2 Complete Mark 00 out of 00 Flag question Question text Xulqi yomon o’quvchilar bilan o’qituvchi qanday ishlashi kerak? Birini tanlang


Download 165.58 Kb.
Sana30.08.2020
Hajmi165.58 Kb.
#128193
Bog'liq
yakuniy


Munosabatga kirishish to‘siqlari topgri ko‘rsatilgan javobni aniqlang

Birini tanlang:

a. Sinfdan qo‘rqish ,pedagogdan qo‘rqish

b. Oraliq osil bo‘lishi, nutqsizlik

c. Oraliq osil bo‘lishi, ishtimoiy to‘siq, sinfdan qo‘rqish

d. Ishtimoiy to‘siq, oraliq osil bo‘lishi, nutqsizlik

Question 2

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Xulqi yomon o’quvchilar bilan o’qituvchi qanday ishlashi kerak?

Birini tanlang:

a. Nazoratni kuchaytirish kerak

b. Xulqining yomonlik sababini o’rganish kerak va yakkama-yakka suhbat olib borishi kerak

c. O’quvchilar oldida uyaltirish kerak

d. faol,yaxshi o’qiydigan o’quvchilarga biriktirish kerak

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

O‘quvchining burch va vazifalariga nimalar kiradi?

Birini tanlang:

a. Jamoat ishlarida qatnashish

b. Tadbirlarda qatnashish

c. O‘z-o‘zini boshqarish

d. Maktab mulkini asrash, bilim olish va tarbiyaviy ishlarga qatnashish

Question 4

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Bolani jismoniy tarbiyalash, ularga axloq va mehnat tarbiyasini berish birinchi qaerda shakllana boshlaydi?

Birini tanlang:

a. Maktabda

b. O‘quv jarayonida

c. Ota-ona bilan birgalikda oilada shakllanadi

d. Mahallada

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tarbiyaviy ishlarga yangicha munosabat mustaqillik ma’naviyati negizi asosida o’z aksini nimalarda topmoqda?

Birini tanlang:

a. O’qituvchilarning izlanishlarida

b. Sharq mutafakkirlari ijodida

c. Respublikamiz qarorlarida, o’qituvchilarning tajribalar asosida izlanishlarida

d. Olimlar va ijodkorlar izlanishlarida

Question 6

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sinf rahbari ishida asosiy markaziy vazifa bo‘lib nima hisoblanadi ?

Birini tanlang:

a. Tarbiya usullaridan o‘rinli Foydalanish

b. O‘quvchilar jamoasini shakllantirish

c. Ta’limni isloh qilish usullarini o‘rgatish

d. O‘quvchilarga tarbiya berish

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jamoa so’zi qanday ma'noni anglatadi?

Birini tanlang:

a. Yig’in omma birgalik

b. Tilshunoslik

c. Fuqaro

d. Mahalla qo’shni

Question 8

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Suhbatni tashkil etish metodlari qanday?

Birini tanlang:

a. So‘zlovchi va tinglovchining qiziqtiruvchi ta’limot

b. Ta’limotlarning ilma-xilligi

c. Mavzuning dolzharbligi

d. Ushbu usulni tanlashda o‘quvchilar uchun vaqt, muxit, o‘zlashtirish jarayoni nazarda tutiladi

Question 9

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Tarbiyaviy ish jarayonida qaysi ish usullaridan foydalaniladi?

Birini tanlang:

a. Ommaviy va yakka ish usullari

b. Ertaliklar, majlislar, to’garaklar

c. Og‘zaki ish usullari, amaliy ish usullari, ko‘rgazmali ish usullari

d. Hamma javoblar to’g‘ri

Question 10

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

O‘qituvchi jamoa va shaxsga ta’sir eta olish bo’yicha qanday malakalarga ega bo‘lmog‘i lozim?

Birini tanlang:

a. Pertseptiv, didaktik

b. Didaktik, akademik

c. Kommunikativ, pertseptiv

d. Didaktik, tashkilotchilik, kommunikativ

Question 11

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Passiv o‘quvchilar bilan ishlashning eng samarali usuli

Birini tanlang:

a. Ota-onalar bilan ishlash

b. Passiv o‘quvchilar bilan yakkama- yakka ishlash va sabablarini aniqlash.

c. Har kuni nazorat qilish

d. Passiv o‘quvchilarni faollarga biriktirish

Question 12

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Sinf rahbari direktor o‘rinbosari bilan qanday ishlarni amalga oshiradi

Birini tanlang:

a. Metodik tafsiyalar berish

b. O‘quv jarayonini

c. Sinf rahbari direktor o‘rinbosari bilan tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi

d. Tashkilot ishlarni

Question 13

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Maktabdan tashqari ishlarda aniq maqsadga qanday erishiladi?

Birini tanlang:

a. Tarbiyaviy ishlar sohasida erishilgan yutuq va kamchiliklarni taxlil qilish orqali

b. Maktabda tarbiyaviy ishlarni aniq rejalashtirib, uning mazmuni shakl va usullarini aniqlab, ta’lim bir tizimga solish orqali

c. Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarni sinflash orqali

d. Tarbiyaviy ishlarni maqsad va vazifalarni aniqlash orqali

Question 14

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Tarbiyaning an’anaviy va zamonaviy usullari to’g‘ri keltirilgan qatorni belgilang.

Birini tanlang:

a. Oilaviy, xulqiy, diniy

b. Nazariy va amaliy

c. Tarbiyaviy, oilaviy, huquqiy

d. Diniy, huquqiy, tarbiyaviy

Question 15

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Sinf rahbarining yakka tarbiyada olib boradigan ishidan maqsad nima?

Birini tanlang:

a. Ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini to’g‘ri yo’lga qo’yish

b. O‘quvchilarni tegishli malaka va ko‘nikmalar bilan qurollantirishdan

c. Maktab o‘quvchisini o‘z-o‘zini tarbiyalashga jalb etish

d. O‘quvchilarning o‘qishdagi mustaqilligini shakllantirish

Question 16

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Yosh avlodning avlod ajdodlarimizga munosib voris bo‘lib tarbiyalanishlarida nimaning ahamiyati beqiyos?

Birini tanlang:

a. Muhitning

b. Jamiyatning

c. Milliy tarbiya va diniy qadriyatlarning

d. Ma’naviyatning.

Question 17

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Tаrbiya jаrаyonidа bоlа ijtimоiylаshuvigа tа’sir qiluvchi оmillаr?

Birini tanlang:

a. Muhit

b. Mаdаniyat

c. Ta’lim muassasi

d. Оilа


Question 18

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

1918- yildа Tоshkеntdа yetim bоlаlаr uchun tаshkil etilgаn muаssаsаni аniqlаng.

Birini tanlang:

a. 3 - bоlаlаr uyidа mаktаbgаchа guruhlаr оchildi

b. “SOS” bolalar maxallasi

c. 2- bоlаlаr bоg’chаsi

d. Karl Libxknet nomidagi “Lyubinsov” maktabi

Question 19

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Tarbiya jarayonining samaradorligini nimada deb bilasiz?

Birini tanlang:

a. Tarbiyaning dolzarbligida

b. O‘qituvchi o‘quvchi shaxsini to’g‘ri yo’lga sola olish.

c. O‘quvchi o‘z ustida ongli , tartibli ishlashga extiyoj paydo bo‘lganda

d. Tarbiya jarayonining samarasi uning ta’lim bilan uzviy bog‘liqligida

Question 20

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Sinf rahbari o‘quvchilar faolligini oshirish uchun kimlar bilan aloqani mustaxkamlash lozim?

Birini tanlang:

a. Passiv o‘quvchilar bilan

b. Fan o‘qituvchilari bilan

c. Hamkorlik ishlari asosida ota-onalar bilan

d. A’lochi o‘quvchilar bilan

Question 21

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Ijodkor ilg‘or o‘qituvchi-tarbiyachilar o‘z faoliyatlari jarayonida tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishda qanday mahorat tamoyillarini asos qilib oladilar?

Birini tanlang:

a. Tarbiyaviy tadbirlarni tashkil qilish asosida milliy ma’naviyatni yosh avlod ongiga singdirish va e’tiqodiga aylantirish

b. Bola shaxsiga hurmat va talabchanlik bilan qarash

c. Tarbiya jarayonida bolalarni tarbiyalangan darajasini aniqlash

d. Tarbiya jarayonini milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan bog‘lash

Question 22

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Bola tarbiyasi bilan birinchi navbatda kimlar shug‘ullanishi kerak?

Birini tanlang:

a. Mahalla

b. Oilada birga yashovchi ota-onalar.

c. O‘qituvchilar

d. Qarindosh-urug‘lar

Question 23

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarning ta’siri nimaga bog‘liq?

Birini tanlang:

a. Maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarda qatnashuvchilarning ma’naviy rivojlanishiga bog‘liq

b. Ijtimoiy faollikni tarkib to’tirish bilan bog‘liq

c. O‘quv jarayonini tashkil etish saviyasiga, o‘quvchilar jamoasining xilma-xil tarbiyaviy ishlarni qanday yo’lga qo‘yilishiga bog‘liqdir

d. O‘quvchilarning bilim salohiyaati va faolligiga bog‘liq

Question 24

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Jamoadagi shaxs kim?

Birini tanlang:

a. O’zining mustaqil fikriga ega bo’lgan inson

b. Ongli, fikrli jamiyat fuqarosi

c. Individual sifatlarga, intellektual va irodaviy sifatlarga ega bo’lgan odam

d. Jamiyat fuqarosi

Question 25

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Pedagogik nazorat mezonlari

Birini tanlang:

a. Pedagogik mehnat

b. Nutq texnikasi

c. Pedagogik kommunikativlik

d. Yo’naltirilganlik, optimallik, faoliyat mazmuni bo’yicha ijodkorlik

Question 26

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar nimadan iborat?

Birini tanlang:

a. O‘quvchilarni darsdan bo‘sh vaqtlaridagi o‘quv tarbiya jarayonini to‘ldiradi va kengaytiradi

b. jodkorlikka da’vat etuvchi tarbiyaviy maskandir

c. Mustaqil bilim olishga imkoniyat yaratadi

d. O‘quvchilarni axloqiy va aqliy tarbiyalash

Question 27

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

O‘qituvchining jonli so‘zi shaxsga qanday ta’sir etadi?

Birini tanlang:

a. Shaxsni g’oyaviy va a loqiy shakllantiradi

b. Harakatga undaydi

c. Idrok etishga turtki bo‘ladi

d. O‘quvchi diqqatini jamlaydi

Question 28

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Ertalik bayramida ishtirok etadiganlarni ruhlantirishda bayramlarni qanday shakllarda o‘tkazish kerak?

Birini tanlang:

a. Musiqali ertaliklar

b. Mavsumiy ertaliklar

c. Rolli ertaliklar

d. Uchrashuvli ertaliklarni jonli tashkil etish

Question 29

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

O‘quvchining uyiga borilganda guruh rahbari asosan qaysi qoidagi e’tibor qilishi kerak?

Birini tanlang:

a. O‘quvchidan norozilik bildirmaslik

b. Talabchan bo‘lish

c. Xushmuomalada bo‘lish va hamkorlikda fikr yuritish

d. Passiv sabablarini axtarishga intilish

Question 30

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Yosh avlodning avlod ajdodlarimizga munosib voris bo’lib tarbiyalanishlarida nimaning ahamiyati beqiyos?

Birini tanlang:

a. Milliy tarbiya va diniy qadriyatlarning

b. Jamiyatning

c. Ma’naviyatning.d. Muhitning
Download 165.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling