Мавзу: мураккаб қурилиш қоришмасининг таркибини аниқлаш мураккаб қурилиш қоришмаси таркиби қуйидаги тартибда аниқланади


Download 92.87 Kb.
bet2/2
Sana08.03.2023
Hajmi92.87 Kb.
#1250104
1   2
Bog'liq
AM 3 (1)


Энди эса коришма массаси асосида коришма хажмини топиш мамкин.

Бунда, - қоришманинг зичланган ҳолатдаги зичлиги, топшириқда берилади.
=2 кг/л = 2000 кг/м3
Шулар асосида, яъни қоришма ҳажмини қумнинг ҳажмига бўлган ҳолда эса қоришма чиқиш коэффициентини аниқлаш мумкин.Энди шу чиқиш коэффициенти асосида 1м3 қоришмага кетадиган материаллар ҳақиқий сарфини аниқлаш мумкин.

1. Цемент миқдори
2. Оҳак хамири миқдори
3. Қум миқдори
4. Оҳак сути миқдори
5. Сув миқдори

Мураккаб қурилиш қоришмаси таркибини аниқлаш бўйича” топшириқ вариантлариТ/р*

Қориш- манинг маркаси
Rкор, кг/см2

Қориш- манинг хара-катчан-лиги, см.

Асосий боғловчи модда (цемент) маркаси, Rц, кг/см2

Цемент-нинг тўкилган ҳолдаги зичлиги, тцз кг/м3

Цементнинг ҳақиқий зичлиги, ц.ҳз
кг/м3

Қумнинг тўкилган ҳолатдаги зичлиги
тқз , кг/л

Қўшимча пластик-ликни оширувчи боғловчи модданинг зичлик- охак, кг/м3

Қориш-ма зичли-ги, кг/л

1

300

8

500

1100

3100

1.2

1400

2.2

2

200

3

500

1100

3050

1.2

1200

2

3

300

3

600

1200

3060

1.3

1400

2.4

4

150

4

500

1100

3020

1.5

1200

1.9

5

100

9

500

1100

3040

1.2

1400

1.6

6

150

8

400

1100

3070

1.3

1400

1.8

7

200

10

400

1100

3080

1.4

1400

1.9

8

150

12

300

1100

3150

1.2

1200

1.7

9

100

11

400

1100

3130

1.3

1400

1.65

10

75

4

500

1100

3110

1.1

1200

1.6

11

100

15

300

1100

3100

1.2

1200

1.7

12

75

8

400

1100

3050

1.4

1300

1.55

13

50

13

400

1100

3060

1.2

1200

1.5

14

25

12

300

1100

3020

1.2

1100

1.3

15

50

14

300

1100

3040

1.2

1000

1.4

16

25

16

200

1100

3070

1.1

12100

1.2

17

75

12

300

1100

3080

1.2

1300

1.50

18

50

15

200

1100

3150

1.2

1100

1.3

19

75

16

200

1100

3130

1.2

1200

1.45

20

200

17

300

1100

3110

1.2

1300

1.7

21

150

6

200

1100

3100

1.2

1400

1.6

22

50

16

150

1100

3050

1.2

1100

1.3

23

25

17

100

1100

3060

1.2

1200

1.2

24

75

17

150

1100

3020

1.1

1200

1.35

25

300

6

400

1100

3040

1.2

1300

2.1

Изоҳ: * - топшириқ вариантлари гуруҳ журналидаги тартиб рақам бўйича олинади.

Мураккаб қоришманинг таркибини ҳисоблаш бўйича масаланинг намунавий ечими
Масала шарти: Маркаси Rқор=75 кг/см2 ва ҳаракатчанлигини 9-10 см бўлган мураккаб қурилиш қоришмасининг таркиби аниқлансин. Ҳисоблаш жараёнида материалларнинг қуйидаги кўрсаткичлари инобатга олинсин: Маркаси Rқор –75 бўлган мураккаб қоришма тайёрлаш керак, портландцементнинг активлиги Rц=32,0 МПа, цементнинг тўкилган ҳолатдаги зичлиги ρт.ц. =1100 кг/м3 , цементнинг ҳақиқий зичлиги ц.ҳз= 3100 кг/м3, қум зарраларининг ўртача йириклиги Мй. =1,5 мм, Қумнинг тўкилган ҳоатдаги зичлиги ρқ.т= 1200 кг/м3 , минерал пластикловчи қўшимча –оҳак , оҳак хамирининг зичлиги ρоҳ.х.з =1400 кг/м3 бўлсин.
Ечиш:

  1. 1 м3 қумга тўғри келадиган цемент миқдорини аниқлаймиз.

Цемент сарфи (Qц) қуйидаги формула ёрдамида ҳсобланади:
Qц =Rқор ·1000/· ·Rц
Rқор- қурилиш қоришмаси маркаси , Rқор= 75 кг/см2 (масала шарида берилади);
Rц – цементнинг активлиги, Rц=320 кг/см2 (масала шартида берилади);
- коэффициент, цемент маркаси бикр усулда аниқланган бўлса = 0,7-0,9 , агар цемент маркаси пластик усулда аниқланган бўлса = 1,4
k =0,88 қилиб қабул қиламиз.
Qц =Rқор ·1000/·К·Rц =75·1000/0.88·320=266 кг
Цемент сарфининг ҳажмдаги қийматини аниқлаймиз:
Vц =Qц тц =266/1100=0.241 м3
ρтц- цементнинг тўкилган ҳолатдаги зичлиги, ρтц=1100 кг/м3;

  1. 1 м3 қум га тўғри келадиган оҳак ҳамири ҳажмини ҳисоблаймиз .

Оҳак хамири ҳажми қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.
Vох.х =0,17 (1-0,002·Ц) ;
Ц- цемент сарфи , кг да – Ц=266 кг.
Vох.х =0,17 (1-0,002·Ц) = 0,17 (1-0,002·266)=0,079 м3

Оҳак хамирининг оғирлигини аниқлаймиз:
Qоҳ.х=Vоҳ.х·ρоҳ.х.з =0,079 ·1400=110,6 кг.
ρоҳ.х.з- оҳак хамирининг ўртача зичлиги, ρоҳ.х.з=1400 кг/м3 (масала шартида берилади).
Оҳак сути массасини аниқлайиз:

  1. Мураккаб қоришманинг таркибий қисмлари нисбатларини аниқлаш учун ҳар бир материалнинг ҳажмини цемент ҳажмига нисбати аниқланади:

Vц/ Vц : Vох.х/ Vц : 1/ Vц=0,241/0,241 : 0,079/0,241 : 1/0,241= 1:0,3:4,1


  1. 3 қум га тўғри келадиган сув сарфини аниқлаш:


С=0.5 (Qц +Qох.х)=0.5 (266+110.6)=188.3 литр.

Демак, 75 маркали мураккаб қоришма тайёрлаш учун ишлатиладиган материалларнинг 1 м3 қумга тўғри келадиган сарфи:


Qц =266 кг; Qох.х =110,6 кг; С=188,3 л; Қ=1 м3
Энди 5 л ҳажмли намуна қоришмага кетадиган материаллар сарфи ҳисобланади. Бунинг учун юқорида ҳисобланган ҳажмлар нисбатини йиғиндиси топиб кейин эса намуна учун олинаётган қоришма ҳажмини юқорида ҳисобланган қоришма ҳажмлари нисбатига бўлиб, коэффициентига ҳар материалга тегишли нисбат кўпайтирилиб 5 л ҳажмли намуна қоришмага кетадиган компонентлар ҳажми ва массаси топилади.
а) Цемент сарфи ҳажм ва масса бўйича
=5/( / + Vоҳ.х/ Vц+1/ Vц)·1= 5/ (0,241/0,241 + 0,079/0,241 + 1/0,241) 1 =
= 5/ (1+0,3 + 4,1)1 = 51/5,4=0,92 л

Масса бўйича mц =Vц ·ρц.т=0,92·1,1=1,012 кг бу формуладаги цемент тўкма зичлиги кг/л да олинган


б) Оҳак ҳамирини сарфи ҳажм ва масса ҳисобида
=5/( / + Vоҳ.х/ Vц+1/ Vц)· Vоҳ.х/ Vц= (5/5,4) ·(0,079/0,241) =0,276 л.
Массаси: mох.х =Vох.к ρ ох.х=0,276 ·1,4 =0,376 кг.
ρ ох.х=1,4 кг/л оҳак хамирининг кг/л лардаги зичлиги;
Оҳак сути масса mохс = mохс 2= 0,376·2==0,752 кг.
в) Қум миқдори ҳажм ва масса бўйича:
=5/( / + Vоҳ.х/ Vц+1/ Vц)·1/ Vц= (5/5,4) · (1/0,241) = 0,9254,1=3,77 л
Массаси: mқ = Vқ · ρтқ.=3,77·1,2 = 4,52 кг
д) Тахминий сув сарфи С=0,5 (mц +mох.л)= 0,5 (1,012+0,376) =0,69 л.
Синов учун ҳисобланган 5 л таркиб аниклангандан сўнг ундан қоришма тайёрланади. Шундан сўнг эса қоришма ҳаракатчанлиги аниқланади.
Синов қоришмаси ёйилувчанлиги кўпроқ чиқиб қолган бўлса у ҳолда 10% қум қўшилади. Қилинган иш аниқ чиқди дейлик у ҳолда ҳақиқий сарфланадиган қум миқдорини топиш керак бўлади. Қоришмани чиқиш коэффициентини аниклаймиз. Бунинг учун аввало компонентларнинг массаси ва ҳажмини 5 л қоришма учун аниқлаймиз:
1). Қумнинг ҳақиқий массаси ва ҳажмини 5 л ли қоришма учун ҳисоблаймиз.
mқ.и.ч. = mқ +10%= 4,52+0,452 =4,972 кг.
Vқ =mқ.и.ч. қ =4,972/1,2 =4,14 л.
2) Энди 5 л қоришма учун кетган материаллар массаси йиғиндиси топилади.
Σ mқор =mц + mқ.и.ч.+ mох +mс =1,012 + 4,972 + 0,376 +0,69=7,054 кг
қоришманинг ҳажми ҳисобланади
Vқор = Σ mқор / ρқор = 7,054/2 =3,527 л.
бу формуладаги қоришманинг зичлаштирилган ҳолатдаги қиймати яъни зичлиги ρқор =2 кг/л га тенг (масала шартида берилади).

  1. Энди қоришманинг чиқиш коэффициенти аниқланади

β=Vқор /Vқ =3,527/4,14= 0,85
1 м3 қоришма учун сарф қилинадиган материаллар сарфи ҳисобланади.

  1. цемент сарфи mц =266/0,85 = 312,9 кг

  2. оҳак хамири сарфи mох.х. =110,6/0,85 = 130,1 кг

  3. оҳак сути сарфи mах.с =221,2/0,85 = 260,2 кг

  4. қум сарфи mқ =1500/0,85 = 1764 кг; V = 1,18 м3

  5. сув сарфи mс =188,3/0,85 = 221,5 л.

Download 92.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling