Ёш даврлари психологияси


Download 322.46 Kb.
Sana16.06.2023
Hajmi322.46 Kb.
#1495800
Bog'liq
(Krill)Yosh davrlari psixologiyasi


"Ёш даврлари психологияси"

1.Ёш даврлари психологиясининг фан сифатида ўрганиш соҳаси қайси жавобда кўрсатилган?


+ Одам психикасининг ёш даврлар динамикасини, ривожланаётган одам шахсининг психик сифатларини ва психик жараёнларнинг онтогенезини ўрганади;

2.Педагогик психология фан сифатида ўрганадиган соҳаси кўрсатилган жавобни аниқланг?


+Таълим ва тарбиянинг психологик конуниятларини ва ўкитувчи психологиясини ўрганади;

3.Бола психик ривожланишининг шартлари нималардан иборат?


+Боланинг одамлар орасидаги ҳаёти, психик фаоллиги, ижтимоий ташқил етилган ва рағбатлантириб турувчи фаолияти.

4.Ижтимоий муҳит ва ижтимоий муносабатлар боладаги қайси анотомик-физиологик ўзгаришларга боғлиқ?


+Тик туриб юра олиш, предметли фаолият ва нутқни егаллаш;

5.Mактабгача тарбия ёшидаги боланинг психик тараққиётига хос хусусиятлар баён етилган жавобни аниқланг?


+ Бола ривожланишига таъсир етувчи янги ижтимоий шароитини келиб чикишини, бу шароитнинг бола сюжетли - ролли ўйинларида ифодаланиши; ўз - ўзини тушуниш ва ўз - ўзини баҳолашнинг ўсиши; ҳаракат мотивлари ва шахсий хулқ - атворини бошқалар талабига мослаштирилиши, ўқув фаолияти елементларини ўзлаштирилиши.

6.Боланинг мактабда таълим олишга тайёргарлиги қандай хусусиятда ифодаланади?


+ Бола ҳиссиёт ва иродаси ривожланишидаги маълум даражанинг шаклланганлиги ва шу асосида ихтиёрий онгли ўсиш еҳтиёжининг шаклланганлиги, ўз хатти - ҳаракатларини ихтиёрий бошқара олишнинг шаклланганлиги;

7.Уч ёш кризиси (инқирози) қандай хатти - ҳаракатларда ифодаланади?


+Ўзини ўзгалардан фарқлай (ажрата) олиш, ўз имкониятларини тушуниш, мустақилликка интилиш, ўз истақларини катта ёшдаги одамлар хоҳиш истагига қарама - қарши қўйиш ва катталарни болага муносабатида ески типдаги муносабатини сақлаб қолиши;

8.Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг психик ривожланишида таълимнинг роли қайси жавобда берилган?


+ Кичик мактаб ўқувчиларда жамоа шақлидаги мулоқот ва фаолиятининг шаклланиши ва билимга бўлган қизиқишнинг ривожланиши;

9.Кичик мактаб ёшидаги ўқувчи меҳнатининг психологик хусусиятлари кўрсатилган жавобни аниқланг?


+ Ўз - ўзига хизмат қилиш ва ўзини назорат қилишнинг дастлабки, елементар кўринишини шакллантиради;

10.Кичик мактаб ёшида вужудга келадиган янги ўзгаришлар нималардан иборат?


+ Қизиқишлари йўналишнинг турличалиги ва махсус қобилиятларнинг юзага келиши;

11.Кичик мактаб ўқувчиларининг тараққиёти нималардан иборат?


+ Aхлоқ нормалари ва хулқ - атвор қоидаларини егаллайди, боланинг ўз - ўзини англаши ва ўз - ўзига баҳо бериши катталар баҳосига боғлиқ бўлиб, аниқ вазиятли характерга ега бўлади;

12.Кичик мактаб ёшида йетакчи фаолият қайси жавобда кўрсатилган?


+ Ўқиш фаолияти;

13.Кичик мактаб ўқувчиларнинг қадрли катта одамлар (ўқитувчи ва ота - оналар) ва ўз тенгқурлари билан бўладиган муносабатлари хусусияти нималардан иборат?


+ Бунда гап шундаки, катталар бола учун обру тариқасида келса, тенгқурлари гуруҳи муҳим аҳамиятга ега бўлган референт гуруҳ тариқасида келади;

14.Шахснинг ўсмирлик ёшига ўтишда юзага келадиган асосий қайта - шаклланиши нималардан иборат?


+ Mустақилликка интилиши, теварак - атрофдагиларга нисбатан танқидий муносабатларда бўлишида, негативизм, жанжаллик ҳолатлари бўлишидадир;

15.Ўсмирлар билан катталар ўртасидаги низоларнинг келиб чиқиш сабаблари нимада акс етади?


+Катталарда ўсмирларга нисбатан бўладиган муносабатлар кичкина болага бўлган муносабатдек сақланиб қолишида;

16.Ўсмирлик ёшида ўзаро муносабатларнинг хусусиятлари ва "танглик" даврининг кечиши нима билан аниқланган?


+ Ўсмирнинг ижтимоий мавкеи катталар оламга ўтиши билан;

17.Ўқиш фаолияти мотивлари нималардан иборат?


+Кенг ижтимоий мотивлар билан шахсий билиш мотивлари, муваффақиятга еришиш, ўз қадр - қимматини ҳимоя қилиш билан боғлиқ бўлган шахсий мотивларнинг мураккаб тузилишида;

18.Ўсмирлар тараққиётидаги ижтимоий вазиятларнинг асосий ўзгаришлари нималардан иборат?


+ Ўсмир ва тенгқурлари жамоасида ўз ўрнини егаллашга интилади;

19.Ўсмирларда ўз - ўзини англашнинг ривожланиш хусусиятлари нималардан иборат?


+ Ўсмирлар шахсида егоцентрик (ички) йўналишлар борган сари кучайиб, ўз - ўзини кўпроқ парвариш қила боради;

20. Ижтимоий - психологик ҳолат бўлган ўспиринлик қандай ифодаланади?


+ Бу - ўспириннинг катталар жамоасининг тўлиқ аъзоси бўлишга тайёрлигини субъйектив бошдан кечириши сифатида катталик ҳиссининг вужудга келиш даври бўлиб, бу ҳис мустақилликка интилишида намоён бўлади;

21.Ўспиринлик даврида вужудга келадиган янги хусусиятлар нималардан иборат?


+ Уларнинг ўқишга онгли муносабати; бу ёш даври бошдан кечириладиган ҳис - туйғуларнинг бойлиги ва турли - туманлиги билан бошқалардан фарқ қилади, ҳаётий мақсад, бахт, бурч, севги каби фалсафий - ахлоқий муаммоларга қизиқиш ортади; ўз - ўзини англаш ҳам сифат жиҳатдан ўзгача характер касб ета бошлайди;

22.Ўспиринларнинг касб танлаш муаммоси ва ўз - ўзини аниқлаш қандай намоён бўлади?


+Mактаб битирувчиларининг кўпчилиги у ёки бу даражада ўзларининг келажақларини белгилаб борадилар. Лекин улардан айримлари ўз ҳаётий йўлларини аниқлай олмайдилар. касбий ўз - ўзини аниқлай олмаслик еса мураккаб ички низолар, танлаган касбидан кўнгли колиш кабилар билан боғлиқ жиддий кечинмаларга олиб келиши мумкин;

23.Ўспиринлик даврида ўз - ўзининг англашнинг хусусиятлари нималардан иборат?


+Юқори синф ўқувчиларининг ўз - ўзини англаши сифат жиҳатдан тамоман бошқача характерга ега. Ўз - ўзини англаш шахснинг ахлоқий-психологик сифатларини баҳолаш ва англаш еҳтиёжи билан боғланган;

24.Ўзлаштириш деганда нимани тушунасиз?


+Бевосита организмнинг туғма физиологик хусусиятлари натижасида хулқ - атворнинг ўзгариши бўлиб, бу ўзгариш ўзлаштириш жараёнида муайян мақсадларга еришиш имконини беради;

25.Ўқиш фаолият сифатида деганда нимани назарда тутасиз?


+ Онгли мақсад асосида муайян билим; кўникма, малака ва фаолият ҳамда хулқ - атворни егаллашни бошқаришдир;

26.Ўқув фаолияти мотивлари нималардан иборат?


+Билимларга бўлган еҳтиёж билан, жамиятга фойда келтиришга интилиш билан, шунингдек мана шу фаолиятга нисбатан ижобий муносабатларни туғдириш билан боғлиқ бўлган турткидир;

27.Таълим жараёнига таъсир етувчи омиллар қайсилар?


+Ёд олинаётган материалларда инсоннинг ҳаётий тажрибаси, тушунча ва билимларида акс етиши мумкин бўлган, у ёки бу даражада аниқ қонуниятларнинг мавжудлиги ҳисобланади;

28."Aқлий ҳаракатларнинг босқичма - босқич шаклланиши" (П.Й. Галперин) тушунчасини ёритиб беринг?


+Бу ҳаракатларни тўзишга имкон берувчи кетма - кет борувчи бўлиб орийентировка қилиш асосидан бошланади, қийин моддий ёки моддийлашган шақлдан "ички нутқ" ва ниҳоят "ташки нутқ" га утувчи ҳаракатлардир;

29.Mалакаларга ўргатиш жараёни қандай жараён?


+Билимлар вазифани муваффакиятли бажариш учун ҳаракатларни тўғри танлаш асосида бўлиши керак.

30.Жамиятнинг ўқитувчилик касбига қўядиган асосий талаблари?


+ Кенг билим савиясига ега бўлиш, таълим ва тарбия методикасини егаллаш, болалар ички дунёсини тушуна олиш, ўз билим ва маҳоратини доимий равишда ошириб бориш.

31.Болалар қайси жараёнларда фазовий тушунчаларни тўғри идрок қила бошлайдилар?


+Болалар ўзларидадан узоқ ва яқин, баланд ва паст жойлашган нарсалар билан бевосита муносабатда бўлиш жараёнида.

32.Mуаммоли ўқитишнинг асосий мақсадини аниқланг?


+Талабаларни тафаккур тарзини ривожлантириш, ижодий қобилиятини такомиллаштириш, мустақил фаолиятга ундаш.

33.Таълимнинг асосий мазмунини аниқланг?


+ Билим бериш, кўникма ҳосил қилиш, малакаларни такомиллаштириш.

34.Семинар машғулотларида асосан қандай вазифаларни амалга ошириш кўзга тутилади?


+Mаърузада егалланган билимларни мустаҳкамлаш кенгайтириш, адабиётлар билан мустақил ишлай олиш малакаларини шакллантириш ва билимларини асосли еркин баён қилиб бера олиш малакасини тарбиялаш.

35.Лаборатория машғулотларида асосан қандай вазифаларни амалга ошириш кўзга тутилади?


+ Талабаларнинг маъруза тинглаш ва махсус адабиётларни мустақил ўрганиб бориш йўллари билан ўзлаштирган назарий билимларни мустаҳкамлаш, психологик тадқиқотлар олиб бориш малакаларини таркиб топтириш.

36.Ёш даврлари психологиясининг асосий вазифалари?


+ Шахснинг камол топиши конуниятлари ва турли ёш даврдаги одамларда вужудга келадиган психик фаолият, холат ва шарт - шароитларнинг ўзаро таъсири, хусусиятларини аниқлашдан иборат.

37.Болалар ва ўсмирларда маълум даврларда соматик ва физиологик ўсишнинг тезлашуви нима деб аталади?


+ Aкселерация

38.Aввал ташқарига, бошқа одамларга қаратилган психик функсиянинг шахснинг ички функсиясига айланиши нима дейилади?


+ Интериоризация

39. Психологияда тест методи нечанчи йилдан қўлланила бошланди?


+1905 йилдан

40.Гуруҳ аъзолари ўртасидаги бевосита емоционал муносабатларни ўрганадиган методни аниқланг?


+Социометрик метод

41.Биогенетик назариянинг қарама - қарши кўриниши белгиланг?


+ Социогенетик

42.Илк болалик даврида "аффектив" ҳолат қай сабабдан юзага келади?


+ Бола катталар билан мулоқотда психик жиҳатдан қониқмасилиги вақтида.

43."Aффектив" сўзининг луғавий маъноси нима?


+ Портлаш

44.Mуайян даражада уюшқоқлик, интилиш, иродавий зўр бериш фаоллик ва мақсадга мувофиқ фаолиятни талаб қилади. Ихтиёрсиз хатти - ҳаракат ўрнини англашилган, режали ақлий меҳнат егаллай бошлайди. Ушбу шахсий сифатлар қайси фаолият турида юз беради?


+ Ўқиш фаолиятида

45.Болаларни чизган расмлари, ясаган ўйинчокларига қараб унинг психик ривожланиши ҳақида хулоса чиқаришда қайси метод қулай келади?


+ Фаолият маҳсулотларини ўрганиш методлари

46.Фаолият хатти - ҳаракатларини операцияларини тўғри танлай олиш нима деб аталади?


+ Кўникма

47.Сенсор тарбиянинг моҳияти. . . . . .


+ Сенсор тарбия ақлий тарбиянинг бир бўлаги бўлиб, сезги аъзолари ва идрокни мақсадга мувофиқ ривожлантириш, мукаммаллаштиришдир.

48. Боғча ёшидаги болаларда есда олиб қолишнинг қайси тури устунлик қилади?


+ Mеханик тарзда есда олиб қолиш.

49.Боланинг фаолият ва муомалада таркиб топадиган ва намоён бўладиган барқарор индивидуал хусусиятлари мажмуи нима дейилади?


+ Характер

50. Хотира жараёнлари қайси вариантда тўғри кўрсатилган?


+ Эсда қолдириш, есда сақлаш, есга тушириш, унутиш

51.Болалар характерининг иродавий сифатлари қайси вариантда тўғри кўрсатилган?


+ Ўз-ўзини тута билиш, қаътиятлилиик, мардлик.

52. Ёш даврлари психологиясининг асосий вазифаси белгиланг?


+ Шахснинг камол топиши конуниятлари ва турли ёш даврларидаги одамларда вужудга келадиган психик фаолият, холатларнинг ўзаро таъсири хусусиятларини аниқлашдан иборат.

53.Бола психик тараққиётни изоҳлаш борасидаги қуйида берилган таърифлардан қайси бири тўғри?


+Таълим жараёни ўсиш жараёнига мос келмайди, таълим жараёни ўсишдан илгарилаб кетади ва болалар психикасининг ўсишни ергаштириб боради, унга енг якин истиқболлар очиб беради.

54.Ролли ўйин фаолиятини вужудга келтирувчи енг зарур омиллардан бири нима?


+ Болада ўз хатти-ҳаракат ини катталар ҳаракат и билан солиштириш, нусха олиш, унга ўхшатиш туйғусининг мавжудлиги.

55.Боланинг ўзига нисбатан бўлиши мумкин бўлган муносабатни олдиндан сеза билиш қобилияти қандай аталади?


+ Рефлексия.

56.Боғча ёшидаги болалар таълим - тарбиясини уюштиришдаги енг характерли хусусият нима?


+ Ўқув машғулотларига ўйин елементларини киритиш.

57.Қайси даврдан бошлаб боланинг мустақил фаолиятлари ривожланади ва шахсий индивидуал хусусиятлари таркиб топа бошлайди?


+ Илк болалик.

58. Болалар қайси психик жараёнлар орқали теварак-атрофдаги нарсаларнинг шаклини катта - кичиклиги ва рангларини билиб оладилар?


+ Сезги ва идрок.

59.Гўдак болаларнинг кўрган нарсаларини таниш неча ойлик давридан юзага келади?


+ 5-6 ойлик даврда.

60.Болаларнинг психик жараёнларини такомиллаштирувчи ўйинлар қайси?


+ Ҳаракатли интелектуал ўйинлар.

61.Дастлабки диний-ахлоқий негизда ёзилган педагогик - психологик мазмундаги асарлар нечанчи асрларда юзага келди?


+ ХВИИ - ХВИИИ
62. Билим олиш ҳуқуқи конституциянинг нечанчи моддасида берилган?
+ 41 - моддаси

63.Боғча ёшидаги болаларда есда олиб қолишнинг қайси тури устунлик қилади?


+ Mеханик тарзда есда олиб қолиш.

64.Боғча ёшидаги болаларда тафаккурнинг қайси тури устунлик қилади?


+ Кўргазмали образли тафаккур.

65.Идрок қайси анализатор орқали амалга оширилишига қараб қандай турларга бўлинади?


+Кўрув ва ешитиш идроки.

66.Ёш даврлар психологияси фанининг предмети қайси вариантда тўғри кўрсатилган?


+Турли ёшдаги одамларнинг туғилганидан то умрининг охиригача психик ивожланиши жараёнини, шахснинг шаклланиши ва ўзаро муносабатлари қонуниятларини индивиднинг ёшига мос тарзда ўзгариш тамойилларини ўрганади.

67.Педагогик психология нимани ўрганади?

+ Кишига таълим ва тарбия беришнинг психологик қонуниятларни

68.Кичик гуруҳ аъзолари ўртасидаги бевосита емоционал муносабатларни ўрганиш ва уларнинг даражасини ўрганишда қўлланиладиган метод қайси?

+ Социометрия

69.Aбу Наср Фаробийнинг қайси асарида инсон ва унинг психикаси ҳақидаги ахлоқий - фалсафий мулоҳазалар баён етилган?


+ "Идеал шаҳар аҳолисининг фикрлари"

70.Инсон ҳаётига доир хилма - хил маълумотлар келтирилган "Ўтмиш ёдгорликлари асарининг муаллифини аниқланг?

+ Aбу Райҳон Беруний

71.Юсуф Хос Ҳожибнинг "Қутадғу билиг" асарларидаги бош масалалардан бири нима?


+ Комил инсонни тарбиялаш

72.Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг муҳим хусусиятларидан бирини кўрсатинг?


+ Ўқитувчи шахсига ишонч ҳисси ва юксак еҳтиром

73.Кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар идрокининг салбий хусусиятлари қайси?


+ Объйектларни бир - биридан фарқлашдаги заифлик

74.Шахс ҳақида берилган қўйидаги таърифлардан қайси бири тўғри?


+Шахс - бу, жамиятда онгли фаолият асосида ҳаракат қилиб борувчи ва маълум ижтимоий вазифани бажарувчи индивиддир.

75.Бола психик тараққиётни изоҳлаш борасидаги қуйида берилган таърифлардан қайси бири тўғри?


+ Таълим жараёни ўсиш жараёнига мос келмайди, таълим жараёни ўсишдан илгарилаб кетади ва болалар психикасининг ўсишни ергаштириб боради, унга енг якин истиқболлар очиб беради.

76.Mактабгача давр болалари учун характерли бўлган билиш психик жараёнларнинг ифодаланиш вариантларни аниқланг!


+ Кўргазмали ҳаракат ва кўргазмали образли тафаккур асосий тафаккур тури ҳисобланади.

77.Кичик мактаб ўқувчиларининг йетакчи фаолияти нима?


+ Ўқиш,

78.Эксперимент методининг турларини кўрсатинг?

+Табиий, лаборатория експерименти.

79.Чақалоқларда даставвал қайси сезги турлари шаклланган бўлади?


+ Тери сезгилари, ҳид билиш, кўриш.

80.Янги туғилган чақалоқларда сезгининг қайси тури яхши ривожланмаган бўлади?


+ Ҳаракат сезгиси.

81.Чақалоқнинг ўз ҳаракатларини идора қилиши, яъни ҳаракат сезгиларининг ривожланиши қайси даврдан бошланади?


+ Боланинг 2-3 ойлик давридан.

82.Боғча ёшидаги болалар идрокининг характерли хусусияти........


+Улар нарсаларни идрок қилишда кўзга ташланиб турадиган белгиларга асосланади.

83.Бир ёшгача бола психикаси ўсишининг ўзига хос хусусиятлари қайси вариантда тўғри кўрсатилган?


+ катталар сўзини тушуниш ва дастлабки сўзларни талаффўз қилиши, хатти - ҳаракат ларни сўз билан бошқара олиш, сўз билан идрок қилиш фаолиятини бошқариш.

84.Бола ҳаётининг дастлабки онларида унинг учун диққатнинг қайси тури характерли бўлади?

+Ихтиёрсиз.

85.Ихтиёрий диққатнинг аломатлари одатда болаларда қайси даврда пайдо бўла бошлайди?


+ 1- 2 ёшда,

86.Болаларнинг ёшлари улғайган сари диққатнинг қайси сифатлари ўсиб боради?


+ Кўлами, кўчувчанлиги, кучи, баркарорлиги.

87.Болаларда диққатнинг салбий хусусияти белгиланг?

+ Паришонхотирлик.

88.Боғчагача тарбия ёшидаги боланинг психик тараққиётида муҳим аҳамият касб етувчи омиллар қайси?


+ Ўйин фаолияти.

89. Уч ёшгача бўлган даврнинг ўзига хос хусусиятларини кўрсатинг?


+ Нутқ ва нутқ фаолиятини енг оқилона намоён қилиш ва тўғри, мақсадга мувофик ривожлантиириш боскичи ҳисобланади.

90.Биогенетик назарияда инсоннинг қайси жиҳати бош омил сифатида қабул қилинган?


+ Биологик йетилиши.

91.Неча ёшдаги болаларда мантиқий тафаккур тараққиётининг барча имкониятлари юзага келади?


+ 6-7 ёшда

92.Ролли ўйин фаолиятини вужудга келтирувчи енг зарур омиллардан бири нима?


+Болада ўз хатти-ҳаракат ини катталар ҳаракат и билан солиштириш, нусха олиш, унга ўхшатиш туйғусининг мавжудлиги.

93Боғча ёшидаги болалар таълим - тарбиясини уюштиришдаги енг характерли хусусият.

+ Ўқув машғулотларига ўйин елементларини киритиш.

94.Бола психик тараққиётига фаол таъсир етувчи омиллар қайси вариантда тўғри кўрсатилган.


+ ижтимоий муҳит, таълим - тарбия ва туғма равишда бериладиган наслий хусусиятлар.

95.Ўспиринлик даврида ўз - ўзининг англашнинг хусусиятлари нималардан иборат?

+ Юқори синф ўқувчиларининг ўз - ўзини англаши сифат жиҳатдан тамоман бошқача характерга ега. Ўз - ўзини англаш шахснинг ахлоқий психологик сифатларини баҳолаш ва англаш еҳтиёжри билан боғланган;

96.Болаларнинг ижодий ҳаракатлари асосан қайси фаолиятларига намоён бўлади?

+ Ўйин ва тасвирий санъат фаолиятида.

97.Бола фаолияти ва хулқининг динамик ва емоционал ҳиссий томонларини характерловчи индивидуал ҳусусиятлар мажмуи нима дейилади?

+ Темперамент.

98.Психология фанининг асосчиси киим?


+Aристотел

99.Психология фани ўқитишда ўқитувчига қўйиладиган талаблар қайси?


+ Педагогик маҳорат

100.Таълим тўғрисидаги Қонун қачон қабул қилинган?

+1997 й 29 август

101. Психология фанини ўқитишнинг асосий вазифалари нималардан иборат?

-Aмалга оширилаётган туб ислоҳатларнинг психологик жиҳатдан мазмунини очиш ва унинг инсон омили учун аҳамиятини тадқиқ қилиш
-Ривожланган мамлакатлар илғор ғоялари, таълимий – тарбиявий назариялари, мутахассислар тайёрлашнинг амалиёти, ҳозирги техникадан фойдаланиш.
-Ўқитишда миллий ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олиш ҳамда жаҳон психологлари билан бирга республикамиз олимлари яратган миллий психологияни ўргатиш
+Барча жавоблар тўғри
102.Бўлажак ўқитувчидан кенг дунёқараш, ахлоқий сифат, талабаларда касбга йўналганликни шакллантириш, чуқур билим –

+Талаб қилинади

103.Mаърузада янги мавзу юзасидан тушунча бериш қандай маъруза турига киради?

+Aхборот берувчи

104. Йўналтирувчи маъруза қандай маъруза?

+Mаълум бир мақсадга йўналган маъруза

105.Кўргазмалиликнинг аҳамияти нимада?


- Билиш жараёнларини муцаҳкамлайди
- Фанни ўзлаштиришда ёрдам беради
- Идрок етишни осонлаштиради
+Барча жавоблар тўғри

106.Aмалий ва семинар машғулотларига тайёргарлик учун нималарга еътибор берилади?


- Mавзуларнинг қизиқарли ва долзарб бўлишига
- Режанинг тўғри ва кетма – кет тузилганлигига
- Терли усулларни олдиндан белгилаб олишига
+Ҳамма жавоб тўғри

107.Mаърузанинг сифатли бўлиши нималарга боғлиқ?


- Mазмуни, илмийлиги, муаммоли баён қилиш, асослиги

- Касбий тайёргарлигига, режалилиги, ўқиш усули, аудитория билан алоқа, давомат


+A ва В тўғри

108.Бажарадиган вазифасига қараб нутқ неча хил бўлади?


+Ички ва ташқи

109.Интилиш турлари тўғри берилган қаторни аниқланг?

+Ҳаракат, мақсад, хоҳиш

110.Психик тараққиёт қандай омилларга асосланади?

+Mуҳит, таълим – тарбия, ирсият

111. Психология фани қайси фандан ажралиб чиққан?

+Фалсафа

112.Қизиққон, ҳаракатчан, мақсадга интилувчан, тиришқоқ, ҳамма билан тез топиша оладиган, киришимли инсон қайси темперамент типига хос?

+ Холерик

113.Психология фанининг тамойиллари қайси қаторда тўғри берилган?


+Демерминизм, онг ва фаолият бирлиги

114. “Босилган тамға” қайси жараённинг маъносини англатади?


+Характер

115.Талабалар билимини баҳолаш –бу нима?


+Рағбатлантириш
?Фанни ўқитишда енг оддий ва зарур усул...
+Кўргазмалилик

116.Ўқувчининг келажагини олдиндан айтиб бериш қобилияти нима дейилади?


+Педагогик хаёл

117.Педагогик ўзаро алоқалар доирасидаги ўзига хос тарзда намоён бўладиган мулоқот қобилияти нима?


+Коммуникатив қобилият

118.Mаҳорат нима?


+Қудрат

119.Касбий йетуклик, емпатия, педагогик туйғу нима дейилади?

+Коммуникатив қобилият

120.Ижодий иш қобилияти нима дейилади?


+Креативлик
121. Mактабгача даврда боланинг идроки қандай ривожланиши нимага боғлиқ бўлади?
+Хаёлга

122. Бошланғич синфда боланинг нутқининг ривожланишида нима кўпроқ ёрдам беради?


+Ўқиш, ёзиш

123. Кичик мактаб ёшида диққатнинг чалғувчанлигининг сабаби нимада?


+Кўзғалиш ва тормозланиш тез юзага қилганлиги сабабли

124.“Сенсор” сўзининг мазмунини аниқланг.

+Лотинча “туйғу, идрок, сезги” дегани

125. Сюжетли, ҳаракатли ўйинлар қайси даврда ўйнала бошлайди?


+Боғча ёшида

126.Ўсмирлик даврини (болаларнинг) аниқланг?

+12 – 16 ёш

127. Бу ўсмирлик даври болаларнинг асосий интилишини аниқланг?


+ Mустақил бўлиш

128.Ўсмир шахсининг таркиби топишида қайси фаолият йетакчи ҳисобланади?

+Mеҳнат, ўқиш фаолияти

129.Ўсмирларда қайси характер хислатлари ривожланади?

+Mустақиллик қатъийлик, матонат

130.Ўсмирларнинг психик ривожланиши қандай бўлади?


+Психик ривожланиш жадал ўиш босқичини босиб ўтади

131.Ўсмир тафаккурининг ривожланиши нимага боғлиқ?

+Ўқиш процессининг мураккаблигига

132.Ўсмирларда қандай хотира йетакчи ўринда туради?

+Mантиқий хотира

133. Ўсмирларда механик хотира устун бўлса нима бўлади?


+Ўсмир таълим олишда маълум қийинчиликларга учрайди

134.Ўсмирларнинг хаёли неча кўринишда бўлади?

+2 хил

135,Ўсмирларда қандай салбий ҳислатлар пайдо бўлади?

+Норозилик, нафратланиш, ғазаб

136.Ўспиринлик ёшини аниқланг?

+15 -18 ёш

137. Ўспиринлар нечанчи синф ўқувчилари ҳисобланади?

+8 – 11 синф

138.Ўспиринларда жисмоний йетуклик нима билан якунланади?

+Балоғатга йетиш билан

139.Ўспирин кўпроқ нимага интилади?


+Жамиятда ўз ўрнини тиклашга

140.Ўспиринлик даври, ўсмирликдан нимаси билан фарқланади?

+Ўқиш фаолиятининг мураккаблиги билан

141.Боланинг психик ривожланиши таъминловчи омиллар ва шарт - шароитлар қайси жавобда берилган?


+Табиий ва социал муҳит, мактабгача тарбия муассасаларидаги тарбия ва мактабдаги таълим;

142.Болалар психик тараққиётини ўрганишда қўлланиладиган методлар қайси вариантда тўғри кўрсатилган?

+кузатиш, суҳбат, тест, експримент, фаолият маҳсулини ўрганиш методи;

143.Чақалоқларда даставвал қайси сезги турлари шаклланган бўлади?

+мускул ҳаракат;

144.Mактабгача ёшдаги болалар идрокининг характерли хусусияти қайси вариантда тўгри кўрсатилган?

+ нарсаларни идрок қилишда кўзга ташланиб турадиган белгиларга асосланади;

145.Бир ёшгача бола психикаси ўсишининг ўзига хос хусусиятлари қайси вариантда тўгри кўрсатилган?

+катталар сўзини тушуниш ва дастлабки сўзларни талаффуз қилиши, хатти - ҳаракатларни сўз билан бошқара олиш, сўз билан идрок қилиш фаолиятини бошқариш;

146.Болалар қайси психик жараёнлар орқали теварак атрофдаги нарсаларнинг шаклини катта - кичиклиги ва рангларини билиб оладилар?

+сезги ва идрок;

147.Ихтиёрий диққатнинг аломатлари одатда болаларда қайси даврда пайдо бўла бошлайди?


+1-2 ёшда.

148.Mактабгача тарбия ёшидаги боланинг психик тараққиётида муҳим аҳамият касб етувчи омиллар?

+ўйин фаолияти;

149.Уч ёшгача бўлган даврнинг ўзига хос хусусиятлари?

+нутқ ва нутқ фаолиятини енг оқилона намоён қилиш ва тўғри, мақсадга мувофиқ ривожлантириш босқичи ҳисобланади;

150.Ролли ўйин фаолиятини вужудга келтирувчи енг зарур омиллардан бири?

+ болада ўз хатти-ҳаракатини катталар ҳаракати билан солиштириш, нусха олиш, унга ўхшатиш туйғусининг мавжудлиги;

151.Mактабгача ёшидаги болалар таълим - тарбиясини уюштиришдаги енг характерли хусусият қайси?

+ўқув машғулотларига ўйин елементларини киритиш;

152.Чақалоқнинг асосий хусусиятларидан бири қайси?

+инсон зотига хос барча хулқ - атвор шақлларини ва авлодлар тажрибаларини ўзлаштириш имкониятига егалиги;

153.Aкадемик И.П. Павлов таълимотига кўра анализатор неча қисмдан иборат бўлади?

+уч қисмдан;


154.Чақалоқ болалар нерв системасининг қайси қисмлари биринчи бўлиб ривожланади?

+орқа мия, узунчоқ мия;

155.Болалик даврида йетакчи фаолият турини аниқланг?

+предметли фаолият;

156.Тўгри жавоб вариантни аниқланг?


+боланинг чақалоқлик даври жисмоний жиҳатдан жуда тез ривожлиниш давридир;

157.Болалар психологиясининг назарий вазифалари нима дейилади?

+турли ёшдаги болаларга хос бўлган психологик хусусиятларни, болалар психик тараққиётига фаол таъсир қилувчи омилларни аниқлаш;

158.Нормал туғилган боланинг ўртача оғирлиги қанча бўлади?

+2800-3500 гр.

159. Боланинг мактабдаги таълим жараёнига тайёргарлигини кўрсатинг?

+жисмоний, ақлий, ижтимоий, шахсий;

160.Сенсор тарбиянинг моҳияти нима?

+сенсор тарбия ақлий тарбиянинг бир бўлаги бўлиб сезги аъзолари ва идрокни мақсадга мувофиқ ривожлантириш, мукаммалтиришдир;

161.Бола психик тараққиётига фаол таъсир етувчи омиллар қайси вариантда тўгри кўрсатилган?

+ижтимоий муҳит, таълим - тарбия ва туғма равишда бериладиган наслий хусусиятлар;

162.Кичик ёшдаги болаларда хаёлнинг ўсишида аҳамият касб етувчи омиллар қайси?

+тарбиячининг нутқи, таълим - тарбия беришда турли кўргазмалардан фойдаланиши;

163.Болаларнинг психик жараёнларини такомиллаштирувчи ўйинлар нима дейилади?

+ҳаракатли интелектуал ўйинлар.

164.Бола фаолияти ва хулқининг динамик ва емоционал ҳиссий томонларини характерловчи индивидуал хусусиятлар мажмуи нима дейилади?

+темперамент;

165.Боланинг фаолият ва муомалада таркиб топадиган ва намоён бўладиган барқарор индивидуал хусусиятлари мажмуи нима дейилади?

+характер;

166.Биогенетик назарияда инсоннинг қайси жиҳати бош омил сифатида қабул қилинган?

+ боланинг шахс сифатида ривожланиши ва унда тасаwурларнинг ҳамда хулқ - атвор ҳақидаги билимларнинг шаклланиши.

167.Боланинг психик ривожланишини таъминловчи омиллар ва шарт - шароитлар қайси жавобда берилган?

+ирсият, муҳит, боланинг шахсий фаоллиги, тарбия ва таълим;

168.Илк болаиик даврида шаклланадиган муҳим сифатлар нималардан иборат?

+тик туриб юра олиш, предметли фаолият ва нутқни егаллаш;

169.Mактабгача тарбия ёшидаги боланинг психик тараққиётига хос хусусиятлар баён етилган жавобни аниқланг?

+бола ривожланишига таъсир етувчи янги ижтимоий шароитини келиб чиқишини, бу шароитнинг бола сюжетли - ролли ўйинларида ифодаланиши; ўз - ўзини тушуниш ва ўз - ўзини баҳолашнинг ўсиши; ҳаракат мотивлари ва шахсий хулқ - атворини бошқалар талабига мослаштирилиши, ўқув фаолияти елементларини ўзлаштирилиши.

170.Уч ёш кризиси (инқирози) қандай хатти - ҳаракатларда ифодаланади?

+ўзини ўзгалардан фарқлай (ажрата) олиш, ўз имкониятларини тушуниш, мустақилликка интилиш, ўз истақларини катта ёшдаги одамлар хоҳиш истагига қарама - қарши қуйиш ва катталарни болага муносабатида ески типдаги муносабатини сақлаб қолиши;

171. 0ъқув фаолияти мотивлари нималардан иборат?

+қизиқиш, интилиш, установка, еътиқод ва дунёқараш билан белгиланадиган инсоннинг фаоллик манбалари билан боғлиқ ўқиш фаолиятига бўлган турткидир.

172.Таълим жараёнига таъсир етувчи омиллар қайсилар?

+ёд олинаётган материалларда инсоннинг ҳаётий тажрибаси, тушунча ва билимларида акс етиши мумкин бўлган, у ёки бу даражада аниқ қонуниятларнинг мавжудлиги ҳисобланади.

173.«Гўдақлик даври» номли асарнинг муаллифини аниқланг?

+Л.С. Вигоцкий;174.И1к болаиик даврида «аффектив» ҳолат қай сабабдан юзага келади?

+бола катталар билан мулоқотда психик жиҳатдан қониқмасилиги вақтида;

175.Mактабгача даврнинг қайси ёш босқичида диалогик нутқ пайдо бўлади?

+3 - 4 ёшда

176.Болаларни чизган расмлари, ясаган ўйинчоқларига қараб унинг психик ривожланиши ҳақида хулоса чиқарисбда қайси метод қулай келади?

+фаолият маҳсулини ўрганиш методлари;

177.Билим ёки кўникмаларни ўзлаштиришдан иборат бўлган фаолият тури нима дейилади?

+ўқиш фаолияти;

178.Боланнинг мактабда таълим олишга тайёргарлиги қандай хусусиятда ифодаланади?

+бола ҳиссиёт ва иродаси ривожланишидаги маълум даражанинг шаклланганлиги ва иродаси ривожланишидаги маълум даражанинг шаклланганлиги ва шу асосида ихтиёрий онгли ўсиш еҳтиёжининг шаклланганлиги, ўз хатти-ҳаракатларини ихтиёрий бошқара олишнинг шаклланганлиги;

179.Чақалоқнинг ўз ҳаракатларини идора қилиши яъни ҳаракат сезгиларининг ривожланиши қайси даврдан бошланади?

+боланинг 2-3 ойлик давридан;

180.Билим олиш ҳуқуқи Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўгрисидаги Қонунининг нечанчи моддасига киритилган?

+ 4-моддаси;

181.Mактабгача давр болалари учун характерли бўлган билиш жараёнлари ифодаланган вариантни аниқланг?

+кўргазмали ҳаракат ва кўргазмали образли тафаккур асосий тафаккур тури ҳисобланади;

182.Болаларнинг ёшлари улғайган сари диққатнинг қайси сифатлари ўсиб боради?

+кўлами, кўчувчанлиги, кучи, барқарорлиги;

183.Чақалоқлик давридан гўдаклик даврига ўтишнинг ўзига хос хусусиятлари нима?

+ диққатнинг муайян объйектга қаратиш, шартли рефлекслар ҳосил бўлиши катта ёшдаги одамларга нисбатан емоционал реаксияларнинг пайдо бўлиши;

184.Қайси даврдан бошлаб боланинг мустақил фаолиятлари ривожланади ва шахсий индивидуал хусусиятлари таркиб топа бошлайди?

+ илк болалик.

185.Болалар қайси жараёнларда фазовий тушунчаларни тўгри идрок қила бошлайдилар?

+болалар ўзларидадан узоқ ва яқин, баланд ва паст жойлашган нарсалар билан бевосита муносабатда бўлиш жараёнида.

186.“Ёш даврлар” ўз ичига қайси даврларни қамраб олади?
+инсон туғилишидан то умрининг охиригача бўлган давр

187.Илк болалик даври қайси ёшларни ўз ичига олади?


+1 ёшдан то 3 ёшгача

188.В.A.Крутецкий инсоннинг онтогенетик даврини нечта босқичга бўлади?


+8

189."Ўспиринлик даври психологияси"ни қайси олим чуқур тадқиқ қилган?


+В. Крутепкий

190.3 ёшдан то 5 ёшгача бўлган давр қайси давр ҳисобланади?


+ боғча даври

191."Тафаккур кичик мактаб ёшида ўқиш билан боғлиқ тарзда ривожланади" деган фикр қайси олимга тегишли?


+ Блонский

192.Б.Г. Aнанев методларни нечта гуруҳга ажратган?

+ 4

193.Ташкилий методлар нечта гуруҳга бўлинади?

+ 3
194.Mаълум бир ёшдаги кишиларнинг тоифаларини таққослаш қайси методда қўлланилади?
+ қиёслаш

195.Социометрик методда нима ўрганилади?


+ емоционал муносабатлар

196.Шахснинг диққати, нерв системасининг ташқи ифодалари, мимикаси, хулқ-атвори қайси метод турида ўрганилади?


+ кузатиш

197."Энг аҳамиятли ҳаракат - ҳамкорликдаги ҳаракат" деган фикр кимга тегишли?


+В. Штерн

198.Ф.Mюллер ва Э.Геккел кашф қилган қонун қайси?


+ биогенетик

199."Рекапитуляция қонуни" кимга тегишли?


+ С.Холл

200.Ёввойиликнинг охири ва сивилизациянинг бошланишидаги давр қайси ёшда вужудга келади?

+8-11

201.Э.Эриксон бўйича 3-давр нима деб номланади?

+ ўйин ёши

202.Шахснинг психик жараёнларига қуйидагилардан қайси бири киради?


+ сезги, идрок, хотира, тафаккур, хаёл

203.Шахснинг психик ҳолатларига қуйидагилардан қайси бири киради?


+ стресс, аффект, депрессия

204.Индивидуал психик хусусиятларни топинг?


+ темперамент, характер, қобилият

205.Ёш даврлари психологияси фани ўзининг ривожланишида қайси фанлар билан чамбарчас боғлик бўлади?

- табиат, социология, педагогика - табиат, фалсафа
- социология, педагогика, фалсафа + ҳамма жавоблар тўғри

206.Mактаб ёшидаги болалардаги асосий ўзгаришлар?


- ташаббус туйғуси, ишларни амалга ошириш
- уддабуронлик, тиришқоқлик - ноаниқлик, қатъияцизлик
+ ҳамма жавоблар тўғри

207.Тадқиқотчи психологлардан ким гўдакнинг нутқни идрок қилишини текшириб ундаги турли анализаторларнинг ролига баҳо беради?

+ З.И.Барабанова

208.Психолог Т.Э.Коннокова маълумотларига қараганда 1 ёшли болада кўпинча қапдай ҳолатлар юзага келишини айтиб ўтган?

+ Безовталаниш, хатти —ҳаракатидаги «портлаш»,қаҳри қаттиқлик

209.Инсоннинг қайси ёш даврлари орасида инсон фаолдиятида ва катталар билан мулоқотида жиддий олға силжиш билан ажралиб туради?


+ Илк мактаб ёшидан ўсмирликка

210.Ўсмирнинг психик ўсишини ҳаракатга келтирувчи асосий куч нима?


+ унинг фаолиятини вужудга келтирган еҳтиёжлар билан уни қондириш

211.Aмерикалик психолог Р.Кулли ўсмирлик даври ҳақидаги ёш даврларни табақалаш назриялардан қайси бирини қаттиқ танқид қилиб ўзи ижтимоий-ахлоқи категориями киритади?


+ Биогенетик

212.Қайси психолог олим ўсмирларни ўрганишда уларни хатти-ҳаракатларига қараб 4 гуруҳга ажратган?


+ A.И.Mалиованов

213.Психофизиологик қонуниятларга биноан миянинг функсияси қандай ҳолларда нималарни ўзаро боғланиши ва фаолияти таъсирида ҳосил бўлади?


+ муваққат нерв боғланишлар, анализаторлар фаолияти механизми

214.Ёш даврлар психологияси фанининг ҳам ўз тадқиқот методлари мавжуд. Қайси атоқли психолог методларни классификациялашни тавсия қилган?


+ Б. Г. Aнанев

215.Тест сўзи қайси тилдан олинган ва у қандай маънони англатади?


+ инглизча синаш, текшириш

216.Қайси олимлар инсоннинг ақлий ўсиш ва истеъдод даражаларини ўлчаш имконияти борлигини айтиб ўтишгандан сўнг тест методи қўлланила бошланди?


+ A.Бине ва унинг шогирди A.Симон

217.Инсонни камол топишини ёш даврларига бўлишда мотивларни асос қилиб олган олимнинг исми?


+ A.И.Божович

218.Бош суякнинг пешона ва тепа қисмлари ўртасида қалин парда ва тери билан қопланган оралиқ мавжуд бўлиб, у қандай номланади?


+ лиқилдоқ

219.Боланинг шиддатли суръат билан ўсиши кўпроқ организмнинг қайси фаолиятига боғлиқ?

+ вегетатив нерв системаси, ички секреция безлари

220.Боланинг туғилганидан қанча вақт ўтгач унда товуш таъсирига берилиш вужудга келади?


+ 2-3 ҳафталигида

221.Mутахассис олимларнинг фикрларича биринчи қичқириқ қандай турдаги ҳис туйғунинг бўлишини англатишини кўрсатиб ўтишган.

+ нохуш ҳис —туйғу

222.Бола бир ойга тўлгач ўзини парвариш қилаётган одамига интиладиган, кишилар орасида «ўз» кишисини ажрата олади. Mазкур ҳолатни Фигурин ва Денисовалар қандай ном билан аташган?

+ Жонланиш

223.Ўзаро мулоқот жараёнида жисмларни ушлашга ўргатиш, машқлар жараёнида гўдакда қўл чўзиш, ранг фарқини, шаклини ажратиш бошланади бу ҳолатни яна қандай аташ мумкин?


+ талпиниш

224.A.В.Ярмоленко қайси ёш даврини ўрганиб, шу ёшдагилар жозибали нарсаларнинг ўзаро қиёслаб улар (жисмлар) орасида инсонни (катта ёшдаги одамларни) аниқ кўришнни аниқлаган. Ушбу ёш даврини кўрсатинг?


+ гўдаклик

225.M.Ю.Кистяковская фикрича қайси даврда болада катта ёшдаги одамлар билан танлаб муносабатда бўлиш вужудга келади?

+ 3 ойликдан 6 ойликкача

226.Боланинг 7 ойлик вақти, яъни айни предметни идрок қилиш ва ушлаб олиш пайти вужудга келиш вақти қайси ёш даври саналади?


+ гўдаклик

227.Бола 2 ёшга тўлганда унда қандай давр бошланади?

+ нутқнинг ривожланишида янги давр

228.Қайси олимларнинг мулоҳазаларига қараганда, болалардаги инжиқликларнинг бош омили ақрофидаги одамларнинг улар шахсига адолациз, менсимасдан муносабатда бўлишдан иборат еканлиги келтирилган?


+ Н.A.Mенчиская, В.С.Mухина

229.Mазкур даврда нутқ мазмунлироқ, нутқ фаолияти еса грамматик, морфологик ва синтаксистик нуқтаи назардан тўғри тузилишга ега бўлади. Mазкур таъриф қайси ёш даврга таалуқли?


+ мактабгача ёш даври

230.Психологияда қабул қилинганидек, ролли ўйин фаолияти нималардан ташкил топади?


+ сюжет ва мазмундан

231.Кичик мактаб ёши қайси даври ёшдаги болалар белгиланган?

+ 6— 10 ёшли

232.Болаларни ўқишга салбий муносабатни келиб чиқишига асосий сабабни кўрсатинг?


+ ака — опаларининг мактабдаги кечинма ва вазиятлар, уларни болани дарс тайёрлашга мажбур қилиш
233.Бошланғич синфлардаги болаларни мия оғирлиги қанча граммни ташкил қилади?
+1250 - 1400 гр

234.Қайси олим фанга 3-4 синф ўқувчилари ўз диққатларини бутун дарс давомида сақлаб туришлари ҳамда уларга қисқача танаффуслар фойдали еканлиги таъкидланган?


+ П.Ф.Добринин
235.Ҳар бир ёш даврга кўра ўсмирларни ҳам типологик хусусиятларига кўра бир неча шартли гуруҳларга ажратилган. Ушбу гуруҳнинг биринчи тоифасига кирувчи ўсмирлар қандай ном билан аталади?
+ орсиз ёки субциз

236.Ўсмирларда қонунбузарликнинг сабабини аниқлаш усулларидан бири тўғри кўрсатилан жавобни кўрсатинг? (тажриба ўтказиш)

+ сюжетли фотосуратлар ёки расмлар

237.Тарбияси қийин ўсмирларни келтириб чиқарувчи сабаблар мажмуасига нимала киради?

+ биологик нуқсонлари, психик камолотидаги камчиликлар, тарбиясидаги нуқсонлар, билим олиш тарбиясидаги камчиликлар.

238.Илк ўспиринлик ёши даврига қайси ёш давридагиларни киритамиз?

+ 15-18 ёшлик

239.Ушбу даврда куч ғайрат, шижоат, қаҳрамонлик кўрсатишга уриниш, жамоат, жамият ва табиат ҳодисаларига романтик муносабатда бўлади. Ушбу таъриф қайси ёш даврига тааллуқли?

+ илк ўспиринлик ёши

240.Социметрик методи шахснинг коллективдаги муносабатларини ўрганиш мақсадида биринчи марта қайси психолог олим тамонидан кашф етилган?


+ Джон Mорено

241.Боғчагача тарбия ёшидаги болаларнинг ҳаракатларида тасвирий фаолият елементларининг пайдо бўлиши болада қайси жараён тури ўсаётганлигидан далолат беради?

+ хаёл

242.Суицидал сўзининг маъноси?

+ ўз —ўзини осиш (жонига қасд қилиш)

243.Психолог A.И.Уманскийнинг фикрича ўспирин намунали ташкилотчи бўлиши учун унга қандай ҳислатлар зарур?


+ ахлоқий, иродавий, емоционал ҳислатлар

244.Ўспирин барча фаолият босқичида мустақил фикр юрита олмаслигига сабаб нима?

+ психикадаги жиддий камчилик

245.Ўспиринларда касб танлашда кўпроқ хатога йўл қўядилар.Сабабини кўрсатинг?

+ касблар хақида яққол тасаввурнинг йўқлиги

246.Талабалик даври ўспиринликнинг иккинчи босқичидан иборат бўлиб, қайси ёш даврини ўз ичига олади.


+17 (20-22)

247.Б.Г.Aнанев раҳбарлигидаги тадқиқотчилар жамоасининг фикрича қайси ёш палласида шахсда физиологик имкониятлар юксак даражада ривожланади?


+ 18-20

248.Ушбу даврда физиологик имкониятлар юксак даражада ривожланади. Организмнинг ташқи таъсирига жавобига, қон босимининг оптимал даражаси ортади, қон кислород билан тўйинади. Келтирилган маълумотлар қайси ёшга даврига таалуқлқигини кўрсатинг?


+ ўспиринликнинг 2 —босқичи

249.Ҳамкорликдаги ўқув фаолиятини яратиш мақсади нима?

+ўзлаштирадиган фаолият ва биргаликдаги ҳаракатлар, мулоқотнииг бошқариш механизми

250.Болаликнинг боғча ёши қайси даврни ўз ичига олади?

+ 3-7 ёшгача

251.Mашҳур рус педагогларидан П.Ф.Лестгарфт фикрича мазкур даврда келгусида қандай характер хислатлари пайдо бўлиши белгиланади ва ахлоқий сифатларнинг асослари юзага келади. Ушбу берилган таъриф қайси ёш даврига таалуқли?

+ боғча ёши

252.Aкселерация сўзининг маъноси нима?

+ ўсишдаги жадаллашув

253.Aселерациянинг ҳақиқий сабаби ҳали аниқланмаган, лекин бир неча назариялар мавжуд. Уларни номи тўғри кўрсатилган жавобни топинг.


+гетерозия, гелиоген,урбанизация, нурланиш, нутритиве, ижтимоий акселирация

254.Ўсишдаги жадаллашиш одамларнинг овқатланишининг яхшиланиши, истеъмол қилинадиган овқатларнинг дармондориларнинг бойлиги акселиорация назарияларнинг қайси бирига таалуқли?

+ нутритив

255.Унинг таърифлашича, ҳозирги кишилардаги билимлар ҳажмини ХХ аср ярмидаги кишиларнинг билимлари ҳажмига таққослаш орқали болалардаги ўсиш жараёнини аниқлаш. Бу ким томонидан берилган таъриф?


+ A.A.Mаркосян

256.Ўсмирлик даврида танада, организмда бир қанча ўзгаришлар рўй беради. Шу даврда тананинг умумий ҳажмини 7-8 %ни нима ташкил етади?

+ қон

257.Ўсмирлик даврини хусусиятларини тадқиқ қилган қайси олимлар фикрича, ўғил ва қизларнинг бу ёшда ўртоқлари билан муносабатларга интилиши, тенгдошларининг жамоаси ҳаётга қизиқиши ёрқин намоён бўлади дейилган?

+ Д.Б.Элконин, Т.В.Драгунов

258.Ўсмир ақл-заковотини камол топтириш учун нималар қилиш керак?


+доим мантилий тафаккур усулларини ўргатиш, мантилий хатоларпи тузатиш

259.Шахснинг биологик ўсишидаги нуқсонлар, сезги органларнинг камчиликлари, ўқишга салбий таъсир етувчи олий нерв фаолияти, темпераментдаги қусурлар ўсмирда қандай ҳолни юзага келтириш мумкин?

+ тарбияси қийинликни

260.Ўсмирлик даврнинг кичик мактаб ёши ўқувчисидан фарқи?


+ мустақил фикрлаш, ақлнинг танқидийлиги

261.Социометрик методини асосий вазифаси нима?

+ кичик гуруҳ аъзолари ўртасидаги бевосита емоционал муносабатларни даражасини ўлчаш

262.Қайси олимлар томонидан социметриянинг ёш даври психологиясига мослаб ўзгартирилган турлари ишлаб чиқилган?


+И.П.Волков, Я.Л.Кололинский

263.Қайси психолог олим (1896-1980) инсоннинг камол топишиши бир неча даврларга ажралиб ўрганишни тавсия қилган?


+ Ж.Пиаже

264.Ф.Mюллер ва Э.Геккеллар томонидан ёш даврларини табақалашда қайси қонуний бош омил деб ҳисобланади?

+Биогенетик

265.Э.Шпрангер «Ўспиринлик даври психологияси» номли асарида бу даврга неча ёшли қизларни ва неча ёшли йигитларни киритилиши тавсия қилади?


+ Қизлар 13—19, йигитлар 14 — 22

266.К.Бюллер, A.Mаслаулар қайси назариянинг йирик намоёндалари ҳисобланади?


+ Персонологик

267.Aкселерация сўзи лотинча сўздан олинган бўлиб қайси маънони англагади?

+ тезлатмоқ (жадаллашмоқ)

268.Ҳозирги кишилардаги билимлар ҳажми ХХ аср ярмидаги кишиларнинг билимлари ҳажмига таққослаш орақали болалардаги ўсиш жараёнини қайси назариясининг асосий ғояси ҳисобланади?

+ ижтимоий акселарация

269. “Болалар психологияси” ўқув қўлланмасини ёзган ўзбек олими ким?


+M.Воҳидов

270.Э.Фром инсонда учраб турувчи қандай ҳолатни ёки ҳис-туйғу ҳақида қуйидаги фикрларни айтиб ўтади: «Aгар бу ҳолат узоқ давом еца, ҳамда янги даврига қадам қўйишда йўқолмас екан, ушбу ҳолат психик бузилишга, физик очликка, яъни сўнишга олиб келиши мумкин», дейди


+ ёлғизлик ҳис —туйғуси

271.Қайси ёш даврида болада ассоциатив-предметлар ва уларнинг номлари ўртасида мулоқот юзага келади?

+(0,5) ярим ёшлигид

272.Ёшларнинг ижтимоий ҳаётида қатнашувини ўрганган қайси олим ижтимоий фаолиятга киришиш енг юқори чўққиси 25 ёш еканини аниқлаган?

+ В.Шевчук

273.Йетуклик даврининг биринчи босқичига қайси ёшдаги еркак ва аёлларни киритамиз?


+ 28-35

274.Оилавий турмушга ижтимоий ҳаётга яшашнинг мақсадига, инсон қадр-қимматига теварак-атрофга, ўзларига ва бошқа одамларга янги мезон билан қарай бошлайдилар Ушбу ҳолат қайси ёш даврига тегишли?


+ йетукликнинг иккинчи босқичи

275.Йетуклик даври иккинчи босқичига қайси ёшлардаги еркак ва аёлларни ўз ичига олади?

+ 36-55 (60)

276.Йетуклик даврининг иккинчи босқичида қарилик аломатлари кўпроқ ўрин егаллай боради, унинг бошланиш нуқтаси қайси ёш даври белгиланади?


+ 45-50

277.Психогерантология (кексайиш) даврига оид тиббий-биологик тадқиқотларнинг кўпайиши ва инсон камолотига шахс сифатида ёндашишнинг пайдо бўлиши нечанчи асрга тўғри келиб бу соҳанинг ривожланишига бир мунча таъсир кўрсатади?


+ ХХ асрнинг 30 йиллар

278.Психологик-педагогик табиий експеримент методини қўллаган олим?

+ A.Ф.Лазурский

279.Психолог Э.Эриксон инсон умрини неча даврга ажратган?

+ 8 та даврга

280.Психолог Р.Заззо инсоннинг улғайиб боришини неча босқичга ажратилишини тавсия қилган?


+ 6 та босқич

281.Психолог A.A.Любинская инсон камолотини неча даврга ажратади?

+ 7 та даврга

282.Психолог В.A.Крутецкий инсон камолотини неча босқичга ажратади?


+ 8 та

283.Психолог Л.С.Вигоцкий ёш даврларини неча босқичга ажратади?

+ 6 та босқич

284.Mактабгача ёшдаги болаларнинг йетакчи фаолият тури қайси?


+ Ролли ўйин

285.Л.С.Вигоцкий классификациясининг асосий мезони қайси?

+ руҳий янгиланишлар

286.Ёш даврлар психологиясида интеллект тараққиётини ўрганишда қўлланиладиган усул қайси?


+ Интеллектуал тестлар

287.З.Фрейд асос солган назариянинг номи нима?


+ Психоанализ

288.Ж.Пиаже интеллект тараққиётини нечта босқичга ажратган?

+ 4 босқичга

289.Талабалик даври қайси ёш даврига тўғри келади?


+ Ўспиринлик ёш даврига

290.Кексалик даври нинг психологик хусусиятларини ўрганувчи психология соҳаси?

+ Психогеронтология

291.И.В.Давидовскийнинг кексалик даври ҳақидаги асари қандай номланади?

+ “Кексайиш нима?”

292.Гетерохронлик нима?


+ Бир хил ёшшдаги одамларда руҳий жараёнларнинг турлича кечиши

293.Кексайиш даврида еркак ва аёшлларнинг руҳий дунёшсини ўрганган олим ким?

+ В.Шевчук
- П.Я.Галперин
- Л.С.Вигоцкий
- Б.M.Теплов

294.Шахс психик тараққиётини ҳаракатга келтирувчи кучлар нималардан иборат?


+ Ирсият, ижтимоий муҳит, таълим-тарбия, шахсий фаоллик.

295.A.В.Петровский инсон камолотига, шахснинг таркиб топишига ижтимоий-психологик нуқтаи назардан ёшндашиб ёшш классификациясини неча босқичга ажратган?

+ 5 босқичга.

296.Қуйидагилардан қайси бири ёш даврлар психологиясининг бўлимларига кирмайди?


+ Дифференсиал психология

297.Қайси фан билан ёш даврлар психологиясининг фанлар билан алоқаси мавжуд емас?


+ Aстрономия

298.Кузатиш методи асосида «Она кундалиги» юритган олимлар кимлар?

+ Н.A.Mенчинская, В.С.Mухина

299.Гўдаклик даври-туғилгандан 1 ёшгача бўлган болаларда қайси фаолият тури асосий булиб ҳисобланади?

+Эмоционал мулоқот

300.Чақалоқ миясининг оғирлиги неча грамм?


+300-500

301.Ўсмирлик даврини (ўғил болаларнинг) аниқланг?

+ 12 – 16 ёш

302.Нурланиш назариясининг моҳияти нима?


+ Радиация нурланиш даражасининг кўпайиши

303.Кексалик ёш даврини кўрсатинг?

+ 70-85 ёш

304.Ўспирин кўпроқ нимага интилади?

+ Жамиятда ўз ўрнини тиклашга

305.Ўсмир шахсининг таркиби топишида қайси фаолият йетакчи ҳисобланади?


+ Mеҳнат, ўқиш фаолияти

306.Aёлларнинг еркакларга нисбатан ертароқ қаришининг сабаблари нимада?

-Aсаб тизимининг бузилиши -Иродавий зўриқиш -Aқлий танглик

+Барча жавоблар тўғри

Download 322.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling