A L i s h e r n a V o I y n o m I d a g I s a m a r q a n d d a V l a t u n I v e r s I t e t I


Download 39.02 Kb.
Pdf ko'rish
bet20/20
Sana03.03.2017
Hajmi39.02 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
«Ta’rixi  julusi  M uham m ad  Aminxon»  (h.1262),  «Ta’rixi  julusi 
Said  M uham m adxon»  (h.1268),  «Ta’rixi  madrasai  M uham m ad 
Amin»  (h.1268),  «Ta’rixi  m unora  madrasa»  (h.1271),  «Ta’rixi 
binoi madrasai Rahmonberdibiy»,  «Ta’rixi madrasai Muso To'ra», 
«Ta’rixi binoi  madrasai  Rahimxon»  (h. 1271)  kabilardan  iboratdir. 
C hunonchi  M uham m ad  Amin  madrasasi  haqidagi  10  misralik 
ta ’rix  she’rda  m adrasa  m aqtovlaridan  so'ng  uning  ta ’rixini  abjad 
yo'li  bilan
Ogahiy  ta ’rix  ba  ta 'mira  о *
Kard  raqam  madrasai  xushbino
tarzida  ifodalaydi.  Bu  erda  «xushbino»  ta ’rixga  doir  so'z  bo'lib, 
undan abjad orqali  1268 hijriy sana chiqadi.  Ogahiyning e ’tiborini 
ko'proq  m a’naviy-tarixiy yodgorlik b o iib   qoladigan binolar,  ilm- 
tahsil  m askanlari,  xayrli-savob  ishlarga  e ’tibor  bergan  nufuzli 
shaxslam ing  ishlari  qiziqtirgan,  shoir  shunday  sanalarga  ta ’rix 
she’rlar,  qasidalar,  masnaviylar  bitgan.
Ogahiy — taijimon va tarixchi.
 O 'zbek xalqi qadim zamonlardan 
qo'shni malakatlar xalqlari bilan iqtisodiy-madaniy aloqalarda bo'lib 
kelgan.  Shunday aloqalar zanjirida taijim a adabiyotining ahamiyati 
katta b o id i.  XIV asrdan o'zbek taijim a adabiyoti tarixi  ning o'ziga 
xos  yangi  sahifalari  ochildi.  XIV  asrda  yashab,  ijod  etgan  Sayfi 
Saroyi  g o 'zal  g 'az a llar  yozish  bilan  birga,  Shayx  S a’diyning 
«Guliston»  asarini  «Gulistoni  bit-turkiy»  nom i bilan  taijim a  qildi.

Taijima adabiyotining kuchayishida,  ayniqsa,  Qutbning xizmatlari 
tahsinga sazovordir.  U ndan bizgacha etib kelgan «Xisrav va Shirin» 
dostoni  ulug‘  ozarboyjon  shoiri  N izom iy  Ganjaviy  dostonining 
erkin taijimasi va  ayni  ch o g 'd a  o'zbek epik poeziyasining  Navoiy 
davrigacha  bo'lgan  yirik  yodgorligidir.  Shundan  so'ng  Nizom iy 
asarlarini  o'zbek  tiliga  taijim a  qilish  traditsiyasi  davom  etdi  va 
rivojlandi.  XV asrda  Haydar  Xorazmiy  «Maxzan  ul-asror»  asarini 
erkin  taijim a  qildi.  Ogahiy  esa,  «Haft  paykar»  («Etti  go'zal») 
dostonini nasriy yo'l bilan tarjima etdi.  Ayniqsa,  XVII—XIX asrlar 
o'zbek taijim a  adabiyotida  sermahsul  bir davr b o id i.  Said  Husan 
Xorazmiy  eron  shoiri  Z ohir  Kirm oniyning  «Vomiq  va  Uzro» 
dostoni,  shahrisabzlik  Xiromiy  «Chor  darvesh»,  «To'tinom a», 
Volixoja  Vosifiyning  «B adoe’  ul-vaqoe»  asarining  tarjim asini 
yaratdilar.  Bu davrda o'zbek  kitobxonlari  forsiy  tildan o'zbek tiliga 
taijima qilingan doston, badiiy nasr, tazkira, tarix-solnoma va boshqa 
turdagi asarlar bilan tanishdilar. XIX asr oxirlariga kelib toshkentlik 
shoir va olim Almaiy (1852—1891)  m ashhur hind masallari  ham da 
rivoyatlari  to 'p la m i  sanalm ish  «K alila  va  D im na»ni,  Sidqiy 
Xondayliqiy  (Shavkat)  arab ertaklari  — «Ming bir kecha»ni o'zbek 
tiliga  taijim a  qildilar.  Xorazmda  Ogahiy,  Bobojon  Sanoiy,  Komil 
Xorazmiy boshliq o'ziga xos taijima maktabi maydonga keldi. Juda 
ko'p  tarixiy,  diniy-falsafiy,  axloqiy-didaktik  va  badiiy  asarlaming 
tarjimalari  yaratildi.  Ogahiyning  o'zi  19  badiiy  va  tarixiy  asarni 
nasrda,  nazm da,  b a ’zan nasr va  nazm aralash  o'zbek tiliga taijim a 
etdi,  bu  sohada  butun  bir  maktab  yaratdi.  Bular  Nizom iyning 
«Haft  paykar»,  Kaykovusning  «Qobusnoma»,  hindistonlik  adib 
M u h am m ad   V o risn in g   « Z u b d at  u l-h ik o y a t» ,  X usayn  V oiz 
K o sh ifiy n in g   «Axloqi  M uhsiniy»,  A b d u ra h m o n   Jo m iy n in g  
« B ah o risto n » ,  «Y usuf  va  Z ulayxo»,  « S alo m o n   va  A bsol», 
Sa’diyning  «Guliston»,  Hiloliyning  «Shoh  va  Gado»  kabi  nodir 
asarlaridir.
Ogahiy bu asarlar taijim asidan ko'zlagan maqsadini  «Turkigo'y 
elim  bahram and  b o is in   deb  ixlos  qalam ini  avroqi  uzra  chektim» 
tarzida  izohlagan.  Bu  asarlaming  ko'plari  o'zbek  tiliga  o'girilgan 
birinchi  taijim alar edi.  Ogahiy taijim alari  tufayli  o'zbek  adabiyoti

beqiyos  darajada  boyidi.  Unga  yangi  mavzular,  timsollar, janrlar, 
uslub  va  ohanglar  kirib  keldi.  U  xoh  nazm da  bo ‘lsin,  xoh  nasrda 
bo‘lsin  taijimaga  asos  bo'lgan  asarga  ijodiy  yondashishga,  unga 
qisman  bo'lsa  ham,  tarixiy  davming,  m a’naviy  m uhitning  ruhini 
singdirishga, uslub va til jihatidan kitobxonga m anzur etishga intildi.
Ogahiy  ayniqsa  o'z  asarlariining  didaktik  yo'nalishiga,  komil 
insonni  tarbiyalashdagi  aham iyatiga  e ’tib o r  berdi.  Sharqning 
mumtoz adib va shoirlarining asarlari taijimasiga ko'proq murojaat 
etganligi  «Axloqi  Muhsiniy»,  «Maxzan  ul-asror»,  «Qobusnoma», 
«Guliston»,  «Bahoriston»  kabi  Sharq badiiy didaktikasining  nodir 
asarlarini  saralab  olganligi  shundan  dalolat  beradi.  Shu  bois, 
Ogahiyni  o 'zb ek   tarjim a  adabiyotining  asoschisi  deb  hisoblash 
mumkin.  Hech qaysi millat adabiyotida lirik shoir va muarrix sifatida 
boy  adabiy  meros  yaratishdan  tashqari,  shunchalar  ko'p  noyob 
asarlaming  bir  kishi  tom onidan  tarjima  qilinishi  hodisasi  qariyb 
uchramaydi.  Ogahiyning  o 'ta   mashaqqatli  ijodiy  m ehnatining  bu 
jih a tla ri  ta rjim a s h u n o s   va  ta sa v v u fsh u n o s  o lim ,  p ro fe sso r 
Najmiddin Komilovning «Bu qadim san’at» monografiyasida ancha 
keng  tahlil  etilgan.  Ogahiy  taijimalari  uning  ham   m azm un,  ham 
badiiy  jihatdan  yuksak  mavqega  ega  poetik  asarlari  kabi,  milliy 
mafkuramizni qaror toptirish,  yosh avlodni barkamollik,  m a’naviy 
jihatdan  go'zal  insonlar  qilib  tarbiyalashda  katta  m a’rifiy-estetik 
ahamiyatga egadir.
Ogahiy tarixlari.
  Ogahiyning tarixiy fakt va m a’lumotlarga boy 
tarixiy  asarlari  XIX  asr  Xiva  xonligi  davridagi  voqea-hodisalarni 
o'rganishda qimmatbaho manbalardir.  «Ta’viz ul-oshiqin» devoniga 
yozgan  d e b o c h a d a   O gahiy  to g 'a s i  S h e rm u h a m m a d   M u n is 
tom onidan yozilib,  uning bevaqt vafoti tufayli tugallanmay qolgan 
«Firdavs ul-iqbol» asarini davom ettirib, tugallaganligini,  Xorazmda 
O llo q u lix o n   (1 8 2 5 —1842)  x u k m ro n lig i  d a v ri  v o q e a la rig a  
b ag 'ish lan g an   «Riyoz  ud-davla»,  R ahim quliga  (1843—1846) 
«Zubdat  ut-tavorix»,  M uham m ad  A m inxon  II  (1846—1855), 
Sayid  M uham m ad  (1856—1865)  ham da  M uham m ad  Rahim   II 
Feruz  davri  voqealariga  bag'ishlangan  tarix  asarlari  bitishga 
musharraf bo'lganini so'zlaydi. Ogahiyning tarixiy asarlari Xorazmda

qariyb  60  yil  ichida  sodir  bo'lgan  voqealarning  tarixiy-badiiy 
solnomasidan  iborat.  Bu  asarlarda  shoir  va  taijim on  Ogahiyning 
ijodkor,  so‘z  ustasi  sifatidagi  m ahorati  o‘z  izlarini  qoldirgan.
1999 yil dekabr oyida, aw al aytganimizdek Ogahiy tavalludining 
190  yilligi  keng  nishonlandi.  U ning  buyukligi,  m a’naviyatimiz 
u ch u n  qoldirgan  o ‘lmas  m erosi  t o ‘laligicha  nam oyon  etildi. 
P re z id e n tim iz   l.K a rim o v n in g   O gahiy  y u b iley i  ta n ta n a la r i 
ishtirokchilariga  y o ‘llagan  tabrigida  O gahiy  adabiy  va  ilm iy 
merosining  nihoyatda  katta  ahamiyati  ko‘rsatib  o ‘tildi.  Shu  tabrik 
m atnini  aynan  keltirish  maqsadga  muvofiqdir.

MUHAMMAD  RIZO  OGAHIY  TAVALLUDINING 
190  YILLIGIGA  BAG‘ISHLANGAN  TANTANALAR 
ISHTIROKCHILARIGA!
Muhtaram  d o ‘stlar!
Aziz  vatandoshlarf
T in c h lik   va  x o tirja m lik ,  o ‘zaro  h u rm a t  va  h a m jih a tlik  
hukm ron  b o 'lg an   m ustaqil  yurtim izda  bugun  yana  bir  tantana. 
O 'zbek  m um toz  adabiyotining zabardast  nam oyandasi-betakror 
shoir,  yirik  tarjim o n ,  salohiyatli  tarixnavis  olim   va  yirik  davlat 
arbobi  M uham m ad  Rizo Ogahiy tavallud topganiga  190 yil to'ldi.
Qadim X orazm  insoniyatning aqliy va m a’naviy taraqqiyotiga 
beqiyos  hissa  q o 'sh g an   allom alar  yurtidir.  Bu  q u tlug'zam inda 
bashariyatni  ezgulikka  chorlagan  «Avesto»dek  m uqaddas  kitob 
y a ra tilg a n ,  o 'z   d av rid ag i  ja h o n  
ilm u 
fa n in in g  
m ark azi 
hisoblangan  M a ’m u n   akadem iyasi  faoliyat ko'rsatgan.  Ilm iy va 
badiiy tafakkuri  q u d rati bilan dunyoning n e-n e  ahli donishlarini 
hayratga solgan o 'n la b  xorazm iylar xalqim izning buyuk iste’dodi 
va  iqtidorini  olam ga  tanitganlar.  Axir,  b u n d an   iftixor  qilmay, 
g 'u ru rlan m ay   b o 'lad im i?
Bugungi  bayram   ham   ayni  shu  iftixor  va  g'urum ing  yana  bir 
namoyishidir.  Bu  bayram   faqat  adabiyot  shodiyonasigina  emas, 
balki  xalqimizning  boy  va  qadimiy  madaniyati,  fani  va  san ’atiga 
bo'lgan azaliy  ehtirom   va  e ’tibom ing uzviy davomi  ham dir.  Zero, 
ko'pqirrali  iste’dod  sohibi  Ogahiy  m illatim iz  timsoli  sanalmish 
ulug'Alisher  N avoiy  singari  insonning  m a’naviy  kam oloti  bilan 
bog'liq deyarli barcha sohalarda samarali ijod qildi.  U  ulkan she’riy 
devonni,  o 'nlab  yirik badiiy,  tarixiy va  falsafiy asarlar taijimasini, 
ko'plab  ilm iy-tarixiy  risolalarni  biz  —  avlodlariga  m eros  qilib 
qoldirdi.  Agar  Ogahiyning  bosh  m iroblik  ilm i  va  tadbirkorligi 
X orazm   zam in in i  suv  bilan  yashnatgan  b o 'lsa,  uning  badiiy 
tafakkuri  va  ko'ngul  ziyosi  millatimiz  qalbini  so'nm as  qadriyatlar 
bilan  nurafshon  etdi.

Biz  b u g u n   d o n ish m a n d   ajd o d la rim iz d an   tin im siz  saboq 
olishim iz  n a q ad a r  zarur.  Shu  jih a td a n   O gahiyning  m ana  bu  
baytiga  alohida  e ’tibor  berishingizni  xohlardim :
Bu  gulshan  sayrin  etsang,  bosma  gustahona  tufroqni
Ki,  har gom  ostida  bir paykari  ozoda  madfundir.
Bu  m isralard a  n aq ad ar  teran   falsafiy  h aqiqat  aks  etgan. 
D arhaqiqat,  ona V atanim iz tuprog‘i  m o “ tab ar ajdodlarim izning 
jism i  jo n id a n   yaralgandir.  U ni  e ’zozlash,  him oya  qilish,  turli 
порок  kim salar  oyog‘i  ostida  toptatm aslik  barcha  avlodlam ing 
m uqaddas  b u rch i,  m uhtaram   d o ‘stlar!
Xalqning  xalq,  m illatning  millat  bo ‘lib  shakllanishida  tarixiy- 
m adaniy  xotira,  buyuk  ajdodlar  yodining  ahamiyati  beqiyosdir. 
H a r  b ir  v a ta n d o s h im iz   q a lb id a   s o 'n m a s   g 'u r u r   va  iftix o r 
tuyg‘ularini  uyg‘otuvchi  m ana  sh u n d ay   bobo larim izd an   biri 
m u ta fa k k ir  ad ib   O g ah iy n in g   m u b o ra k   t o ‘yi  b a rc h a n g iz g a  
qutlug‘b o isin !
I. 
K arim ov 
«Xalq  so'zi»,  1999,  18  dekabr.

1.  O gahiyshunoslik  tarixini  so'zlab  bering.
2.  M unis va  Ogahiyning oilaviy-ijodiy yaqinligi  haqida hikoya 
qiling.
3.  «Ta’viz  ul-oshiqin»dagi  a n ’ana va yangiliklar.
4.  N a v o iy   va  O g a h iy   m a v z u in i  k y e n g a y ti r u v c h i, 
chuqurlashtiruvchi  adabiy  dalillar  keltiring  va  tahliliy  fikrlar 
bildiring  (daftarda).
5.  O gahiy  —  ulkan  tarixchi  va  tarjim on  ekanligini  dalillang.
6.  P rezident  I.K arim ovning  Ogahiy  190  yilligiga  y o ‘llagan 
tabrigi  m ohiyatini  tushuntirib  bering.
M u s ta q il  m ashg 'ulo t  uchun  to p s h iriq la r
1.  « T a ’v iz  u l-o s h iq in » d a n   o 'n t a   g 'a z a l,  ik k ita   ta z m in  
m uxam m as  ham da  ruboiy,  q it’a,  tuyuq,  chistonlardan  n am una 
ko ‘chirib,  alohida  daftarga tahlilini  yozing.
2.  O gahiy  tarixchi  va  X orazm   tarjim a  m aktabining  ulkan 
yaratuvchisi  ekanligini  asoslang.
3.  «Ogahiy va zamonamiz» m avzuida ijodiy referativ ish yozib, 
taqdim  eting.

Adabiyotlar
1.  К а р и м о в   И .  И сти қ л о л   ва  м аъ н ави ят.  -  Т .,  1994.
2.  К а р и м о в   И .  Б ар к ам о л   авлод   Ў зб еки сто н   т а р а қ қ и ё - 
т и н и н г  а со с и .  - Т .  1997.
3.  К а р и м о в   И .  Т ар и х и й   хо ти р аси з  -  келаж ак   йўқ.  -  Т ., 
1997.
4.  А бдуллаев В. Узбек адабиёти тарихи. Д арсли к,  2 китоб. 
—Т о ш к е н т ,  1980.^
5.  З о ҳ и д о в   В.  Ў збек  ад аб и ёти   тари хид ан .  -  Т .,  1961.
6.  Ў зб ек   а д аб и ёти   тарихи.  5  ж и л д л и к ,  4  ж и л д ,  Т о ш ­
к е н т,  1978.
7.  М а ж и д и й   Р.  О гаҳий  л и р и к а си .  —Т .,  1963.
8.  К о м и л о в   Н .  Бу  қ ад и м   сан ъат.  —Т .,  1988.
9.  В ал и х ўж аев Б.  О гаҳ и й н и н г б ад и и й  м аҳ о р ати га д о й р . 
А д аб и й   м е р о с ,  1990,  4  сон.
10.  Ғ ан и х ў ж аев   Ф .  О гаҳий  м ас н а в и й л а р и .  А дабий  м е ­
р о с,  1984,  2  со н .
11.  О р з и б е к о в   Р.  Ў збек  ад аб и ёти д а  с и р л и - с и н к р е т и к  
ж ан р л ар .  -  С .,  1992.
12.  Ж ум ахўж а  Н.  Ф еруз  -  м адан и ят ва  санъат ҳом ийси.  - 
Т., 
1995.
13.  П и р и м қ у л о в  А.  О га ҳ и й н и н г  и ш қ и й   м а с н а в и й л а р и . 
«Ў збек  т и л и   в а  адабиёти»  ж у р н ал и ,  1996,  6  с о н .
^ 14.  П и р и м қ у л о в  А. Т о п а р  салтан ат н еч а  и ш д и н  кам о л ... 
«Ў збек  т и л и   в а  адабиёти»  ж у р н ал и ,  1997,  6  с о н .
15. Ҳ ож иаҳм едов А   Ш еъри й  санъатлар ва мумтоз қоф и я. 
-  Т .,  1998.
16.  А т о қ л и   ш о и р ,  тар и х н ав и с,  та р ж и м о н .  -Т .,  1999.
17.  А б д у ғаф у р о в А.  М уҳам м ад  Р и зо   О гаҳий.  -  Т .,  1999.
18.  М уҳам м адризо Огаҳий. Т аъ виз ул—о ш и қ и н . Д евон.  — 
Т .,  1960.

19.  О гаҳий .  А сарлар.  6  ж и л д л и к .  Т .,  1971-1980.
20.  М уҳам м ад Р и зо  О гаҳий.  И ш қ  аҳ л и н и н г тумори. Т а н - 
л а н га н   а сар л ар .  -  Т .,  1999.

M U N D A R IJ A
M u q a d d im a .........................................................................................3
XVII—Х У Ш I yarmi asrianda ijtimoiy va madaniy-adabiy h ay o t..... 5
T u rd i  F arogiy  (vaf.  taxm .  1699-1700  y il)................................ 38
B o borahim   M ash rab   (1653  —  1711)......................................   46
S o ‘fi  O llo y o r ................................................................................... 68
X V III  asr  o ‘zbek  a d a b iy o ti........................................................ 86
P ah lav o nq uli  R a v n a q ................................................................... 92
S a y q a liy ............................................................................................. 96
M u h a m m a d n iy o z   N is h o tiy ....................................................   106
H u v a y d o .......................................................................................... 114
N u rm u h a m m a d   A n d a lib ...........................................................  127
X IX .asm in g   b irin ch i  y arm id a  adabiy  h a y o t .........................132
S h e rm u h a m m a d   M u n is ............................................................. 134
M u h am m ad sh arif  G u lx a n iy ....................................................151
A m ir iy ............................................................................................. 165
M a x m u r........................................................................................... 184
M ujrim   O b i d ................................................................................. 191
U v ay siy .............................................................................................. 200
N o d ir a .............................................................................................. 213
Shavqiy  K a tta q o ‘ig ‘o n iy ............................................................226
O g a h iy ............................................................................................. 235
O gahiyning  kichik  va  sirli  sh e’riy jan rlard ag i  asarlari.  O gahiy
ta ijim o n   va  ta rix c h i....................................................................  256
M u h a m m a d   R iz o   O g a h iy   ta v a l l u d i n i n g   190  y illig ig a
b a g 'ish la n g an   ta n ta n a la r  ish tiro k c h ila rig a !......................... 266
A d abiyotlar....................................................................................  269

R a h m o n q u l  O R Z I B E K O V
O
  Z B
E K
  A
D
A
B I Y
O
T I   T A
R I X
I
X V I I - X I X   ( I   y a r m i)   a s r la r  
0
‘ q u v   q o ‘ l l a n m a
Nashr  uchun  mas‘ul:
0 ‘zbekiston  Yozuvchilar  uyushmasi 
Adabiyot  jamg‘armasi  direktori 
Qurbonmurod  JUMAYEV 
Muharrir:
Mahmud  SA’DIY 
Musavvir  va  texnik  muharrir:
Nodir  ORTIQOV 
Mahfuza  AMIJONOVA
Terishga berildi 04.07.2006 y.  Bosishga ruxsat 
etildi  20.07.2006  y.  Qog‘oz  formati  60x84  !/ 16. 
Ofset bosma usulida bosildi.  Hajmi  17.0  bosma 
toboq.  Nusxasi  3000.
Buyurtma  N°  38
0 ‘zbekiston  Yozuvchilar  uyushmasi  Adabiyot 
jamg^rmasi  nashriyoti,  700000,  Toshkent,
J-Nehru  ko‘chasi, 
1
-uy.
«AVTO-NASHR»  sho‘ba  korxonasi 
bosmaxonasida  chop  qilindi.
700005,  Toshkent  shahri, 
8
-mart  ko‘chasi,  57-uy.


Download 39.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling