistemalarning holat diagrammalari.  

95. Real gazlarning holat tenglamalari.  

96. Van-Der-Vaals, Bertlo, Diterichi tenglamalari.  

97. Ish, issiqlik va ichki energiyalarning ekvivalentligi.  

98. Adiabata tenglamasi va adiabatik yaqinlashuv.  

99. Qaytmas jarayonlar uchun termodinamik funksiyalar.  100. Gibbsning fundamental tenglamasi. 

Download 98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling