A a ; b 6; с 5В a 2; b 1; с с a 3; b 4; с d a 4; b 5; с 2


Download 1.31 Mb.
Sana17.09.2023
Hajmi1.31 Mb.
#1679886
Bog'liq
test 5-10 sinf dtm


Evkalipt (a), dreysena (b) va nozema (c) ga tegishli ma’lumotlarni to‘g‘ri juftlang. 1) avtotrof organizm; 2) prokariot organizm; 3) umurtqali hayvon; 4) eukariot organizm; 5) geterotrof organizm; 6) umurtqasiz hayvon
A) a - 4; b - 6; с – 5В) a - 2; b - 1; с – 5 С) a - 3; b - 4; с - 1 D) a - 4; b - 5; с – 2
2. DNK fragmentining 3/4 qismidan i-RNK sintezlandi. Agar DNKdagi jami nukleotidlar soni oqsildagi aminokislotalar sonidan 1200 ga farq qilsa, shu gen joylashgan DNK fragmentidagi fosfodiefir bo’glar sonini aniqlang
A) 1598B) 1498 C) 1599 D) 1499
3. Quyidagi hodisalarning qaysi biri taqqoslash usul yordamida o‘rganiladi? 1) qora jusan ikki urug’pallalilar sinfi, magnoliyatoyfa boo’limiga kirishi ; 2) tishsiz kitlarda tish paydo bo’lishi; 3) silurda qisqichbaqa-chayonlarning paydo bo’lishi; 4) trias davrida dastlabki sutemizuvchilarning paydo bo’lishi
A) 1; 2B) 3; 4 C) 2; 3 D) 2; 4
4. Laktoza uchun xos xususiyatlar nechtaligini toping? a) disaxarid bo’la olmaydi; b) maltoza bilan bir guruhga kiradi; c) tarkibida C lar soni bilan ribozadagi C lar son farqi 1ga teng; d) gidrofil modda; e) lixenin bilan tarkib bo’yicha o’xshash; f) gidrolizlanadi; g) kichik molekulali emas.
A) 3 ta B) 5 ta C)2 ta D) 4 ta
5. Prakariot hujayrasiga xos xususiyatlarni aniqlang. 1)xujayra qobig’I murein degan moddadan iborat 2)ATF sintezi mitoxondriyada sodir bo’lmaydi 3)ATFsintezi mezosomada sodir bo’lmaydi 4)mezosomaga ega 5) Xujayra qobig’I xitinmoddadan iborat 6)zaxira modda kraxmal
A)1,3,6 B)1,2,4 C)2,5,4 D)2,4,6
6. Bugʼdoy oʼsimligida 280 ta don hosil boʼldi. Agar endospermda 63 ta xromosoma boʼlsa, unda murtak hosil boʼlishida qatnashgan barcha spermiylardagi xromosoma yigindisini toping.
A) 11760 B) 17640 C) 5880 D) 2940
7. Refleks yoyining markazga intiluvchi qismini yallig`lanish kasalligini aniqlang.
A) nevrit B) nevralgiya C) nefrit D) ensefalit
8. Odamda qonning yo‘nalishi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.
A) Chap qorincha bo’shashganda ikki tavaqali klapan ochiladi va qon chap qorinchadan o ‘pka arteriyasiga chiqadi
B) O’ng bo‘lmacha bo’shashganda yarim oysimon klapan ochiladi va qon qorinchaga o ‘tadi
C) O’ng qorincha bo’shashganda ikki tavaqali klapan ochiladi va qon o’ng bo’lmachaga chiqadi
D) Chap bo‘lmacha bo’shashganda ikki tavaqali klapan yopiladi va qon bo’lmachaga o‘tadi
9. Gullari to‘g‘ri, asosiy ildizi rivojlangan, chatnaydigan meva hosil qiluvchi o‘simliklarni belgilang.
A) tamaki, turp, suli B) oddiy jag ‘-jag‘, o’sma, rediska
C) lola, anzur, oshanin D) isirg’ao’t, tangao’t, gledichiya
10. Chuchuk suv gidrasi (a) va chuchuk suv shillig‘i (b) uchun xos xususiyatlarni aniqlang. 1) jinsiy ko‘payish kuzatiladi; 2) embrioni organogenez bosqichini o‘taydi; 3) hujayralarida biokimyoviy ixtisoslashish mavjud; 4) jinsiy organlarga ega; 5) mantiyaga ega; 6) yirtqich hayvon
A) a - 2, 4, 5; b - 1, 3, 6 B) a - 1, 3, 6; b - 2 , 4, 5
C) a - 3, 5, 6; b - 1, 2, 4 D) a - 1, 2, 4; b - 3, 5, 6
11.Ho`l (a) va quruq (b) mevaga kiruvchi o`simliklarni aniqlang. 1) Gultish 2) AN-402 3) Farhod 4) Sanzor 5) Ulug`bek-600 6) Buxoro-9
A) a-1,6 b-4,5 B)a-2,4 b-3,5 C) a-1,2 b-3,4 D)a-1,3 b-5,6
12. Yer usti(I) va yer osti(II) metamorfozlashgan qismlarini aniqlang. a)ildiz b)barg c)poya 1) do`lana tikani 2) burchoq gajaklari 3)sholg`om ildiz mevasi 4) turp ildiz mevasi 5) ajriqni ildiz poyasi 6) zirk tikani
A) I-c-1,5; II-a-3,4 B) I-b-2; II-a-5 C) I-c-1,6; II-a-3,4 D) I-b-6; II-c-5
13. Qaysi dengiz suvo’tlari xromotoforida faqat xlorofill (a), xlorofill va qo’ng’ir rang beruvchi (b), xlorofill va qizil rang beruvchi (c) pigmentlar bo’ladi?
A) a-nemalion; b-dengiz karami; c-porfira B) a-ulva; b-nemalion; c-yapon laminariyasi
C) a-yapon laminariyasi; b-porfira; c-nemalion D) a-ulva; b-dengiz karami; c-fillafora
14. Ko‘lbuqaga tegishli bo‘lgan ma’lumotlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang. 1) embrional davrda blastula mitoz bo‘linish natijasida hosil bo‘ladi; 2) ko‘krak qafasi rivojlangan; 3) bir marta olgan havosidan ikki marta nafas oladi; 4) hid bilish a’zosi yaxshi rivojlangan; 5) maskirovka moslanish turiga ega; 6) amfibiyalar sinfiga kiradi; 7) postembrional rivojlanishi metamorfoz bilan boradi; 8) kloakasi mavjud
A) 2,3,5B) 1,2,4 C) 2,4,6 D) 1,5,8
15. Mog‘or zamburug‘i jinssiz ko‘payganda mitseliydan (a) va jinsiy ko‘payganda zigotadan (b) nima hosil bo‘ladi?
A)a - spora; b – mitseliyB)a - sporafil; b – mitseliy C) a- mitseliy; b – spora D) a - gifa; b –mitseliy
16. Lipazalar faoliyatiga bog‘liq bo‘lgan ma’lumotlarni aniqlang.
1) polisaxarid tarkibidagi monomerlarni bir-biridan ajratadi; 2) glikogendan glyukoza hosil bo‘lishida qatnashadi; 3) polimer tarkibidagi aminokislotalarni bir-biridan ajratadi; 4) azot asoslaridan nukleotidlar hosil qiladi; 5) polimer tarkibidagi aminokislotalarni bir-biriga bog‘laydi; 6) lipidlardan glitserin va yog‘ kislotalari hosil qiladi; 7) me’da va ingichka ichakda faoliyat ko‘rsatadi; 8) parchalanish reaksiyalarida katalizator sifatida qatnashadi
A)6,7,8 B) 1,7,8 C) 2,6,7 D) 1,3,5
17. Odamda uchraydigan quyidagi kasalliklarni qaysi organlar sistemasida uchrashiga qarab to‘g‘ri joylashtirilgan javobni aniqlang. 1) Bazedov; 2) faringit; 3) rinit; 4) enterit; 5) piyelonefrit
A)1-endokrin sistemasi; 2, 3-nafas olish sistemasi; 4-hazm qilish sistemasi; 5-siydik ayirish sistemasi
B)2-endokrin sistemasi; 1, 3-nafas olish sistemasi; 4-hazm qilish sistemasi; 5-siydik ayirish sistemasi
C) 1-endokrin sistemasi; 4, 3-nafas olish sistemasi; 2-hazm qilish sistemasi; 5-siydik ayirish sistemasi
D) 1-endokrin sistemasi; 3-nafas olish sistemasi; 2, 4-hazm qilish sistemasi; 5-siydik ayirish sistemasi
18. Tovuqlarda patning jingalak bo’lishi qanday holatlarga olib kelmaydi.1) tana harorati past; 2) ko’p tuxum qo’yishi; 3) yurak urishi tez; 4) ozuqaga ko’p talab; 5) hayotchanlik ortadi
A) 2, 5 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 5
20. T- RNK lar soni 30 ta bo’lsa, aminokislotalar (a) va kodonlar (b) sonini aniqlang.
A) a- 30; b- 30 B) a- 10; b- 10 C) a- 10; b- 30 D) a- 30; b- 10
21. To’g’ri fikrni aniqlang.
A) oddiy va no’xatsimon tojli tovuqlar chatishsa no’xatsimon tojli tovuqlar olish mumkin
B) oddiy va yong’oqsimon tojli tovuqlar chatishsa yong’oqsimon tojli tovuqlar olish mumkin
C) digomozigota no’xatsimon va yong’oqsimon tojli tovuqlar chatishsa oddiy tojli tovuqlar olish mumkin
D) yong’oqsimon tojli tovuqlar o’zararo chatishtirilsa oddiy tojli tovuq olish mumkinmas
22. Gaploid to’plami pentageterazigota organizm gometalaridan trigeterazigota organizm gametalari ayirmasiga teng xramasomadagi organizm zigotasi 3marta meridianal bo’linishidan hosil bo’lgan blstomerlaridagi jami xromasomalar soni?
A)1536 B)768 C)3072 D)384
23. Katta yoshli sog‘lom odamdagi qaysi doimiy tishlar sonining o‘zaro nisbati 3:1 ni tashkil qiladi?
A) katta oziq tishlar va qoziq tishlarB) katta oziq tishlar va oziq tishlar C) katta oziq tishlar va kurak tishlar D)kichik oziq tishlar va qoziq tishlar
24. DNK tarkibida 2700 ta vodorod bog‘i bo‘lib,adenin va timin orasidagi vodorod bog‘lari soni guanin va sitozin orasidagi vodorod bog‘lar sonidan 1,5 marta ko‘p. Mutatsiya natijasida nukleotidlarning 20 foizi yo‘qolgan bo‘lsa, mutatsiyaga uchramagan DNKning uzunligini aniqlang
A) 397.8B) 318.24 C) 795.6 D) 636.48
25. Quyidagi keltirilgan jadvalda A qatorda tanasi ikki qavat bo‘lib joylashgan hujayralardaniborat hayvonlar keltirilgan. B qatorda germofrodit hayvonlar keltirilgan, C qatorda esa bachadoni mavjud hayvonlar keltirilgan. Bunga ko’ra, A-II, B-III va C-I bo’sh kataklarga mos keluvchi hayvonlarni (keltirilgan ketma-ketlikda) toping.

A) korall riflari, bitiniya, skuns B) siklob, gidra, aktiniya C) gidra, gepard, opossum D) moyqurt, midiya, yexidna
26. Qo`shimcha ildizi o`q(a) va popuk(b) ildiz tizimida, yer usti (c) va yerosti(d) poyasida bo`ladiganlari bilan juftlang. 1.makkajo`xori 2.kartoshka 3.bosh piyoz 4.g`umay 5.qulpunay 6.g`o`za 7.ajriq 8.nargiz 9.shirinmiya. 10.ajriq 11.yantoq
A.a-2; b-7 c-9; d-4 B.a-5; b-1 c-5; d-4 C.a-6,2; b-1 c-8; d-10 D.a-2; b-7 c-1; d-5
27. G‘o‘za tolasining qo‘ng‘ir rangi gomozigota holatdagi gen bilan ifodalanadi. Ushbu genning retsessiv alleli oq rangni yuzaga keltiradi. Geterozigota holdagi individlarda tolasi novvotrangda bo‘ladi. Qo‘ng‘ir tolali bilan oq tolali g‘o‘za navlari chatishtirilganda F1 da 1800 ta o‘simlik olingan. Shundan nechtasining tolasi novvotrangda bo‘ladi?
A)1800 B)450 C)900 D)1600

28. Quyidagi meyoz jarayoni natijasida qanday genotipga ega organizmlar shakllanadi?A) 1 – X trisomiyasi; 2 – Daun; 3 – Shereshevskiy-Terner sindromi; 4 – hayotchan emas
B) 1,2 – Klaynfelter sindromi; 3,4–Shereshevskiy-Terner sindromi
C)1,2–Shereshevskiy-Terner sindromi; 3,4–Klaynfelter sindromi;
D) 1 – X trisomiyasi; 2 – Klaynfelter sindromi; 3 – Shereshevskiy-Terner sindromi; 4 – hayotchan emas
29. 9-mol glukozaning bir qismi chala bir qismi to’liq parchalanganda 126 mol ATF hosil bo’ldi. To’liq parchalangan glukoza molekulalarini hosil qilish uchun o’simlik qancha ATF energiyasini (kJ) da sarflaydi?
A) 2160 B) 3240 D) 2880 D) 2600
30. Daltonizm va kar-soqovlik belgilari retsessiv belgilardir. Daltonizm geni X xromosomada, kar-soqovlik geni autosomada joylashgan. Daltonik va karsoqov erkak sog‘lom ayolga uylanganda oilada bitta o‘g‘il daltonik, kar-soqov, bitta qiz daltonik, lekin normal eshitadigan bo‘lib tug‘ilgan. Bu oilada ikkala belgisi bo‘yicha kasal qiz farzand umumiy farzandalarning necha foizini tashkil etadi.
A) 25% B)20% C) 12.5% D) 37.5%
Download 1.31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling