Filologiya fakulteti


Download 146.92 Kb.

Sana15.07.2017
Hajmi146.92 Kb.

O’ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKASI ХALQ TA’LIMI VAZIRLIGI 

AJINIYOZ NОMIDAGI NUKUS DAVLAT PЕDAGОGIKA 

INSTITUTI 

 

FILOLOGIYA FAKULTETI 

O’ZBЕK TILSHUNОSLIGI KAFЕDRASI 

 

 

HOZIRGI O’ZBEK ADABIY TILI 

fanidan 

 

 

O’zbek tilida ruhiy holatni ifodalovchi sifatlar semantikasi

 

mavzusidagi 

 

 

  

 

    Bajardi:                                               Sultanova Saida. Ilmiy rahbar:                                       Xudayarova M. 

 

  

 

Nukus -2013 

 

 

  

  

  

 

Kirish    

  

 1. Sifatlarning leksik-morfologik xususiyatlari 2.

 

Sifatlarning ma’noviy guruhlari 3. Ruhiy holat ifodalovchi sifatlar semantikasi 

a)

 Xursandlik holatini ifodalovchi sifatlar; 

b)

 Xafalik holatini ifodalovchi sifatlar; 

c)

 G’azabli holatni ifodalovchi sifatlar; 

 

Xulosa Foydalanilgan adabiyotlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirish 

Shaxsning  rivojlanishi-jamiyat  rivoji  demakdir.  Shunday  ekan  jamiyat 

oldidagi  eng  asosiy  vazifalardan  biri  sog'lom  avlodni  voyaga  yetkazish.  Bu 

muhim vazifani amalga oshirish birinchi navbatda o'qituvchiga bog'liq. 

O’zbek tili  morfologiyasida, boshqa so’z turkumlari qatori  sifat  ham  katta 

o’rinni egallaydi. 

O’zbek  tilida  belgi  –  sifat  ma’nosini  ifodalovchi  maxsus  (masalan,  rus 

tilida  sifat  va  ravishlardagi  singari,  hamma  sifatlat  uchun  birdek  qo’llana 

oluvchi) morfologik ko’rsatkich yo’q. Ba’zi bir so’zning ham ot, ham sifat, ham 

ravish  vazifalarda  qo’llana  olishi  ko’proq  ana  shuning  uchundir.  Lekin  –li,  -siz 

singari  sifatning  o’ziga  xos  yasovchi  affikslari  ham  bor.  Ammo  bular  ma’lum 

ma’noli sifatlarnigina yasaydi. 

Ot  kategoriyasidagi  so’zlar  ham  sifat  (belgi  ma’nosidagi  aniqlovchi) 

vazifasida qo’llanadi va qanday degan so’roqqa javob bo’ladi. Masalan, yog’och ot,  sim  to’siq,  shoyi  ko’ylak  kabi.  Lekin  bu  so’zlarni  ot  kategoriyasidan  sifat 

kategoriyasiga o’tdi deb hisoblamaslik lozim. 

O’zbek tilida sifatlarning yasalishi juda keng va murakkab sohadir. 

To’plangan  faktik  materiallar  sifat  yasovchi  affikslarning  yuzga  yaqin 

ekanligini  ko’rsatadi.  Bu  affikslar  vositasida  turli  so’z  turkumlaridan,  mas., 

otdan  (iffatli,  bahosiz,  tungi,  serpul),  fe’ldan  (so’zag’on,  vaysaqi,  sayratma), 

taqlidiy, tasviriy so’zlardan (jizzaki, sharaqlama) va hokazolardan sifat yasaladi. 

Bulardan  –li,  -siz  kabi  yasovchilar  faqat  sifatga  xos  bo’lib,  eng  faol  sifat 

yasovchilar hisoblanadi. 

Sifat  yasovchi  affikslarni  o’z  tabiatlariga  va  turli-tuman  xususiyatlariga 

(mas.,  sodda  va  qo’shma  bo’lishi,  faqat  bir  so’z    turkumigagina  xos  bo’lib 

qolganligi yoki turli so’z turkumlari orasida teng qo’llana olishi, o’zakka turlicha 

ta’sir  ko’rsatishi,  qo’llanishda  faol  yoki  nofaolligi,  fonetik  variantlarga  egaligi, 

sinonimik,  antonimik  xususiyatlari  va  shu  kabi  turli  tomonlariga)  ko’ra,  bir 

necha guruh va guruhchalarga ajratish mumkin. 


Ba’zi  bir  so’zlar  (sifatlar)  tub  holida  ham,  affiks  olgan  holda  ham  (mas., 

pok//pokiza, binoyi//binoyiday) bir ma’noni anglataverishi bilan xarakterlidir.  

Kishi  ruhiyati  nihoyatda  serqirra  va  turfa  bo’lib,  u    o’zida  xursandlik, 

darg’azablik,  xafalik,  loqaydlik  kabi  har  xil  holatlarni  mujassamlashtiradi. 

Shundan  kelib  chiqib,  tilimizda  bu  holatlarni  ifodalovchi  leksemalarga  ehtiyoj 

tug’iladi.  Natijada  xushhol,  xushnud,  xurram,  quvnoq,  shodmon,  shod, 

xushchaqchaq,  g’amgin,  dilgir,  xafa,  xomush,  ma’yus,  giryon,  xunibiyron, 

diltang,  g’azabnok,  kinli,  darg’azab,  g’azabli,  sog’,  sergak,  hushyor,  lol, 

mudroq,  loqayd  kabi  leksemalarni  nutqimizda  qo’llaymiz.  Bu  leksemalarni 

birlashtiruvchi    guruh  holat  bildiruvchi  sifatlar  guruhi  deb  ataladi.  Tilimizdagi 

ruhiy holat ifodalovchi sifatlar bir qator turlarga ajraladi: 

d)

 Xursandlik holatini ifodalovchi sifatlar; 

e)

 Xafalik holatini ifodalovchi sifatlar; 

f)

 G’azabli holatni ifodalovchi sifatlar; 

g)

 Turli ruhiy holatni ifodalovchi sifatlar.  

Bu  sifatlar  so’zlashuv  nutqida  ham,  badiiy  nutqda  ham  tengdek  qo’llanib, 

tasvirlanayotgan  kishining  turli  xil  kayfiyatini,  ichki  kechinmalarini,  ruhiy 

iztiroblarini aks ettirish orqali kitobxonda va tinglovchi da turli xil emotsiyalarni 

hosil qiladi. Ushbu sifatlar keng uslubiy imkoniyatga ega leksema sifatida badiiy 

asarlarda  semantik-stilistik  vosita  o’laroq  faol  qo’llanadi.  Ruhiy  holatni 

ifodalovchi    sifatlarni  nutqda qo’llash orqali uslubiy  ta’sirchanlik  ortadi,  badiiy 

tasvirda ifodaviylik ta’minlanadi. 

Nutqiy  jarayonda  gapda  har  bir  so’z  turkumi  uchun  birlamchi  sintaktik 

funktsiya  bo’lgan  gap  bo’lagi  mavjud.  Jumladan,  o’zbek  tilida  ot  –  ega  va 

to’ldiruvchi,  fe’l  –  kesim,  sifat  –aniqlovchi  vazifasida  kelishi  mumkin.  Biz  o’z 

ishimizda sifat turkumiga oid so’zlar haqida to’xtalib o’tamiz. 

Biz tahlil qilib o’rganmoqchi bo’lgan sifat leksemalari matn doirasida turli 

konnotativ  vazifalarda  qo’llaniladi,  bunday  holatida  badiiylikni  ta’minlashda 

ta’sirchan omil sifatida foydalaniladi.  

 


1. Sifatlarning leksik-morfologik xususiyatlari 

  

Sifat  kategoriyasidagi  so’zlar  biror  predmet,  voqea-hodisa  va  holatning 

belgi  xususiyatlarini  (rang-tusini,  hajmini,  shaklini,  xarakter  va  xossa-

xususiyatlarini, vaznini, mazasini) ifodalash uchun xizmat qiladi. Masalan., ko’k kaptar, yoqimli hid, o’jar bola, qattiq to’polon, chiroyli gul kabi. 

Sifatlar  gapda  asosan,  a)  aniqlovchi  (sifatlovchi)  bo’lib  keladi:  Olov horg’in  va  och  badanga  elituvchi  bir  huzur  va  ororm  bag’ishladi  (Oybek);  b) 

kesim  bo’lib  keladi:  U  bir  nimasini  yo’qotganday  tabiati  xira,  asabiy  edi 

(A.Muxtor). 

Otlashgan  sifatlar  ot  turkumiga  xos  (ega,  kesim,  to’ldiruvchi,  qaratqich 

kabi)  vazifalarni  ham  bajarib  keladi.  Mas.,  Yaxshi  topib  gapirar,  yomon  qopib. 

Bechoralarga yordam berish kerak kabi. 

Sifat turkumining o’ziga xos morfologik, leksik xususiyatlari quyidagicha: 

mas.,  sifat  darajalanish  xususiyatiga  ega  –  yumaloq-yumaloqroq-yum-yumaloq. 

Sariq-sarg’ish-sarg’imtil-sap-sariq va boshqalar. 

Sifat  aniqlovchilar  (sifatlovchilar)  o’zlarining  sifatlanmishlari  bilan 

moslashmaydilar. 

Tuzilishi jihatidan sifatlar sodda va murakkab bo’ladi. 

1.  Sodda  sifatlar:  a)  tub  sifat.  Mas.,  katta,  kichik,  yomon,  oq,  ko’k,  bo’sh, 

tor  kabi; b) yasama sifat: kuzgi, aqlli, to’liq, bemaza, sersuv kabi. 

2.  Murakkab  sifatlar:  a)  qo’shma  sifatlar:  havorang,  soddadil, xushmuomala,  kechpishar;  b)  juft  sifatlar:  bo’lar-bo’lmas,  katta-katta,  o’nqir-

cho’nqir  kabi;  d)  birikmali  va  tizma  sifatlar:  nafsi  buzuq,  esi  past,  to’q  jigar 

rang, o’lardek yengil tabiat, to’q qora qizil  va h.k. 

Sodda sifatlar. 

Tub  sifatlar  tom  ma’nosi  bilan  belgi  tushunchasini  ifodalaydi.  Belgi 

kishining  sezgi  a’zolari  orqali  sezilgan,  fahm-idroki  bilan  tasavvur  etilgan  aniq 


va  mavhum  elementlardir.  Mas.,  qizil,  achchiq,  sovuq.  Ba’zi  sifatlar  (yashil, 

qizil, egri kabi) hozirda tub hisoblansa ham, tarixan yasama bo’lgan. 

Tub sifatlarda  turli  grammatik, semantik va stilistik imkoniyatlar qo’shma 

va  juft  sifatlarga  qaraganda  kengroq,  ya’ni  daraja  ko’rsatkichlari  ko’pincha  tub 

sifatlarga  qo’shiladi.  Juft  va  takroriy  sifat  komponentlari  tub  sifatlardan  hosil 

bo’ladi (yaxshi-yomon, egri-bugri, oq-qora kabi).  

Yasama  sifatlar  turli  yo’llar  bilan  yasaladi.  1)  affiksatsiya  (morfologik) 

usul  bilan  (tun+gi,  yog+li,  pul+dor,  uyat+chang);  2)  kompozitsiya  usuli  bilan 

so’zlarni bir-biriga qo’shish, juftlashtirish, takrorlash yo’llari orqali hosil qilinadi 

(kulrang,  lattachaynar,  ikki  yuzlama,  kuydi-pishdi).  Bunday  yasalish  sintaktik 

usul deb ham yuritiladi.  

O’zbek  tilida  boshqa  so’z  turkumlaridagi  kabi  sifat  turkumida  ham 

affiksatsiya  usuli  bilan  so’z  yasash  keng  rivojlangan.  Sifat  yasovchi  affikslar 

shakl  va  vazifa  jihatidan  turli-tuman  bo’lib,  ot,  ravish,  fe’l  yasovchi  affikslarga 

juda o’xshab ketadi. Ba’zi sifat yasovchi affikslar kelib chiqishi nuqtai nazaridan 

arab, fors-tojik tillariga mansubdir. 

Sifat  yasovchi  affikslar  sodda  (yuza+ki,  aql+li),  qo’shma    (odat+da+gi, 

kel+ish+im+li) bo’ladi. Ba’zan butun boshli so’z-affiksoidlar sifat yasaydi, mas., 

-parvar  (xalqparvar),  -parast  (amalparast)  kabilar.  Bunday  yasovchilar  boshqa 

tildan  kirgan  bo’lib,  o’zbek  tilida  so’zlik  huquqiga  ega  emas,  chunki  bular 

mustaqil holda ma’no anglatmaydi. 

Sifat  yasovchi  affikslarning  ba’zilari  vazifasi  jihatidan  sinonimik 

xarakterga ega (mazasiz-bemaza; betartib-tartibsiz; badavlat-davlatmand kabi). 

Yasovchi  affikslar  orasida  omonim  affikslar  ham  bor,  ya’ni  bular  sifat,  ot 

va boshqa so’z turkumidagi so’zlarni yasashda teng qo’llanadi. 

Affikslar vositasida turli so’z turkumlaridan (ot, sifat, olmosh, fe’l va taqlid 

so’zlardan) sifat yasaladi. Bulardan eng ko’p taraqqiy qilgani ot va fe’ldan sifat 

yasalishidir. 

-li  affiksi  o’zbek  tilida  juda  sermahsul,  faol  yasovchi  hisoblanadi. 

Ko’pincha ot va sifatdoshlardan sifat yasaydi. 


1.-li affiksi orqali yasalgan sodda sifatlar quyidagi ma’nolarni anglatadi: 

a)  so’z  o’zagidan  anglashilgan  ma’noga  (predmet,  hodisa  va 

tushunchalarga)  egalikni  yoxud  o’sha  ma’noli  narsa,  hodisaning  mavjudligini, 

borligini bildiradi: mevali daraxt, vijdonli kishi, shakarli choy. 

b) –li  affiksi  o’zakdan  anglashilgan  ma’noga  egalikni  bildirish  bilan  birga 

ortiqlik, katta yoki mo’llik ma’nolarini beradi: Polvon – ismi-jismiga yarashgan, gavdali, kelishgan, baquvvat yigit... (J.Sharipov) 

d) –li  affiksi orqali  (biror  narsaga,  faxr  yoki in’omga,  sevgiga)  “sazovor”, 

“munosib”, “loyiq” ma’nolarini ifodalash mumkin: sevikli, sevimli, hurmatli. 

e)  qiyomatli  so’zidagi  –li  qisman  –gacha  affiksi  ma’nosiga  to’g’ri  keladi: qiyomatli do’st, qiyomatli qo’shni.   

2.  –li  affiksi qo’shma,  juft  so’zlarga  qo’shilib  kelib qo’shma  sifat  yasaydi 

va turli ma’nolarni anglatadi: 

a)  har  ikkala  komponentga  qo’shiladi:  qo’lli-oyoqli,  uvali-juvali  (bu  juft 

so’z affikssiz holda “uva-juva” tarzida ishlatilmaydi), aqlli-hushli kabilar; 

b)  –li  affiksi  qo’shma  so’zlarning  bir  komponentiga  qo’shilib,  ko’chma 

ma’nodagi sifatlarni hosil qiladi: to’la qonli, arslon bilakli, to’rt burchakli kabi. 

-lik  (-liq)  formantlari  orqali  aloqadorlik,  xoslik,  taalluqlilik,  holat 

ma’nolarini ifodalaydigan sifatlar yasaladi: Uch tomoni jarlik yerga kelib qoldim 

(“Mushtum”).  Pastlik,  tepalik,  chuqurlik,  qiyalik  kabi  sifatlar  shular 

jumlasidandir. 

-lik  affiksi  turli  fe’l  formalariga  (sifatdosh,  harakat  nomlariga)  qo’shilib 

xarakter-xususiyat, xossa bildiruvchi sifatlar yasaydi: arzigulik, kirishimlik kabi. 

-li va –lik affikslarining vazifadosh o’rinlari ham bor, ya’ni ayrim sifatlar –

li  qo’shilgan  shaklda  qo’llanganda  ham  ma’noga  halal  yetmaydi:  aqlli-aqllik, 

chiroyli-chiroylik, pulli-pullik va h.k. 

Ba’zi  sifatlarning  esa,  -li  olgan  shakllari  bilan  –lik  olgan  shakllari 

grammatikada  boshqa  ma’no  va  boshqa  vazifa  uchun  ishlatiladi:  Ko’ylakli-

ko’ylaklik, bolali-bolalik kabi. 


-siz bo’lishsizlik ma’nosini beruvchi bu affiks sifat yasashda faol qo’llanib, 

ko’pincha  otlardan  xarakter-xususiyat,  holat  bildiruvchi  sifatlar  yasaydi: qarovsiz, aqlsiz, sababsiz, mantiqsiz, molsiz, ishsiz va shu kabilar. 

-siz affiksi mantiqan –li affiksining antonimidir. Lekin hamma holatda ham 

–li bilan yasalgan sifatlarning zidini, inkorini yoxud antonimini –siz bo’lishsizlik 

affiksi  orqali  berib  bo’lmaydi,  yoki  buning  aksi,  -siz  bilan  yasalgan  sifatning 

bo’lishli  shaklini  yasash  uchun  –li  qo’llanmaydi.  Ularning  antonim  ma’nolari 

boshqa  turli  affikslar,  zid  ma’noli  soz’lar  yoki  izohlash  yo’llari  orqali 

ifodalanadi: chiroyli-xunuk, o’qimishli-omi, o’tirishli-o’tirishli emas

Ba’zi  sifatlarning  bo’lishli  ma’nolarini,  antonimlarini  hosil  qilish  uchun 

ularni  yasovchi  affikslarisiz,  negiz  holda  qo’llash  kifoya:  to’liqsiz-to’liq, 

qulaysiz-qulay kabi. 

-li  affiksi  orqali  yasalgan  qo’shma,  juft  birikmali  sifatlar  deyarli  hech 

qachon  –siz  affiksi  bilan  bo’lishsizlik  hosil  qilmaydi:  ko’p  xonali,  uzun  bo’yli, 

uvali-juvali kabi. 

-gi, -ki, -qi o’rin va paytga munosabat bildirishda qo’llanuvchi bu affikslar 

turli so’z turkumlaridan sifat yasaydi: 

a) o’ringa munosabat, xoslikni bildiradi: tashqi, ichki, narigi, berigi, ostki, ustki, pastgi, sirtqi. 

b) paytga munosabat, xoslikni bildiradi: kechagi, burungi, qadimgi, tonggi, boyagi, bahorgi, bulturgi, tushki, ertalabki, ertangi. 

d) holat bildiradi: ko’tarinki. 

-k  (-ik,  -uk,  -ak),  -q  (-iq,  -uq,  -oq).  Bu  affikslar  ko’pincha  fe’ldan  sifat 

yasaydi: chirik (chiri+k), ochiq (och+iq)

Anglatadigan ma’nolari: 

a) biror holatni ifodalaydi: tiniq, siniq, buzuq, teshik, yoriq, titroq

b) shakl-ko’rinish ifodalayd: puchuq, botiq, qiyiq, egik, puchak. 

d) xususiyat, xossa ifodalaydi: qochiriq, qo’rqoq, pishiq. 

e) holat, tur ifodalanadi: murg’ak, qirmizak. 


-on,  -yon,  -an  affikslari  otlarga  qo’shilib,  xususiyat  va  holat  bildiruvchi 

sifatlarni hosil qilishda xizmat qiladi: charog’on, za’faron, shodon, tuban kabi. 

-in  (-k+in)  affiksi  ot  va  buyruq  fe’llardan  xarakter-xususiyat,  holat 

bildiruvchi sifatlar hosil qiladi: to’kin, kamtarin, to’lin (oy), sog’in (sigir), erkin.  

Bu  affiks  bilan  yasalgan  kamtarin  so’zi  kamtar  so’zi  bilan  bir  xil 

mazmunga ega.     Murakkab sifatlar.  

Sifatlar  morfologik  yasalishdan  tashqari  yana  sintaktik  (so’zlarning 

birikuvi)  va  sintaktik-morfologik  (ya’ni  so’zlarning  birikuvi+affikslar)  usuli 

bilan yasaladi. 

Sintaktik  va  sintaktik-morfologik  usulda  yasalgan  sifatlar  guruhiga 

qo’shma sifatlar, birikmali va tizma sifatlar, juft sifatlar kiradi. 

Qo’shma sifat. Birdan ortiq o’zak-negizdan tashkil topgan qo’shma sifatlar 

bir bosh urg’u bilan aytilib, bir belgi-xususiyatni ifodalash uchun xizmat qiladi: orombaxsh, oq ko’ngil, tilla rang. 

Birikmali sifat. Belgi  ma’nolari bir so’z (sodda sifat) orqali yoki ikki so’z 

(qo’shma, juft sifatlar) ifodalanishi mumkin. Bulardan tashqari, ikki yoki undan 

ortiq  so’zli  (mas.,  ega-kesim,  sifatlovchi-sifatlanmish  va  h.k.)  birikmalar  orqali 

ham  ifodalanishi  mumkin.  Bunday  belgi  ifodalarini  shartli  ravishda  birikmali 

sifatlar deyiladi: jahli tez, yoshi ulug’, zuvalasi pishiq, gapga usta, ko’zga yaqin, o’ziga to’q, qorachadan kelgan.  

Juft sifat. Ikki so’zning teng bog’lanishidan hosil bo’lgan, predmet, hodisa 

yoki  holatning  bir  umumiy  belgisini  ifodalash  uchun  xizmat  qiladigan  sifatlar 

juft  sifatlar  deyiladi.  Juft  sifat  komponentlarining  har  qaysisi  mustaqil  urg’u 

bilan aytiladi: lo’ppi-lo’ppi, lo’nda-lo’nda, liq-liq, baland-baland. 

Predmet belgisini to’g’ridan-to’g’ri ifodalay olishi va ifodalay olmasligiga 

ko’ra sifatlar ikkiga bo’linadi: 1) asliy; 2) nisbiy sifatlar. 

Predmet  belgisibi  bevosita  boshqa  bir  predmetga  nisbat  qilmagan  holda 

ifodalaydigan  sifatlar  asliy  sifatlar  deyiladi:  ko’k,  sariq,  keng,  semiz.  Bunday 

sifatlar predetning asl, doimiy belgisini bildiradi. Predmet belgisini boshqa predmetga nisbat berib ifodalaydigan sifat nisbiy 

sifat  deyiladi:  devoriy  gazeta,  kuzgi  bug’day,  ilmiy  ish.  Nisbiy  sifatlar  boshqa 

so’z  turkumlaridan  sifat  yasovchi  grammatik  formalar  vositasida  yasaladi: 

tarixiy, odamsimon, yozgi kabi. 

Asliy va nisbiy sifatlar yana quyidagi xususiyatlarga ega: 

1.  Asliy  sifatlar  belgini  darajalab  ko’rsata  oladi:  shirin-shirinroq-eng 

shirin;  qizil-qizilroq-qip-qizil.  Ma’no  anglatishiga  ko’ra  asliy  sifatlarga  ancha 

yaqin  turuvchi  –li  affiksi  bilan  yasalgan  nisbiy  sifatlar  ham  darajalana  oladi: kuchli-kuchliroq-eng kuchli; aqlli-aqlliroq-eng aqlli. 

2.  Asliy  sifatlarda  intensiv  va  belgining  kamligini  ko’rsatuvchi  forma 

yasalishi bor: sap-sariq, kap-katta, oqish, ko’kimtir. Ta’m, maza, holat, xarakter 

bildiruvchi:  nordon,  shirin,  og’ir,  novcha,  semiz  kabi  asliy  sifatlar  intensiv 

formaga ega emas. 

2.

 Sifatlarning ma’noviy guruhlari 

Predmetning ma’lum bir belgisini bildirish xususiyatlariga ko’ra sifatlar bir 

necha turlarga bo’linadi:  

1. Xususiyat bildiruvchi sifatlar: kamtarin, mug’ombir, sodda, sho’x. 

2. Holat bildiruvchi sifatlar: xursand, sovuq, iliq, keksa, jimjit.  

3. Shakl-ko’rinish bildiruvchi sifatlar: gavdali, novcha, yassi.  

4. Rang-tus bildiruvchi sifatlar: oq, qora, qizil, ko’k. 

5. Hajm, o’lchov bildiruvchi sifatlar: keng, tor, uzun, katta, og’ir. 

6. Maza-ta’m bildiruvchi sifatlar: shirin, nordon, bemaza. 

7. Hid bildiruvchi sifatlar: xushbo’y, badbo’y, qo’lansa. 

8.  Predmetning  o’rniga  yoki  vaqtiga  ko’ra  munosabatini  bildiruvchi 

sifatlar: yozgi, qishqi, bahorgi, ichki va b. 

9. Tabiiy holarni ifodalovchi sifatlar: yosh, qari, keksa, va h.k. 

Sifat  darajalari.  Belgining  bir-biriga  qiyosan  darajasini  ko’rsatadigan 

kategoriya  daraja  kategoriyasi  deyiladi.  Bu  kategoriya  asosan  sifat  turkumiga 

xos. 


Sifat  bildirgan  belgining  darajasi  har  xil  bo’lishi  mumkin.  Ya’ni  belgi 

normal  (oddiy)  darajada  bo’lishi,  oddiy  darajadan  ortiq  (kuchli)  yoki  oz 

(kuchsiz) bo’lishi mumkin. Sofatlarning daraja nuqtai nazaridan bo’lgan bunday 

farqi  turli vositalar  yordamida  ifodalanadi:  yaxshi,  yaxshiroq,  juda  yaxshi kabi. 

Ammo  ayrim  sifatlar  bildairgan  belgi  tabiiy  ravishda  daraja  ko’rsatkichiga  ega 

bo’lmaydi: g’oyaviy, sirtqi, devoriy.  

Sifat darajalari uch ko’rinishga ega: 1) oddiy daraja; 2) orttirma daraja; 3) 

ozaytirma daraja. 

 Predmet  belgisining  ortiq  yoki  kamligi  oddiy  darajaga  nisbatan 

belgilanadi.  Shuning  uchun  sifatlardagi  oddiy  darajani  inkor  qilib  bo’lmaydi. 

Boshqacha  qilib  aytganda,  biror  belgi  darajasining  ortiq  yoki  kamligiga 

asoslanadi. Shunga ko’ra sifatlarning belgisi uch darajaga bo’linadi: 1) oddiy; 2) 

orttirma;  3)  ozaytirma.  Bunda  temirdan  og’ir,  po’latdan  yengil  kabi 

ishlatishlarda belgi darajasini oz yoki ko’pligi ifodalanmaydi. Chunki bunda bir 

predmet  belgisini  ikkinchi  bir  predmet  belgisiga  nisbatan  olinadi.  Holbuki, 

yuqorida  qayd  etilganidek,  daraja  bir  predmetdagi  oddiy  belgiga  nisbatan 

olinadi. 

Belgining  ortiq  yoki  kamlikka  munosabati  ifodalanmaydigan  daraja  oddiy 

daraja  deyiladi.  Bunda  sifatlar  daraja  ifodalovchi  vositalarga  ega  bo’lmaydi: 

yaxshi, baland, shirin, go’zal.  

Orttirma daraja. Belgining normal holatdan ortiqligi, kuchliligi ifodalangan 

daraja  orttirma  daraja  deyiladi.  Orttirma  daraja  bildiruvchi  maxsus  forma 

ko’rsatkichi yo’q. Bu ma’no bir necha usul bilan ifodalanadi. 

1.

 Fonetik usul: yap-yapaloq, dum-dumaloq, sap-sariq, qip-qizil. 

2.

 Leksik  usul:  juda  go’zal,  g’oyat  go’zal,  behad  xursand.  Xuddi 

shuningdek belgining ortiqligi analitik formada ham ifodalanadi: uzundan-uzun, 

shirindan-shirin kabi. 

Ozaytirma daraja. Belgining normal darajasidan kuchsizligini bildiradi. Bu 

ma’no ikki usul bilan ifodalanadi. 


1.  Leksik  usul:  Bunda  darajaning  kuchsizligi  maxsus  so’zlar  yordamida 

hosil qilinadi: sal durust, bir oz yaxshi, xiyol ochiq.  

2.  Morfologik  usul:  Bunda  darajaning  kuchsizligi  –roq  affiksi  yordamida 

ifodalanadi:  oqroq,  ko’kroq,  balandroq,  tekisroq  kabi.  Kattaroq  o’g’il  bolalar 

tomga varrak, kuchsizroqlari laylakcha ko’tarib chiqqan edilar. (Sh.Sa’dulla) 

3. Ruhiy holat ifodalovchi sifatlar semantikasi 

 Ma’lumki,  sifatlarning  ma’no  jihatidan  9  turi  farqlanadi:  xarakter-

xususiyat,  holat,  rang-tus,  shakl-ko’rinish,  hajm-masofa,  maza-ta’m,  hid 

bildiruvchi hamda o’rin va paytga munosabat bildiruvchi sifatlar. Mazkur sifatlar 

predmetlarning ichki va tashqi belgilarini, shakliy farqini ifoda etadi.

1

   Ma’lumki,  tabiat  va  jamiyatda  sodir  bo’layotgan  har  xil  o’zgarishlar, 

hayotdagi turli xil insoniy munosabatlar kishi xarakteriga, uning ruhiyatiga ta’sir 

etmay  qolmaydi.  Ana  shu  tashqi  ta’sir  kishi  ruhiyatida  har  xil  holatlarning 

vujudga  kelishi  uchun  zamin  hozirlaydi.  Inson  ruhiyati  juda  serqirra  bo’lib,  u 

shodlik,  g’azab, xafalik, loqaydlik  kabi turli  holatlar  majmui  sanaladi.  Shundan 

kelib  chiqib,  tilimizdagi  ruhiy  holat  ifodalovchi  sifat  leksemalarni  bir  qator 

turlarga ajratish mumkin:  

1. Xursandlik holatini ifodalovchi sifatlar kishi ruhiyatidagi oniy lahzalarni, 

muayyan  bir  harakat  yoki  holatdan  mamnunlikni  turli  shakllarda  aks  ettiradi. 

Bunday  sifatlarning  barchasi  semantik  jihatdan  bir  nuqtaga,  leksik-semantik 

guruhga  birlashadi:  xursand,  mamnun,  xushhol,  xushnud,  xurram,  quvnoq, 

shodmon,  shod,  xushchaqchaq,  masrur  kabilar.  Xursandlik  ifodalovchi  bunday 

sifat  leksemalar  orasida  xursand  uslubiy  jihatdan  betaraf  bo’lib,  dominant 

leksema  hisoblanadi.  Bu  so’z  og’zaki  va  yozma  nutqda,  adabiy  tilning  turli 

vazifaviy  uslublarida  keng  qo’llaniladi.  Shuningdek,  to’plangan  misollar  xushhol, xushnud, xurram, quvnoq, shodmon, shod, xushchaqchaq kabi ko’pgina 

sifat  leksemalarning  xursandlik  ruhiy  holatini  turli  darajada  ifodalashga  xizmat 

qilishini ko’rsatadi (Barcha xushnud, dillar chog’ edi. (E.V.). Shod va xurram 

                                                 

1

 Mamarajabova Z. Ko’rinish sifatlarining grammatik xususiyatlari. Til va adabiyot ta’limi, 2002 y 2-son so’zlarining yonma-yon kelishi ma’noni yana ham kuchaytirishga xizmat qiladi. 

Shod so’ziga nisbatan quvnoq so’zida ijobiy holat semasi ancha kuchli: quvnoq 

so’zining  ma’no  ko’lami  xursandlikni  ifodalovchi  boshqa  sifat  leksemalarga 

nisbatan ancha kengdir.  

Misollar Odil Yoqubovning “Diyonat” romanidan tanlandi:  XursandJudayam xursandman. (43-b.)  Ikkinchidan Polikarnov domlaga 

xursand  bo’lib  gapirdi,  katta  yordam  va’da  qildi.  (49-b.)  Bu  gaplardan  qat’iy 

nazar, u xotinni chaqirib gaplashinglar, xursand qilinglar.    

Mamnun

Uning 

aytishicha, 

otasi 

bu 

ajoyib 

oila 

bilan 

yaqinlashayotganidan  benihoya  mamnun  emish.  (37-b.)  U  hozir  o’zidan  ham, 

kuyoviga aytgan gaplaridan ham, hammasidan mamnun, chunkibugungi suhbat 

kuyovida    yaxshi  taassurot  qoldirganini  sezardi.  (51-b.)    Ha,  Vohid  Mirobidov 

hayotdan mamnun bo’lsa arziydi. Otaqo’zi o’g’lidan mamnun edi. (72-b.) Bugun 

Otaqo’zi nihoyatda mamnun. (184-b.)  Ha, ota yanglishmagan – bu odamlarning 

hammasi tog’a-jiyanlarining gaplashib qolganidan mamnun. (277-b.) 

Quvnoq:  Mohiraning  ovozi  dadasining  ovozidan  quvnoqroq  edi.  (35-b.) 

Bu  quvnoq  qahqaha  Shukurovga  yana  domla  Shomurodovning  uyida  bo’lib 

o’tgan  gaplarni  eslatdi.    Agar  u  sal  shaddod,  sal  sho’xroq,  sal  quvnoqroq 

bo’lsa,  Haydar  sevinar edi.  (52-b.)  Abror  Shukurovich  xotinining xiyol  erka  va 

qandaydir juda quvnoq ovozini eshitib ajablanadi. (249-b.)  

Xurram:  Shundoq  deraza  yonidagi  tut  shoxlarida  ikkita  qizcha 

arg’imchoq uchmoqda, ular ko’ylaklarining etaklarini hilpiratib, goh uchuinchi 

qavat  balkonigacha  ko’tarilar,  goh  xurram  qiyqiriq  bilan  pastga  otilar,  yerda, 

ariq  bo’yida  esa  o’n  uch-o’n  to’rt  yashar  bir  o’spirin  hayrat  to’la  ko’zlarini 

qizchalardan uzolmay tamshanib turardi. (33-b.)  Uning xayolini Otaqo’zining: 

-Tohir!-deb  qichqirgan  xurram  ovozi  bo’ldi.  (35-b.)  “U  odam  nima  yomonlik 

qildi  sizga”-deb  so’ramoqchi  bo’ldi,  biroq  shu  payt  oshxona  tomonda  ona-

bolaning  xurram  qahqahasi  yangradi.  (45-b.)  Ularning  g’amgin  ruhiyasi  bilan 

hozirgina  yangragan  xurram  qahqaha  o’rtasida,  qaynotasining  mamnun 

ko’rinishi, umuman bu serfayz,  serzavq  baxtiyor  o’rtasida qandaydir...pinhoniy 

adolatsizliklardan dalolat beruvchi katta bir tafovut bor edi. (45-b.) 

Xushnud:  Ikkovi  ham  xushnud,  bir-biriga  xushmuomala  edilar.  (31-b.) 

Rost,  ular  Haydarni  bu  xushnud  ishdan  ozod  qilishdi,  dokladingni  yana  bir 

ko’rib chiq, deb ichkariga qamab qo’yishdi. (34-b.) Vohid Mirobidov...xushnud 

jilmaydi:  -Kechirasiz,  rais.  (35-b.)  Shukurov  qaynota-qaynonasi  ko’targan 

xushnud  shovqin-suron  ostida  kulimsirab  hovliga  kirdi.  (42-b.)  Katta  ziyofat 

hidini  sezgan  xushnud  izdihom,  betinim  kulgu  ostida  kafega  yaqinlashganda, 

ichkaridan  ...Jamol  Bo’riboyevning  rafiqasi  chiqdi.  (54-b.)  Sochlarining  oqligi 

va  sal  to’lisha  boshlagani  bo’lmasa,  burungiday  basavlat,  oppoq  yuzlari  sip-

silliq,  burunguday  xushnud,  burungiday  bekamu-ko’st  kiyingan  Bo’riyev  avval 

Otaqo’zi  bilan,  so’ngra  qizlar  bilan  qo’l  berib  ko’rishdi.  (64-b.)  Haydar 

xushnud  kayfiyatda  Qodirjonni  chetga  chaqirib,  Latofatning  gaplarini  unga 

aytdi.  (198-b.)    Xoy,  ...Mo’ylov:  “Gapingizga  endi  tushundim”  deganday 

xushnud  jilmaydi.  (245-b.)  Otaqo’zi  bu  gaplarni  kutmagani  uchunmi  yo 

nihoyatda  xushnud  bir  kayfiyatda  kirib  kelgani  uchunmi,  xo’plagan  mastavasi 

tomog’iga tiqilib bir zum sarosima og’ushida qoldi. (227-b.) 

Xushchaqchaq:    Jiyanining  gapi  to’g’ri  bo’lsa  to’g’ridir,  biroq  u  Vohid 

Mirobidovni  o’ylaganda,  og’zi  to’la  tilla  tishlarini  doim  yarqiratib,  doim  kulib 

turadigan  bu  xushchaqchaq,  xushsurat,  baxtiyor  odamni  o’ylaganda,  urushdan 

oldin  gazetada  bosilib  chiqqan,  to’g’rirog’i,  bu  maqolaning  yirik  harflar  bilan 

terilgan  sarlavhasi  “lop”  etib  ko’z  oldiga    keladi.  (26-b.)  Otaqo’zi  bu 

shirinsuxan,  xushchaqchaq  odam  bilan  ilk  bor  tanishgandayoq,  u  ham  o’ziga 

o’xshagan  “tanti”  yigit  ekaniga  amin  bo’ldi.  (73-b.)  Hammomdan  chiqqanday 

qizarib  ketgan,  lekin  xushchaqchaq  mamnun  Vohid  Mirobidov  minbardan 

tushib,  joyiga  borib  o’tirdi.  (74-b.)  U  aft-angorigina  emas,  gap-so’zlari,  xulq-

atvori, qiliqlari bilan ham xuddi otasining o’zginasi, xushchaqchaq, shirinsuxan, 

ochiq-yorug’ juvon edi. Mahbuba ham bir necha kungacha qovog’ini uyib yurdi, 

biroq  tabiatan  dadasiga  o’xshash  xushchaqchaq  juvon,  keyinroq  orada  hech 

narsa  bo’lmaganday  bo’lib  ketdi.  (176-b.)  ...o’yin-kulgudan  boshqani 

bilmaydigan  sho’x,  xushchaqchaq  Tohira,  endi  qandaydir  o’zgarib,  cho’kib, 

qisilib, qimtinib qolganday tuyuldi unga. 

Shod:  Ilgari  Haydarni  ko’rganda  sevinchdan  porlab  ketadigan  jodu 

ko’zlarida  endi  kishini  tahqirlovchi  sovuq  bir  ifoda  paydo  bo’ladi,  ilgari 

hayajondan  entikib,  goh  shod,  goh  g’amgin  kulimsirab  turadigan  qiz,  endi 

ichimdagini  top  qabilida  ish  qiladi.  (134-b.)  Qizi  Tohira  behad  shod,  ... 

Oyiүining  yuziday  uzinchoq,  yoqimtoy  yuzi  lov-lov  yonib,  yelkasiga  tushgan 

timqora  sochlarini  tez-tez  to’g’rilab  atrofga  betinim  alanglar,  ko’zlari 

charaqlab hammaga kulib boqardi.                                      

2.  Xafalik  holatini  ifodalovchi    sifat  leksemalar  ham  tilimizda  keng 

tarqalgan:  g’amgin,  dilgir,  xafa,  xomush,  ma’yus,  giryon,  xunibiyron,  diltang 

kabilar.  Bunday  leksik-semantik  guruhlar  tarkibiga  kiruvchi  leksemalarning 

qo’llanishida  farqli  holatlar  ham  ko’zga  tashlanadi.  Jumladan,  xafa,  ga’mgin, 

xomush, dilgir kabi sifat leksemalarning belgini ifodalash darajasi bir xil bo’lsa, 

g’amgin,  xomush  so’zlari  kishining  yuz-ko’zidan  ifodalanib  turadigan 

g’amginlik  holatini  bildirishga  xizmat  qiladi,  g’ash  leksemasi  esa  insonning 

ichki kechinmalari, ruhiy iztiroblari bilan bog’liq holatni aks ettiradi. Shu leksik-

semantik  guruh  tarkibiga  kiruvchi  ma’yus  so’zida  belgi  darajasi  ancha  kuchli 

bo’lib, u insonning umidsizlikka tushgan, tushkun holatini ifodalaydi:  

Hasharchi qo’shni qiz uning sevgani, Ma’yus bosar edi orqamdan odim.        (G’.G’.) 

Diltang leksemasi insonning xafalik holati juda kuchli darajada ekanligini, 

yuragi siqilgan holatini bildiradi: 

Jo’nar bo’ldim men bundan diltangYo’llarimga qarab qolding sen.   (A.O.) 

G’ash:  Ehtimol,  bo’lg’usi  kelini  o’z  onasiga,  yoshlikdagi  Fazilatga  juda 

o’xshab  ketgani  uchundir,  ehtimol,  yonida  ana  u  xodasimon  zanjisifat  erkak 

ketayotgani uchundir: “Bu nozanin onasiga o’xshab rosa o’yin ko’rsatmasa edi 

hali!”  degan  notinch  fikr  -  bu  o’y  ko’pdan  beri  miyasidan  chiqmas  edi,  - 

Otaqo’zining ko’nglini qattiq g’ash qildi. (11-b.)  Uning bu hazilida ham o’ziga 

ishonch,  ham  “sizni  hech  kimga  rashk    qilmayman!”  degan  ma’no  bor  edi,  bu 

ma’no  negadir  Shukurovning  hamiyatiga  tegdi-yu,  g’ashi  kelib:  “Bo’pti! 

Bo’lmasa  siz  qoling,  men  bolalarni  loib,  o’zim  ketaveraman!”  demoqchi  edi, 

biroq  shu  payt  shiyponda  telefon  jiringladi,  ketma-ket  qaynotasining: 

“Abrorjon!”  –degan  ovozi  keldi.  (29-b.)  Zaiyofat  vaqtida  esa  tog’asining 

gapidan  ko’ngli  g’ash,  “qittaygina”  otib  olib,,  ancha  o’yin  ko’rsatdi.  Otaqo’zi 

negadir  ko’ngli  g’ash  bo’lib,  telefon  zakaz  qildi-da,  divanga  yonboshladi. 

Tohiraning  gaplari  oldin  Latofatning  ko’nglini  g’ash  qildi.  (130-b.)  Latofat 

ko’nglidagi  g’ashlikni  bazo’r  bosib,  Tohirani  yupatgan  bo’ldi-da,  o’rnidan 

turdi.  (132-b.)  Oktyabrning  oxirlari  edi  shekilli,  bir  kun  kechasi  Fazilat  yuragi 

g’ash,  uyqusi  qochib,  yettinchi  lampa  shu’lasida  kitob  varaqlab  o’tirgan  edi, 

nogahon  kimdir  derazani  chertdi.  (136-b.)  Shukurov  g’ashi  kelib,  trubkani 

“shaq”  etib  qo’ymoqchi  edi  biroq  shu  payt  Manbubaning  ovozini  taniganday 

bo’lib,  trubkani  changallaganicha  qotib  qoldi.  (176-b.)  U  Obidov  bilan 

Latofatni  kuzatib  qo’yib,  qaytib  kirdi,  kirarkan,  hozir  Xolmurodov  bilan 

ko’rishajagini  o’ylab  ko’ngli  g’ash  bo’ldi.  (183-b.)  Ayni  zamonda  uch-to’rt 

kundan  beri  ko’nglini  xira  qilayotgan  bir  g’ashlik  xayolida  ma’yus  o’ylar 

uyg’otar edi. (188-b.) 

G’amgin:  U  mana  endi,  har  bir  so’zi,  ovozi  g’amgin,  nigohidan  maehr 

yog’ilib turgan mittigina kampirining ko’ngil faryodini eshitgandagina, bu to’y-

tomosha  chol-kampirda  qanchalik  og’ir  botishini  his  etdi.  (18-b.)  U  Latofatni 

ilgari  ham  ko’rgan,  hatto  maktabda  singlisi  Tohira  bilan  o’qiydigan  ko’zlari 

g’amgin  bu  qoracha  qizchani  ko’z  ostiga  olib  qo’ygan,  lekin  songgi  bir  yil 

ichida uni bunchalik ochilib ketadi deb o’ylamagan edi. (34-b 

Latofat  uyda  bo’lar,  kechayu-kunduz  boshini  kitobdan  ko’tarmas, 

qandaydir  g’amgin,  pinhoniy  xayollar  og’ushidan  chiqmas  edi.  (112-b.)  –Ha, 

g’irt  mastman!-Otaqo’zi  boshini  silkitib,  g’amgin  kulimsiradi.  (235-b.)  Domla 

g’amgin kulimsiradi. 

Xafa: Otaqo’zi to’ydan so’z ochgani uchun o’zidan ham xafa bo’lib ketdi. 

(18-b.) –Siz xafa bo’lmang, otaxon,-dedi u qo’l qovushtirib. (298-b.) Ma’yus:  Kampirning  ma’yus  ko’zlari  yana  jiqqa  yoshga  to’ldi.  Bo’lg’usi 

kelini  Latofat  esa,  uning  tamom  aksi,  tirnoqlariga  xina  qo’yilgan  oppoq  nozik 

qo’llarini  tizzasidagi  guldastaga  xorg’in  tashlab,  katta-katta  ma’yus  ko’zlarini 

boqqa  tikib,  o’yga  tolgan,  o’ylari  ham  ko’zlariday  g’amgin,  go’yo  u  bu  yerga 

bo’lg’usi  hayot  yo’ldoshining  quvonchiga  sherik  bo’lish  uchun  emas,  o’zi 

istamagan bir marosimga majbur bo’lib, birovlar qistovi bilan kelgan. (168-b.)  

3.  G’azabli  holatni  ifodalovchi  sifat  leksemalar.  Bunday  leksik-semantik  guruh 

qatoriga  g’azabnok,  kinli,  darg’azab,  g’azabli  kabilar  kiradi.  Ular  orqali 

insonning  tevarak-atrofdagi  voqea-hodisalar,  predmetlar,  odamlar  xatti-

harakatidan noroziligi tufayli yuzaga kelgan kuchli ruhiy holati ifodalanadi: 

Ba’zan yog’ayotgan o’qlar bamisol 

Dudoqlardan kinli so’zlar uchgan on...       (M. A.) 

Darg’azab:  Soqijon  Obidov  qandaydir  darg’azab  bir  alfozda  polni 

gursillatib, eshiklarni sharaq-shuruq ochib kirib keldi. (283-b.) Soqijon Obidov 

shunday  o’ksib  gapirdiki,  ota  boya  qanday  darg’azab  bo’lgan  bo’lsa,  endi 

shunday dovdirab, bir zum gap topolmay qoldi. (243-b.) Buni ko’rib darg’azab 

bo’lgan Normurod: -Bas!-dedi. (237-b.)  

G’azabli: Otaqo’zi yuragining tagidan daf’atan vulqonday qaynab kelgan 

g’azabni  zo’r-bazo’r  to’xtatib  qoldi.  (20-b.)  Zum  o’tmay  bu  g’azab,  tog’asiga 

qarshi dilida jo’sh urgan bu isyon, qandaydir alamli bir tuyg’u bilan almashdi-

yu, uzoq mum tishlab qoldi. (20-b.) 

4.  Tilimizda  sog’,  sergak,  hushyor,  lol,  mudroq,  loqayd  kabi  sifat 

leksemalar ham ruhiy holatni ifodalovchi leksik-semantik guruh qatorini tashkil 

etadi.  Lekin  bu  qatorni  tashkil  etuvchi  leksemalar  anglatgan  ma’nosidan 

salbiylik yoki ijobiylik semasi aks etmaydi: 

Tog’day zil tashvishlar boshga tushsa, rost,  

Biz faqat boqamiz loqaydu mudroq.   (M. Ali) 

Lol:  Bu  kutilmagan  jangdan  garang  bo’lib  qolgan  Proxor  bir  o’rtada  lol 

bo’lib turgan Normurod Shomurodovga, bir oqsoqlanib kelayotgan O’rozqulga 


qaradi.  (170-b.)  Men  oldin  bir  odam  bilan  gaplashishim  kerak!-dedi  domla 

Shomurodov va Xolidani lol qoldirib, mashinaga qarab ketdi. (247-b.) 

Shunday  qilib,  sifat  leksemalar  o’z  semantik  tabiatidan  kelib  chiqib, 

kishining  turli  ruhiy  holatini  ifodalashga  xizmat  qiladi  hamda  bunday  sifatlar 

alohida  leksik-semantik  guruhlar  qatorini  tashkil  etadi.  Ular  badiiy  nutqda 

tasvirlanayotgan  kishining  turli  xil  kayfiyatini  (shodligini,  quvonchini,  g’am-

alamini),  ichki  kechinmalarini,  ruhiy  iztiroblarini  aks  ettirish  va  shu  orqali 

kitobxonda ham turli xil emotsiyalarni hosil qilishda muhim uslubiy vositalardan 

biri sanaladi. 

Sifat  so’zlarining  o’zaro  sinonimiyasi,  ularning  turli  nutq  uslublaridan 

farqlanishi, sifat darajalarini hosil qiluvchi shakllarning ma’no farqlari, nihoyat, 

badiiy  adabiyotdagi  epitetlarning  sifatlardan  ifodalanishi  bu  turkum  so’zlarning 

boy uslubiy imkoniyatlarini ko’rsatadi. 

Sifat  so’zlarining  semantik-uslubiy  xususiyatlari  ular  birikib  kelgan 

otlarning  ma’no  ottenkasini  hisobga  olgandagina  to’la  anglashiladi:  past  ovoz, past  uy  deyish  mumkin  bo’lgani  holda,  past  uyqu  deb  bo’lmaydi.  Aksincha, 

tinch  uyqu,  tinch  uy  deyish  mumkin,  ammo  tinch  ovoz  deb  bo’lmaydi.  Demak, 

sifat  soz’larining  semantik  tarkibidagi  semalarni  bilgan  holda  ular  birikib 

kelayotgan  predmetlik  semalariga  mos  kelgandagina  semantik  yaxlitlik  hosil 

qiladi.  Ana  shu  xususiyatni  to’la  anglamaslik  natijasida  nutqda  uslubiy  xatolar 

ro’y  beradi.  Chog’ishtiring:  tinch,  yuvosh,  beozor  sifatlari  odam,  kishi 

so’zlariga bemalol birika oladi, ammo ovoz so’ziga esa bu sifatlarning birortasi 

ham  birika  olmaydi.  Ovoz  so’zi  past,  jarangsiz,  baland  sifatlari  bilan  birikma 

hosil qiladi: past ovoz, jarangsiz ovoz, baland ovoz kabi. Bu semantik yaxlitlikni 

hosil qilishda eshitilish, talaffuz kabi integral (oraliq) semalar rol o’ynaydi. Sifat 

so’zlaridagi  bunday  semantik  nozikliklar  tam-maza,  rang-tus  bildiruvchi 

so’zlarda yanada yaqqol ko’rinadi. 

Ayrim sifatlar logik talab bilan biror predmetning rangini ifodalash uchun 

xizmat  qiladi:  oq  tosh,  qora  echki  kabi.  Ammo  ayrim  predmetlarning  o’zida 

bevosita  rang-tus  ifodalanib  turadi:  sut,  ko’mir,  qon  kabilarda  oq,  qora,  qizil ranglari  ifodalangan.  Shunga  qaramay,  bunday  so’zlar  oldidan  rangning  yana 

ham  kuchliligini  bildiruvchi  so’zlar  keltirilib,  birikma  hosil  qilinadi:  oq  sut-oppoq  sut,  qora  ko’mir-qop-qora  ko’mir,  qizil  qon-qip-qizil  qon  kabi.  Bu  tip 

qo’llanishlar  ma’lum  uslubiy  talab  bilan  ma’no  kuchaytirish,  uni  bo’rttirish 

uchun  ishlatiladi:  Qip-qizil  qonga  bo’yalgan  yana  bir  bandi  obxonaga  keltirib 

tashlandi. (S.A.) 

Sifatlarning to’liq va noto’liq shakllari mavjud bo’lib, ular matnda birining 

o’rnini  ikkinchisiga  almashtiradi.  To’liq  shaklli  birikmalarda  ma’no 

kuchaytiriladi.  Chog’ishtiring:  ulug’ ish-  ulug’vor  ish,  katta  hovli  –kattakon 

hovli  kabi.  To’liq  formali  sifatlar  badiiy  va  publitsistik  nutq  uslublarida  ko’p 

ishlatiladi: Oppoq tong otadi ...kuyimga yo’ldosh, 

Ko’kda yarqiraydi kattakon quyosh. (Z.) 

Sifat  bildirgan  belgi  normal  (oddiy)  darajada  bo’lishi  yoki  undan  ortiq 

(kuchli),  (kuchsiz)  bo’lishi  mumkin.  Sifatlarning  daraja  ko’rsatishdagi  bunday 

farqi analetik va sintetik vositalar (shakllar) orqali ifodalanadi. 

Orttirma  daraja  yasovchi  elementlar  o’zaro  sinonimlik  tashkil  etadi. 

Bunday  elementlar  o’zining  uslubiy  bo’yog’i  va  qo’llanishiga  ko’ra  afrqlanadi. 

Jumladan,  eng  elementi  sifat  oldidan  kelib,  biror  belgini  boshqa  belgilarga 

chog’ishtirgan  holda  ortiqlik  tushunchasini  ifodalaydi.  Eng  chiroyli  bino 

deyilganda  bu  bino  bir  qancha  chiroyli  binolar  ichida  o’zining  ko’rinishi  bilan 

yanada  ajralib,  bo’rtib  turgani  ta’kidlanadi.  Juda  chiroyli  bino  deyilganda  esa 

belgining  ortiqligi,  aynan  shu  predmetga  nisbatan  ishlatilayotganligi  seziladi. 

Juda  elementiga  nisbatan  g’oyat  (g’oyatda,  bag’oyat)  elementi  ko’proq  adabiy 

tilga  xosligi,  so’zlashuv  nutqida  deyarli  ishlatilmasligi  bilan  ajralib  turadi. 

Leksik-semantik  sul  bilan  hosil  qilingan  sifatning  orttirma  darajasi  ko’proq 

so’zlashuv  nutqiga  xos  bo’lib,  so’zlovchining  ichki  hayajonini  ham  ifodalab 

keladi: farishtaday chiroyli, anordek qizil, osmonday toza kabi.  

Daraja  yasovchi  morfologik  vositalar  qo’shma  sifatlarda  oxirgi 

komponentga qo’shiladi: xomxayolroq odam, soddadilroq yigit kabi. 


Uslubiy qo’llanishiga ko’ra o’zining siqiqligi bilan ajralib turuvchi  sintetik 

shaklli  sifat  darajalari  she’riyatda  qo’llansa,  analitik  shaklli  sifatlar  esa 

publitsistik, ilmiy nutq uslublarida ishlatiladi. 

Sifatlardagi  modal  shakllar  ham  ayrim  uslubiy  xususiyatlarga  ega.  Modal 

ma’no  beruvchi  affikslar  o’zi  birikib  kelayotgan  sifat  ma’nosini  tubdan 

o’zgartirmaydi, balki unga qo’shimcha emotsional-ta’sirchan ottenkalar: sevish, 

achinish,  erkalash,  kinoya  kabilarni  qo’shadi:  Oh,  Gulsanamim,  o’rtoqjonim, 

mehribonginam. (O.) Men o’z qo’lim bilan shiringina palov qilib beraman.(O.) 

Badiiy tasvirda daraja ko’rsatkichli va modal formali sifatlarni bir-biri bilan 

uyg’unlashtirib  qo’llash  yorqin  manzaralar,  ajoyib  portretlar  yaratish  imkonini 

beradi: Usta qarigina, burni cho’tirroq, ammo juda so’zamol, mahmadana kishi edi. (O.) 

Sifatlardan badiiy adabiyotda sifatlashlarni yaratishda qo’llanadi. Sifatlash 

predmetning  belgisini  oddiygina  ko’rsatish  bilan  chegaralanmay,  uni  yanada 

konkretlashtiradi,  baholaydi,  ta’sirchanlik  kiritadi.  Ko’pgina  sifatlashlar 

yozuvchining  individual nutqiga xos bo’ladi.  Bularda  san’atkorning  ijobiy  yoki 

salbiy  tuyg’usi  yaqqol  sezilib  turadi.  Individual  nutq  sifatlashlarining 

aksariyatini  metaforik  sifatlashlar  tashkil  etadi:  hiylagar  oy,  sehrgar  dilbar, 

novvot qoyalar, shakar lab, chumoli bel, gul yuz kabi. 

Individual  nutq  sifatlashlari  personaj  portretini  chizishda,  ularni  yaqqol 

gavdalantirishda  muhim  uslubiy  o’rin  tutadi:  Uning  qora  zulfi  par  yostiqning 

turli tomoniga tartibsiz suratda to’zg’ib, quyuq jingalak kiprik ostidagi tim qora 

ko’zlari  bir  nuqtaga  tikilganda,nimadir  bir  narsani  ko’rgan  kabi...  qop-qora 

kamon, o’tib ketgan nafis, qiyiq  qoshlari chimirilganda, nimadir bir narsadan 

cho’chigan  kabi...to’lgan  oydek  g’uborsiz oq  yuzi  bir  oz qizillikka  aylanganda, 

kimdandir  uyalgan  kabi...shu  vaqt  ko’rpani  qayirib  ushlagan  oq  qo’llari  bilan 

latif  burnining  o’ng  tomonida,  tabiatning  usta  qo’li  bilan  qo’ndirilgan  qora 

xolini  qashidi  va  boshini  yostiqdan  olib  o’tirdi.  Sariq  rupoh  atlas  ko’ylakning 

ustidan uning o’rtacha ko’kragi bir oz  ko’tarilib turmoqda edi. Turib o’tirgach, 

boshini bir silkitdi-da, ijirg’anib qo’ydi.   


  

XULOSA 

  

  O’zbek tilshunosligida sifat so’z turkumi kattagina lug’at qatlamini tashkil 

etadi.  Har  qanday  holat,  uning  nozk  qirralari,    subyektning  ruhiy  holati,  salbiy 

yoki  ijobiy  emotsiyasi,  hayotga  yoki  biror  shaxsga  bo’lgan  modal-ekspressiv 

munosabati  asosan  aifatlar  orqali  talqin  qilinadi.  Har  qanday  so’zning  lug’aviy 

ma’nosi nutqiy sharoitda oydinlashadi. 

Bizning  vazifamiz  ona  tilining  go’zal,  jozibador  jumlalari  orqali  ona  tili 

ta’limini  davr  talabi  va  zamonaviy  o’quv  qurollari  bilan  birgalikda  olib  borib, 

o’quvchilarda  mustaqil  ijodiy  fikrlash  hamda  og’zaki  va  yozma  nutq 

ko’nikmalarini rivojlantirishdan iborat. 

O’quvchilarning  nutq  zahirasini  shakllantira  borish  hamda  boyitish  til 

ta’limida eng muhim masala hisoblanadi. Bunday maqsadga erishish yo’llaridan 

biri  –  sifatning  grammatik  ma’nolarini  o’rganish  bilan  bir  qatorda,  ularni 

ma’noviy  guruhlarga  ajratish,  o’zaro  qiyoslash,  ma’no  nozikliklarini  farqlash, 

ular ishtirokida so’z birikmasi va gaplar tuzish, mustaqil va ijodiy matn yaratish 

yo’llarini o’rganishdan iborat bo’lmog’i lozim. 

 

  

 

  

 

  

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi,-T.: “O’zbekiston”, 2003-yil 

2. Qilichev E. “Hozirgi o’zbek adabiy tili”. Buxoro: “Buxoro universiteti” 

1999-yil 

3.  Jamolxonov  X.  Hozirgi  o’zbek  adabiy  tili.  O’quv  qo’llanmasi.  T.: 

“Talqin” 2005 yil   

4. Rahmatullayev Sh. “Hozirgi adabiy o’zbek tili”, Toshkent: “Universitet” 

2006 yil 

5..  Tursunov  U.,  Muxtorov  J.,  Rahmatullayev  Sh.  Hozirgi  o’zbek  adabiy 

tili. T.: “O’zbekiston” 1992 y 

6.  Mamarajabova  Z.  Sifatning  konnotativ  ma’no  xususiyatlari.  Til  va 

adabiyot ta’limi 2004 yil 3-son 

7. Mamarajabova Z. Vazn bildiruvchi sifatlarning konnotativ ma’nolari. Til 

va adabiyot ta’limi 2006 yil 3-son 

8. Mamarajabova Z. Ko’rinish sifatlarining grammatik xususiyatlari. Til va 

adabiyot ta’limi, 2002 y 2-son 

9. Pardayev Z. Ruhiy holat ifodalovchi sifatlar semantikasiga doir. O’zbek 

tili va adabiyoti, 2002 yil, 3-son. 

 Intеrnеt manbalari: 

1.

 

http:/www.gov.uz/ Nizоmiy nоmidagi TDPU sayti. 2.

 

http:/www.pеdagog. uz/ Pеdagоgik ta’lim muassalari pоrtali. 3.

 

http:/www.ziyonet.uz.  

 

  
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling