Juan manuel Era su nek eta Mikel Ara nal dek irabazi


Download 42.76 Kb.
Pdf просмотр
Sana21.08.2017
Hajmi42.76 Kb.

JUAN Manuel  Era su nek  eta

Mikel  Ara nal dek  irabazi

zuten atzo Jauregin jokatu

zen bikotekako norgehiago-

ka, Bixente Mitxelena eta

Jesus Mari Ormae txea Urki-

ren aurka. Irabazleek 5.193

kilo ebaki zituzten eta gal -

tzaileek 5.126,5 kilo. 67 kilo-

ko aldea, baina, sailetan ber-

din ibili ziren. Seina sail

ebaki zituzten eta azkeneko-

an maila ba 

ka 

rra gehiagoebaki zu ten irabazleek. 

Parean ordubete osoan

Hasi zirenarekin batera an -

tzeman zitekeen alde haun-

dirik ez zela izango bi biko-

teen artean. Hasieran Era sun

eta Aranalde aurreratu zi ren

baina, Mitxelenak eta Urkik

inork uste ez zuela, lehenago

bota zuten 4ga 

rren saila.

Erasunek eta Ara nal dek pix-

kanaka terrenoa jan zieten

Mitxelena eta Urkiri eta sei-

garren sai la lehenago buka-

tu zu ten. Zazpigarrenean er -

diak moz tu zituztenean bete

zen segan aritzeko zuten

ordubetea. 

Txanda librean zen nor-

gehiagoka eta Era 

sun eta

Aranalde maila erdika arituziren elkarri erreleboa ema-

ten; Mitxelenak eta Ur kik

batzutan hiru txandatan

moztu zuten mai la. 

Belarra bustita

Goizeko euriak blai egin

zituen atzo Jaure giko sailak

eta belarrak pixu haundia

hartu zuen. Belar pixua izan-

da edozeinek irabazi zezake-

ela ikusten zen, lana txukun

xa 


mar egin ezkero behint-

zat. 


Irabazleek Kronikari

adie razitakoaren  arabera,

be 

larra bustita zegoen etahorrek lana konplikatu eta

zakartu egin zien pixka bat.

Ara 

nalde: “sega kolpeamoteldu egiten da eta bela-

rra segari erantsi egiten

zaio”.

Penalizazioak

Kiloak kendu ere egin zituz-

ten atzo epaileek, penaliza-

zio lege berria aplikatuta.

Txukun moz ten ez duenari

txartel gorriak ateratzen diz-

kiote eta txartel bakoitzaga-

tik 20 kilo kentzen dizkiete.

Irabazleek hiru txartel gorri

(60 kilo) ikusi zituzten eta

galtzaileek bi (40 kilo). 

Irabazleak gustora

Bi irabazleak gustora aritu

ziren atzo segan elkarrekin,

eta biek azpimarratu zuten

lagunaren lana. Erasun: “bizi

egin beharreko lana da txan-

da librekoa eta ondo molda-

tu gara horretan”. 2005eko irailaren 27a, asteartea ::: 1.605 zka. ::: www.kronika.net

O M U G A L A R I A KMugalari

hernaniarrei

omenaldia gaur

Omenaldia egingo zaie gaur

Bigarren Mundu Gerran

mugalari lanetan ibili ziren

hernaniarrei. Mugalariek

aliatuen aldeko jendea

pasatzen zuten mugaz alde

batetik bestera, gehienetan

pilotuak. Lau hernaniar ibili

ziren mugalari: Florentino

Goikoetxea, Tomas

Anabitarte, Martin Errazkin

eta Juan Manuel Larburu.

Europako Comète sareko

parte ziren lau mugalariak

eta beste hernaniar askok

ere lagundu zuten, paperak

pasatzen eta abar. 

Hernaniko Udalak herna-

niar haiek gogoratu nahi ditu

gaur eta omenaldi ekintzak

antolatu ditu; Asociacion de

Amigos del Comète taldeko-

ak ere gonbidatu dituzte.

11:30etan deklarazio institu-

zional bat irakurriko dute

Udaletxean; 13:15etan

monumentu bat inauguratu-

ko dute Osiñagan eta

14:00ak aldera Altzuetan

bazkalduko dute, Florentino

Goikoetxearen jaiotetxean.

SS

O I P U I   O R D U AIpuiak kontatzen

izango da bihar

Lur Korta

Lur Korta ipui kontalariaren

eskutik bi ipui saio izango

dira bihar, Hernaniko Udal

Liburutegian. Lehenengo

saioa 3-4 urte arteko ume-

entzat da eta 17:30etan

hasiko da; bigarren saioa 5-

7 urte arteko umeentzat eta

18:00etatik aurrera. 

Udarako oporraldiaren

ostean berriz bihar hasiko

da ipui ordua. Hernaniko

Udalak antolatzen du eta

Eusko Jaurlaritzaren lagun -

tza jasotzen du.  

SS

Erasun eta Aranalde onenak

kilo gutxiren aldearekin

Erasunek eta Aranaldek 5.193 kilo

ebaki zituzten eta Mitxelenak eta

Urkik 5.126,5 kilo. Belarra pixu

zegoen eta horrek erabaki zuen

atzoko saioa. Seina sail ebaki zituzten

eta irabazleek maila bat gehiago

besterik ez.Juan Manuel Erasun

Juan Manuel Erasun

Mikel Aranalde

Mikel Aranalde

J.M. E

RASUN

«Belarra blai zegoen

eta edozeinek

irabazi zezakeen

gaur»

2005eko irailaren 27a, asteartea ::: 1.605 zka. :::  www.kronika.net

Argitaratzailea: Dobera Euskara Elkartea. Erredakzioa, argazkiak eta publizitatea: U. Agirre, N. Legarreta,

U. Apaolaza, E. Agirre, A. Oiartzabal  eta A. Zerain. Egoitza: Larramendi 11. 

¤ 943-330899. Faxa: 943-336306.Eposta: kronika@topagunea.com eta publi@kronika.net Lege gordailua: SS-679/2000. ISSN 1576-8422.

Kamarero-kamarera bat behar dugu, barran eta komedorean lan egiteko. 605 715 588

Arotz profesionalak lan txikiak egingo lituzke. Deitu: 656 78 64 15

Hernanin alokatuta dudan etxebizitza  baterako, bi pixukide bila nabil. Interesatuek

deitu: 678 59 56 38

Bi trastero salgai, Kale Nagusian. Deitu: 943 55 42 37

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Sta Barbara 42).Baserriko lanak egingo nituzke. 21 urte ditut. Deitu: 653 714 879

y   IRAGARKI MERKEAK yNicaraguari buruzko erakusketa

eta hitzaldia aste honetan

ERRUMANIAKO musikarekin

bukatu da Kultur Arteko Astea

Hernanin. Musika alai eta az -

karra, Errumaniako lau mu si -

kok dotore joa, entzun ahal

izan zuten Plaza Berrira ingu -

ra tu zirenek. Bi akordeoi, kita-

rra bat eta kontrabaju batekin

egin zuten estilo errumanoko

folk musika. Eguraldiak ez

zuen batere lagundu, eta jen-

detza haundiegirik ez zen izan

Plaza Berrin. Dena dela, kale

bueltan zebiltzan gehienek

paradatxoa egin zuten laukote-

aren aurrean.

Lau ekitaldi astebetean 

Hilaren 19an hasi zen Kul 

tur

Arteko Astea, eta atzo bitarte 4emanaldi izan dira. Kultur

Astea Jaurlaritzako Inmigrazio

Zuzendaritzak antolatu du,

Hernaniko Udaleko Inmigrazio

Arloaren laguntzaz. 

ƒƒ

NICARAGUARIburuzko

ema naldiak izango dira aste

ho 

netan Hernanin, HONEKtaldeak eta Udal Kooperazio

Arloak antolatuta. Gaur hasi

eta ostirala bitarte argazki

erakusketa izango da eta

asteazkenean hitzaldia anto-

latu dute. Bai erakusketa eta

bai hitzaldia Nicaraguari

buruzkoak dira, eta, konkre-

tuago hitz egingo emakume-

ak iraultza sandinistan izan

duen eraginaz eta egin duen

lanaz.


“Nicaraguako nekazal

emakumeak eta iraultza san-

dinista” izena daramakite bai

erakusketak eta bai hitzal-

diak. Erakusketa gaurtik osti-

ral arte egongo da Biterin eta

hitzaldia ere Biterin izango

da, asteazkenean, 20:00etan.

Hizlaria Sonia Vázquez izan-

go da, Frente Sandinistako

kidea. 

Hernaniko Udalak diruzlagundu du HONEK taldea-

ren  Nicara gua ko  sentsibiliza-

zio kanpaina eta horregatik

antolatu du talde horrek era-

kusketa Hernanin.  

ƒƒ

HONEK taldearen erakusketaren kartela.

AURTEN HIL DA Buenos

Airesen Mario Hernani Ba sile,

83 urte zituela. Argen 

tinan


jaioa, bere aitak operarekin

zaletasun haundia izan zuen

eta batez ere Verdi konposito-

rearen lanak izan zituen gus-

toko. Giuseppe Ver dik berriz,

Victor Hu 

goren “Hernani”

antzezlanean oinarrituta ope -

ra bat idatzi zuen. Antza de -

nez Mario Her nani Basileren

aitari asko gustatzen zitzaion

opera  hu 

ra, bere seme bati

izen hori eman baitzion.

Gero, urteen poderioz,

hazten joan zen Basile gaztea,

eta negozio askotan ibili

ondoren altzari zaharren

salerosketan sartu zen 1972an

bere anaiarekin. Handik urte

batzuetara denda jarri zuten

Buenos Aireseko San Telmo

auzoan. Negozioari izena

jartzerako orduan buruari

buelta asko eman behar izan

zizkioten. Hasiera batean

“Britania” izena jarri nahi

izan zioten, baina orduantxe

Argentina eta Britania Han 

-

dia ren arteko gerra hasi zenMalvina Irlak zirela eta.

“Tiem pos” izena ere jarri nahi

izan zioten, baina inguruan

ba omen zegoen izen hori

zuen beste denda bat. Az ke -

nean, Basile jaunak, bere

emazteari kasu eginez “Her -

nani” jarri zion dendari. 

Sorpresa haundia hartu

omen zuen, 1984an herna-

niar batzuk dendara sartu eta

izenagatik galdezka hasi

zirenean. Gero, galderak

egin zituztenek Hernani ize-

neko herri batetik zetozela

esan ziotenean, harrituta

geratu zen. 63 urterekin jakin

zuen kasualitatez, bere izena

nondik zetorren. 

ƒƒ

Buenos Aireseko Hernaninaltzariak erosten

Altzari zaharrak saltzen ditu Buenos Aireseko Hernani dendak

?

...ba al zenekien(Irudia eta informazioa: Maria Jesus Elizondo, Hernani urtekaria 1997)

¥

TELEFONOAKl

Taxiak: 943 550093 

l

Udaltzaingoa: 943 333288 l

DYA: 943 464622   

l

Autobusak: 943 556662 l

Anbulatorioa: 943 006666 

l

Jokalari anonimoak: 943 331103 l

Alkoholiko anonimoak: 943 331103  

FARMAZIAKl

Egunez: Etxebeste Elkano 2 - 943 552087 

l

Gauez: Chucla Kardaberaz 48 - 943 551793GAUR

EGURALDIABIHAR

Asteartean zeruan ostarte

zabalak nagusituko dira.

Laino batzuk azalduko dira

arratsalde-gauean batez ere.

Maximoek gora egingo dute

nabarmen.

(euskalmet)

Goizetik lainotsu ikusiko dugu

zerua eta zaparradak espero

dira. Arratsalde partean zerua

garbiago azalduko zaigu.

Tenperaturak ez du aldaketa

haundirik izango.Bukatu da Kultur Arteko Astea

Sonia Vázquez Frente Sandinistako kideak azalduko duemakumeak iraultzan egindako lana, asteazkenean 20:00etan

‘Romilor’ Errumaniako Ijito Orkesta, atzo.

‘Romilor’ Errumaniako Ijito Orkesta, atzo.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling