Den 22 september 2011


Download 103.44 Kb.

Sana25.09.2017
Hajmi103.44 Kb.

kfprot2011-09-22 

 

  

 

  

Den 22 september 2011 

 

  

 

  

 

 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga 

ledamöter utom Anja Sonesson, Peter Österlin, Per Ramhorn, My Gillberg, Caroline 

Öwall, Birgit Hansson, Hanna Thomé, Carina Svensson, Markus Blomberg och Carlos 

González. 

 

Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Ulrika Wennerberg Norvenius för Anja Sonesson, Anders Lunderquist för Peter Österlin, Anders Olin för Per 

Ramhorn, Nils Karlsson för My Gillberg, Agneta Olsson Theodosopoulos för Caroline 

Öwall, Sten Svensson för Birgit Hansson, Hanna Gedin för Hanna Thomé, Sara Björk 

för Carina Svensson, Bengt Persson för Markus Blomberg. För Carlos González 

saknas ersättare. 

 

Morgan Svensson infinner sig efter ärendet § 142 och inträder som ersättare för Carlos González. My Gillberg infinner sig efter ärendet § 147 (dessförinnan ersatt av Nils 

Karlsson). Anders Rubin, Sofia Hedén och Sara Fagnani Nilsson lämnar sammanträdet 

efter ärendet § 147 och ersättes av Lirije Latifi, Sanna Axelsson respektive Nihad 

Pasalic. Sten Svensson lämnar också sammanträdet efter ärendet § 147, varvid Petra 

Bergquist blir ny ersättare för Birgit Hansson. Carlos González infinner sig efter ärendet 

§ 148 (dessförinnan ersatt av Morgan Svensson). Allan Widman och Lari Pitkä-Kangas 

lämnar sammanträdet efter ärendet § 148 och ersättes av Björn Lagerbäck respektive 

Anders Törnblad. Ilmar Reepalu, Martina Jarnbring Palm och Patrick Reslow lämnar 

sammanträdet efter ärendet § 149 och ersättes av Christine Axelsson, John Roslund 

respektive Andreas Bruzelius. Martina Nilsson lämnar sammanträdet efter ärendet § 

150 och ersättes av Morgan Svensson. 

 

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.  

 

§ 141 

Protokollsjustering  

 

Ordföranden meddelar  att protokollet skall justeras onsdagen den 5 oktober 2011, kl 

15.00, på stadskontoret. 

 


2 (13) 

 

Kommunfullmäktige utser Mohammad Mohammad och Jamal El-Haj att jämte ordför-anden justera protokollet.  

 

 

§ 142 

Avsägelser 

 

I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har   

-

 Sedat Arif (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden,  

-

 Jennie Östholm (FP) uppdraget som ersättare i fritidsnämnden,  

-

 Cay Elané (SD) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt, samt  

-

 Tommy Holmgren (S) uppdraget som suppleant i Malmö Kommuns Parker-

ingsaktiebolag. 

 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.  

 

§ 143 

Enkel fråga angående att hjälpa Judiska församlingen med kostnader för sä-

kerhetsåtgärder kring judiska platser i Malmö 

 

Anna Gustafsson (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för 

skola, trygghet och välfärd Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga 

angående att hjälpa Judiska församlingen med kostnader för säkerhetsåtgärder kring 

judiska platser i Malmö. 

 

Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.  

Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr § 144 B).  

 

§ 144 

Besvarande av enkla frågor 

 

A. 

Kommunfullmäktige beslutade under § 122/2011 medge Stefan Lindhe (M) att till 

kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu få framställa en enkel fråga angående 

utgiftsjusteringar i Malmö stads budget till följd av risken att skatteintäktsprognosen 

slår fel. 

 

Ärendet avseende enkla frågan, som bordlagts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september 2011, § 122, återupptas vid dagens sammanträde. 

 

Ilmar Reepalu besvarar frågan. 

 

Stefan Lindhe yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 1. 3 (13) 

 

  

B.

 Kommunfullmäktige beslutade under § 143  medge  Anna Gustafsson  (M) att till 

kommunalrådet med beredningsansvar för skola, trygghet och välfärd Katrin 

Stjernfeldt Jammeh  få framställa en enkel fråga angående  att hjälpa Judiska 

församlingen med kostnader för säkerhetsåtgärder kring judiska platser i Malmö. 

 

Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan. 

 

Anna Gustafsson yttrar sig. 

 

Enkla frågan intages som Bilaga 2.  

 

§ 145 

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige  

 

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Jimi Krånglin (SD) inkallats 

som ordinarie ledamot –  efter Christer Voigt som har avgått – och Dejan Dozic (SD) 

utsetts som ny ersättare (Bihang nr 86).  

Länsstyrelsens besked lägges till handlingarna. 

 

Ordföranden hälsar dem välkomna till kommunfullmäktiges verksamhet.  

 

§ 146 

Tilläggsbudget till 2011 års budget 

 

Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till en  skrivelse utfärdad av kommunstyrelsens ordförande, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet 

avseende tilläggsbudget till 2011 års budget (Bihang nr 87). – Mot kommunstyrelsens 

beslut i ärendet har företrädare för M och FP – med instämmande av företrädare för 

SPI – avgett en gemensam reservation. Mot beslutet har även företrädare för SD avgett 

en reservation. (Reservationerna intages som Bilaga 3  respektive  Bilaga 4  till 

kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Ilmar Reepalu, Stefan Lindhe, Anders Skans, Fredrik Fernqvist, Magnus Olsson, Ewa Bertz, Olof Lavesson och Sven Rosén. 

 

Ilmar Reepalu, Fredrik Fernqvist och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag i ärendet. 

 

Stefan Lindhe, Ewa Bertz och Sven Rosén yrkar bifall till M:s och FP:s gemensamma 

reservation i kommunstyrelsen. 

 

Magnus Olsson yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen. 

 


4 (13) 

 

Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till M:s och  FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen, dels  bifall till SD:s 

reservation i kommunstyrelsen, finner ordföranden propositionen avseende bifall till 

kommunstyrelsens förslag i ärendet med övervägande ja besvarad. 

 

 Votering begäres. 

 

Ordföranden förklarar att kommunstyrelsens förslag i ärendet skall vara huvudförslag i voteringen. 

 

 Antagande av kontraproposition, motförslag 

 

Vid givna propositioner om att som motförslag till huvudförslaget antaga dels bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen, dels  bifall till SD:s 

reservation i kommunstyrelsen, blir den förstnämnda propositionen av kom-

munfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige har härvid som motförslag till huvudförslaget antagit yrkande om bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen. 

 

 Huvudvotering 

 

Till denna huvudvotering uppsättes, föredrages och godkännes följande voterings-proposition: 

 

”Den som vill bifall kommunstyrelsens förslag i ärendet, röstar ja. Den som vill bifalla M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen, röstar nej. Vinner nej har 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med M:s och FP:s gemensamma reservation mot 

kommunstyrelsens beslut i ärendet”. 

 

Voteringen, som verkstället med omröstningsapparat, utfaller med 31 ja-  mot 30 nejröster. 

 

Protokollet över omröstningen intages som Bilaga 5.  

Kommunfullmäktige har härvid i ärendet beslutat med bifall till framställningen 

 

att  bifalla samtliga insatser som listats i ärendet, samt 

 

att  insatserna om sammanlagt 54 miljoner kronor finansieras genom högre skatte-

intäkter för år 2011.  

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe 

för M, Ewa Bertz  för FP och Sven Rosén  för SPI till förmån för framställt  men ej 

tillstyrkt bifallsyrkande till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen. 5 (13) 

 

Mot beslutet anmäles vidare gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till SD:s reservation i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

§ 147 

Brukarundersökning 2010 avseende ordinärt och särskilt boende –  Socialsty-

relsen NKI (Nöjd – Kund – Index) 

 

Kommunstyrelsen har ingett framställning, enligt vilken hänvisas till en skrivelse utfärdad av vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet 

avseende brukarundersökning 2010 avseende ordinärt och särskilt boende – 

Socialstyrelsen NKI (Nöjd – Kund – Index) (Bihang nr 88). - Till kommunstyrelsens 

beslut i ärendet har företrädare för M och FP – med instämmande av företrädare för 

SPI  –  avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har även företrädare för SD 

avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 6  respektive Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Carina Nilsson, Martina Jarnbring Palm, Cay Elané, Agneta Olsson Theodosopoulos, Anders Skans, Jan Steimer, Sven Rosén 

och Jörgen Grubb. 

 

Carina Nilsson och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till framställningen  

att  lägga brukarundersökningen och rapporten till handlingarna, samt 

 

att  överlämna rapporten och samtliga remissvar till stadsdelsfullmäktige för kännedom 

och uppföljning.  

 

§ 148 

Överenskommelse  om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m 

fl  

 

Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till en skrivelse utfärdad av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges 

beslut i ärendet avseende överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra 

skyddsbehövande m fl (Bihang nr 89). –  Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har 

företrädare för M – med instämmande av företrädare för SPI – samt företrädare för SD 

avgett var sin egen reservation.  (Reservationerna intages som Bilaga 8  respektive 

Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Andreas Schönström, Håkan Fäldt, Magnus Olsson, Allan Widman, Jörgen Grubb, Morgan Svensson, Sven Rosén, Lari Pitkä-

Kangas, Lars-Johan Hallgren, Hans Berg, Adrian Kaba och Jan Steimer. 

6 (13) 

 

 Andreas Schönström, Allan Widman och Lari Pitkä-Kangas yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag i ärendet. 

 

Håkan Fäldt, Sven Rosén  och  Jan Steimer  yrkar bifall till M:s reservation i kom-

munstyrelsen. 

 

Lars-Johan Hallgren  yrkar i första hand återremiss av ärendet till kommunstyrelsen 

med uppdrag ”att inleda en omförhandling med länsstyrelsen där hänsyn tas till Malmös 

ekonomiskt utsatta situation och avsaknad av en fungerande integrationspolitik”. 

 

Lars-Johan Hallgren yrkar i andra hand bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen. Magnus Olsson biträder yrkandet. 

 

Andreas Schönström yrkar avslag på återremissyrkandet. 

 

Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande före beslut i sakfrågan. 

 

 Beslut - återremissyrkandet 

 

Vid givna propositioner om dels  bifall till,  dels  avslag på yrkandet om återremiss, blir den sistnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således  

att  avslå återremissyrkandet. 

 

 Beslut - sakfrågan 

 

Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till M:s reservation i kommunstyrelsen, dels bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen, 

blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således med bifall till framställningen   

att  Malmö stad undertecknar överenskommelse med Länsstyrelsen i Skåne län om 

mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande i enlighet med upprättat 

förslag. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe 

för M och Sven Rosén för SPI – med instämmande av Jan Steimer (-) - till förmån för 

framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till M:s reservation i kommunstyrelsen.  Mot 

beslutet anmäles även  gruppreservation av Magnus Olsson  för SD till förmån för 

framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till SD:s reservation i kommunstyrelsen.  

7 (13) 

 

 § 149 

Införande av progressiva avgifter i barnomsorgen 

 

Kommunstyrelsen har ingett framställning, enligt vilket hänvisas till en skrivelse utfärdad av barn- och ungdomsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet 

avseende införande av progressiva avgifter inom barnomsorgen (Bihang nr 90). – Mot 

kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP – med instämmande av 

företrädare för SPI –  avgett en gemensam reservation. Mot beslutet har vidare 

företrädare för SD avgett en reservation.  (Reservationerna intages som Bilaga 10 

respektive Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Katrin Stjernfeldt Jammeh, Hans Berg, Martina Jarnbring Palm, Stefan Lindhe, Martina Nilsson, Anders Skans, Carlos 

González, Jörgen Grubb, Hanna Gedin, Sven Rosén och Nina Kain. 

 

Katrin Stjernfeldt Jammeh  och  Hanna Gedin  yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag i ärendet. 

 

Stefan Lindhe, Hans Berg och Sven Rosén yrkar bifall till M:s och FP:s gemensamma 

reservation i kommunstyrelsen. 

 

Jörgen Grubb yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen. 

 

Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen, dels  bifall till SD:s 

reservation i kommunstyrelsen, finner ordföranden propositionen avseende bifall till 

kommunstyrelsens förslag i ärendet med övervägande ja besvarad. 

 

Votering begäres.  

Ordföranden förklarar att kommunstyrelsens förslag i ärendet skall vara huvudförslag i 

voteringen. 

 

 Antagande av kontraproposition, motförslag 

 

Vid givna propositioner om att som motförslag till huvudförslaget antaga dels bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen, dels  bifall till SD:s 

reservation i kommunstyrelsen, blir den förstnämnda propositionen av kom-

munfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige har härvid som motförslag till huvudförslaget antagit yrkande om bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen. 

 

 Huvudvotering 

 


8 (13) 

 

Till denna huvudvotering uppsättes, föredrages och godkännes följande voterings-proposition: 

 

”Den som vill bifall kommunstyrelsens förslag i ärendet, röstar ja. Den som vill bifalla M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen, röstar nej. Vinner nej har 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med M:s och FP:s gemensamma reservation mot 

kommunstyrelsens beslut i ärendet”. 

 

Voteringen, som verkstället med omröstningsapparat, utfaller med 31 ja-  mot 30 nejröster. 

 

Protokollet över omröstningen intages som Bilaga 12.  

Kommunfullmäktige har härvid i ärendet beslutat med bifall till framställningen 

 

att  anta föreliggande förslag till avgifter för förskoleverksamhet och skolbarns-omsorg att gälla från och med den 1 november 2011. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe för M, Ewa Bertz  för FP och Sven Rosén  för SPI till förmån för framställt men ej 

tillstyrkt bifallsyrkande till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen. 

Mot beslutet anmäles även gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för 

framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till SD:s reservation i kommunstyrelsen. 

 

 

§ 150 

Förslag till mångfalds- och jämställdhetspris 

 

Kommunstyrelsen har ingett framställning med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende förslag till mångfalds-  och jämställdhetspris (Bihang nr 91).  -  Mot 

kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP – med instämmande av 

företrädare för SPI –  avgett en gemensam reservation. Mot beslutet har vidare 

företrädare för SD avgett en reservation. (Reservationerna intages som Bilaga 13 

respektive Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Martina Nilsson, Håkan Fäldt, Andreas Schönström, Nina Kain, Ewa Bertz, Sven Rosén och Mohammad Mohammad. 

 

Martina Nilsson  och Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i 

ärendet. 

 

Håkan Fäldt, Ewa Bertz, Sven Rosén  och Mohammad Mohammad yrkar bifall till 

M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen. 

 

Nina Kain yrkar bifall till SD:s reservation i kommunstyrelsen. 

 

Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till M:s och FP:s gemensamma reservation i kommunstyrelsen, dels  bifall till SD:s 

9 (13) 

 

reservation i kommunstyrelsen, blir den förstnämnda propositionen av 

kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således med bifall till framställningen  

att  årligen utdela mångfalds-  och jämställdhetspris i enlighet med i ärendet redovisat 

förslag, samt  

att  jämställdhetsberedningens ordförande jämte vardera en ledamot från (S) och (M), 

samt ersättare för dessa två ledamöter, utgör jury för priset.  

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Stefan Lindhe 

för M, Ewa Bertz  för FP och Sven Rosén  för SPI till förmån för framställt men ej 

tillstyrkt bifallsyrkande till M:s och FP:s gemensamma reservation. Mot beslutet anmäles 

vidare gruppreservation av Magnus Olsson  för SD till förmån för framställt men ej 

tillstyrkt bifallsyrkande till SD:s reservation i kommunstyrelsen.  

 

§ 151 

Motion om ändring i lokal ordningsföreskrift om tiggeri 

 

Magnus Olsson  (SD)  och  Cay Elané (SD)  har väckt motion med förslag om att 

kommunfullmäktige beslutar att komplettera § 12 i Malmö kommuns lokala ord-

ningsföreskrift med texten 

 

”Enskilda personers insamling av pengar är tillståndspliktig av polismyndighet om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning på platser i enlighet med och geografiskt bestämt i 14 § Malmö 

ordningsstadga. ” 

 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen har avgett yttranden.  

I kommunstyrelsens yttrande, vari hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av 

stadskontoret, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen  (Bihang nr 

92).  –  Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för SD avgett en 

reservation. (Reservationen intages som Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

Under överläggning i ärendet yttrar sig Petra Bergquist, Cay Elané, Frida Trollmyr, Hans Berg, Håkan Fäldt, Carl-Axel Roslund och Nina Kain. 

 

Petra Bergquist och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

 

Cay Elané yrkar bifall till SD:s reservation (bifall till motionen). 

 

Carl-Axel Roslund yrkar bifall till motionen. 

 


10 (13) 

 

Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till reservationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen), finner ordföranden den 

förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. 

 

Sedan votering begärts, uppsättes, föredrages och godkännes denna voteringspropo-sition: 

 

”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet, röstar ja. Den som vill bifalla reservationen mot kommunstyrelsens beslut i ärendet, röstar nej. Vinner nej har 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med motionen”. 

 

Voteringen, som verkställes med omröstningsapparat, utfaller med 53 ja-  mot 8 nej-röster. 

 

Protokollet över omröstningen intages som Bilaga 16.  

Kommunfullmäktige har härvid i ärendet beslutat i enlighet med  kommunstyrelsens 

förslag 

 

att  avslå motionen. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Magnus Olsson för SD, till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till reservationen i 

kommunstyrelsen (bifall till motionen). Mot beslutet anmäles vidare reservation av Carl-Axel Roslund för egen del till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till 

motionen. 

 

 

§ 152 

Motion om krav på kunskap för styrelserepresentanter i bidragstagande fö-

reningar 

 

Hans Berg  (FP)  och  Ewa Bertz (FP)  har väckt motion med förslag om att  kom-

munfullmäktige beslutar dels  att det ska finnas minst två styrelserepresentanter i 

bidragstagande föreningar som skall ha fullföljt de två utbildningarna om bidrags-

bestämmelser och klarat proven, dels  att bidragstagande föreningar inte erhåller något 

bidrag om man inte har skrivit och klarat proven för bidragsbestämmelser enligt första 

att-satsen. 

 

Fritidsnämnden och kommunstyrelsen har avgett yttranden.  

I kommunstyrelsens yttrande, enligt vilket hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av 

stadskontoret, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att motionen skall anses 

besvarad med vad i ärendet anförts (Bihang nr 93).  – Mot kommunstyrelsens beslut 

har företrädare för FP –  med instämmande av  företrädare för SPI -  avgett en 

reservation. (Reservationen  intages som Bilaga 17  till kommunfullmäktiges protokoll). 

Till kommunstyrelsens beslut har företrädare för M och företrädare för SD avgett var 


11 (13) 

 

sitt eget särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 18 respektive Bilaga 19 till kommunfullmäktiges protokoll). 

 

I ärendet yttrar sig Frida Trollmyr, Ewa Bertz, Jörgen Grubb och Sven Rosén.  

Frida Trollmyr och Jörgen Grubb yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. 

 

Ewa Bertz  och Sven Rosén  yrkar bifall till reservationen  i kommunstyrelsen (bifall till 

motionen). 

 

Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till reservationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen), blir den förstnämnda 

propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

 

 Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag 

 

att  motionen skall anses besvarad med vad i ärendet anförts. 

 

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av Ewa Bertz för FP och Sven Rosén för SPI till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till 

reservationen i kommunstyrelsen (bifall till motionen).  

 

 

§ 153 Valförslag 

 

Valberedningen har ingett förslag till val (Bihang nr 94) 

Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson anmäler följande kompletteringar till 

valförslaget 

 

- 

till ledamot i stadsbyggnadsnämnden för tid till och med år 2014 i stället för 

Birgitte Clausen utses Sara Björk (S), 

-

 till ersättare i stadsbyggnadsnämnden  för tid till och med år 2014 i stället för 

Sara Björk utses Christel Ragger (S), 

-

 

till suppleant i Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag för tid till och med år 2014 i stället för Tommy Holmgren nomineras Tayfun Erden (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning  

att  bifalla valförslaget med kompletteringar enligt vad Björn Gudmundsson har 

föreslagit. 

 

 

§ 154 Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 2012 

12 (13) 

 

 Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige under år 2012 skall sammanträda 

torsdagarna den 26 januari, den 16 februari, den 15 mars, den 12 april, tisdagen den 22 

maj, tisdagen den 19 och onsdagen den 20 juni, torsdagen den 6 september, tisdagen 

den 25 september, torsdagarna den 25 oktober och den 22 november samt måndagen 

den 17 december; den 19 och 20 juni kl 9.00 samtliga övriga dagar kl 13.00. 

 

I ärendet yttrar sig Ewa Bertz, Lars-Johan Hallgren, ordföranden Kent Andersson, Kjell-Arne Landgren och Andreas Schönström. 

 

Lars-Johan Hallgren yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att 

bättre samordna kommunfullmäktiges sammanträdestider med Regionfullmäktige Skånes 

tider. 


 

Andreas Schönström yrkar avslag på återremissyrkandet. 

 

Det under överläggningen framställda formella yrkandet tas upp för avgörande före beslut i sakfrågan. 

 

Beslut – återremissyrkandet  

Vid givna propositioner om dels  bifall till, dels  avslag på yrkandet om återremiss, blir 

den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således  

att  avslå återremissyrkandet. 

 

 

Beslut - sakfrågan  

Kommunfullmäktige beslutar i ärendet utan omröstning 

 

att  godkänna ordförandens förslag till sammanträdesdagar och –tider under år 2012.  

 

§ 155 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfull-

mäktiges prövning 

 

En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 1 september 2011  inkommit till 

kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, lägges till 

handlingarna (Bihang nr 95). 

 

 

§ 156 Inkomna interpellationer 

 


13 (13) 

 

Föreligger inte några inkomna interpellationer. Ärendet utgår.  

 

Sammanträdet pågår kl 13.00 – 19.08 med ajournering kl 15.08 – 15.32.  

 

Som ovan  

På tjänstens vägnar 

 

 

 Jan Hoffnell 

 

 Protokollet justerat den 5 oktober 2011. 

 

  

 

  

 

Kent Andersson  

 

 Mohammad Mohammad 

 

  

Jamal El-Haj 

 

 

Justeringen har enligt 5 kap 62 § kommunallagen tillkännagivits den 5 oktober 2011.  

 

På tjänstens vägnar   

 

 Jan Hoffnell 

Document Outline

  • Den 22 september 2011


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling