Acta de sessió del ple de l’ajuntament de fontanals de cerdanya celebrada en data 16/12/2010


Download 118.07 Kb.
Pdf просмотр
Sana05.09.2017
Hajmi118.07 Kb.

 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE 

CERDANYA CELEBRADA EN DATA 16/12/2010 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

Núm: 5/2010 Caràcter: ordinari 

Data: 16 de desembre de 2010 

Hora de començament: 13:15 hores. 

Hora de finalització: 14:15 hores 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament. 

  

ASSISTENTS 

 

Alcalde-President: 

 

Il.lm. Sr. Isidre Forga i Rufiandis.  

Regidors: 

 

Grup Municipal de CiU: 

 

Sra. Maria Garreta i Baqué,  1a Tinenta d’Alcalde. Sra. Sílvia Pons i Blanquer,  2a. Tinenta d'Alcalde. 

Sr. Víctor Moure i Garcia, regidor. 

 

Grup Municipal IPC-AM:  

Sr. Ramon Chia i Galvez, regidor. 

Sr. Esteve Baqué i Vidal, regidor. 

 

Secretari-Interventor: 

 

Sr. Albert Planella i Casasayas.  

ABSENTS 

 

Sr. Josep Cristòfol i Bombardó, regidor del grup municipal IPC-AM.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Constatada  l’existència  del  quòrum  necessari  per  a  la  seva  vàlida  constitució, d’acord amb el que estableix l’article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28  

 

  

 


 

 

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  el  sr.  Alcalde  obre  la  sessió  i  es  passen  a  tractar  els  assumptes 

inclosos a l’ordre del dia.  

A.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  

 

El sr. Alcalde  pregunta als membres del Ple si algú té alguna esmena a fer a l’acta de la sessió anterior distribuïda amb la convocatòria i essent que l’acta es 

troba conforme, els membres del Ple l’aproven per unanimitat. 

 

B.- ASSUMPTES DE TRÀMIT 

 

1.-  DONACIÓ  DE  COMPTES  INCLUSIÓ  ACTUACIÓ  “ADQUISICIÓ  D’UNA CARPA  MÒBIL”  AL  PLA  ÚNIC  D’OBRES  I  SERVEIS  DE  CATALUNYA  ANY 

2011 (ACTUACIÓ: 2011/447). (EXP.- 2/11). 

 

Per l’Alcalde es dóna compte de l’escrit tramès pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es 

comunica a aquest Ajuntament la inclussió de l’actuació “Adquisició d’una carpa 

mòbil” al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’anualitat 2011 segons les 

dades que es desglossen a continuació: 

 

Actuació:  

 

  

 

 Adquisició d’una carpa mòbil 

Núm. actuació:   

 

 

  

 

 2011/447 

Pressupost: 

 

 

  

 

  

30.355,50 € 

Aportació corporació:   

   


 

 

     

  1.855,50 € 

Altres aportacions 

 

             

                               0,00 € 

Subvenció PUOSC: 

 

  

 

  

28.500,00 € 

 

Subv Programa General:  

 

     

25.000,00  € 

 

Subv Programa específic dinamització i equilibri territorial   3.500,00  € 

 

El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.  

 

2.- CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

DEL 

EBRO: 


SOL.LICITUD 

TRAMITACIÓ 

CONJUNTA 

LEGALITZACIÓ 

DIVERSES 

CAPTACIONS 

D’AIGUA (EXP.- 6/11) 

 

Vist  que  en  el  seu  dia  es  varen  iniciar  els  tràmits  per  a  la  legalització  de  les captacions d’aigua situades als següents indrets:  

 

-  Pati de l’Ajuntament. -   Urbanització “els Lladrers”. 

-  Carrerada d’Urtx.  

 

-  Muntanya d’Urtx. -  Pou d’Estoll i Escadarcs. 

-  Ribera d’Alp. 

 

Atès  que  per  la  legalització  de  les  esmentades  captacions,  la  Confederación Hidrográfica  del  Ebro  va  incoar  els  expedients  1994P1183,  1994P1184, 

2003P284, 2008A143. 

 

Vist  que  recentment  s’ha  rebut  un  escrit  de  la  Confederación  Hidrográfica  del Ebro  mitjançant  el  qual,  entre  altres,  es  requereix  a  aquest  Consistori  per  tal 

que doni la seva conformitat per a la unificació de tots els expedients i la seva 

tramitació  conjunta  donat  que  totes  les  esmentades  captacions  estant 

destinades  a  l’abastament  de  diversos  nuclis  pertanyents  a  Fontanals  de 

Cerdanya, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer.- Donar la conformitat per a la unificació dels esmentats expedients i la seva tramitació conjunta. 

 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la traducció de l’acord i per a la realització dels tràmits necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 

Tercer.-  Trametre  un  certificat  d’aquest  acord,  juntament  amb  la  resta  de documentació requerida a la Confederación Hidrográfica del Ebro per tal que es 

prossegueixi amb l’expedient de legalització.  

 

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL ANY 2009 (EXP.- 21/10).  

Atès que s’ha elaborat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2009 segons les disposicions que conté la Llei d'Hisendes Locals, Llei 

39/1988,  de  28  de  desembre,  el  Reial  Decret  500/1990  de  20  d'abril  ,  i  la 

Instrucció de comptabilitat per a entitats Locals de menys de 5000 habitants de 

17 de juliol 1990.  

Vist que  el Compte General comprèn exclusivament la corresponent a l'entitat 

local  Ajuntament  de  Fontanals  de  Cerdanya,  ja  que  no  han  estat  creats 

organismes autònoms administratius ni de cap altre naturalesa.  

Atès  que  el  Compte  General  que  es  presenta,  s'ha  obtingut  del  sistema 

informàtic  gestionat  per  la  Intervenció  i  conté  la  documentació  prevista  a  l'art. 

209  i  concordants  del  TRLHL.  En  concret,  s'adjunten    els  següents  estats 

comptables: 

 

a) Balanç de situació a 31 de desembre de 2009. b) Compte de Resultats a 31/12/2009. 

c) Liquidació del Pressupost. 

d) Estat demostratiu de drets i obligacions procedents d'exercicis tancats. 

e)Estat de tresoreria 

f) Estat de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs. 

g) Estat del deute.  

 

h) Quadre de finançament anual.  

Vist  que  el  Compte  General  i  els  seus  justificants  han  estat  objecte  d'informe 

favorable    per  la  Comissió  Especial  de  Comptes  en  data  21  de  setembre  de 

2010, durant un termini de 15 DIES HÀBILS I VUIT MÉS, de conformitat amb 

l’article  212  del  TRLHL  des  del  dia    29  de  setembre  de  2010  al  dia  2  de 

novembre de 2010, i que s’ha publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 

de  Girona  núm.  187  de  data  28/09/2010  i  al  tauler  d’anuncis  d’aquest 

Ajuntament. 

 

Atès que durant l’esmentat termini d’exposició NO s’han produït al.legacions,  i atès que correspon al Ple l’aprovació del Compte General a fi de remetre’l a la 

Sindicatura  de  Comptes  de  Catalunya,  en  execució  de  les  previsions  de  l'art. 

212  del  TRLHL  i  58  i  101  del  TRLMRLC,  per  unanimitat  dels  assistents  a  la 

sessió, ACORDA: 

 

Primer.-  Aprovar  el  Compte  General  del  Pressupost  2009  d'aquest  Ajuntament, que ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i 

exposat al públic pel termini previst en l'art. 212 del TRLHL. 

 

 

Segon.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents necessaris per la tramitació d'aquest expedient. 

 

4.-  DONACIÓ  DE  COMPTES  APROVACIÓ  DEFINITIVA  ORDENANÇA FISCAL  TAXA  PER  APROFITAMENT  ESPECIAL  DEL  DOMINI  PÚBLIC 

LOCAL,  A  FAVOR  D’EMPRESES  EXPLOTADORES  DE  SERVEIS  DE 

SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL  (EXP.- 76/10). 

 

L’Alcalde  dóna  compte  de  l’afer  referenciat  manifestant  que  en  data 21/09/2010, es va aprovar provisionalment l’expedient relatiu a l’ ORDENANÇA 

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI  PÚBLIC  LOCAL,  A  FAVOR  D’EMPRESES  EXPLOTADORES  DE 

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 

 

L’esmentat expedient ha estat exposat al públic durant un termini de TRENTA  DIES  HÀBILS,  des  del  dia    29/09/2010  fins  al  dia  11/11/2010,  i  que  s’ha 

publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 187 de data 

28/09/2010 i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant l’esmentat termini 

d’exposició  NO  s’han  produït  al.legacions,  per  la  qual  cosa,  i  de  conformitat 

amb  l’acord  d’aprovació  provisional  aquest  expedient  resta  definitivament 

aprovat en data 12/11/2010. 

 

El Ple es dóna per assabentat i manifesta la seva conformitat.  

5.-  DELEGACIÓ  AL  CONSORCI  SERVEI  DE  RECAPTACIÓ  CERDANYA 

RIPOLLÈS  DE  COMPETÈNCIES  DE  GESTIÓ,  LIQUIDACIÓ    I  RECAPTACIÓ 

DE  LA TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR  

 


 

 

D’EMPRESES  EXPLOTADORES  DE  SERVEIS  DE  SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL (TELEFONIA MÒBIL) (EXP.- 76/10 BIS). 

 

El  RDL  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

las  bases  de  règim  local,  atribueixen  als  municipis  determinades  facultats  de 

gestió,  liquidació  i  recaptació  de  tributs  i  d’altres  ingressos  de  dret  públic  de 

naturalesa local. 

 

La  complexitat  que  la  realització  d’aquestes  tasques  suposa  i  la  seva importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització 

de  fòrmules  que  permetin  un  eficaç  i  adequat  exercici  de  les  facultats 

esmentades,  tot  dins  els  sistemes  que  per  a  aquesta  finalitat  preveu  la 

normativa aplicable. 

 

Des  de  fa  anys  els  Consells  Comarcals  del  Ripollès  i  la  Cerdanya  presten  el servei  de  gestió,  liquidació  i  recaptació  de  tributs  locals  de  l’IBI  i  de  l’IAE,  i  la 

recaptació  de  tributs  i  altres  ingressos  de  Dret  públic,  mitjançant  el  Consorci 

Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès. 

 

El  Ple  d’aquest  Ajuntament  en    sessió  de  data  18/12/2009,  va  aprovar  la renovació  de  la  delegació  de  facultats  en  matèria  de  gestió,  liquidació  i 

recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic, d’acord amb el 

contingut del Conveni de delegació de renovació de la delegació de funcions de 

gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i d’altres ingressos de dret públic i 

el  seu  annex,  per  ser  exercides  a  través  del  Consorci  Servei  de  Recaptació 

Cerdanya  –  Ripollès.  Aquesta  delegació  ha  estat  degudament  acceptada  i 

publicada en legal forma. 

 

La  lletre  D)  de  l’apartat  II  del  conveni  subscrit  disposa  que  l’abast  de  la delegació  es  concreta  en  els  tributs  i  ingressos  de  dret  públic  municipals 

relacionats en el seu annex i que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, 

si  s’adopta  el  pertinent  acord  per  l’òrgan  de  govern  municipal,  competent  a 

l’efecte,  el  qual  haurà  de  ser  degudament  notificat  al  Consell  Comarcal  de  la 

Cerdanya i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i acceptada i 

publicada per aquests ens. 

 

Es  considera  convenient  en  aquests  moments  ampliar  la  delegació  efectuada en  el  seu  dia  d’aquestes  facultats  i  funcions,  per  tal  d’incloure  també  les 

competències de gestió, liquidació i recaptació de  la taxa per aprofitament del 

domini  públic  local,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de 

subministrament d’interès general (telefonia mòbil). 

 

A  aquests  efectes  s’ha  redactat  un  nou  Annex  II  al  Conveni  de  delegació  de competències ja subscrit, que obra en l’expedient. 

 

A  l’empara  d’allò  que  disposen  l’article  106.3

  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril 

reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del  


 

 

Decret legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya;  l’article  7  del  RDL  2/2004,  de  5  de 

març,  pel  qual  s’aprovà  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes 

locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Text 

refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,  

 

Un cop deliberat l’assumpte, s’acorda per unanimitat dels assistents, cosa que suposa  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la  corporació,  el 

següent: 

 

Primer.  Delegar  a  favor  del  Consell  Comarcal  de  la  Cerdanya  de  les  facultats de  gestió,  liquidació  i  recaptació  de  la  taxa  per  aprofitament  del  domini  públic 

local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 

general (Telefonia Mòbil), d’acord amb el contingut del Conveni de delegació de 

competències  de  gestió,  liquidació  i  recaptació  de  tributs  locals  ja  subscrit  i  el 

nou  annex  2  que  s’aprova  en  la  seva  totalitat  i  que  es  transcriu  literalment  a 

continuació: 

 

“ANNEX  2  AL  CONVENI  DE  L’AJUNTAMENT  DE  FONTANALS  DE CERDANYA  DE  RENOVACIÓ  DE  LA  DELEGACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  DE 

GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS. 

 

L’abast  de  la  delegació  es  concreta  en  els  tributs  i  ingressos  de  dret  públic municipals que es detallen a continuació: 

 

AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA   

A) GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA: 

 

Taxa per aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (telefonia mòbil). 

 

S’inclouen  també  les mateixes  facultats en relació  a  les  liquidacions  pendents d’efectuar d’acord amb l’ordenança fiscal vigent fins a la data”. 

 

Segon.  Estendre  la  renovació  de  la  delegació  de  competències  prevista  a l’apartat  Primer,  al  “Consorci  Servei  de  Recaptació  Cerdanya  -  Ripollès”,  en 

tant  que  entitat  pública  creada  a  l’efecte,  pels  Consells  Comarcals  de  la 

Cerdanya i del Ripollès. 

 

Tercer.  Aquesta  delegació  de  competències  tindrà  l’abast,  el  contingut,  les condicions que s’estableixen en aquest acord i la seva vigència serà coincident 

amb la del Conveni de delegació subscrit. 

 

Quart.  Per  a  l’exercici  de  les  facultats  delegades  al  Consell  i  al  Consorci s’atindran  a  l’Ordenament  Local  i  a  la  legislació  aplicable  conforme  a  que 

estableix  la  Llei  reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  així  com  a  la  normativa 

dictada en matèria de gestió i recaptació  tributàries. 


 

 

Per  poder  exercir  les  funcions  delegades  en  aquest  acord  es  percebran  les compensacions  econòmiques  determinades  al  Conveni  de  delegació  aprovat. 

Les  quantitats  a  què  aquestes  donin  lloc  es  retindran  de  les  liquidacions 

practicades.    

 

Cinquè. Encomanar al Consell Comarcal de la Cerdanya i al Consorci Servei de Recaptació  Cerdanya  Ripollès  la  publicació  de  la  delegació  acordada  d’acord 

amb  allò  que  determina  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre  i  l’article  7.2  del 

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals. 

 

Sisè.  Comunicar  aquest  acord  al  Consell  Comarcal  de  la  Cerdanya  i  al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes que per la seva 

part es procedeixi a l’acceptació expressa de la delegació aquí conferida i que 

així  ho  notifiquin  a  aquest  Ajuntament,  donant-ne  compte  també  de  les 

publicacions oficials que han d’efectuar. 

 

Setè. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquest Ajuntament formalitzi i signi l’Annex 2 al Conveni i 

també  per  signar  quants  documents  siguin  necessaris  per  tal  de  donar 

compliment i dur a terme els presents acords. 

 

6.-  DONACIÓ  DE  COMPTES  DESESTIMACIÓ  RECURS  D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT  PER  MARIA  ÀNGELS  PINO  ORRIOLS  CONTRA  LA 

SENTÈNCIA  DICTADA  JUTJAT  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  NÚM.  2  DE 

GIRONA  DINTRE  DEL  PROCEDIMENT  ORDINARI  NÚM.  440/05  (EXP.- 

17/05). 


 

Respecte a l’afer de referència, l’Alcalde informa al Ple que en data  1/10/2010 

la  Sala  Contenciosa  administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 

Catalunya,  ha  dictat  sentència  mitjançant  la  qual  es  desestima  el  recurs 

d’apel.lació  interposat  per  Maria  Àngels  Pino  Orriols,  dintre  del  procediment 

ordinari  núm.  440/05  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de  Girona  núm.  2, 

confirmant  la  sentència  dictada  en  data  12/02/2009  per  aquest  Jutjat  la  qual 

confirmava  la  validesa  a  l’acta  d’ajustament  d’aliniacions  de  l’Illa  6  del  Pla 

Especial de Soriguerola aprovada en el seu dia per l’Ajuntament. 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

7.-  DONACIÓ  DE  COMPTES  ACORD  DEL  CONSELLER  DE  POLÍTICA 

TERRITORIAL  I  OBRES  PÚBLIQUES  MITJANÇANT  EL  QUAL  ES  DÓNA 

CONFORMITAT  AL  TEXT  REFÓS  DEL  PLA  D’ORDENACIÓ  URBANÍSTICA 

PLURIMUNICIPAL DE LA CERDANYA (EXP.- 118/04). 

 

Per  l’Alcalde  es  dóna  compte  que  el  Conseller  de  Política  Territorial  i  Obres Públiques  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  data  19/11/2010  ha  adoptat  una 

resolució  mitjançant  la  qual  es  dóna  conformitat  al  Text  Refós  del  Pla 

d’Ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya, elaborat per la Direcció  


 

 

General  d’Urbanisme,  en  compliment  de  la  resolució  de  data  30/06/2010.  No obstant,  es  manté  la  suspensió  de  l’executivitat  i  publicació  al  DOGC  de 

l’aprovació definitiva del Pla pel que fa a diversos àmbits fins que es disposi del 

corresponent informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua. Els àmbits del 

municipi de Fontanals de Cerdanya afectats per la suspensió són: PAU FON 3, 

PAU FON 5, PMU FON 3, PMU FON 5, PPU FON 2, PPU FON 3 i PPU FON 4. 

 

Per  l’Alcalde  es  dóna  compte  que  l’arquitecte  municipal  estudiarà  el  text aprovat  definitivament  i  es  valorarà  la  possibilitat  d’interposar  algun  tipus  de 

recurs dintre dels terminis legalment establerts. 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

El regidor, Sr. Esteve Baqué sol.licita la paraula i demana que en el moment en 

què es citi l’arquitecte redactor del POUP, Sr. Jordi Romero per tal que doni les 

explicacions que corresponguin respecte el Pla, si els poden avisar per ser-hi. 

L’Alcalde, Sr. Isidre Forga respon que ja els avisaran. 

   


C.- DONACIÓ DE COMPTES I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU,  RESOLUCIONS 

DE LA JUNTA DE GOVERN DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE. 

 

L’Alcalde dóna compte de les resolucions adoptades per la Junta de Govern en 

les  sessions  celebrades  des  de  la  darrera  sessió  del  Ple  i  que  es  detallen  a 

continuació: 

 

Junta de Govern  28/09/2010  

1.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PLA DE CONNECTIVITAT 

PLURIFUNCIONAL DE FONTANALS DE CERDANYA (EXP.- 10/09 BIS). 

 

2.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES AMPLIACIÓ D’UN EDIFICI PER A ÚS DE RESTAURANT AL PARATGE AGLETS. BECACE, SC. 

 

3.-  ORDRE  ENDERROC  GARATGES  CONSTRUÏTS  A  LA  PARCEL.LA  249 DEL POLÍGON 4 DEL CADASTRE RÚSTIC DE FONTANALS DE CERDANYA: 

QUART  REQUERIMENT  RESTAURACIÓ  LEGALITAT  URBANÍSTICA  I 

IMPOSICIÓ MULTES COERCITIVES  

 

4.- DEVOLUCIÓ AVALS APROFITAMENTS FORESTALS  

5.- DENEGACIÓ DEVOLUCIÓ AVALS OBRES MUNICIPALS 

 

6.- DEVOLUCIÓ AVALS DIVERSES LLICÈNCIES D’OBRES.  

7.- APROVACIÓ DE FACTURES I/O CERTIFICACIONS. 

 

1.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1 OBRA: ARRANJAMENT   

ACCÉS A ESTOLL” (EXP.- 105/09)” 

 

2.- AUTORITZACIÓ TARIFES SUBMINISTRAMENT AIGUA (EXP.- 92/10)  

Junta de Govern  26/10/2010 

 

1.-  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓ  dels  PROJECTES D’URBANITZACIÓ DELS SECTORS “PLA ESPECIAL SUP-13 DE QUEIXANS” 

I  “PLA  ESPECIAL  DE  REFORMA  INTERIOR  DEL  NORD  DE  QUEIXANS”. 

PAYTE, S.L. (EXP.- 53/10). 

 

2.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA “PISTA DE PÀDEL I URBANITZACIÓ DE L’ENTORN A QUEIXANS” (93/10 TER). 

 

3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1 OBRA: “EQUIPAMENT ESPORTIU A L’AIRE LLIURE PER QUEIXANS” (EXP.-1/10 TER) 

 

4.-  DEVOLUCIÓ  FIANÇA  REDACCIÓ  PROJECTE  ORDENACIÓ  FOREST  I COMUNALS  DE  FONTANALS  DE  CERDANYA.  CENTRE  TECNOLÒGIC 

FORESTAL DE CATALUNYA 

 

5.- APROVACIÓ DE FACTURES I/O CERTIFICACIONS.  

1.- 


APROVACIÓ 

CERTIFICACIÓ 

ORDINÀRIA 

NÚM. 


OBRA: 


“ARRANJAMENT  DEL  CAMÍ  DE  LA  MUNTANYA  I  CARRER  PUJAL  D’URTX 

(EXP.- 23/09 BIS)”. 

 

Junta de Govern  5/11/2010  

1.-  APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  EXTRAORDINÀRIA  NÚM.  1  OBRA: 

“ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA MUNTANYA I CARRER PUJAL D’URTX” 

DONACIÓ COMPTES FI D’OBRA I RECEPCIÓ OBRES (EXP.- 23/09). 

 

2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2 OBRA: “EQUIPAMENT ESPORTIU  A  L’AIRE  LLIURE  PER  QUEIXANS  (EXP.-  1/10  TER)”, 

APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS, DONACIÓ COMPTES FI D’OBRA I 

RECEPCIÓ OBRES. 

 


 

3.-  APROVACIÓ  MILLORES  OBRA:  “ARRANJAMENT  ACCÉS  A  ESTOLL, 

DONACIÓ COMPTES FI D’OBRA I RECEPCIÓ OBRES (EXP.- 105/09)”. 

 

4.-  APROVACIÓ  CERTIFICACIÓ  OBRA  ARRANJAMENT  DEL  PASSEIG  DE LA RIBERA D’ESTOLL. 

 

Els quatre regidors de CIU manifesten la seva conformitat amb les expressades resolucions i ratifiquen les que així ho exigeixi la normativa vigent. 

 

Els  dos  regidors  d’IPC  assistents  a  la  sessió  es  donen  per  assabentats  dels acords  però  no  els  ratifiquen,  a  excepció  de  l’acord  adoptat  per  la  Junta  de 

Govern  en  data  28/09/2010,  referent  a  “L’AUTORITZACIÓ  TARIFES 

SUBMINISTRAMENT AIGUA (EXP.- 92/10)” que si que el ratifiquen atès que el 

regidor  Esteve  Baqué  forma  part  de  la  Comissió  de  Seguiment  del  Servei 

municipal d’aigua i va participar en la proposta d’acord juntament amb els altres 

membres de la Comissió. 

 

D.-  DONACIÓ  DE  COMPTES  I  RATIFICACIÓ,  SI  S’ESCAU,  RESOLUCIONS 

D’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE. 

 

Tot  seguit  per  l’Alcalde  es  dóna  compte  de  les  resolucions  adoptades  per decret des de la darrera sessió del Ple,  les quals es detallen a continuació:  

 

ÍNDEX  DECRETS ALCALDIA ANY 2010 

 

NÚM. 


        DATA            EXP/LO               ASSUMPTE 

 

76 20/09/2010  LPO 27/10 

Sol.licitud llicència de primera ocupació. Nuria Naudeillo. C/ 

Torrent, 2 de Queixans.LO 38/04. 

77 


22/09/2010  LO 28/10 

Sol.licitud  llicència  per  arranjar  coberta  de  l'habitatge  de  la 

seva  Propietat  al  C/  Carlit,  26  de  Fontanals  de  Cerdanya. 

Jofre Calduch. 

78 

23/09/2010 EXP 93/10 

TER 


Adjudicació  provisional  Pista  de  pàdel  i  urbanització  de 

l'entorn a Queixans 

79 

23/09/2010  EXP 80/10 Convocatòria Junta de Govern ordinària de setembre 

80 


28/09/2010  EXP 86/10 

Acceptació 

de 

cessions Bosque 

Ardas 


LO 

2/09. 


C/Amargura, 3-5. 

81 


29/09/2010  EXP. 1/10 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut projecte "Equipament 

esportiu a l'aire lliure per Queixans". 

82 


05/10/2010  EXP 12/10. 

Sol.licitud  devolució  escombraries  per  no  ser  el  propietari  i 

nova notificació al propietari actual. 

83 


06/10/2010  LO 30/10 

Llicència  d'obres  per  arranjar  terra  de  l'entrada  i  el  rebost. 

C/ Major, 1 d'Urtx. Amalia Santiago Ortega. 


84 

06/10/2010  LO 31/10 

Llicència d'obres per arranjar la coberta. C/ Major, 1 d'Urtx. 

Amalia Santiago Ortega 

85 

06/10/2010  LO 32/10 Llicència  per  tapar  goteres  de  la  coberta.  C/  Mas  d¡en 

Serra, 14 de Queixans. Jordi Serra Selva. 

86 

06/10/2010  LO 33/10 Llicència per instal.lació d'una línia de BT, retirada de línies i 

suports. Camí Mas de Munt, 35 de Queixans 

87 

11/10/2010  EXP 12/10. Sol.licitud  devolució  rebuts  escombraries  per  pagament 

duplicat. Jaume Ribot Mirosa. 

88 

19/10/2010  LO 34/10 Llicència  per  construir  dipòsit  d'aigua  per  regar  zona 

ajardinada situat entre les parcel.les 5 i 6 de la comunitat de 

propietaris  la  Costa  d'Urtx.  Josep  Esbobet.  Fredereic 

Bernades, 14. 

89 

20/10/2010  EXP. 108/09 Inside  Intel,  SL.  Robert  Muntané  Vives.  Incoació  expedient 

autorització instal·lació d'activitat de paintball a Queixans. 

90 

20/10/2010 EXP. 16/10 

BIS 


ACM.  Adhesió  acord  marc  subministrament  d'energia 

elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya. 

Union Fenosa Comercial, SL. 

91 


21/10/2010  EXP 89/10 

Convocatòria Junta Govern Ordinària Octubre 

92 

28/10/2010  LO 35/10 Llicència  per  a  col·locar  parquet  sota  coberta,  refer  bany  i 

substituir Velux. C/ del Torrent, 1 de Queixans. Xavier Chia 

Trilles. 

93 


28/10/2010  LO 36/10 

Llicència  per  a  aïllar  la  part  remolinada  de  la  façana  oest. 

C/Major del Vilar d'Urtx, núm. 9. Isidre Cristòfol Bombardó. 

93 bis 


02/11/2010  EXP 95/10 

Convocatòria Junta Govern ordinària novembre 

94 

03/11/2010  LO 37/10 Llicència  per  rejuntar  façana  de  la  casa  situada  al  C/ 

Torrent,2-4  del  Vilar  d'Urtx  propietat  de  Nuria  Naudeillo 

Bombardó 

95 


03/11/2010  LO 38/10 

Llicència  per  arranjar  l'asfalt  del  pàrking  del  recinte  de 

l'aeròdrom de la Cerdanya. Fontanals de Cerdanya 

96 


08/11/2010  EXP 92/10 

Candidatura  Olímpica  Barcelona  Pirineu  2022:  Autorització 

instal.lació provisional a precari estació meteorològica al Pla 

de les Forques 

97 

10/11/2010 EXP 93/10 

TER 


Aprovació del Pla de Seguretat i Salut obres projecte "Pista 

de Pàdel i Urbanització de l'entorn a Queixans" 

98 

15/11/2010 EXP 33/10 

bis 


Acceptació  subvenció  per  facilitar  l'accés  a  les  noves 

tecnologies. Diputació de Girona. 

99 

17/11/2010  LPO 39/10 Llicència  de  primera  ocupació  habitatge  núm.  1  Camí  Mas 

de Munt, 3 de Queixans. Avet Blau,SL 100 

17/11/2010  LPO 40/10 

Llicència de primera ocupació de 5 habitatges al C/ Cadí, 1-

9 de Queixans. Auriga Construmat 

101 

17/11/2010  LO 41/10 Llicència  d'obres  per  realitzar  obertura  i  tancament  de  rasa 

per  l'estesa  de  xarxa  soterrada  BT  al  C/  Cadí,1-9  de 

Queixans. Auriga Construmat,SL 

102 


17/11/2010  LO 55/10 

Prórroga  per  acabar  la  rehabilitació  de  coberta  i  repicar 

façana del Camí Cal Pero, 1 de Queixans. Francesc. Garcia 

Salvado 


103 

17/11/2010  EXP 39/10 

Delegació  de  competències  en  la  1a  Tinent  d'Alcalde  per 

absencia de l'Alcalde. 

104 

24/11/2010  EXP. 100/10 Contractació  peó  per  a  la  realització  del  manteniment  i 

neteja dels camins afectats per les nevades  

105 

25/11/2010 EXP. 26/09-

LO 15/10 

Atorgament Llicència d'Obertura.Restaurant Aeròdrom de la 

Cerdanya. Gestió Aeroportuària Ceretana, SL. 

106 

01/12/2010  EXP. 12/10 Bonificació  de  l'IVTM  sobre  vehicle  matrícula  6864  BYG 

propietat  de  Milagros  Carreño  Gómez  per  grau  de 

discapacitat. 

107 


13/12/2010  EXP 97/10 

Convocatòria Ple ordinari desembre 

 

Els quatre regidors de CIU manifesten la seva conformitat amb les expressades resolucions  i  ratifiquen  les  que  així  ho  exigeixi  la  normativa  vigent  i  els  dos 

regidors  d’IPC  assistents  a  la  sessió  es  donen  per  assabentats  dels  acords 

però no els ratifiquen. 

 

E.- TORN OBERT DE PARAULES. 

 

I  no  havent-hi  més  assumptes  a  tractar,  l’Alcalde  aixeca  la  sessió,  de  la  qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari     

 

  

 

 Vist i plau 

L’alcalde 

 

 

  

 

  

 

 Els regidors 

 Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling