Mavzu nomi Jami


Download 21.71 Kb.
Sana04.02.2023
Hajmi21.71 Kb.
#1157612
Bog'liq
Iqtisod tavqim
Mavzu nomi

Jami

O’qitish-ning tashkiliy shakli

Mustaqil ta’lim

O’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini baholash

Guruh

Sana

1

2

3

4

5

6

7

8

I-Semistr

1

Iqtisodiyot nazariyasining predmeti va o‘rganish metodlari

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq2

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida iqtisodiy fanlarni rivojlanishi. O‘zbekistonni mustaqilligini mustahkamlashda iqtisodiy fanlarning roli.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq3

Bozor tushunchasi. Bozorning iqtisodiyot uchun ahamiyati. Bevosita va bilvosita bozor aloqalari. Bozorning obʼektlari va subʼektlari. Tartibsiz va tartiblangan bozor belgilari.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq4

Resurslarning erkin harakatining taʼminlanishi. Iqtisodiyotni tartiblashtirishda ishtirok etish. Erkin, monopol raqobatli, oligapolistik va sof monopoliya bozorlari

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq5

Bozor segmenti va uning mezonlari. Bozorni o‘z obʼyekti jihatidan turlanishi: isteʼmol tovarlari, xizmatlar bozori va uning ishtirokchilari, ishlab chiqarish resurslari bozori, ko‘chmas mulk bozori, birjalar savdosi, chakana savdo va uning ko‘rinishlari, ish kuchi, moliya, intellektual tovarlar bozori, ularning farqi. Bozor infratuzilmasi. O‘zbekiston milliy bozorini shakllantirish yo‘llari.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq6

Bozor iqtisodiyotining muhim va umumiy belgilari

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq7

O‘tish davrining jahon tajribasida sinalgan yo‘llari.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq8

O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tish kontseptsiyasi va islohotlar strategiyasi, “O‘zbek modeli”.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq9

Talab tushunchasi. Individual va bozor talabi. Talab o‘zgaruvchanligi (elastikligi). Talab qonuni.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq10

Talabning tabaqalashuvi. Bozor narxi, xaridor didi, xaridor daromadlari, o‘rinbosar tovarlar narxi, xaridor soni va kutiladigan o‘zgarishlarning talabga taʼsiri

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq11

Taklif tushunchasi. Taklif qonuni. Taklif va ishlab chiqarish hajmi o‘rtasidagi bogʼlanish. Taklifning o‘zgaruvchanligi. Taklifga taʼsir etuvchi omillar

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq12

Tadbirkorlikka xos xususiyatlar. Tadbirkorlik turlari. Tadbirkorlik faoliyatining vazifalari.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq13

Tadbirkorlik faoliyati shakllari. Tadbirkolik kapitali va uning harakati.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq14

Tadbirkorlik va biznesning farqlari. Kichik biznesni rivojlantirish.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq15

Iqtisodiy faoliyat va uning mazmuni va turlari. Ishlab chiqarish jarayoning mazmuni va uning o‘ziga xosligi. Ishlab chiqarish sohalari. Ishlab chiqarish omillari va uning tarkibi.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq16

Ishlab chiqarishning umumiy va pirovard natijalari. Ishlab chiqarish samaradorligi va uning ko‘rsatkichlari. Mehnat unumdorligi va unga taʼsir etuvchi omillar.
Iqtisodiy xarajatlar tushunchasi. Xarajatlarning tarkibi, qisqa davrdagi ishlab chiqarish xarajatlari

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq17

Doimiy, o‘zgaruvchan va umumiy xarajatlar. O‘rtacha, chekli (meʼyoriy) xarajatlar. Foyda mazmuni. Foyda meʼyori va massasi. Foydaning taqsimlanishi va ishlatilishi. Zarar ko‘ruvchi korxonalar, zarar ko‘rishning meʼyori, korxonalarning bankrot bo‘lishi.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq18

Ish haqi-taqsimotning natijasi. Ish haqini tashkil etishning shakllari. Ish haqi tizimi.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq19

Nominal va real ish haqi. Ish haqi darajasining tabaqalashuvi. Ish kuchi bozoridagi raqobat va ish haqi.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq20

Mehnat munosabatlarining mazmuni va tarkibiy tuzilishi. Ishga yollanish, ish sharoiti, inson omili. Kasaba uyushmalarining tadbirkorlar va davlat bilan o‘zaro aloqasi. Mehnat shartnomalari tizimi

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriqII-Semistr

21

Ish haqi va mehnat unumdorligining aloqadorligi. Mehnat natijasiga qarab daromadlarning tabaqalashuvi.Бозор иқтисодиёти шароитида даромадлар тенгсизлигини вужудга келиш sabablari. Daromadlar tengsizligiga taʼsir etuvchi omillar.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq22

Raqobatning mohiyati. Raqobatning iqtisodiy asoslari va maqsadi. Raqobat munosabatlarining rivojlanish bosqichlari. Raqobat strategiyasi. Tarmoq ichidagi raqobat

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq23

Tarmoqlararo raqobat va ishlab chiqarish tarkibining o‘zgarishi. Raqobat usullari: nohalol raqobat, halol raqobat. Mukammal raqobat va uning afzalliklari.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq24

Monopoliyaga qarshi qonunchilik va uning asosiy yo‘nalishlari. Rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida raqobatchilikning xususiyatlari. O‘zbekistonda monopoliyaga qarshi qonunchilik va sogʼlom raqobat uchun shart-sharoitning yaratilishi.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq25

Narxning iqtisodiy mazmuni. Narxning vazifalari. Erkin bozorda narxning shakllanishi

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq26

Monopoliya va monopoliyaning narxga teskari taʼsiri. Narxning yuqori va quyi chegarasi.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq27

Bozor iqtisodiyotining tartiblanishi

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq28

Аgrar munosabatlar va uning bozordagi xususiyatlari. Iqtisodiyotning agrar sektori. Yerning resurs sifatida alohida xususiyatlari. Yer mulk va xo‘jalik yuritish obʼekti sifatida. Ijara munosabatlari. Yer rentasi tushunchasi. Renta miqdoriga taʼsir etuvchi omillar. Differentsial renta I, differentsial renta II va ularning vujudga kelish mexanizmi. Аbsolyut renta.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq29

Monopol renta, qayta ishlash sanoatidagi renta, qurilish uchastkasidagi renta. Renta to‘lovlarining shakli. Rentaning tez o‘sib borishi. Yer narxi va uni belgilovchi omillar. Fermer xo‘jaligining iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari. Аgrofirmalar va agrosanoat birlashmalari, fermerlar uyushmasi. Fermer xo‘jaligini qo‘llab-quvvatlashning davlat dasturlari. O‘zbekistonda agrar siyosat.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq30

Yalpi milliy mahsulot

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq31

Isteʼmol va jamgʼarmaning iqtisodiy mazmuni. Isteʼmol va jamgʼarish o‘rtasidagi o‘zaro bogʼliqlik, ularni belgilovchi omillar. Jamgʼarishning mohiyati, omillari. Investitsiyaning iqtisodiy mazmuni va uning darajasini belgilovchi omillar. Jamgʼarish bilan isteʼmol o‘rtasidagi optimal nisbat. Isteʼmol qilish va jamgʼarma qilishga bo‘lgan o‘rtacha va maksimal moyillik.2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq32

Investitsiya miqdori va uni belgilovchi omillar. Investitsiyaning iqtisodiy vazifalari. Investitsiyaning o‘zgaruvchanligi, investitsion faollik, investitsion muhit, investitsiyaning xavf-xatarini hisobga olish. Investitsiyaning samaradorligi.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq33

O‘zbekistonda investitsiya faolligini taʼminlash.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq34

Ish kuchining takror hosil etilishi. Ishchi kuchini miqdori va sifat jihatlari. Аholi o‘sishining ish kuchi taklifiga taʼsiri. Ish kuchiga talab va taklif. Ishsizlikning mazmuni, kelib chiqish sabablari. Ishsizlik turlari va ularning farqlari. Ishsizlikning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlari.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq35

O‘zbekistonda demografik vaziyatning bandlikka taʼsiri. O‘zbekistonda ishsizlarni ijtimoiy himoyalash.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq36

Moliya munosabatlarining mohiyati va vazifalari. Moliya va uning vazifalari. Umumdavlat moliyasi. Mahalliy moliya. Korxonalar moliyasi. Davlat bilan korxonalar o‘rtasidagi moliyaviy munosabatlar. Moliyaning takror ishlab chiqarish, taqsimot, ragʼbatlantirish, nazorat qilish vazifalari. O‘zbekistonda moliya bozorini shakllantirish jarayoni.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq37

Davlat byudjetining xususiyatlari. Davlat byudjetining taqsimlash va nazorat funksiyalari. Davlat byudjetining shakllanishi. Byudjet daromadlari. Byudjet xarajatlari. Byudjet taqchilligi, uni bartaraf etish yo‘llari. O‘zbekistonda byudjet tizimini takomillashtirish.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq38

Soliq tizimining vujudga kelishi. Soliqlarning mohiyati. Soliqqa tortish tamoyillari. Soliq turlari. Soliq stavkasi. Soliq manbai. Soliq solishni boshqarish, soliq imtiyozlari

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq39

Kreditning mohiyati, vazifalari. Kreditning turlari. Sugʼurta tushunchasi, sugʼurta turlari. Moliya kompaniyasi. Nafaqa fondlari. Bank tizimi. Davlat banki. Tijorat banklari. Ixtisoslashgan banklar. Investitsion bank. Ipoteka banki. Markaziy bank va uning vazifalari. O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq40

Pul muomalasi. Pulning aylanish tezligi. Pul muomalasi qonuni. Pul miqdoriga taʼsir etuvchi omillar. Naqd pullar va kredit emissiyasi. Inflyatsiya va uni sabablari. Inflyatsiya turlari. Inflyatsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari. Muomalada pulni yetishmasligi va uning oqibatlari. O‘zbekistonda milliy pul tizimini shakllantirish va uni mustahkamlash bosqichlari.

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq41

Jahon bozori va xalqaro savdo

2
Mavzu bo’yicha

Savol-javob amaliy topshiriq


Jami

82 soat

Fan o'qituvchisi: Avazov. E
Download 21.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling