Jan Zieliński Dyskurs katastroficzny


Download 7.49 Kb.
Pdf просмотр
Sana03.12.2017
Hajmi7.49 Kb.
background image
Jan Zieliński

"Dyskurs katastroficzny.

Katastrofizm i awangarda", Krzysztof

Kłosiński, Red. T.Bujnicki, T.Kłak,

"Prace Naukowe UŚl.", nr 322,

Katowice 1979 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 23/4 (78), 259

1980

background image


/ I I /   KŁOSIŃSKI  K r z y s z t o f :   Dyskurs  k a t a s t r o f i c z n y .   Katastfco- 

fiz m   i   aw angarda.  Red.  T.  B u j n i c k i ,   T.  K łak .  "P ra c e   Nauko­

we  UŚ1."  n r   322,  Katowice  1979  s .   2 3 -3 9 .

Autor  omawia  " d y s k u rs   k a t a s t r o f i c z n y "   w  a s p e k c ie   wyznacza­

nym  p r z e z   s y t u a c j ę   k o m unikacyjną.  R e k o n s tru u je   s t r a t e g i ę   odbior­

c y ,  s t r a t e g i ę   nadawcy  oraz  s t r a t e g i ę   wypow iedzi.  Zwraca  uwagę 

na  u z a l e ż n i e n i e   s k u t e c z n o ś c i   wypowiedzi  k a t a s t r o f i c z n y c h ,   od  kon­

t e k s t u   s p o ł e c z n o - h i s t o r y c z n e g o .

B P/78/69 

J . Z .


/ I I /   KOBYLIŃSKI  Szymon:  Humor  u  J a r o s ła w a   Iw a sz k ie w ic z a . 

"Twórczość" 

19 8O  n r   2  s .   88-97.

Autor  w skazuje  na  r ó ż n o r a k i e   o d c ie n ie   humoru  w  tw ó r c z o ś c i  

J a r o s ła w a   Iw a sz k ie w ic z a .  Rozważania  prowadzą  do  p r z e k o n a n ia   o 

n ie m o ż n o śc i  c a ł k o w i t e j   a n a l i t y c z n e j   e k s p l i k a c j i   te g o   a s p e k t u   w dorobku  p i s a r z a .

B P /78/70

В.Ы.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling